Cietušo tiesības (katrā valstī)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Kādu informāciju es saņemšu no iestādes (piem., policijas, prokurora) pēc tam, kad noziegums būs izdarīts, bet pirms es būšu ziņojis par to?

Vispārējā gadījumā jums kā cietušajam, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī valsts pārvaldes palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, tostarp pirms ziņošanas par noziegumu, ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi.

Jūs varat lūgt iestādēm vai amatpersonām, ar kurām jūs esat sākotnēji sazinājies, nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kur jūs saņemsiet bezmaksas konfidenciālu palīdzību, arī ja jūs iepriekš neesat ziņojis par noziegumu.

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm un amatpersonām, ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Turklāt jums kā cietušajam ir tiesības saprast un tikt saprastam ikvienā darbībā, kas jāveic pēc nozieguma paziņošanas, ieskaitot informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas; tiek nodrošināts tulkojums juridiski atzītās zīmju valodās, kā arī mutiskas saziņas atbalsta līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami.

Visa saziņa — kā mutiski, tā rakstiski — notiek skaidrā, vienkāršā un uztveramā valodā, ņemot vērā jūsu personīgās īpašības un vajadzības, jo īpaši ja jums ir maņu orgānu, intelektuāli vai garīga rakstura traucējumi vai ja jūs esat nepilngadīgs.

Informācija, uz kuru jums ir tiesības kā cietušajam un kura jums tiek sniegta, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, galvenokārt attiecas uz:

 • nozieguma paziņošanas, konsultāciju un advokāta palīdzības saņemšanas procedūru un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas;
 • jums pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem palīdzības un atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai;
 • iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai;
 • kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai;
 • pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami;
 • gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai.

Jūs varat arī saņemt informāciju par mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem un pieejamajiem sakaru palīglīdzekļiem un pakalpojumiem, ja jums tādi ir nepieciešami.

Ja jūsu dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības saņemt informāciju par savu tiesību īstenošanu.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un trešo valstu pilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Ja esat noziegumā cietušais un jūsu dzīvesvieta ir Spānijā, jūs varat Spānijas iestādēm ziņot par citās Eiropas Savienības valstīs izdarītajām noziedzīgām darbībām.

Ja Spānijas iestādes izlemj neturpināt izmeklēšanu jurisdikcijas neesības dēļ, tās nekavējoties pārsūtīs ziņojumu tās valsts kompetentajām iestādēm, kurā izdarīta noziedzīgā darbība, un par to informēs jūs kā sūdzības iesniedzēju.

Ja esat ES dalībvalsts pilsonis un pastāvīgi dzīvojat Spānijā, bet noziegums, kurā jūs esat cietis, ir izdarīts citā ES dalībvalstī, kas nav Spānija (pārrobežu noziegumā cietušais), jūs varat vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā, kas var jums sniegt informāciju par juridisko procesu, kam jānotiek valstī, kurā izdarīts noziegums, un kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības. Ja noziegums ir teroristisks, jums jāsazinās ar Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorātu (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Ja esat iedzīvotājs, kura dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Policija var jums nodrošināt jūsu valodā iespiestu veidlapu ziņošanai par noziegumu, kā arī telefonisku vai klātienes piekļuvi tulkam. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu. Turklāt, ja jūsu dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības saņemt informāciju par savu tiesību īstenošanu.

Ja par labu jums ES dalībvalsts ir izdevusi aizsardzības rīkojumu, jūs varat lūgt izdot Eiropas aizsardzības rīkojumu. Izmantojot vienkāršu un paātrinātu procedūru, jums tiks piešķirta aizsardzība ar jaunu aizsardzības pasākumu, ko veic dalībvalsts, uz kuru jūs ceļojat vai pārceļaties.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Nozieguma paziņošanas laikā jums ir tiesības saņemt pienācīgi apliecinātu ziņojuma kopiju. Ja jūs nesaprotat vai nerunājat nevienā no valodām, ko oficiāli lieto nozieguma paziņošanas vietā, jums ir tiesības arī uz bezmaksas palīdzību valodas jautājumos un jūsu iesniegtā ziņojuma rakstisku tulkojumu.

Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par šādiem jautājumiem:

 • jums pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu;
 • tiesībām sniegt liecību par izmeklēšanu atbildīgajām iestādēm;
 • iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai;
 • kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai;
 • pieejamajiem mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem;
 • pieejamajiem sakaru palīglīdzekļiem un pakalpojumiem;
 • procedūrām, saskaņā ar kurām jūs varat īstenot savas tiesības, ja dzīvojat ārpus Spānijas;
 • pārsūdzībām, ko varat iesniegt par nolēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar savām tiesībām;
 • par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus, kurus varat izmantot saziņā ar to;
 • pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami;
 • gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai;
 • tiesībām iesniegt vispārēju lūgumu, lai jūs informē par konkrētiem procesuāliem lēmumiem, piemēram, lēmumu neuzsākt kriminālprocesu, galīgo spriedumu kriminālprocesā, lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, un tiesu vai cietuma iestādes lēmumus, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai.

