Cietušo tiesības (katrā valstī)

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Ja esat noziegumā cietušais, jūs varat vērsties Noziegumos cietušo atbalsta dienestā (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Noziegumos cietušo atbalsta dienesti ir Tieslietu ministrijas izveidots bezmaksas publisks starpdisciplinārs pakalpojums.

Dienesti atrodas visās Saite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visās provinču galvaspilsētās, kā arī citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Ja esat cietis no terorisma, varat sazināties ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), lai gan jūs varat vērsties jūsu provinces Noziegumā cietušo atbalsta dienestā, ja tā vēlaties. Noziegumā cietušo atbalsta dienests šādā gadījumā koordinēs darbību ar Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienestu.

Noziegumos cietušo atbalsta dienesta sniegtā aprūpe un atbalsts tiek sniegts vairākos posmos:

 • Uzņemšanas un orientācijas posms: orientācijas posmā dienests jums sniedz visaptverošu informāciju par darbībām, kas jums jāveic, problēmām, kas jārisina, un iespējamajām sekām. Šis posms parasti notiek iztaujāšanas veidā vai nu klātienē, vai pa tālruni, kad jūs izskaidrojat savas problēmas un vajadzības. Balstoties uz jūsu paskaidrojumiem, jums tiks sniegti norādījumi, tiks izvērtēta citu resoru iejaukšanās iespēja un, ja nepieciešams, lietu nosūtīs citur.
 • Informācijas posms: jums kā cietušajam, sākot no pirmās kontaktēšanās ar iestādēm un amatpersonām, pat pirms sūdzības iesniegšanas, ir tiesības saņemt informāciju, kas atbilstu jūsu personīgajai situācijai un apstākļiem, kā arī jūsu pārciestā nozieguma būtībai un nodarītajam kaitējumam. Šī informācija attiecas uz noteiktiem aspektiem, piemēram:
 • Kā jūs varat iesniegt sūdzību un kāda procedūra paredzēta.
 • Pieejamajiem specializētajiem pakalpojumiem un psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem, neatkarīgi no tā, vai jūs iesniedzat sūdzību, un par iespējām tiem piekļūt.
 • Pieejamajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem (medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem) un to saņemšanas procedūru, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu.
 • Jūsu iespējām saņemt konsultācijas un tiesisko aizsardzību un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas.
 • Jūsu pavadīšanu uz tiesas sēdi un/vai dažādajām tiesībaizsardzības iestādēm visā procesa gaitā, ja jums tā ir nepieciešama.
 • Iespēju lūgt aizsardzības pasākumus un, ja nepieciešams — procedūru šāda lūguma izteikšanai.
 • Ieteikumiem par ekonomiskajām tiesībām, kas saistītas ar procesu, jo īpaši attiecībā uz pabalstu un kompensāciju, uz ko jums var būt tiesības, pamatojoties uz nozieguma radītajiem zaudējumiem, un, ja nepieciešams — procedūru to pieprasīšanai.
 • Procedūru, kādā jums jāīsteno savas kā noziegumā cietušā tiesības, ja dzīvojat ārpus Spānijas.
 • Par procesa veikšanu atbildīgās iestādes kontaktinformāciju un sakaru kanālus, kurus jūs varat izmantot saziņā ar to, kā arī informāciju par tiesas sēdes datumu, laiku un vietu un noziedzīgā nodarījuma izdarītājam uzrādītās apsūdzības saturu.
 • Pieejamajiem atjaunojošās justīcijas pakalpojumiem (piem., mediāciju), ja šajā lietā tādi ir juridiski iespējami.
 • Gadījumiem, kuros jums var atlīdzināt juridiskos izdevumus, un, ja nepieciešams — attiecīgo procedūru to pieprasīšanai utt.
 • Iejaukšanās posms: Noziegumā cietušo atbalsta dienesta iejaukšanās notiek dažādās jomās:
 • Juridiskā iejaukšanās: dienesti sniegs jums nepieciešamo juridisko palīdzību; konkrētāk, jums tiks sniegta informācija par palīdzības veidu, ko jūs varat saņemt tiesvedības procesā, tiesībām, kuras jūs varat izmantot procesā, veidu un nosacījumiem, kā jūs varat piekļūt juridiskajai palīdzībai, un dienestiem vai organizācijām, ar ko jūs varat sazināties atbalsta saņemšanai.

