Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Franza

Il-kontenut ipprovdut minn
Franza

Nista’ nappella kontra d-deċiżjoni?

Ma tistax tappella kontra sentenza tal-qorti jekk ma tkunx ressaqt rikors biex tingħaqad mal-proċedimenti kriminali bħala parti ċivili li qed tfittex id-danni, għaliex il-fatt li int vittma tar-reat minnu nnifsu ma jagħmlekx parti mill-proċedimenti.

Jekk fil-fatt ressaqt rikors biex tingħaqad fil-proċedimenti kriminali bħala parti ċivili, u l-qorti laqgħet ir-rikors tiegħek, ma tistax tappella kontra l-verdett ta’ ħtija jew nuqqas ta’ ħtija jew kontra s-sentenza imposta. Tista’ tikkontesta biss il-partijiet tas-sentenza li jikkonċernawk.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tingħata s-sentenza?

Fil-każijiet kollha, int intitolat:

 • tkun infurmat bi kwalunkwe deċiżjoni li tipprojbixxi lit-trażgressur milli jiġi f’kuntatt miegħek;
 • tkun infurmat dwar l-eżekuzzjoni tas-sentenza (ħelsien tal-persuna kkundannata, tnaqqis tas-sentenza, indirizz fejn qed tgħix il-persuna kkundannata, eċċ.), permezz ta’ assoċjazzjoni tal-appoġġ għall-vittmi (association d’aide aux victimes) jew direttament mis-Servizz Penitenzjarju għall-Integrazzjoni u l-Probation (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation — SPIP);
 • li tistaqsi lill-imħallef jipprojbixxi lit-trażgressur milli jiltaqa’ miegħek jew jikkuntattjak, jekk dan jinħeles temporanjament jew jingħata libertà kondizzjonali jew jekk is-sentenza titnaqqas jew tiġi modifikata;
 • li tiġi nnotifikat jekk wara l-kundanna t-trażgressur jaħrab u jkun hemm periklu għalik jew għal dawk ta’ madwarek;
 • li tkun assistit minn assoċjazzjoni ta’ appoġġ għall-vittmi;
 • li l-interessi tiegħek jittieħdu inkonsiderazzjoni qabel kwalunkwe deċiżjoni biex il-persuna kkundannata tiġi lliberata, u li tissottometti kummenti bil-miktub dwar kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed, f’perjodu ta’ ħmistax-il jum minn meta tintalab tagħmel dan.

Jekk ingħaqadt mal-proċedimenti bħala parti ċivili, int intitolat ukoll:

 • li tiġi infurmat mill-qorti dwar id-dritt tiegħek li tippreżenta talba lill-bord ta’ kumpens għall-vittmi ta’ reati kriminali (commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI);
 • li tkun irrappreżentat minn avukat u/jew li tibbenefika minn għajnuna legali;
 • li tiġi nnotifikat bid-deċiżjoni (tintbagħatlek kopja).

Filwaqt li t-trażgressur ikun qed iservi s-sentenza, int intitolat:

 1. tirreferi kwalunkwe pass ta’ dannu għall-interessi tiegħek lill-awtorità ġudizzjarja (autorité judiciaire, inkluż il-prosekutur pubbliku);
 2. tikseb riparazzjoni għat-telf tiegħek, fil-forma ta’ kumpens għad-danni jew kumpens ieħor xieraq; f’każijiet xierqa tista’ tiġi mistoqsi jekk taqbilx ma’ miżura ta’ ġustizzja riparatriċi;
 3. li tkun infurmat, jekk tixtieq, bit-tmiem tal-iskontar ta’ sentenza ta’ priġunerija, fil-każijiet u fil-kundizzjonijiet previsti mill-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali (Code de procédure pénale — CPP);
 4. jekk meħtieġ, li jitqies il-bżonn li jkunu ggarantiti s-serħan tal-moħħ u s-sigurtà tiegħek.

L-awtorità ġudizzjarja hija obbligata li tiggarantixxi dawn id-drittijiet kollha matul l-iskontar tas-sentenza, tkun taħt liema forma tkun.

Jien intitolat għal appoġġ jew protezzjoni wara l-proċess kriminali? Għal kemm żmien?

Wara l-proċess kriminali, tista’ tiġi assistit minn avukat li jista’ jagħtik pariri dwar kemm huwa għaqli li tressaq appell, jew dwar kif tqabbad marixxall (huissier de justice).

Tista’ tkun kapaċi wkoll tikseb assistenza mingħand assoċjazzjoni ta’ appoġġ għall-vittmi, mingħajr l-ebda limitu fuq id-durata.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trażgressur jiġi kkundannat?

