Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Nista’ nappella kontra s-sentenza?

Vittmi li jipparteċipaw fi proċediment kriminali bħala parti leża jistgħu jappellaw mid-deċiżjoni.

Persuni awtorizzati jistgħu jappellaw kontra deċiżjoni tal-prim’istanza fi żmien 15-il jum mid-data li fiha jingħataw kopja tad-deċiżjoni.

Appell jista’ jitressaq minn kwalunkwe parti fil-kawża, mill-avukat tad-difiża jew mill-parti leża.

Il-parti leża tista’ tappella kontra d-deċiżjoni abbażi tad-deċiżjoni tal-qorti rigward l-ispejjeż tal-proċedimenti kriminali jew it-talba għal kumpens. Madankollu, jekk l-Avukat Ġenerali jkun assuma r-responsabbiltà għall-prosekuzzjoni mill-parti leża fejn jaġixxi bħala prosekutur privat, dan tal-aħħar jista’ jappella fuq kwalunkwe bażi li fuqha tista’ tiġi kkontestata deċiżjoni.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tinqata’ s-sentenza?

Vittmi li jipparteċipaw fi proċediment kriminali bħala parti leża jistgħu jappellaw u jfittxu rkupru tas-sitwazzjoni preċedenti.

Jiena intitolat għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

Il-vittmi u x-xhieda jistgħu jirrikorru għal dipartimenti speċjalizzati ta’ qrati tal-kontea biex jingħataw informazzjoni u appoġġ fi kwalunkwe ħin matul proċedimenti kriminali (jew ta’ reati minuri), iżda qabel ma tittieħed id-deċiżjoni.

Jekk il-vittmi jew ix-xhieda jmorru għand dawn id-dipartimenti tal-appoġġ għall-vittmi u għax-xhieda wara li tkun ittieħdet deċiżjoni, id-dipartimenti jagħtuhom informazzjoni konsistenti mal-mandat tagħhom u jirreferuhom għand organizzazzjonijiet u servizzi oħra li jispeċjalizzaw fil-ħtiġijiet tal-vittmi jew tax-xhieda.

Is-Servizz indipendenti ta’ appoġġ għall-vittmi u x-xhieda tal-Ministeru tal-Ġustizzja jagħti informazzjoni lill-vittmi, lill-partijiet leżi jew lill-familji tagħhom dwar il-ħelsien tat-trażgressur mill-ħabs (ħelsien awtomatiku jew kundizzjonali). Din l-informazzjoni tingħata lill-vittmi kollha ta’ reati serji kif ukoll lill-partijiet leżi wara reati serji, bħal reati kontra l-ħajja, reati sesswali, reati vjolenti jew delitti tal-gwerra.

F’każijiet eċċezzjonali, meta s-Servizz isib li vittma ta’ vjolenza domestika fit-tul jew vjolenza fuq in-nisa tkun teħtieġ appoġġ koordinat addizzjonali, dan jinforma lill-koordinatur tat-Tim tal-Kontea għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika dwar l-intervista li tkun saret mal-vittma u dwar il-problemi li qed taffaċċja, u jitlob li t-Tim tal-Kontea jieħu azzjoni xierqa. Fejn ikun xieraq, din l-informazzjoni tintbagħat ukoll lid-dipartiment tal-pulizija kompetenti u liċ-ċentru kompetenti ta’ protezzjoni soċjali jekk il-vittma (minorenni/persuna) ma tingħatax kapaċità ġuridika, jew inkella lill-uffiċċji kompetenti tal-probation jekk it-trażgressur ikun inħeles b’mod kundizzjonali u jkun meħtieġ jirrapporta lill-uffiċċju tal-probation b’mod regolari.

F’każijiet eċċezzjonali, meta s-Servizz jikkonkludi, abbażi tal-informazzjoni miġbura mill-vittma (ta’ reat għajr dawk imsemmija hawn fuq), li l-vittma tkun teħtieġ appoġġ u protezzjoni addizzjonali b’mod assolut, dan jista’ jitlob azzjoni mid-dipartiment tal-pulizija kompetenti, suġġett għall-kunsens tal-vittma.

