Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Kif nirrapporta reat?

Tista’ tippreżenta l-ilment tiegħek fi kwalunkwe Għassa tal-Pulizija. Il-Pulizija tinvestiga l-każ tiegħek malli tippreżenta lment formali u tipprovdi stqarrija ġuramentata bil-miktub.

Kif nista’ nsir naf x’inhu jiġri bil-kawża?

Tista’ tikseb informazzjoni dwar il-progress tal-każ tiegħek mill-uffiċjal tal-Pulizija (investigatur) li jiġi assenjat il-każ tiegħek. Ladarba l-każ tiegħek jiġi rinvijat lill-qorti, inti tista’ tikseb informazzjoni dwar il-kors tal-proċedimenti mingħand l-uffiċjal tad-Diviżjoni Legali li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-każ tiegħek fil-qorti.

Jien intitolat(a) għal għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Tista’ tikseb għajnuna legali mingħajr ħlas għall-proċedimenti inklużi fil-Liġi dwar l-Għoti ta’ Għajnuna Legali Mingħajr Ħlas, fil-kuntest ta’ proċedimenti fir-rigward ta’ tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

“Proċedimenti fir-rigward ta’ tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem” tfisser kwalunkwe:

(a) Proċedura ċivili pendenti quddiem qorti, fi kwalunkwe stadju, mibdija kontra r-Repubblika ta’ Ċipru għad-dannu li ġie kkawżat lil persuna b’riżultat ta’ ksur partikolari tad-drittijiet tal-bniedem, jew

(b) proċediment kriminali mibdi minn kwalunkwe persuna, fejn it-talba tkun tirrigwarda tipi partikolari ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

Il-forma ta’ għajnuna legali disponibbli skont il-Liġi msemmija aktar ’il fuq:

(a) tikkonsisti minn servizzi ta’ konsulenza, assistenza u rappreżentanza, fil-każ ta’ proċeduri ċivili mibdija kontra r-Repubblika jew fil-każ ta’ proċedimenti kriminali, u

(b) tikkonsisti esklussivament minn konsulenza, fil-każ ta’ proċeduri ċivili mibdija kontra r-Repubblika ta’ Ċipru.

Id-drittijiet tal-bniedem protetti mil-Liġi msemmija aktar ’il fuq huma dawk assigurati taħt:

(a) It-Taqsima II tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Ċipru;

(b) L-Att tal-1962 li jirratifika l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

(c) L-Atti tal-1967-1995 li jirratifikaw il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta’ Diskriminazzjoni Razzjali;

(d) L-Att tal-1969 li jirratifika l-Patti Internazzjonali (Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali; Drittijiet Ċivili u Politiċi);

(e) L-Att tal-1989 li jirratifika l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Prevenzjoni tat-Tortura u Trattament jew Pieni Inumani jew Degradanti;

(f) L-Atti tal-1990 u tal-1993 li jirratifikaw il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra;

(g) L-Att tal-1985 li jirratifika l-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa;

(h) L-Att tal-1990 li jirratifika l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

L-għajnuna legali b’xejn hija disponibbli għal:

  • kwalunkwe persuna li tkun vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, fil-kuntest ta’ proċedimenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Indirizzar tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u l-Protezzjoni tal-Vittmi;
  • kwalunkwe minorenni li jkun vittma ta’ traffikar tal-bnedmin, fil-kuntest ta’ proċedimenti pendenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Indirizzar tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u dwar il-Protezzjoni tal-Vittmi;
  • kwalunkwe minorenni li jkun vittma ta’ solleċitazzjoni għal skopijiet sesswali, pornografija tat-tfal, sfruttament sesswali u/jew abbuż sesswali, fil-kuntest ta’ proċedimenti pendenti quddiem Qorti Distrettwali għall-għoti ta’ kumpens għad-danni bis-saħħa tal-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal.

Barra minn hekk, kwalunkwe tifel/tifla li jkun/tkun vittma ta’ xi wieħed mir-reati kriminali deskritti fl-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Abbuż Sesswali, l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal, irrispettivament minn jekk ikunux lesti li jikkooperaw mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali, prosekuzzjoni jew proċess, għandhom aċċess dirett għal konsulenza b’xejn skont l-Att dwar l-Avukati, fi kwalunkwe fażi tal-proċedimenti, kif ukoll għall-għajnuna legali b’xejn jekk ma jkollhomx ir-riżorsi neċessarji, irrispettivament mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali.

Meta l-vittma minorenni jkollha d-dritt għal rappreżentanza, hija tista’ tirċievi parir legali u tiġi assenjata rappreżentant legali li jaġixxi f’isimha, fi proċedimenti fejn ikun hemm, jew jista’ jkun hemm, kunflitt ta’ interess bejn il-vittma minorenni u d-detenturi tar-responsabbiltà tal-ġenituri.

Kwalunkwe persuna li tkun vittma ta’ xi wieħed mir-reati deskritti fl-Att dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll tat-Traffikar u l-Isfruttament tal-Bnedmin u dwar il-Protezzjoni tal-Vittmi, irrispettivament minn jekk tkunx lesta li tikkoopera mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni għall-finijiet ta’ investigazzjoni kriminali, prosekuzzjoni jew proċess, għandha aċċess dirett għal konsulenza b’xejn skont l-Att dwar l-Avukati, kif ukoll għall-għajnuna legali b’xejn jekk ma jkollhiex ir-riżorsi neċessarji, skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Għajnuna Legali.