Jūs arī informēs par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu, kā arī noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības būtību.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības nozieguma, jūs informēs par lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, kā arī lēmumiem, ar ko apstiprina personīgos aizsardzības pasākumus vai groza jau pieņemtos pasākumus, ja to mērķis ir garantēt jūsu drošību, un jums šajā sakarā nav jāizsaka lūgums, izņemot gadījumus, kad jūs paužat vēlmi šādus paziņojumus nesaņemt.

Jums ir tiesības arī saņemt bezmaksas konfidenciālu palīdzību un atbalsta pakalpojumus no Noziegumos cietušo atbalsta dienesta. Jūs var nosūtīt uz šo dienestu, ja tas ir nepieciešams atkarībā no nozieguma smaguma, vai pēc jūsu lūguma.

Ja ar konkrēto noziegumu nodarīts sevišķi nopietns kaitējums, valsts pārvalde un Noziegumos cietušo atbalsta dienests var attiecināt tiesības uz palīdzību un atbalsta pakalpojumiem arī uz jūsu ģimenes locekļiem. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata personas, kuras ar jums saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja esat iedzīvotājs, kura dzīvesvieta nav Spānijā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulku, ja nerunājat spāņu vai attiecīgā reģiona valodā. Policija var jums nodrošināt jūsu valodā iespiestu veidlapu ziņošanai par noziegumu, kā arī telefonisku vai klātienes piekļuvi tulkam. Tiesām ir tulku dienests, kas koordinē darbību ar Noziegumos cietušo atbalsta dienestu.

Ja jūs nesaprotat vai nerunājat nevienā no nozieguma paziņošanas vietas oficiālajām valodām, Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums sniegs informāciju par jūsu tiesībām uz bezmaksas palīdzību valodas jomā un ziņojuma rakstisku tulkojumu.

Jo īpaši jums ir šādas tiesības:

 • sniedzot liecību tiesnesim, prokuroram vai policijas amatpersonām izmeklēšanas laikā, kā arī uzstājoties kā lieciniekam tiesvedībā vai atklātā tiesas sēdē, izmantot jums saprotamā valodā runājoša tulka bezmaksas palīdzību.

Šīs tiesības attiecas arī uz gadījumiem, kad jums ir dzirdes vai runas traucējumi;

 • bezmaksas tulkojums konkrētiem procesuāliem lēmumiem, piemēram, lēmumam neuzsākt kriminālprocesu, galīgajam spriedumam kriminālprocesā, lēmumiem ieslodzīt vai vēlāk atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī par iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma, un tiesu vai cietuma iestādes lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai, un lēmumam izbeigt izmeklēšanu.

Jūs varat lūgt tulkojumā iekļaut īsu pieņemtā lēmuma pamatojuma kopsavilkumu;

 • jebkuras informācijas bezmaksas tulkojums, kas ir svarīga, lai jūs varētu piedalīties kriminālprocesā. Šajā sakarā jūs varat iesniegt pamatotu lūgumu atzīt dokumentu par būtisku;
 • tikt informētam par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu jums saprotamā valodā.

Tulka palīdzība var tikt sniegta, izmantojot videokonferenci vai jebkuru telesakaru mediju, izņemot, ja tiesnesis vai tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc kāda lietas dalībnieka lūguma piekrīt tulka fiziskai klātbūtnei, lai aizsargātu jūsu tiesības.

Dokumentu rakstisku tulkošanu izņēmuma kārtā var aizstāt ar to satura mutisku kopsavilkumu jums saprotamā valodā, lai nodrošinātu procesa taisnīgumu.

Ja jūs vēlaties, lai policijas darbības tulko mutiski vai rakstiski, un tas netiek nodrošināts, jūs varat iesniegt pārsūdzību uzraugošajam tiesnesim. Pārsūdzību uzskata par iesniegtu, sākot ar brīdi, kad jūs esat paudis neapmierinātību ar lūgtā mutiskā vai rakstiskā tulkojuma nenodrošināšanu.

Kā iestāde nodrošinās to, ka es saprotu un mani saprot (ja esmu bērns; ja man ir invaliditāte)?

Vispārējā gadījumā jums kā cietušajam, sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm vai amatpersonām, kā arī valsts pārvaldes palīdzības un atbalsta dienestu iejaukšanās gaitā, tostarp pirms ziņošanas par noziegumu, ir tiesības saņemt aizsardzību, informāciju, atbalstu, palīdzību un aprūpi.

Jūs varat lūgt iestādēm vai amatpersonām, ar kurām jūs esat sazinājies sākotnēji, nosūtījumu uz Noziegumos cietušo atbalsta dienestu, kur jūs saņemsiet bezmaksas konfidenciālu palīdzību, arī ja jūs iepriekš neesat ziņojis par noziegumu.

Sākot ar pirmo kontaktēšanos ar iestādēm un amatpersonām, ar jums kopā var ierasties arī jūsu izvēlēta persona.

Turklāt jums ir tiesības saprast un tikt saprastam ikvienā darbībā, kas jāveic pēc nozieguma paziņošanas, turklāt saprast informāciju pirms ziņojuma iesniegšanas; tiek nodrošināts tulkojums juridiski atzītās zīmju valodās, kā arī mutiskas saziņas atbalsta līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami.

