Cietušo tiesības (katrā valstī)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Kāds ir process zaudējumu atlīdzības pieprasīšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja (piem., lietas ierosināšana tiesā, civilprasība, saistīta procedūra)?

Jūs varat pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu par gandrīz jebkuru kaitējumu, kas radies saistībā ar noziegumu. Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu uzklausa tajā pašā laikā, kad tiesa izlemj, vai apsūdzētais ir vainīgs nozieguma izdarīšanā.

Cietušajam vai cietušajai pusei zaudējumu atlīdzība ir jāpieprasa no personas, kura izdarījusi noziegumu vai izraisījusi kaitējumu. Lai atvieglotu šo procesu, prokurors (åklagare) sagatavos un iesniegs jūsu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedības laikā, ja būsiet to prasījis. Vienīgais izņēmums ir prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, par kurām jāveic plaša izmeklēšana, vai prasības, ko var uzskatīt par acīmredzami nepamatotām, t. i., kas vai nu nav saistītas ar noziegumu, vai arī attiecas uz daudz lielāku summu nekā ierasts līdzīgās situācijās.

Ja prasāt kompensāciju par kaitējumu, kas radies nozieguma rezultātā, jums tas jādara zināms, kad jūs nopratina policija. Jums arī jānorāda, vai vēlaties, lai prokurors jums palīdz sagatavot prasību.

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt to, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs veic maksājumu?

Tas, ka tiesa ir uzdevusi apsūdzētajam atlīdzināt zaudējumus, nenozīmē, ka jūs automātiski saņemsiet naudu. Bieži vien noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nevarēs samaksāt vai nedarīs to brīvprātīgi. Izpildes iestāde (Kronofogden) palīdzēs jums panākt to, ka jums tiek atlīdzināti zaudējumi.

Tiesa nosūtīs sprieduma kopiju Izpildes iestādei, kas sazināsies ar jums, nosūtot vēstuli, kurā būs jautāts, vai vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību. Ja vēlēsieties saņemt atlīdzību, jums jāaizpilda jums nosūtītā veidlapa un jānosūta tā atpakaļ Izpildes iestādei, kas izvērtēs noziedzīgā nodarījuma izdarītāja finansiālo stāvokli. Ja tiks noskaidrots, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var samaksāt, Izpildes iestāde nodrošinās to, ka jūs saņemsiet atlīdzību.

Izpildes iestādes palīdzība ir bez maksas, izņemot ļoti īpašos gadījumos. Ja Izpildes iestāde nesazinās ar jums, tad jums pašam ar to jāsazinās.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu?  Ar kādiem nosacījumiem?

Nē, tas nav iespējams.

Vai man ir tiesības saņemt kompensāciju no valsts?

Ja notiesāts noziedzīga nodarījuma izdarītājs nevar atlīdzināt zaudējumus un nav apdrošināšanas, kas sedz visu prasības summu, jums var būt tiesības uz kompensāciju no valsts. To sauc par kompensāciju noziegumos cietušajiem (brottsskadeersättning), un tās izmaksu organizē Noziegumos cietušo kompensācijas un atbalsta iestāde (Brottsoffermyndigheten).

Lai kompensāciju noziegumos cietušajiem varētu izmaksāt, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav zināms, jāveic izmeklēšana, piemēram, pirmstiesas izmeklēšana, lai pierādītu, ka esat cietis noziegumā, nevis nelaimes gadījumā. Par noziegumu vienmēr ir jāziņo policijai. Ja aizdomās turētais ir identificēts, parasti ir jābūt notiesājošam spriedumam vai piespriestam sodam.

Kompensāciju noziegumos cietušajiem piešķir par noziegumiem, kas izdarīti Zviedrijā, un jums var būt tiesības uz kompensāciju neatkarīgi no tā, vai dzīvojat Zviedrijā vai uzturaties Zviedrijā īslaicīgi, piem., kā tūrists vai students. Ja jūs faktiski dzīvojat Zviedrijā, jums var būt tiesības uz kompensāciju pat tad, ja noziegums noticis citā valstī.

Tāpat kā apdrošināšanas polises pārsnieguma gadījumā līdzīga summa tiks atskaitīta no kompensācijas noziegumos cietušajiem.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Lai kompensāciju noziegumos cietušajiem varētu izmaksāt, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav zināms, jāveic izmeklēšana, piemēram, pirmstiesas izmeklēšana, lai pierādītu, ka esat cietis noziegumā, nevis nelaimes gadījumā. Par noziegumu vienmēr ir jāziņo policijai. Ja aizdomās turētais ir identificēts, parasti ir jābūt notiesājošam spriedumam vai piespriestam sodam.

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas prasību?

Nē, tas nav iespējams.

Lapa atjaunināta: 06/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.