Sabiex tiġi pprovduta l-għajnuna legali b’xejn, jeħtieġ li tiġi ppreżentata talba bil-miktub lill-Qorti li quddiemha l-każ tiegħek ikun pendenti għall-proċess. Il-Qorti tista’ toħroġ ordni ta’ għajnuna legali b’xejn, abbażi ta’:

(a) Rapport soċjofinanzjarju tal-Uffiċċju tal-Assistenza Soċjali, li jiddeskrivi s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek u dik tal-familja tiegħek, l-introjtu regolari tiegħek u kwalunkwe introjtu ieħor li joriġina mill-impjieg tiegħek jew minn kwalunkwe sors ieħor, l-ispejjeż tal-għajxien standard tiegħek u dawk tal-familja tiegħek, u kwalunkwe obbligazzjoni jew ħtiġijiet oħra li jista’ jkollok;

(b) Il-gravità tas-sitwazzjoni jew xi ċirkustanza oħra, sabiex jiġi stabbilit jekk ikunx fl-interess tal-ġustizzja li tingħatalek għajnuna legali b’xejn fil-preparazzjoni u l-immaniġġar tal-każ tiegħek.

Il-benefiċjarji tal-għajnuna legali għandhom id-dritt li jagħżlu l-avukat li joffrilhom l-għajnuna legali b’xejn, minn fost dawk li jkunu lesti joffru dawn it-tip ta’ servizzi, skont il-liġijiet applikabbli. Jekk benefiċjarju jonqos milli jaħtar avukat tal-għażla tiegħu/tagħha, il-Qorti taħtar avukat minn lista ppreparata mill-Assoċjazzjoni tal-Avukatura ta’ Ċipru, skont ir-regolamenti applikabbli.

Nista’ nitlob l-ispejjeż (għall-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni jew fil-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Ir-Repubblika ta’ Ċipru tirrimborżak għall-ispejjeż kollha previsti fil-Liġi. Informazzjoni dwar kif u taħt liema kundizzjonijiet tista’ titlob l-ispejjeż hija disponibbli fid-Diviżjonijiet tal-Prosekuzzjoni Distrettwali tal-Forza tal-Pulizija.

Nista’ nappella jekk il-każ tiegħi jingħalaq qabel immur il-qorti?

Tista’ titlob deċiżjoni motivata mingħand il-Pulizija, jekk l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ma tkunx imxiet ’il quddiem jew tkun ġiet itterminata.

Nista’ nkun involut(a) fil-proċess?

Tista’ tipparteċipa fil-proċess bħala xhud għall-prosekuzzjoni u tixhed quddiem il-Qorti li tisma’ l-materja.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, jien meqjus(a) jew nista’ nagħżel li nkun meqjus(a) bħala: vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Fil-kuntest tal-proċedimenti kriminali, ir-rwol tiegħek huwa dak ta’ xhud għall-prosekuzzjoni. Jekk tippreżenta talba għall-kumpens għad-danni kontra t-trasgressur, inti tieħu r-rwol ta’ rikorrent fil-proċeduri ċivili kkonċernati.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

Bħala xhud għall-prosekuzzjoni, inti obbligat tixhed quddiem il-Qorti li tisma’ l-materja. Jekk ippreżentajt talba għall-kumpens għad-danni, inti tista’ tikseb informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi tiegħek mingħand l-avukat li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-kawża tiegħek quddiem il-Qrati Ċivili.

Nista’ nagħmel stqarrija matul il-proċess jew nagħti x-xhieda tiegħi? Taħt liema kundizzjonijiet?

Matul kwalunkwe proċediment li fih inti tkun xhud għall-prosekuzzjoni, inti tista’ taqra u tadotta l-istqarrija ġuramentata li tkun għamilt lill-Pulizija jew tippreżenta l-evidenza li tkun għamilt disponibbli għall-Pulizija matul l-investigazzjoni. Jekk tkun tixtieq tagħmel dikjarazzjoni jew tixhed dwar xi ħaġa oħra minbarra l-istqarrija oriġinali tiegħek jew l-evidenza li tkun għamilt disponibbli għall-Pulizija, inti għandek tikkonsulta lid-direttur tad-Diviżjoni Legali li jkun qiegħed jieħu ħsieb il-kawża tiegħek fil-Qorti.

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

Matul il-proċess, il-Prosekutur jinfurmak dwar meta u kif għandhom isiru s-seduti ta’ smigħ u dwar in-natura tal-akkużi mressqa kontra t-trasgressur. Inti tista’ titlob ukoll li tiġi infurmat dwar kwalunkwe deċiżjoni finali mogħtija matul il-proċedimenti.

Se nkun nista’ nikseb aċċess għall-fajls tal-qorti?

Ma għandekx dritt ta’ aċċess għall-fajls tal-qorti.

L-aħħar aġġornament: 31/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.