Cietušo tiesības (katrā valstī)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Vai es varu pārsūdzēt nolēmumu?

Ja vēlaties pārsūdzēt spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par nevainīgu, jums jāatceras, ka, ja jūs neesat bijis lietas dalībnieks, jūs nevarat pārsūdzēt spriedumu.

Ja esat bijis lietas dalībnieks un esat privātapsūdzības uzturētājs, jūs varat iesniegt šādu pārsūdzību:

 • par spriedumu — 10 dienu laikā no tā paziņošanas; pārsūdzības pamati ir dažādi un ir iespējams atkārtoti izvērtēt pierādījumus. Tā ir pārsūdzība vispārējā kārtībā.
 • kasācijas sūdzību — piecu dienu laikā no sprieduma paziņošanas; pamats ir tiesību aktu vai Spānijas konstitūcijas pārkāpums, vai formāls pamats. Tā ir ārpuskārtas pārsūdzība.

Kā civilprasītājs jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību tikai par jautājumiem, kas ir saistīti ar jūsu kompensāciju.

Saistībā ar citu pārsūdzību iesniegšanu ir noteikts — ja vispirms esat iesniedzis pārsūdzību vispārējā kārtībā, jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību kā otro pārsūdzību. Kasācijas sūdzību izskata Augstākā tiesa.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs jums informāciju par pārsūdzībām, ko varat iesniegt attiecībā uz lēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar jūsu tiesībām.

Kādas ir manas tiesības pēc soda piespriešanas?

Ja esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumu neuzsākt kriminālprocesu;
 • galīgo spriedumu kriminālprocesā;
 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma;
 • lēmumiem, ar ko pieņem vai groza jau noteiktos personas aizsardzības pasākumus, ja to mērķis ir garantēt jūsu drošību;
 • tiesu vai cietumu iestāžu lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai;
 • lēmumiem, kas ir saistīti ar jūsu piedalīšanos soda izpildē un kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt.

Jūsu galvenās tiesības sprieduma izpildes gaitā ir tiesības uz informāciju par soda noteikšanu apsūdzētajai personai. Informācija par tās atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas vispārējā gadījumā ir uzskatāma par daļu no privātās dzīves, kuru nevar jums paziņot.

Izņēmuma gadījumā, ja esat cietis no nozieguma, kas saistīts ar dzimumu vardarbību, jums tiks sniegta informācija par apsūdzētā procesuālo statusu un to, kā tas izcieš piespriesto sodu, kamēr vien ir spēkā aizsardzības rīkojums vai ierobežošanas rīkojums.

Ja jūs esat privātapsūdzības uzturētājs, jūs varat piedalīties apsūdzētās personas soda atlikšanā. Brīvības atņemšanas sods, kura ilgums nepārsniedz divus gadus, var tikt atlikts, ja noteiktā termiņā nenotiek recidīvs. Pēc šī termiņa sods izbeidzas. Lēmumu par soda atlikšanu pieņem tiesa, un pirms tā pieņemšanas jūs uzklausīs tiesnesis.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai man ir tiesības uz atbalstu vai aizsardzību pēc tiesvedības? Cik ilgi?

Ja notiek sprieduma izpilde un tas ir nepieciešams, jūsu aizsardzību ar tiesneša lēmumu var turpināt. Jūs varat saņemt policijas aizsardzību vai izņēmuma gadījumos — jaunu identitāti vai finansiālu atbalstu dzīvesvietas vai darba maiņai.

Dažu noziegumu, piemēram, dzimumu vardarbības vai vardarbības ģimenē, gadījumā jūs varat lūgt izdot aizsardzības rīkojumu, kura darbības termiņu laikā noteiks ar tiesu iestādes lēmumu.

Aizsardzības rīkojuma izdošanu var lūgt tieši tiesu iestādei vai prokuroram, tiesībaizsardzības amatpersonām, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam vai valsts pārvaldes sociālajam dienestam vai aprūpes iestādēm.

Aizsardzības rīkojums paredz visaptverošu aizsardzības statusu, kas ietver likumā noteiktos civiltiesiskos un krimināltiesiskos aizsardzības pasākumus, kā arī citus tiesību sistēmā paredzētos palīdzības un sociālās aizsardzības pasākumus.

