Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja

Inti titqies vittma ta’ reat jekk ġarrabt dannu, pereżempju jekk soffrejt ġrieħi jew jekk il-proprjetà tiegħek ġarrbet ħsara jew insterqet b’riżultat ta’ inċident li huwa meqjus delitt skont il-liġi Ġermaniża. Bħala vittma ta’ reat, il-liġi tagħtik ċerti drittijiet individwali qabel, matul u wara l-proċedimenti.

Il-proċeduri kriminali fil-Ġermanja jibdew bl-investigazzjonijiet li jitmexxew mill-pulizija u mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku; dawn l-investigazzjonijiet jistgħu jinbdew ukoll permezz ta’ kwerela mill-vittma. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed provi kontra l-persuna suspettata biex tiġi akkużata, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jtemm l-investigazzjoni kriminali. Jekk, min-naħa l-oħra, ikun hemm provi biżżejjed, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jressaq lill-persuna suspettata l-qorti. Dan jista’, madankollu, iwaqqaf ukoll il-proċeduri f’ċerti ċirkostanzi, pereżempju jekk il-persuna ssuspettata tkun għamlet tajjeb għad-dannu materjali ikkawżat lilek jew tkun issodisfat ċertu kundizzjonijiet u struzzjonijiet.

Jekk il-qorti tiftaħ il-proċeduri ewlenin wara l-akkuża, din teżamina l-provi kontra l-persuna akkużata waqt seduta fil-qorti. Jekk issib lill-persuna akkużata ħatja, tikkundannaha u tistabbilixxi piena. Il-Qorti tista’, f’każijiet xierqa u inqas serji kontra l-akkużat, ittemm il-proċeduri wkoll, pereżempju jekk il-persuna akkużata turi sogħba u tkun ipparteċipat f’medjazzjoni bejn il-vittma u t-trażgressur. Jekk il-provi kontra l-persuna akkużata ma jkunux biżżejjed, il-qorti trid tilliberaha. Jekk tingħata sentenza, il-proċeduri kriminali jistgħu jkomplu f’qorti superjuri wara appell.

Inti bħala vittma tista’ tieħu sehem fi proċeduri kriminali bħala xhud jew jista’ jkollok rwol aktar attiv billi ssir formalment prosekutur privat (Privatkläger) jew prosekutur addizzjonali privat (Nebenkläger) u b’hekk tibbenefika minn diversi drittijiet disponibbli għalik. Bħala prosekutur privat inti tieħu r-rwol tal-prosekutur pubbliku; bħala prosekutur addizzjonali privat, inti tieħu sehem fil-proċeduri flimkien mal-prosekutur pubbliku.

Billi tikklikkja darba biss fuq il-ħolqa rilevanti, issib l-iskedi informattivi li ġejjin li juruk il-passi differenti li tgħaddi minnhom il-kawża tiegħek, jiddeskrivulek id-drittijiet tiegħek bħala vittma ta’ reat meta tagħmel kwerela għal delitt, matul l-investigazzjoni tad-delitt, matul il-proċess jew wara l-proċess fl-ewwel istanza. Barra minn hekk, tista’ taqra aktar dwar l-intitolament tiegħek għal kumpens, u l-għajnuna u l-appoġġ li tista’ tikseb.

Naturalment dawn l-iskedi informattivi huma biss introduzzjoni għal ħafna regoli differenti. Pereżempju, tkun teħtieġ informazzjoni aktar speċifika għal proċeduri meta l-akkużat ikun adoloxxenti jew adult żagħżugħ, li bilkemm jissemmew hawnhekk.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib it-tagħrif li teħtieġ

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

4 - Kumpens

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

L-aħħar aġġornament: 20/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.