Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Kif nirrapporta delitt?

Jekk kont vittma ta’ delitt, tista’ tirrapporta fi jew lil:

 • kwalunkwe għassa tal-pulizija jew uffiċjal tal-pulizija;
 • kwalunkwe prosekutur pubbliku;
 • kwalunkwe qorti distrettwali.

Ir-rapport tiegħek jista’ jiġi ppreżentat bil-miktub jew oralment. Fil-każ ta’ rapport bil-fomm, jinħoloq rekord bil-miktub mill-awtorità li tirċievi r-rapport tiegħek. Fuq talba tirċievi konferma bil-miktub tar-rapport tiegħek. Ir-rapport jista’ jiġi sottomess ukoll minn xi ħadd ieħor f’ismek. Dik il-persuna ma għandhiex bżonn prokura speċjali.

Fil-biċċa l-kbira tal-istati federali (Länder) il-pulizija toffri wkoll il-possibbiltà li tirrapporta delitt online permezz ta’ għassa tal-pulizija online (Internetwache jew Onlinewache).

Meta tagħmel ir-rapport tiegħek, għandek tipprovdi d-dettalji personali u d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek sabiex tkun tista’ twieġeb aktar mistoqsijiet u tissejjaħ biex tixhed aktar tard fil-qorti. Jekk għandek tħassib dwar l-għoti tad-dettalji personali tiegħek, pereżempju għax tħossok mhedded, informa lill-awtorità li tirċievi r-rapport malajr kemm jista’ jkun. Din imbagħad tkun tista’ teżamina jekk ikunx meħtieġ li inti sempliċement tiġi kkuntattjat permezz ta’ indirizz differenti, pereżempju permezz ta’ avukat jew ta’ organizzazzjoni ta’ appoġġ għall-vittmi.

Huwa importanti għall-kontenut tal-kwerela tiegħek li tinkludi l-informazzjoni kollha li għandek dwar is-suspettat(i) u d-delitt li qed tirrapporta sabiex il-pulizija u l-prosekutur pubbliku jkunu jistgħu jivverifikaw id-dikjarazzjoni tiegħek u jibdew investigazzjoni inizjali.

Fil-prinċipju, ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien speċifiku biex tirrapporta delitt. Madankollu, fir-rigward ta’ ċerti reati, bħall-malafama u d-dħul mingħajr permess fil-proprjetà privata, jistgħu jittieħdu passi biss jekk tkun ippreżentajt kwerela, u l-kwerela għandha ssir bil-miktub lil qorti lokali, lill-prosekutur pubbliku jew lill-pulizija fi żmien tliet xhur minn meta sirt taf bir-reat u bl-awtur tar-reat. Għal skopijiet ta’ rikonoxximent, jeħtieġ sempliċement li l-awtur(i) tar-reat ikun(u) identifikabbli individwalment. Ma huwiex meħtieġ li tkun taf isimhom. Meta tirrapporta d-delitt, jgħidulek jekk hijiex meħtieġa kwerela. Innota wkoll li r-reati jistgħu jiġu preskritti u allura jista’ jkun li ma jibqax possibbli li jittieħdu passi - iżda biss wara bosta snin - u li l-limitu ta’ żmien biex isir dan ivarja skont ir-reat.

Kif nista’ nsir naf x’qed jiġri dwar il-każ?

Meta tikkuntattja lill-awtoritajiet pubbliċi biex tagħmel mistoqsija, huwa utli li tipprovdi numru ta’ referenza - b’hekk il-każ tiegħek ikun jista’ jiġi identifikat b’mod eħfef u aktar malajr u jfisser li tista' tirċievi tweġiba aktar malajr.

Tirċievi numru ta’ referenza mill-korp li rċieva r-rapport tiegħek, ġeneralment numru ta’ referenza tal-pulizija. Dan in-numru ta’ referenza jippermettilek tivverifika x’qed isir mill-pulizija kif ukoll biex tipprovdi aktar informazzjoni. Jekk il-każ jiġi riferut lill-prosekutur pubbliku, tista’ titlob lill-pulizija jew lill-prosekutur pubbliku għan-numru ta’ referenza tal-prosekuzzjoni, li huwa differenti min-numru ta’ referenza tal-pulizija.

