Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

L-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

Jekk inti sfajt vittma tal-kriminalità, il-liġi tagħtik ċerti drittijiet individwali qabel, waqt u wara l-proċeduri fil-qorti (il-proċess quddiem il-qorti kriminali). Inti tista’ tibbenefika anki minn diversi forom ta’ assistenza u jista’ jkollok il-possibbiltà li titlob kumpens għall-ħsara kkawżata mid-delitt.

Il-proċeduri kriminali fl-Ingilterra u f’Wales jibdew b’investigazzjoni, fejn il-pulizija jiġbru l-provi. Hekk kif il-pulizija jlestu l-investigazzjoni tagħhom, f’każijiet inqas serji, huma jiddeċiedu jekk jakkużawx bid-delitt lill-persuna suspettata. Inkella, il-każ jgħaddi għand is-servizz tal-prosekuzzjoni. Il-prosekutur pubbliku jeżamina jekk ikunx hemm biżżejjed provi kontra l-persuna suspettata li jipprovdu possibilità realistika li tingħata  kundanna u jekk huwiex fl-interess pubbliku li tinbeda l-prosekuzzjoni tal-persuna suspettata. Jekk il-prosekutur jiddeċiedi li jwaqqaf il-prosekuzzjoni, il-każ jingħalaq. F’kull każ ieħor, il-prosekutur jinforma lill-pulizija bid-deċiżjoni li tinbeda l-prosekuzzjoni, il-pulizija takkuża lill-persuna suspettata u l-każ jitressaq quddiem il-qorti.

Il-kawżi għal reati inqas serji jinstemgħu quddiem il-Magistrates’ Courts (il-Qrati tal-Maġistrati), ġeneralment minn bord ta’ tliet imħallfin lajċi u inqas ta’ spiss minn imħallef professjonista wieħed. Il-kawżi għal delitti iktar serji (stupru jew serq) jinstemgħu fil-Crown Courts (il-Qrati tal-Kuruna) minn imħallef professjonista u minn ġurija lajka. Il-ġurija tkun magħmula minn 12-il persuna magħżula b’mod aleatorju minn fost il-pubbliku ġenerali li jisimgħu l-provi ppreżentati waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali u jiddeċiedu jekk l-imputat ikunx ħati tad-delitt. L-imħallef, min-naħa l-oħra, jiddeċiedi dwar il-punti ta’ liġi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali, bħall-ammissibilità ta’ ċerti provi. Fi tmiem il-proċess quddiem il-qorti kriminali, jekk il-ġurija ssib li l-imputat ikun ħati l-imħallef jiddeċiedi s-sentenza għad-delitt skont il-liġi.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib it-tagħrif li teħtieġ

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

4 - Kumpens

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

L-aħħar aġġornament: 01/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.