Visa saziņa — kā mutiski, tā rakstiski — notiek skaidrā, vienkāršā un uztveramā valodā, ņemot vērā jūsu personīgās īpašības un vajadzības, jo īpaši ja jums ir maņu orgānu, intelektuāli vai garīga rakstura traucējumi vai ja jūs esat nepilngadīgs.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kurš sniedz atbalstu cietušajiem?

Ja esat noziegumā cietušais, jums ir tiesības bez maksas un konfidenciāli saņemt valsts pārvaldes, kā arī Noziegumā cietušo atbalsta dienestu nodrošinātos palīdzības un atbalsta pakalpojumus.

Noziegumos cietušo atbalsta dienesti ir Tieslietu ministrijas izveidots publisks starpdisciplinārs pakalpojums, kas tiek bez maksas nodrošināts cietušo vajadzību apmierināšanai.

Dienesti atrodas visās Saite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Ja esat cietis no terorisma, jūs varat sazināties ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), lai gan jūs varat sazināties ar jūsu provinces Noziegumā cietušo atbalsta dienestu, ja tā vēlaties. Noziegumā cietušo atbalsta dienests šādā gadījumā koordinēs darbību ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu.

Piekļuves tiesības paliek spēkā, kad notiek palīdzības un atbalsta dienestu, un, ja nepieciešams — atjaunojošās justīcijas dienestu iejaukšanās, visā kriminālprocesā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte un kāds bijis procesa rezultāts, ieskaitot laiku pirms ziņošanas par noziegumu.

Ja ar konkrēto noziegumu nodarīts sevišķi nopietns kaitējums, valsts pārvalde un Noziegumos cietušo atbalsta dienests var attiecināt tiesības uz palīdzību un atbalsta pakalpojumiem arī uz jūsu ģimenes locekļiem. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata personas, kuras ar jums saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Ja jums ir nepilngadīgi bērni vai jūs esat nepilngadīgs bērns, kas atrodas no dzimumu vardarbības cietušas sievietes vai no vardarbības ģimenē cietušu personu aizbildnībā vai aizgādībā, jums ir tiesības uz likumā noteiktiem īpašiem palīdzības un aizsardzības pasākumiem.

Turklāt, ja esat cietis no teroristiskiem noziegumiem vai dzimumu vardarbības, vai esat nepilngadīgs, jums ir arī tiesības, kas attiecībā uz katra veida noziegumiem atzītas speciālajos tiesību aktos.

Vai policija automātiski mani nosūtīs cietušo atbalsta saņemšanai?

Kad jūs ziņosiet par noziegumu, valsts policijas amatpersonas un, ja nepieciešams, nozieguma izdarīšanas vietas autonomā apgabala policija veiks jūsu situācijas sākotnējo individuālo izvērtējumu, lai noteiktu jūsu nepieciešamību pēc aizsardzības un attiecīgā gadījumā identificētu jūs kā neaizsargātu cietušo. Šī sākotnējā izvērtējuma laikā jūs saņemsiet informāciju par iespēju vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Iestādei vai amatpersonai, kas sazinās ar jums, nepieciešamības gadījumā, ja tas izriet no nozieguma smaguma vai ja jūs to lūdzat, jānosūta jūs uz Noziegumā cietušo atbalsta dienestu.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Piekļuve valsts pārvaldes, kā arī Noziegumā cietušo atbalsta dienestu nodrošinātajiem palīdzības un atbalsta pakalpojumiem vienmēr ir konfidenciāla.

Informācija, ko jūs sniedzat policijas amatpersonām vai jebkurai iestādei vai amatpersonai, kas jums sākotnēji palīdz, citiem palīdzības un atbalsta dienestiem, piemēram, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, var tikt nodota tikai ar jūsu iepriekšēju informētu piekrišanu.

Cietušoatbalsta pakalpojumu sniedzēji par jums saņemto informāciju sniegt trešajām personām var tikai ar jūsu iepriekšēju un informētu piekrišanu.

Tiesu nozarē tiesneši, tiesas, prokurori un citas par kriminālizmeklēšanu atbildīgās iestādes un amatpersonas, kā arī citas personas, kuras jebkādā veidā ir iesaistītas procesā vai piedalās tajā, veic nepieciešamos pasākumus saskaņā ar likumu, lai aizsargātu jūsu un jūsu ģimenes locekļu privāto dzīvi, jo īpaši, lai novērstu jūsu identitāti atklājošas informācijas izplatīšanu, ja esat nepilngadīgs cietušais vai persona ar invaliditāti, kam nepieciešama īpaša aizsardzība.

Turklāt tiesu iestāde var aizliegt iegūt, izpaust vai publicēt jūsu vai jūsu ģimenes locekļu attēlus, jo īpaši, ja esat nepilngadīgs cietušais vai persona ar invaliditāti, kam nepieciešama īpaša aizsardzība.

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu piekļūt cietušo atbalstam?