Jekk it-trażgressur jiġi kkundannat, tiġi nnotifikat bis-sentenza jekk ikun fiha dispożizzjonijiet li jipprojbixxu lill-awtur milli jikkuntattjak jew jersaq lejn darek.

Jekk ingħaqadt fil-proċedimenti bħala parti ċivili, għandek tirċievi kopja tas-sentenza li timponi s-sentenza.

Jekk it-trażgressur jintbagħat il-ħabs, tista’ tiġi nnotifikat bi kwalunkwe libertà kondizzjonali proposta u tiġi mitlub tagħti l-fehmiet tiegħek

Niġi infurmat jekk it-trażgressur jinħeles (inkluż ħelsien kmieni jew kundizzjonali) jew jekk jaħrab mill-ħabs?

Meta persuna tkun ġiet ikkundannata għal ċerti reati kriminali (stupru, qtil jew attentat ta’ qtil, u l-biċċa l-kbira tar-reati kriminali ta’ natura sesswali), u jekk titlob dan bħala vittma jew parti ċivili, għandek tiġi infurmat, direttament jew permezz tal-avukat tiegħek, bil-ħelsien tat-trażgressur mal-iskadenza tas-sentenza.

F’każ li t-trażgressur jaħrab, tiġi infurmat mill-prosekutur pubbliku.

Se nkun involut f’deċiżjonijiet dwar ħelsien jew libertà kondizzjonali? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew inressaq appell?

Fejn ikun hemm periklu li persuna kkundannata tista’ tiġi f’kuntatt mal-vittma jew parti ċivili, u li tali kuntatt jenħtieġ li jiġi evitat, il-qrati li jindirizzaw l-eżekuzzjoni tas-sentenzi, jekk jiddeċiedu li l-persuna kkundannata għandha tinħeles b’mod temporanju jew permanenti, jipprojbixxu lill-persuna kkundannata milli tagħmel kuntatt mal-vittma jew mal-parti ċivili, u jekk ikun meħtieġ, milli tersaq qrib id-dar jew il-post tax-xogħol tagħha (l-Artikolu 712-16-2, l-ewwel paragrafu, CPP).

Tali projbizzjoni trid tiġi imposta — sakemm ma tittiħidx deċiżjoni għall-kuntrarju għal raġunijiet iddikjarati — jekk il-persuna tkun ġiet ikkundannata għal wieħed mill-atti msemmija fl-Artikolu 706-47 CPP (li jinkludi l-biċċa l-kbira tar-reati sesswali, l-Artikolu 712-16-2, it-tieni paragrafu, CPP).

F’tali każijiet il-vittma jew il-parti ċivili jiġu infurmati bil-miżura u bil-konsegwenzi li t-trażgressur jaffaċċja jekk jonqos milli jikkonforma mal-projbizzjoni (l-Artikolu 712-16-2, it-tielet paragrafu, CPP, ara hawn taħt).

Jekk parti ċivili titlob dan, avukat li jaġixxi għaliha — iżda mhux għal vittma li mhix parti ċivili — jista’ jidher u jagħmel sottomissjonijiet fil-proċedimenti quddiem qorti li tkun qed tqis talba għal-libertà minn persuna kkundannata għal terminu ta’ priġunerija (emprisonnement jew réclusion) ta’ ħames snin jew aktar.

Barra minn hekk, qorti li tieħu ħsieb l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi tista’, qabel tieħu deċiżjoni, tinforma lill-vittma jew lill-parti ċivili, direttament jew permezz tal-avukat tagħha, li tista’ tissottometti l-osservazzjonijiet tagħha bil-miktub fi żmien 15-il jum minn meta tiġi nnotifikata. Il-vittma jew il-parti ċivili jistgħu jibagħtu l-osservazzjonijiet tagħhom lill-qorti bil-mod li jippreferu.

Vittma ma tistax tappella kontra deċiżjonijiet fir-rigward tal-eżekuzzjoni tas-sentenza tal-persuna kkundannata. Il-vittma tista’ tressaq kwerela ġdida jekk it-trażgressur iwettaq reati ġodda. Jekk il-persuna kkundannata twettaq xi ksur tal-obbligi jew tal-projbizzjonijiet tagħha, pereżempju billi tonqos milli tikkonforma mal-projbizzjoni jew tagħmel kuntatt mal-vittma, il-vittma tista’ tirrapporta l-kwistjoni lill-imħallef li jissorvelja t-termini tal-libertà jew lill-prosekutur pubbliku.

L-aħħar aġġornament: 07/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.