Juridiskā palīdzība visos gadījumos vispārēji raksturos procesa veikšanu un tiesību izmantošanu, jo par norādījumiem un juridisko palīdzību konkrētā lietā ir atbildīgs jūsu advokāts.

 • Medicīniskā un psiholoģiskā iejaukšanās: dienesta piedāvātā psiholoģiskā aprūpe izpaužas kā jūsu situācijas izvērtēšana un risināšana, lai mazinātu nozieguma izraisīto krīzi, palīdzētu tikt galā ar nozieguma izraisīto tiesas procesu, pavadītu jūs procesa gaitā un stiprinātu jūsu stratēģiju un spējas, ļaujot jums saņemt palīdzību no apkārtējās vides.

Dienestsizveidos psiholoģiskā atbalsta plānu, ja jūs esat īpaši neaizsargāts cietušais vai jums nepieciešama īpaša aizsardzība.

 • Ekonomiskā iejaukšanās: dienestam ir galvenokārt informatīva loma attiecībā uz ekonomisko palīdzību, uz kuru jums ir tiesības, ja esat kļuvis par cietušo no vardarbīga nozieguma vai nozieguma pret seksuālo autonomiju, un tas var palīdzēt ar pieprasījumu apstrādi.
 • Sociālā un aprūpes iejaukšanās: šajā jomā dienesti savstarpēji koordinēs jums sniegto aprūpi un, ja nepieciešams, nosūtīs jūs pie sociālajiem dienestiem, aprūpes iestādēm vai organizācijām, kas var nodrošināt drošu uzturēšanos, tūlītēju medicīnisko aprūpi un finansiālu atbalstu, uz kuru jums varētu būt tiesības, īpašu uzmanību pievēršot vajadzībām, kas izriet no invaliditātes, nonākšanas slimnīcā, nāves, kā arī iespējama neaizsargātības stāvokļa.
 • Uzraudzības posms: dienests visā kriminālprocesa gaitā un pienācīgu laikposmu pēc procesa beigām uzraudzīs jūsu lietu, jo īpaši ja jūs esat neaizsargāts cietušais. Šajā posmā dienests analizēs jūsu juridisko, medicīnisko un psiholoģisko, sociālo, aprūpes un ekonomisko situāciju pēc nozieguma dažādos laikposmos. Lietderīgais uzraudzības termiņš tiks noteikts atkarībā no jūsu situācijas.

Ja esat cietis no terorisma, Valsts Augstākās tiesas Terorismā cietušo informācijas un atbalsta dienesta funkcijas ir šādas:

 • atkarībā no izdarītā nozieguma sniegt jums informāciju par tiesvedības statusu, kas var jūs skart;
 • konsultēt jūs visos ar kriminālprocesu un administratīvo procesu saistītajos jautājumos, kas var jūs skart;
 • piedāvāt jūs personīgi pavadīt uz tiesas sēdēm, kurās iztiesā ar terora aktiem saistītās lietas, kas varētu jūs ietekmēt;
 • sniegt jums emocionālu un terapeitisku atbalstu, neskarot Iekšlietu ministrijas kompetenci;
 • veicināt jūsu kā noziegumā cietušā drošības un privātās dzīves aizsardzību, jums piedaloties tiesas procesā;
 • informēt jūs par svarīgākajām kompensācijām no terorisma cietušām personām, visos gadījumos nosūtot jūs pie Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāta;
 • informēt jūs par visu ar brīvības atņemšanas soda izpildi saistīto informāciju līdz soda pilnīgai izciešanai, jo īpaši gadījumos, kad notiesātajiem ir piešķirti atvieglojumi vai tie atbrīvoti.