Ikvienam cietušajam ir tiesības saņemt bezmaksas konfidenciālu palīdzību un atbalsta pakalpojumus no Noziegumos cietušo atbalsta dienesta.

Iepriekšēja ziņošana par noziegumu nav priekšnoteikums, lai varētu saņemt palīdzības un atbalsta pakalpojumus.

Personīgā aizsardzība apdraudējuma gadījumā

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Par noziegumu izmeklēšanu, apsūdzību un iztiesāšanu atbildīgās iestādes un amatpersonas veic nepieciešamos likumā paredzētos pasākumus, lai aizsargātu cietušā un viņa ģimenes locekļu dzīvību, garīgo un fizisko veselību, brīvību, drošību, seksuālo autonomiju un integritāti, kā arī tiesības pienācīgi aizsargāt savu privāto dzīvi un cieņu, jo īpaši kad šīs personas sniedz paskaidrojumus vai liecina tiesā.

Prokurors jo īpaši nodrošina, lai šīs tiesības uz aizsardzību tiktu īstenotas nepilngadīgiem cietušajiem, veicot attiecīgus pasākumus to interesēs, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu, kas tiem varētu tikt nodarīts, veicot procesu.

Ja esat nepilngadīgs cietušais vai cietušais ar invaliditāti (cietušie, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība), pastāv iespēja, ka pirms tiesvedības pierādījumus izvērtē eksperti un tiek ierakstīta jūsu iztaujāšana īpašā telpā, ko veic īpaši apmācīti darbinieki.

Kurš var piedāvāt man aizsardzību?

Lai noteiktu, kādi aizsardzības pasākumi jāveic, tiks izvērtēta jūsu konkrētā situācija.

Par izvērtējuma veikšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šiem pasākumiem atbild:

 • nozieguma izmeklēšanas laikā: uzraugošajam tiesnesim vai tiesnesim, kas specializējies attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, neskarot provizorisko izvērtējumu un lēmumu, kas jāpieņem:
 • prokuroram — veicot izmeklēšanu vai piedaloties procesā, kas skar nepilngadīgus cietušos, vai
 • policijas amatpersonām, kas iesaistītas izmeklēšanas sākotnējā posmā;
 • tiesvedības laikā: tiesnesis vai tiesa, kas atbild par lietas iztiesāšanu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai esmu pakļauts turpmākam noziedzīgā nodarījuma izdarītāja radīta kaitējuma riskam?

Jā, jo, lai noteiktu, kādi aizsardzības pasākumi jāveic, vispirms tiks izvērtēta jūsu konkrētā situācija.

Kad jūs ziņosiet par noziegumu, valsts policijas amatpersonas un, ja nepieciešams, nozieguma izdarīšanas vietas autonomā apgabala policija veiks jūsu situācijas sākotnējo individuālo izvērtējumu, lai noteiktu jūsu nepieciešamību pēc aizsardzības un attiecīgā gadījumā identificētu jūs kā neaizsargātu cietušo. Šī sākotnējā izvērtējuma laikā jūs saņemsiet informāciju par iespēju vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Ja jums sniedz palīdzību Noziegumā cietušo atbalsta dienests, tas arī veic jūsu lietas individuālu izvērtējumu. Policijas izvērtējumā ievākto informāciju ar jūsu piekrišanu var nodot dienestam.

Individuālajā izvērtējumā tiks apsvērtas jūsu paustās vajadzības un jūsu vēlmes, kā arī pilnībā ievērota jūsu fiziskā, garīgā un morālā līdzsvarotība.

Tajā īpaši tiks ņemti vērā šādi faktori:

 • jūsu personiskās īpašības, situācija, tūlītējās vajadzības, dzimums, invaliditāte un brieduma līmenis, kā arī īpaši izvērtēts, vai jūs esat persona ar invaliditāti vai jūs atrodaties atkarībā no varbūtējā nozieguma izdarītāja, vai jūs esat nepilngadīgs cietušais, vai jums nepieciešama īpaša aizsardzība, vai pastāv citi īpašas neaizsargātības faktori;
 • tā nozieguma būtība, no kura jūs esat cietis, un nodarītā kaitējuma smagums, kā arī nozieguma atkārtošanās risks. Jūsu nepieciešamība pēc aizsardzības tiks īpaši izvērtēta, ja esat cietis no teroristiskiem noziegumiem, noziedzīgu organizāciju izdarītajiem noziegumiem, dzimumu vardarbības un vardarbības ģimenē, noziegumiem pret seksuālo autonomiju un integritāti, cilvēku tirdzniecības, piespiedu pazušanas un noziegumiem, kas izdarīti rasistisku, antisemītisku vai citu ar ideoloģiju, reliģiju vai pārliecību, ģimenes stāvokli, tautību, rasi vai valsts piederību, izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai identitāti saistītu iemeslu dēļ, vai dzimuma, slimības vai invaliditātes dēļ;
 • nozieguma apstākļi, jo īpaši vardarbīgu noziegumu gadījumā.