Jekk ma tafx in-numru ta’ referenza, ipprovdi d-dettalji personali tiegħek u, jekk magħruf, l-isem tal-persuna akkużata meta tissottometti t-talba tiegħek.

Jien intitolat għal għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess)? X’inhuma l-kundizzjonijiet?

Għandek dritt għal assistenza legali jew għajnuna legali bla ħlas fil-każijiet li ġejjin:

Jekk iċ-ċirkostanzi juru li jista’ jkun li ma tkunx tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek waqt is-smigħ, tista’ tkun assistit minn avukat bħala konsulent tax-xhieda matul is-seduta bl-ispejjeż imħallsa mill-Istat.

Jekk int intitolat tintervjeni fil-kawża bħala parti ċivili, f’ċerti każijiet, partikolarment fil-każ ta’ reati vjolenti u sesswali serji, tista’ tkun assistit minn avukat bi spejjeż imħallsa mill-Istat anki qabel ma titressaq il-prosekuzzjoni pubblika. Jekk dawn il-kundizzjonijiet għall-ħatra ta’ avukat ma jiġux sodisfatti, int, bħala parti ċivili, tkun intitolat għall-għajnuna legali u tista’ titlobha jekk is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek ma tippermettilekx tkopri l-ispejjeż tal-proċedimenti u ma tkunx tista’ jew ma tistax raġonevolment tkun mistenni li tiddefendi l-interessi tiegħek int stess.

Fil-każ ta’ prosekuzzjonijiet privati, li l-prosekutur pubbliku jimmonitorja uffiċjalment biss meta jkun fl-interess pubbliku li jagħmel dan, tista’ tressaq prosekuzzjoni privata kontra l-akkużat sabiex tiżgura l-kundanna tiegħu jekk il-prosekutur pubbliku ma jressaqx prosekuzzjoni fl-interess pubbliku u l-akkużat kellu mill-inqas 18-il sena meta twettaq ir-reat. Għalhekk tkun qed taġixxi minflok il-prosekutur pubbliku. Bħala l-attur, tista’ titlob l-għajnuna legali mill-qorti li tkun se tiddeċiedi wkoll dwar il-kawża tiegħek. L-għajnuna legali tingħata jekk is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek tfisser li ma tistax tħallas għall-ispejjeż tal-proċedimenti u jekk dawn x’aktarx se jirnexxu.

Nista’ nitlob lura l-ispejjeż (sabiex nieħu sehem fl-investigazzjoni/fil-proċess)? X’inhuma l-kundizzjonijiet?

Jekk tagħmel dikjarazzjoni ta’ xhud lill-prosekutur pubbliku jew lill-qorti, tiġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, in-nefqa, il-ħin mitluf, l-inkonvenjenza finanzjarja jew it-telf ta’ qligħ jekk tissottometti talba fi żmien tliet xhur mis-seduta. Kull persuna mħarrka mill-pulizija tista’ wkoll tkun intitolata għal kumpens. Dan huwa ddeterminat mil-liġi rilevanti tal-istat federali fl-istat federali rilevanti.

Nista’ nappella jekk il-każ tiegħi jingħalaq qabel nitla’ l-qorti?

Il-prosekutur pubbliku jista’ ma jieħu l-ebda azzjoni ulterjuri għal diversi raġunijiet.

Tista’ tressaq appell bil-miktub kontra deċiżjoni biex ma tittieħed l-ebda azzjoni ulterjuri. Jekk taf b’aktar fatti jew provi, importanti li tispeċifikahom fin-notifika tal-appell. Jekk il-prosekutur pubbliku jikkonferma d-deċiżjoni tiegħu, il-każ jiġi mistħarreġ mill-prosekutur ġenerali. L-appell tiegħek dejjem jiġi ttrattat bil-miktub.