Attiecībā uz terorismā cietušajiem Iekšlietu ministrijas Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāts funkcionē kā vienas pieturas aģentūra attiecībā uz jebkuru procesu, ko Centrālajā valsts administrācijā var uzsākt terora aktu skartās personas un ģimenes, un pārsūta iesniegtos lūgumus kompetentajai struktūrai un uzsāk attiecības ar konkrēto personu.

Turklāt šis ģenerāldirektorāts attiecībā uz palīdzību un atbalstu terorismā cietušajām personām sadarbosies ar centrālās valsts administrācijas kompetentajām struktūrām un citām valsts pārvaldes struktūrām, lai nodrošinātu cietušo visaptverošu aizsardzību.

Terorismā cietušo atbalsta ģenerāldirektorāts būs atbildīgs par teroristisku noziegumu skartām personām izmaksājamo pabalstu un kompensāciju piešķiršanas lēmumu apstrādi, pārvaldību un pieņemšanu.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Uzņemšanas vai orientācijas posmā jums var tikt sniegta palīdzība klātienē vai pa tālruni Noziegumos cietušo atbalsta dienestā.

Spānijā ir tālruņa dienesti, kas sniedz palīdzību attiecībā uz dzimumu vardarbību un citiem noteiktiem noziegumiem, piem., 016 tālruņa dienests informācijai un juridiskajai palīdzībai saistībā ar dzimumu vardarbību (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Īpaši neaizsargātu cietušo, piemēram, nepilngadīgo, gadījumā pastāv īpaši dienesti, piemēram, ANAR (Palīdzība apdraudētiem bērniem un pusaudžiem) fonda uzticības tālrunis (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR)), kas ir vērsts uz bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem un nepilngadīgo radiniekiem, kā arī radiniekiem pazudušu nepilngadīgo gadījumos.

016 tālruņa dienests informācijai un juridiskajai palīdzībai saistībā ar dzimumu vardarbību sniedz bezmaksas profesionālu palīdzību 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Dati par personām, kuras izmanto šo pakalpojumu, tiek glabāti slepenībā pastāvīgi.

Palīdzība tiek sniegta 51 valodā. Palīdzība 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta spāņu, katalāņu, galisiešu, basku, angļu un franču valodā, kā arī ar teletulkošanas pakalpojumu — zvaniem vācu, portugāļu, mandarīnu, krievu, arābu, rumāņu un bulgāru valodā. Citās valodās palīdzību sniedz, izmantojot teletulkošanas pakalpojumu.

Pakalpojuma pieejamība personām ar dzirdes un/vai runas traucējumiem tiek nodrošināta, izmantojot:

 • teksta tālruni (TTY) 900 116 016;
 • Telesor pakalpojumu ar Telesor tīmekļa vietnes starpniecību (Saite atveras jaunā logāhttps://www.telesor.es/). Šādā gadījumā ir nepieciešams interneta pieslēgums;
 • mobilo tālruni vai PDA. Abos gadījumos ir nepieciešams instalēt bezmaksas lietotni saskaņā ar Telesor tīmekļa vietnē publicētajiem norādījumiem.

Šis dienests sniedz palīdzību ikvienam, kam ir jautājumi par konkrētiem dzimumu vardarbības gadījumiem: no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm, personām, kas ir tuvas (radinieki, draugi, kaimiņi utt.) no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm, profesionāļiem, kuri sniedz palīdzību no dzimumu vardarbības cietušām sievietēm vai kam ir zināms par šādas vardarbības gadījumu utt.

Sniegtā informācija attiecas uz resursiem un tiesībām, ko jūs varat iegūt kā šāda veida noziegumos cietušais — saistībā ar nodarbinātību, sociālajiem pakalpojumiem, finansiālu atbalstu un informāciju, palīdzību, uzņemšanu un juridiskās palīdzības resursiem.

Ja tiek saņemts ārkārtas izsaukums, tas nekavējoties tiek pāradresēts attiecīgā autonomā apgabala 112 ārkārtas tālruņa numuram.