Ja esat nepilngadīgs vai jums ir jebkāda veida invaliditāte, un jums nepieciešama īpaša aizsardzība, tiks ņemts vērā jūsu viedoklis un intereses, kā arī jūsu personīgā situācija, un īpaši tiks ievērots nepilngadīgā vai personas ar invaliditāti interešu princips, kā arī šo personu tiesības uz informāciju, nediskriminēšanu, tiesības uz konfidencialitāti, privāto dzīvi un tiesībām uz aizsardzību.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Jā, nozieguma izmeklēšanas laikā jums piemērotos aizsardzības pasākumus izvērtēs un noteiks uzraugošais tiesnesis vai tiesnesis, kurš specializējies attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, vai, ja noziegums ir dzimumu vardarbība — sākotnējā izmeklēšanas posmā iesaistītais prokurors vai policijas amatpersonas.

Ja jums draud briesmas, jums tiks nodrošināta policijas aizsardzība.

Drošības, sabiedriskās kārtības, lietderības vai jūsu cieņas aizsardzības apsvērumu dēļ jūs varat liecināt ar videokonferences starpniecību.

Ja esat cietis no atsevišķiem konkrētiem noziegumiem, kuru rezultātā cietušajiem tiek noteikti īpaši aizsardzības pasākumi, piemēram, dzimumu vardarbības, vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības nolūkā tos seksuāli izmantot un ekspluatēt kā darbaspēku, miesas bojājumiem, noziegumiem pret brīvību, spīdzināšanas, noziegumiem pret personu, pret seksuālo autonomiju, privātumu, tiesībām uz paštēlu, mājokļa, goda un sociālekonomiskās sistēmas neaizskaramību, jums ir tiesības lūgt, lai agresoram tiek piemērots kāds no šādiem aizliegumiem, ja tas noteikti nepieciešams jūsu aizsardzībai: aizliegums uzturēties vai ierasties noteiktā vietā, rajonā, pilsētā vai reģionā, aizliegums tuvoties vai sazināties ar noteiktām personām.

Izmeklēšanas laikā jūsu aizsardzībai var tikt veikti šādi pasākumi:

 • jūsu liecības īpaši izveidotās vai pielāgotās telpās var pieņemt īpaši apmācīti profesionāļi;
 • ja jums jāliecina vairākkārt, liecību uzklausīs viena un tā pati persona, izņemot, ja tas varētu būtiski traucēt procesa norisei vai jūsu liecību jāuzklausa tieši tiesnesim vai prokuroram;
 • ja esat cietis no dzimumu vardarbības, vardarbības ģimenē, nozieguma pret seksuālo autonomiju vai integritāti, jūsu liecību pēc jūsu lūguma var pieņemt tā paša dzimuma persona, izņemot, ja tas varētu būtiski traucēt procesa norisei vai jūsu liecību jāuzklausa tieši tiesnesim vai prokuroram.

Ja jūs izsauc liecināt un tiesnesis uzskata, ka pastāv būtisks risks jums vai jūsu brīvībai, īpašumam vai ģimenei, viņš var veikt šādas darbības:

 • aizsargāt jūsu identitāti, adresi, profesiju un darbvietu, neizmantojot šo informāciju procesā;
 • novērst jūsu parādīšanos tiesā un noteikt, ka paziņojumi jāsūta uz tiesas adresi;
 • aizliegt jebkādā veidā ierakstīt jūsu attēlu;
 • uzdot nodrošināt policijas aizsardzību procesa laikā un pēc tā;
 • nodrošināt jūsu transportēšanu uz tiesu oficiālā transportlīdzeklī;
 • tiesā jūs ievietot policijas apsargātā uzgaidāmajā telpā;
 • izņēmuma apstākļos — nodrošināt jums jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu dzīvesvietas vai darba maiņai.

Ja esat cietis no dzimumu vardarbības vai vardarbības ģimenē,par jums var izdot “aizsardzības rīkojumu”, kurā ietverti vispārīgi piesardzības pasākumi attiecībā uz agresoru (aizliegums uzturēties vai ierasties noteiktās vietās, rajonos, pilsētās vai reģionos, aizliegums tuvoties vai sazināties ar noteiktām personām).

Tiesas procesa laikā tiesnesis vai tiesas priekšsēdētājs var noteikt slēgtu tiesas sēdi (ierobežojot audiovizuālo mediju klātbūtni iztiesāšanā un aizliedzot ierakstīt tiesas sēdi pilnībā vai daļu no tās), lai aizsargātu morāli, sabiedrisko kārtību, kā arī jūs kā cietušo un/ vai jūsu ģimeni. Var tikt aizliegta arī ekspertu vai jebkuras citas personas, kura piedalās tiesvedībā, identitātes izpaušana.

Jūs kā privātapsūdzības uzturētājs varat lūgt noteikt slēgtu tiesas sēdi.