F’xi każijiet, jekk il-prosekutur pubbliku u l-prosekutur ġenerali jirrifjutaw li jieħdu passi, tista’ tirreferi l-kwistjoni lill-qorti reġjonali superjuri kompetenti (jew qorti tal-kamra) u tibda proċeduri biex tinforza azzjoni. Inti tkun espressament avżat mill-prosekutur pubbliku fid-deċiżjoni tiegħu jekk tali proċedimenti humiex ammissibbli fil-każ tiegħek. Madankollu, proċedura bħal din hija soġġetta għal limiti ta’ żmien u rekwiżiti formali stretti. Ir-rikors għandu jkun iffirmat minn avukat u inti tkun responsabbli għall-ispejjeż jekk titlef.

Nista’ nkun involut fil-proċess?

Jekk inti xhud , l-involviment tiegħek fil-proċess huwa limitat għax-xhieda tiegħek. Meta tkun spiċċajt ix-xhieda tiegħek, inti liberu li ssegwi s-seduta bħala osservatur, iżda ma tieħu l-ebda parti oħra fil-proċess.

Jekk intervenejt fil-proċedimenti bħala parti ċivili, int intitolat li tattendi l-proċess u li tressaq rikorsi, b’mod partikolari talbiet għal provi, mistoqsijiet u dikjarazzjonijiet, l-istess bħall-prosekutur pubbliku. Bħala parti ċivili, għandek ukoll l-opportunità li tagħmel sottomissjoni tal-għeluq (trattazzjoni).

Bħala attur fi proċedimenti kriminali, tista’ titlob kumpens jew danni għall-uġigħ u t-tbatija mill-awtur tar-reat fi proċedimenti kriminali. Int intitolat ukoll li tieħu sehem fil-proċess bħala attur. Madankollu, ma għandekx id-drittijiet proċedurali l-oħra ta’ parti ċivili.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, jien meqjus jew nista’ nagħżel li nkun meqjus bħala: vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Qabel ma tiġi konkluża l-investigazzjoni, bħala l-vittma ta’ reat fi proċedimenti kriminali, l-istatus tiegħek huwa primarjament dak ta’ xhud. Tista’ tikkuntattja lill-awtoritajiet pubbliċi fi kwalunkwe ħin biex tipprovdilhom aktar provi u informazzjoni. Il-vittmi ta’ reati, imsejħa “partijiet leżi” fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, għandhom setgħat li jestendu lil hinn mid-drittijiet ġenerali tax-xhieda, bħad-dritt li jitolbu informazzjoni dwar jekk is-suspettat jinsabx taħt arrest preventiv u, taħt ċerti kundizzjonijiet, id-dritt għal aċċess għall-fajl tal-kawża jew informazzjoni minnu (ara wkoll hawn taħt), u d-dritt li jitolbu għajnuna minn avukat jew li jkunu rappreżentati minn wieħed.

Jekk int intitolat tintervjeni fil-kawża bħala parti ċivili, tiddeċiedi għalik innifsek jekk tridx tintervjeni fil-proċedimenti. Hija wkoll l-għażla tiegħek jekk tixtieqx tippreżenta talba għal kumpens jew danni matul il-proċedimenti kriminali bħala parti ċivili jew le.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

Bħala xhud, għandek id-drittijiet li ġejjin waqt l-eżami tiegħek:

 • Tista’ tirrifjuta li tixhed jekk int miżżewweġ lill-akkużat jew għarus lilu (dan japplika wkoll għal sħubijiet reġistrati tal-istess sess) jew jekk int qarib tiegħu.
 • Tista’ tirrifjuta li twieġeb ċerti mistoqsijiet jekk dan jista’ jwassal għal proċedimenti kriminali kontrik jew kontra l-qraba tiegħek.
 • Mistoqsijiet li jistgħu jaffettwaw l-unur tiegħek jew li jikkonċernaw il-ħajja privata tiegħek huma ammissibbli biss meta jkunu essenzjali.
 • Tista’ tkun akkumpanjat minn persuna ta’ fiduċja, sakemm il-preżenza tagħhom ma tippreġudikax l-iskop tal-investigazzjoni.
 • Tista’ tkun akkumpanjat minn avukat.
 • Jekk ma tistax teżerċita d-drittijiet tiegħek int stess, tista’, taħt ċerti kundizzjonijiet, tkun assistit minn konsulent tax-xhieda tal-avukat għall-eżami bi spejjeż imħallsa mill-Istat.
 • Jekk ma jkollokx livell suffiċjenti tal-lingwa Ġermaniża, jinħatar interpretu għall-eżami tiegħek.
 • Għandek dritt għal rimborż (ara “Nista’ nitlob lura l-ispejjeż?” hawn fuq).

L-obbligi ewlenin tiegħek bħala xhud:

 • Int trid tgħid il-verità. Dan ifisser ukoll li ma tħalli xejn barra li jista’ jkun relevanti għall-kawża. Li tagħti xhieda falza b’mod deliberat fil-qorti huwa reat kriminali u ġeneralment jirriżulta f’sentenza ta’ priġunerija. Akkużi foloz jew tfixkil tal-ġustizzja huma wkoll reati kriminali li jistgħu jitwettqu minn xhud li jagħti xhieda falza.

Int trid tirrapporta għall-eżami jekk tkun imsejjaħ mill-prosekutur pubbliku, mill-pulizija f'isem il-prosekutur pubbliku, jew minn qorti.

Nista’ nagħmel dikjarazzjoni jew nixhed waqt il-proċess? X’inhuma l-kundizzjonijiet?

Jekk inti msejjaħ tattendi l-proċess bħala xhud, inti obbligat li tixhed sakemm il-kawża ma tkunx waħda fejn tista’ tirrifjuta li tagħmel dan (ara hawn fuq dwar id-drittijiet u l-obbligi ta’ xhud).

 

Bħala l-parti ċivili, tista’ tagħmel dikjarazzjoni fil-proċedimenti (ara wkoll “nista’ nkun involut fil-proċess?” hawn fuq)

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

Bħala l-parti leża f’kawża kriminali, fuq talba tiegħek, tkun infurmat bl-eżitu tal-proċedimenti ġudizzjarji.

Jista’ jkolli aċċess għall-fajls tal-qorti?

Jekk id-drittijiet tiegħek ġew miksura f’kawża kriminali, avukat jista’ jikkonsulta l-fajl tal-kawża u jispezzjona l-provi għalik jekk juri interess leġittimu biex jagħmel dan. F’dan il-każ, tista’ wkoll tingħata informazzjoni u kopji tal-fajl tal-kawża sabiex tinforma ruħek dwar l-istat tal-proċedimenti. Jekk int intitolat li tintervjeni fil-proċedimenti bħala parti ċivili, m’hemmx bżonn li int jew l-avukat tiegħek juri interess leġittimu fl-aċċess għall-informazzjoni jew fl-għoti tal-informazzjoni.

Jekk m’intix rappreżentat minn avukat bħala parti leża f’kawża kriminali, għandek dritt personali ta’ aċċess għall-fajl tal-kawża u tista’ tispezzjona l-fajl tal-kawża taħt superviżjoni.

Id-dritt ta’ aċċess għall-fajl tal-kawża jew għal informazzjoni minnu jista’ jiġi rrifjutat taħt ċerti kundizzjonijiet, pereżempju jekk jipperikola l-iskop tal-investigazzjoni. Għandu jiġi rrifjutat jekk l-interessi prevalenti tal-akkużat jew ta’ persuni oħra jeħtieġu protezzjoni. Sakemm jitressqu l-akkużi u wara l-konklużjoni finali tal-proċedimenti, tittieħed deċiżjoni mill-prosekutur pubbliku, jew fin-nuqqas tiegħu, mill-qorti li tisma’ l-kawża, dwar jekk jingħatax aċċess għall-fajl tal-kawża.

L-aħħar aġġornament: 20/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.