Ja esat nepilngadīgs no dzimumu vardarbības cietušais, jūsu zvani uz 016 dienestu tiks pāradresēti ANAR uzticības tālruni bērniem un pusaudžiem (900 20 20 10).

ANAR (Palīdzība apdraudētiem bērniem un pusaudžiem) fonda uzticības tālrunis (900 20 20 10) ir bezmaksas, konfidenciāls un anonīms dienests, kas pieejams 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā un kurā galvenokārt ir trīs palīdzības līnijas:

 • ANAR uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem, kura galvenais mērķis ir sniegt zvanītājiem — bērniem un pusaudžiem nepieciešamo atbalstu un norādījumus, ja tiem radušās problēmas vai tie atrodas riska situācijā.
 • ANAR uzticības tālrunis pieaugušajiem un ģimenēm, kas ir orientēts uz pieaugušajiem, kuriem nepieciešams padoms ar nepilngadīgajiem saistītos jautājumos.
 • ANAR 116 000 uzticības tālrunis pazudušu nepilngadīgo gadījumos (Eiropas Savienības vienotais sociālais tālrunis šādu gadījumu risināšanai).

Šis dienests pāradresēs jūsu zvanus 016 dienestam, ja esat pieaugusi sieviete, kura cietusi no dzimumu vardarbības, vai pieaugušais, kam zināms par šādas vardarbības gadījumu.

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Jā. Piekļuve noziegumos cietušo personu aprūpes un atbalsta pakalpojumiem, piemēram, Noziegumos cietušo atbalsta dienestam, ir bezmaksas un konfidenciāla; nav nepieciešams pirms tam iesniegt sūdzību.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jūs varat vērsties Noziegumā cietušo atbalsta dienestā, kas atrodas visās Saite atveras jaunā logāautonomajās kopienās, gandrīz visu provinču galvaspilsētās un citās pilsētās.

Noziegumā cietušo atbalsta dienests jums kā noziegumā cietušajam sniegs visaptverošu, koordinētu un specializētu cietušo personu atbalstu, apmierinot jūsu konkrētās juridiskās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.

Jo īpaši Noziegumos cietušo atbalsta dienests jums sniegs informāciju par pieejamajiem psihiski sociālajiem un aprūpes resursiem, neatkarīgi no tā, vai jūs iesniedzat sūdzību, un par iespējām piekļūt šiem pakalpojumiem.

Tas arī sniegs jums informāciju par pieejamajiem aprūpes un atbalsta pasākumiem (medicīniskajiem, psiholoģiskajiem vai materiālajiem) un to saņemšanas procedūru, tostarp, ja nepieciešams, informāciju par iespējām iegūt alternatīvu uzturēšanās vietu.

Tāpat dienests jūs informēs par to, kā jūs varat iesniegt sūdzību un kāda procedūra tam paredzēta, kā arī par juridisko konsultāciju un aizstāvības saņemšanas iespējām un, ja nepieciešams, nosacījumiem, kā to saņemt bez maksas.

Noziegumos cietušo atbalsta dienests varēs jūs nosūtīt pie specializētiem juridiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālajiem dienestiem atkarībā no jūsu vajadzībām, piem., pašvaldību, sociālās labklājības, veselības, izglītības un nodarbinātības dienestiem; apvienībām, fondiem un citām bezpeļņas organizācijām; Tieslietu ministrijas psihiski sociālajiem dienestiem un, ja jūs esat cietis no dzimumu vardarbības — katra autonomā apgabala un provinces Vardarbības pret sievietēm apkarošanas koordinācijas vienībām (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) un Sieviešu vienībām (Unidades sobre la Mujer).

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Nevalstiskās organizācijas (NVO) var sniegt atbalstu konkrētos noziegumos cietušajiem, izveidojot personalizētus ceļus atkarībā no katra cietušā vajadzībām un īpašībām. Palīdzības funkcija galvenokārt ietver juridisko palīdzību, informāciju par dažādajiem pieejamajiem resursiem un palīdzību, kā arī psiholoģisko un emocionālo atbalstu.

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.