Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Tiġi kkunsidrat bħala vittma ta’ att kriminali, fil-każ li tkun ġarrabt dannu (pereżempju tkun ġejt ferut jew il-proprjetà tiegħek tkun ġarrbet dannu jew insterqet, eċċ.) b’konsegwenza ta’ azzjoni li tikkostitwixxi reat skont il-liġi nazzjonali. Skont il-liġi, bħala vittma ta’ reat int għandek ċerti drittijiet individwali, qabel, matul u wara l-proċedimenti.

F’Ċipru, il-proċedimenti kriminali jibdew b’inkjesta tal-pulizija rigward ir-reat. Ladarba l-inkjesta tkun tlestiet, il-każ jiġi riferut lill-Avukat Ġenerali tar-Repubblika, li jiddeċiedi jagħtix bidu għall-proċedimenti kriminali. Fil-każ li jkun hemm biżżejjed evidenza kontra t-trażgressur allegat, l-Avukat Ġenerali jirreferi l-każ lill-qorti għall-proċess. Wara li tkun eżaminat l-evidenza miġbura, il-qorti tiddeċiedi jekk l-akkużat ikunx ħati u jew tikkundannah inkella tilliberah.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib it-tagħrif li teħtieġ

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

4 - Kumpens

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

L-aħħar aġġornament: 11/03/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.