L-appoġġ għall-vittmi jingħata wkoll minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, immedjatament wara li jitwettaq reat, matul il-proċedimenti kriminali, u wara l-proċess, jiġifieri wara li tkun ittieħdet deċiżjoni finali. L-appoġġ u l-assistenza mogħtija mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiddependu fuq il-mandat tagħhom.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trażgressur jiġi kkundannat?

Deċiżjoni bil-miktub bi struzzjonijiet dwar rimedji legali tingħata lir-rikorrent, lill-intimat u lill-avukat tad-difiża tiegħu, lill-parti leża (jekk din tal-aħħar ikollha d-dritt ta’ appell), lill-parti li l-proprjetà tagħha tkun ġiet ikkonfiskata mid-deċiżjoni, u lill-entità ġuridika li mingħandha jkun ser jiġi kkonfiskat ir-rikavat.

parti leża li ma jkollhiex id-dritt ta’ appell tingħata d-deċiżjoni kif previst mil-liġi, flimkien ma’ nota dwar id-dritt tagħha li tfittex irkupru tas-sitwazzjoni preċedenti. Id-deċiżjoni finali tingħata lill-parti leża fuq talba tagħha.

Niġi infurmat jekk it-trażgressur jinħeles (inkluż ħelsien bikri jew kundizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Skont l-Att dwar il-Proċedura Kriminali, il-vittma li titlob dan se tiġi infurmata mill-pulizija, mingħajr dewmien, dwar it-tmiem ta’ detenzjoni jew żamma taħt arrest tat-trażgressur, ħlief meta din id-divulgazzjoni tista’ tqiegħed f’riskju lit-trażgressur. Il-vittma tiġi infurmata wkoll dwar il-miżuri li jittieħdu biex hija tiġi protetta, fejn dawn il-miżuri jkunu ġew ordnati.

Iċ-ċentri korrettivi u l-ħabsijiet ma jinfurmawx lis-Servizz għall-vittmi u għax-xhieda dwar priġunieri maħrubin, iżda jibagħtu notifika dwar il-ħarba tat-trażgressur lill-pulizija biss; madankollu, dawn ir-regoli huma skedati li jiġu emendati dalwaqt.

Fuq talba tagħhom, il-vittmi għandhom id-dritt li jiġu infurmati mingħajr dewmien dwar il-ħelsien tat-trażgressur minn detenzjoni jew żamma taħt arrest, kif ukoll dwar il-ħarba jew il-ħelsien tiegħu mill-ħabs u dwar il-miżuri meħuda fl-interess tas-sikurezza tal-vittma.

Il-vittmi ta’ reati serji, jiġifieri reati kontra l-ħajja, reati sesswali, reati vjolenti u delitti tal-gwerra, jiġu infurmati dwar il-ħelsien awtomatiku jew kundizzjonali tat-trażgressur.

Jien inkun involut f’deċiżjonijiet dwar il-ħelsien jew il-parole? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew inressaq appell?

Kwalunkwe dikjarazzjoni li ssir mill-vittma ta’ reati vjolenti u informazzjoni oħra rilevanti li tappartjeni għall-vittma tittieħed inkunsiderazzjoni meta titqies deċiżjoni biex it-trażgressur potenzjalment jingħata l-benefiċċju li jqatta’ tmiem il-ġimgħa barra mill-ħabs. Id-dikjarazzjoni tal-vittma tagħmel parti mill-fajl tal-libertà kundizzjonali. Madankollu, ir-regolamenti attwalment fis-seħħ ma jipprevedux li l-vittma tkun involuta f’deċiżjoni dwar il-libertà kundizzjonali u/jew li tappella kontra dik id-deċiżjoni.

L-aħħar aġġornament: 08/10/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.