Procesa laikā jūsu aizsardzības nolūkā var tikt veikti šādi pasākumi:

 • pasākumi, kas novērš jūsu un varbūtējā vainīgā vizuālo kontaktu un kas nodrošina, ka jūs varat tikt uzklausīts, neatrodoties tiesas zālē; šim nolūkam var tikt izmantotas komunikāciju tehnoloģijas (tiesas zālē uzstādot ekrānu un sniedzot liecības ar videokonferences starpniecību);
 • pasākumi, lai aizliegtu uzdot ar jūsu privāto dzīvi saistītus jautājumus, kuriem nav sakara ar iztiesājamo noziedzīgo darbību, izņemot, ja tiesnesis vai tiesa izņēmuma kārtā atzīst, ka uz tiem jāatbild;
 • slēgtas mutvārdu sēdes rīkošana, lai gan tiesnesis vai tiesas priekšsēdētājs var atļaut piedalīties personām, kas var pierādīt īpašu ieinteresētību lietā.

Arī izmeklēšanas laikā var tikt veikti pasākumi, lai novērstu vizuālo kontaktu ar varbūtējo vainīgo un ar jūsu privāto dzīvi saistītu jautājumu uzdošanu.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Neaizsargātiem cietušajiem, piemēram, nepilngadīgajiem cietušajiem un cietušajiem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība, papildus pasākumiem, kas norādīti sadaļā “Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?”, procesā var piemērot šādus pasākumus:

 • sniegtās liecības tiek ierakstītas audiovizuālā datu nesējā un var tikt atskaņotas tiesvedības laikā likumā noteiktajos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem;
 • liecības var tikt ievāktas ar ekspertu starpniecību.

Ja esat nepilngadīgs cietušais vai cietušais ar invaliditāti (cietušie, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība), pastāv iespēja, ka pirms tiesvedības pierādījumus izvērtē eksperti un tiek ierakstīta jūsu iztaujāšana īpašā telpā, ko veic īpaši apmācīti darbinieki.

Turklāt pēc prokurora lūguma jums var tikt iecelts aizbildnis ad litem, ja jūs esat īpaši neaizsargāts cietušais, kā arī atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pastāv interešu konflikts ar jūsu juridisko pārstāvi vai ar vienu no jūsu vecākiem, ja otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt cietušo vai palīdzēt cietušajam. 

Esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Ja esat nepilngadīgs, nozieguma izmeklēšanas posmā pret jums izturēsies saskaņā ar īpaši izstrādātiem protokoliem jūsu aizsardzībai. Jūsu liecību sniegšanai tiks piemēroti īpaši piesardzības pasākumi. Prokurora, kuram ir īpašs pienākums aizsargāt nepilngadīgos, klātbūtne vienmēr ir obligāta. Jūsu un agresora vizuālais kontakts ir jānovērš ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem.

Jūs iztaujās īpaši apmācīti dalībnieki īpašā telpā, kas jums nešķitīs draudīga, jo pastāv iespēja, ka pierādījumus pirms tiesvedības izvērtēs eksperti un iztaujāšana tiks ierakstīta.

Jūs varat liecināt tikai vienreiz uzraugošā tiesneša, tiesas sekretāraun visu procesa dalībnieku klātbūtnē un tiesvedības laikā to nedarīt atkārtoti.

Tiesas procesa laikā, ja esat nepilngadīgais, kurš sniedz liecību, jūsu un apsūdzētā vizuālais kontakts tiks novērsts ar jebkādiem tehniskiem līdzekļiem.

Ierobežojumi pastāv arī attiecībā uz konfrontēšanu.

Papildus pasākumiem, kas norādīti sadaļā “Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?”, procesā var piemērot šādus pasākumus:

 • sniegtās liecības tiek ierakstītas audiovizuālā datu nesējā un var tikt atskaņotas tiesvedības laikā likumā noteiktajos gadījumos un ar noteiktiem nosacījumiem;
 • liecības var tikt ievāktas ar ekspertu starpniecību.

Turklāt pēc prokurora lūguma jums var tikt iecelts aizbildnis ad litem, ja esat īpaši neaizsargāts cietušais, kā arī atsevišķos gadījumos, piemēram, kad pastāv interešu konflikts ar jūsu juridisko pārstāvi vai ar vienu no jūsu vecākiem, ja otrs vecāks nevar pienācīgi īstenot savu pienākumu pārstāvēt cietušo vai palīdzēt cietušajam. 

Nozieguma rezultātā ir miris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja ģimenes loceklis ir miris nozieguma rezultātā, jūs esat netieši cietis no nozieguma, kas izdarīts pret jūsu ģimenes locekli (tieši cietušo personu), ja atrodaties noteiktā likumā paredzētā situācijā (tomēr visos gadījumos izņemot par noziegumu atbildīgo personu), kā arī tad, kad esat tieši cietušās personas laulātais un neesat atšķirti vai nedzīvojat atsevišķi; ja esat tieši cietušās personas vai tās laulātā, kurš nav atšķirts vai nedzīvo atsevišķi, bērns un dzīvojāt kopā ar šo personu; ja jūs ar tieši cietušo personu saistīja līdzīgas attiecības un jūs dzīvojāt ar to kopā, kā arī citos gadījumos.

Atcerieties — ikvienam cietušajam ir tiesības uzsākt kriminālprocesu un celt civilprasību saskaņā ar tiesību aktos paredzēto, kā arī ierasties par izmeklēšanu atbildīgajā iestādē, lai iesniegtu pierādījumus un informāciju, kas uzskatāma par būtisku faktisko apstākļu noskaidrošanā.

