Cietušo tiesības (katrā valstī)

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Personu uzskata par noziedzīgā nodarījumā cietušo, ja tai ir nodarīti zaudējumi, piemēram, personai ir nodarīts kaitējums vai tās īpašums ir bojāts vai nozagts tāda nodarījuma rezultātā, kas ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ar likumu tiek piešķirtas konkrētas individuālas tiesības pirms tiesvedības, tās laikā un pēc tās. Noziedzīgā nodarījumā cietušais var arī būt tiesīgs saņemt dažādu veidu atbalstu un kompensāciju par noziedzīga nodarījuma izraisīto kaitējumu.

Zviedrijā kriminālprocess sākas ar noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu, ko dēvē par pirmstiesas izmeklēšanu. Piemērojot dažus izņēmumus, pirmstiesas izmeklēšana ir jāsāk, ja ir pamats pieņemt, ka ir izdarīts noziedzīgs nodarījums. Pirmstiesas izmeklēšanu veic policija, bet dažreiz to vada prokurors. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas prokurors var izlemt turpināt procesu, nododot lietu tiesai, vai, ja viņš uzskata, ka pierādījumi nav pietiekami, slēgt lietu bez tās nodošanas tiesai. Ja lietu nodod tiesai, notiek lietas izskatīšana tiesā. Lietas izskatīšanas laikā tiesa izskata visus savāktos pierādījumus un izlemj, vai notiesāt apsūdzēto par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tiesa arī norāda, vai ir iespēja iesniegt apelāciju augstākā tiesā.

Noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir būtiska loma procesā un dažādas tiesības. Cietušais var piedalīties tiesvedībā bez īpaša tiesiskā statusa vai uzņemties aktīvāku lomu, oficiāli kļūstot par procesā iesaistīto pusi. Cietušais var pieprasīt zaudējumu atlīdzību un/vai atbalstīt apsūdzības celšanu. Konkrētos gadījumos cietušais var iesniegt privātsūdzību pēc savas ierosmes, ja prokurors ir nolēmis to nedarīt.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 06/10/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.