Aizsardzības rīkojuma izdošana ietver pienākumu būt pastāvīgi informētam par apsūdzētā vai aizdomās turētā procesuālo statusu, kā arī veikto aizsardzības pasākumu darbības jomu un spēkā esību. Jo īpaši jūs nepārtraukti informēs par varbūtējā agresora apcietinājuma statusu. Šim nolūkam aizsardzības rīkojums tiks pārsūtīts ieslodzījuma vietu administrācijai.

Jūs var aizsargāt arī, nosakot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam noteiktus sodus vai drošības pasākumus: ierobežojošus rīkojumus, vecāku vai aizbildnības tiesību atņemšanu, ieroču nēsāšanas un lietošanas atļaujas atņemšanu utt. Turklāt gadījumos, kad soda izpilde pirms nokļūšanas ieslodzījuma vietā tiek atlikta, tiesnesis var aizliegt noziedzīgā nodarījuma izdarītājam doties uz konkrētām vietām vai tuvoties jums, uzdot noziedzīgā nodarījuma izdarītājam piedalīties noteiktās izglītības programmās u. c.

Kā cietušajam jums ir šādas tiesības:

a) lūgt noteikt priekšlaicīgi atbrīvotajai personai likumā paredzētos uzvedības pasākumus vai noteikumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai garantētu jūsu drošību, ja šī persona ir bijusi notiesāta par darbībām, kas jums pamatoti varētu radīt apdraudējumu;

b) sniegt tiesnesim vai tiesai jebkuru informāciju, kam ir nozīme, lemjot par piespriestā soda izpildi, no nozieguma izrietošo civiltiesisko atbildību vai noteikto konfiskāciju.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sadarbosies un koordinēs darbību ar struktūrām, iestādēm un dienestiem, kas var būt iesaistīti palīdzības sniegšanā cietušajam: tiesu varu, prokuratūru, tiesībaizsardzības amatpersonām, īpaši neaizsargātu cietušo gadījumā, kuriem pastāv augsts viktimizācijas risks. Turklāt, ja jūs esat cietušais, kam nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi, tas izvērtēs jūsu lietu, lai noteiktu, kādi aizsardzības, palīdzības un atbalsta pasākumi ir jānodrošina; to vidū var būt, piemēram:

 • psiholoģiskā atbalsta vai palīdzības sniegšana, lai cīnītos ar nozieguma izraisītajiem traucējumiem, izmantojot jūsu aprūpei piemērotākās psiholoģijas metodes;
 • jūsu pavadīšana uz tiesas sēdi;
 • informācija par pieejamajiem psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem un nosūtīšana šo pakalpojumu saņemšanai pēc jūsu lūguma;
 • jebkuri īpaši atbalsta pasākumi, kas var būt nepieciešami, ja esat īpaši aizsargājams cietušais;
 • nosūtīšana specializēto atbalsta pakalpojumu saņemšanai.

Cik ilgi?

Tiesas noteiktie aizsardzības pasākumi ir spēkā līdz attiecīgajā tiesu iestādes lēmumā noteiktajam termiņam.

Noziegumos cietušo atbalsts dienests visā kriminālprocesa gaitā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām uzraudzīs jūsu lietu, jo īpaši, ja jūs esat neaizsargāts cietušais, neatkarīgi no tā, vai ir zināma noziedzīgā nodarījuma izdarītāja identitāte un procesa rezultāts.

Kādu informāciju es saņemšu, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiks piespriests sods?

Jūsu galvenās tiesības sprieduma izpildes gaitā ir tiesības uz informāciju par soda noteikšanu apsūdzētajai personai. Informācija par tās atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas vispārējā gadījumā ir uzskatāma par daļu no privātās dzīves, kuru nevar jums paziņot.

Izņēmuma gadījumā, ja esat cietis no nozieguma, kas saistīts ar dzimumu vardarbību, jums tiks sniegta informācija par apsūdzētā procesuālo statusu un to, kā tas izcieš piespriesto sodu, kamēr ir spēkā aizsardzības rīkojums vai ierobežošanas rīkojums, izņemot, ja jūs izsakāt vēlmi nesaņemt informāciju par šiem jautājumiem.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai mani informēs gadījumā, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots (tostarp atbrīvots priekšlaikus vai nosacīti) vai izbēgs no ieslodzījuma vietas?