Jums kā netieši cietušai personai ir konfidenciāli bez maksas pieejami valsts pārvaldes, kā arī cietušo atbalsta dienestu nodrošinātie palīdzības un atbalsta pakalpojumi, ja ar noziegumu nodarītā īpaši smagā kaitējuma dēļ šo tiesību attiecināšana uz tieši cietušās personas ģimenes locekļiem ir atzīta par piemērotu. Šiem mērķiem par ģimenes locekļiem uzskata tikai personas, kuras ar tieši cietušo personu saista laulība vai līdzīgas attiecības, un radiniekus līdz otrajai pakāpei (vecvecākus, brāļus un māsas, mazbērnus).

Kā netieši cietusī persona jūs varat saņemt informāciju par pieejamiem medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem atbalsta pasākumiem un procedūru to saņemšanai, kā arī kompensāciju, uz kuru jums var būt tiesības, un, ja nepieciešams — procedūru tās pieprasīšanai.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests konsultēs jūs par ekonomiskajām tiesībām, kas ir saistītas ar procesu, jo īpaši par finansiālu pabalstu par zaudējumiem, kas nodarīti ar noziegumu, un tā pieprasīšanas procedūru, kā arī piedāvās jums nepieciešamo emocionālo atbalstu un ārstniecisko palīdzību, tādējādi nodrošinot jums pienācīgu psiholoģisko palīdzību nozieguma traumatisko seku pārvarēšanai.

Spānijā attiecībā uz finansiālo atbalstu, uz kuru jums ir tiesības kā noziegumā netieši cietušajai personai, pastāv publiska pabalstu sistēma no Spānijā izdarītiem tīšiem un vardarbīgiem noziegumiem, kuru rezultātā iestājusies nāve vai nodarīts smags kaitējums garīgajai veselībai, netieši cietušām personām.

Lai jūs varētu uzskatīt par netieši cietušu personu (saņēmēju) finansiāla pabalsta vajadzībām, jums jāatbilst noteiktām prasībām:

 • jābūt Spānijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, vai, ja neviens no šiem nosacījumiem neizpildās — Spānijas pastāvīgajam iedzīvotājam vai citas valsts pilsonim, kura līdzīgu palīdzību savā teritorijā sniedz Spānijas pilsoņiem. Nāves gadījumā mirušās personas valstspiederībai vai pastāvīgajai dzīvesvietai nav nozīmes;
 • jābūt mirušās personas laulātajam, kas nav juridiski atšķirts vai dzīvo atsevišķi, vai personai, kas ar mirušo personu pastāvīgi dzīvojusi līdzīgās attiecībās vismaz divus gadus pirms tās nāves, izņemot, ja jums ir kopīgi bērni — šādā gadījumā pietiek ar vienkāršu kopdzīvi. Tas attiecas arī uz minēto personu bērniem, arī ja tie nav mirušās personas bērni, ja tie ir bijuši finansiāli atkarīgi no šīs personas un dzīvojuši kopā ar to;
 • saņēmēju vidū nekādā gadījumā nevar tikt ietverta persona, kas notiesāta par tīšu nonāvēšanu jebkurā tās formā, ja mirusī persona ir bijusi tās laulātais vai persona, ar kuru tā bijusi saistīta stabilās līdzīgās attiecībās;
 • jābūt mirušās personas bērnam, kas ir bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas un dzīvojis kopā ar to, pieņemot, ka nepilngadīgi bērni vai pieaugušie ar invaliditāti ir finansiāli atkarīgi;
 • ja esat viens no mirušās personas vecākiem un esat bijis finansiāli atkarīgs no šīs personas, ja nav personu, kuras atrastos kādā no iepriekšminētajām situācijām;
 • ar Spānijas tiesību aktiem noteiktā finansiālā pabalsta mērķiem par netieši cietušiem uzskata arī nepilngadīgo, kuru nāve ir nozieguma tiešas sekas, vecākus.

Jums pabalsts jāpieprasa viena gada laikā no nozieguma pastrādāšanas dienas. Ja nāve iestājusies kā miesas bojājumu vai veselībai nodarīta kaitējuma tiešas sekas, pabalsta pieprasīšanai tiks noteikts jauns, tikpat ilgs termiņš.

Vispārējā gadījumā pabalsta piešķiršanas priekšnosacījums ir galīga tiesas nolēmuma pieņemšana, ar kuru izbeidz kriminālprocesu.

Pabalstu nevar apvienot ar kompensāciju, kas noteikta ar spriedumu, lai gan noziegumā vainīgās personas daļējas maksātnespējas pasludināšanas gadījumā tiks izmaksāts viss pabalsts vai daļa no tā, vai ar privāta apdrošinātāja izmaksātu kompensāciju vai pabalstu, ja tā summa ir lielāka par spriedumā noteikto, vai ar sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas var tikt izmaksāts cietušā pārejošas invaliditātes dēļ.

Pabalsta apmērs jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt spriedumā noteikto kompensāciju.

Vai es varu izmantot mediācijas pakalpojumus? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas laikā?