Ja esat iesniedzis attiecīgu lūgumu, jums ir tiesības cita starpā tikt informētam par šādiem lēmumiem:

 • lēmumiem ieslodzīt vai atbrīvot noziedzīgā nodarījuma izdarītāju, kā arī iespējamu noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izbēgšanu no apcietinājuma;
 • tiesu vai cietumu iestāžu lēmumiem, kas skar personas, kuras notiesātas par vardarbīgiem vai ar iebiedēšanu izdarītajiem noziegumiem un kuras rada risku jūsu drošībai;
 • lēmumiem, kas ir saistīti ar jūsu piedalīšanos soda izpildē un kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Vai es tikšu iesaistīts lēmumu pieņemšanā par atbrīvošanu vai nosacītu atbrīvošanu?

Jums kā noziegumā cietušajam ir šādas tiesības:

 • lūgt noteikt priekšlaicīgi atbrīvotajai personai likumā paredzētos uzvedības pasākumus vai noteikumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem, lai garantētu jūsu drošību, ja šī persona ir bijusi notiesāta par darbībām, kas cietušajam pamatoti varētu radīt apdraudējumu;
 • sniegt tiesnesim vai tiesai jebkuru informāciju, kam ir nozīme, lemjot par piespriestā soda izpildi, no nozieguma izrietošo civiltiesisko atbildību vai noteikto konfiskāciju.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests sniegs informāciju par iespējām jums kā cietušajam piedalīties brīvības atņemšanas soda izpildē un veiks visas nepieciešamās palīdzības darbības, lai jūs varētu īstenot likumā atzītās tiesības.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienests jums nodrošinās nepieciešamos informācijas kanālus, lai jūs uzzinātu visu par brīvības atņemšanas soda izpildi līdz soda pilnīgas izciešanas brīdim, jo īpaši atvieglojumu piešķiršanas vai notiesāto atbrīvošanas gadījumos.

Piemēram, vai es varēšu izteikt viedokli vai iesniegt pārsūdzību?

Ja esat lūdzis jūs informēt par noteiktiem lēmumiem, kas tiek pieņemti ar ieslodzījumu saistītos jautājumos, kā arī lēmumiem, kas ietekmē notiesātā iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, ieslodzījuma vietas priekšrocībām, īstermiņa atbrīvošanu, nosacītu atbrīvošanu utt., jūs šos lēmumus varat pārsūdzēt arī tad, ja neesat bijis lietas dalībnieks. Jums savs nodoms pārsūdzēt (ne obligāti izmantojot advokāta palīdzību) jādara zināms kompetentajam tiesas sekretāram ne vēlāk kā piecas dienas, skaitot no brīža, kad jūs esat ticis informēts par lēmumu, un pārsūdzība jāiesniedz 15 dienu laikā no šāda paziņojuma iesniegšanas.

Lai apstrīdētu notiesātā iespējamo iekļaušanu 3. pakāpes atvērta tipa cietuma režīmā, jums jābūt cietušam no viena no šādiem noziegumiem:

 • nonāvēšana;
 • aborts;
 • miesas bojājumi;
 • noziegumi pret brīvību;
 • noziegumi ar spīdzināšanu un noziegumi pret morālo integritāti;
 • noziegumi pret seksuālo brīvību un neaizskaramību;
 • zādzības veida noziegumi, kas pastrādāti, lietojot vardarbību vai iebiedēšanu;
 • teroristiski noziegumi;
 • cilvēku tirdzniecības noziegumi.

Pirms cietuma iestāde pieņem kādu no minētajiem lēmumiem, par konkrēto lēmumu tiks paziņots jums, lai jūs varētu iesniegt argumentus, kurus uzskatāt par nepieciešamiem, ja jūs esat iesniedzis attiecīgu lūgumu jūs informēt par šiem lēmumiem.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests jums sniegs visu nepieciešamo informāciju par pārsūdzībām, ko jūs varat iesniegt attiecībā uz lēmumiem, kurus uzskatāt par nesaderīgiem ar jūsu tiesībām.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.