Kā cietušajam jums ir tiesības saņemt informāciju par alternatīvu strīdu izšķiršanu, izmantojot mediāciju, ja tas ir iespējams, un citus atjaunojošās justīcijas pakalpojumus, ja tie ir pieļaujami no juridiskā viedokļa. Šo informāciju jums sniegs Noziegumos cietušo atbalsta dienests.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests varēs arī ierosināt tiesu iestādei izmantot krimināltiesisko mediāciju, ja tā uzskatāma par jums labvēlīgu risinājumu, un sniegs atbalstu atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem un citām likumā paredzētām ārpustiesas izlīguma procedūrām.

Jūs varat piekļūt atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, lai saņemtu pienācīgu kompensāciju par nozieguma radītajiem mantiskajiem un nemantiskajiem zaudējumiem, ja tiek izpildītas šādas prasības:

 • noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir atzinis būtiskos faktus, no kuriem izriet tā atbildība;
 • jūs esat devis savu piekrišanu pēc tam, kad esat saņēmis izsmeļošu un objektīvu informāciju par to saturu, iespējamajiem rezultātiem un procedūrām, kas paredzētas izpildes panākšanai;
 • noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir devis piekrišanu;
 • mediācijas process nerada risku jūsu drošībai, kā arī nepastāv draudi, ka tā veikšana varētu jums radīt jaunus mantiskus vai nemantiskus zaudējumus;
 • attiecībā uz izdarīto noziegumu to neaizliedz likums.

Mediācijas procesa laikā notikušās diskusijas ir konfidenciālas un nevar tikt izpaustas bez jūsu un noziedzīgā nodarījuma izdarītāja piekrišanas.

Mediatorus un citus profesionāļus, kuri piedalās mediācijas procesā, saista profesionālais noslēpums attiecībā uz notikumiem un ziņām, par ko tie uzzinājuši, veicot savus pienākumus.

Gan jūs, gan noziedzīgā nodarījuma izdarītājs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu piedalīties mediācijas procesā.

Mediācija parasti notiek mazāk smagu noziegumu gadījumā.

Juvenālās justīcijas lietās (14–18 gadi) mediācija ir īpaši paredzēta kā nepilngadīgā pāraudzināšanas līdzeklis. Šajā jomā mediāciju veic grupas, kas atbalsta nepilngadīgo prokuratūru, taču to var veikt arī autonomo apgabalu aģentūras un citas struktūras, piemēram, noteiktas speciālistu apvienības.

Pieaugušo justīcijas jomā mediācija ir paredzēta kā daļa no atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem, un dažādas pilotprogrammas darbojas jau vairākus gadus.

Jūsu drošībai mediācijas laikā jums nepārtraukti tiks nodrošināti nepieciešamie fiziskās drošības pasākumi un citi no apstākļiem izrietošie pasākumi, kurus var noteikt tiesu iestāde.

Kur ir pieejami tiesību akti, kuros noteiktas manas tiesības?

 • Código Penal (Spānijas Kriminālkodekss) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Código Civil (Spānijas Civilprocesa kodekss) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Kriminālprocesa noteikumi) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (2015. gada 27. aprīļa Likums 4/2015 par noziegumos cietušo statusu) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (2015. gada 11. decembra Karaļa dekrēts 1109/2015, ar kuru īsteno 2015. gada 27. aprīļa Likumu 4/2015 par noziegumos cietušo personu statusu un regulē Noziegumos cietušo atbalsta dienestus) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (2015. gada 22. jūlija Konstitutīvais likums 8/2015 un 2015. gada 22. jūlija Likums 26/2015, ar ko groza bērnu un pusaudžu aizsardzības sistēmu) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014. gada 20. novembra Likums 23/2014 par krimināllietās pieņemtu lēmumu savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (2013. gada 6. septembra Karaļa dekrēts 671/2013, ar ko nosaka detalizētu Likuma 29/2011 īstenošanas kārtību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (2011. gada 22. septembra Likums 29/2011 par terorismā cietušo personu atzīšanu un visaptverošu aizsardzību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004. gada 28. decembra Konstitutīvais likums 1/2004 par visaptverošiem pasākumiem aizsardzībai pret dzimumu vardarbību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000. gada 12. janvāra Konstitutīvais likums 5/2000 par bērnu kriminālatbildību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (1996. gada 15. janvāra Konstitutīvais likums 1/1996 par bērnu tiesisko aizsardzību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (1996. gada 10. janvāra Likums 1/1996 par juridisko palīdzību) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1995. gada 11. decembra Likums 35/1995 par palīdzību un atbalstu no vardarbīgiem noziegumiem un noziegumiem pret seksuālo autonomiju cietušajiem) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1997. gada 23. maija Karaļa dekrēts 738/1997, ar ko apstiprina noteikumus par palīdzību no vardarbīgiem noziegumiem un noziegumiem pret seksuālo autonomiju cietušajiem) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994. gada 23. decembra Konstitutīvais likums 19/1994 par liecinieku un ekspertu aizsardzību krimināllietās) — Saite atveras jaunā logāspāņu valodā
Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.