Victims' rights - by country

Lussemburgu

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drittijieti bħala vittma ta' reat

X’informazzjoni nirċievi mingħand l-awtoritajiet (eż. il-pulizija, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku) wara li jseħħ ir-reat iżda qabel ma saħansitra nkun irrapportajt ir-reat?

Il-pulizija jew l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jinformaw lill-vittmi b’dawn li ġejjin mingħajr dewmien u f’konformità mal-Artikolu 3(7) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, f’lingwa mifhuma minnhom:

 • it-tip ta’ appoġġ li jistgħu jiksbu u mingħand min, inkluża, fejn rilevanti, informazzjoni bażika dwar l-aċċess għall-appoġġ mediku, kwalunkwe appoġġ speċjalizzat, inkluż appoġġ psikoloġiku, u akkomodazzjoni alternattiva;
 • il-proċeduri biex isiru kwereli dwar reat kriminali u r-rwol ta’ dawn b'rabta ma’ proċeduri bħal dawn;
 • kif u b’liema kundizzjonijiet jiksbu protezzjoni;
 • kif u b’liema kundizzjonijiet jistgħu jaċċessaw avukati u għajnuna legali bil-kundizzjonijiet previsti mil-liġi u kwalunkwe tip ta’ parir ieħor;
 • kif u b’liema kundizzjonijiet jistgħu jaċċessaw il-kumpens;
 • kif u b’liema kundizzjonijiet jistgħu jeżerċitaw id-dritt għal interpretazzjoni u għal traduzzjoni;
 • il-proċeduri disponibbli biex isiru kwereli meta d-drittijiet tagħhom ma jkunux rispettati;
 • id-dettalji ta’ kuntatt għall-komunikazzjonijiet dwar il-kawża tagħhom;
 • opportunitajiet għal mediċini u għal ġustizzja restorattiva;
 • kif u f’liema kundizzjonijiet jistgħu jiġu rimborżati l-ispejjeż imġarrba bħala riżultat tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċedimenti kriminali;
 • id-dritt tagħhom għal valutazzjoni individwali mas-servizz ta’ appoġġ għall-vittmi biex tiġi verifikata l-ħtieġa għal ġestjoni speċifika għall-prevenzjoni ta’ vittimizzazzjoni sekondarja;
 • skont il-ħtiġijiet tagħhom, lill-vittma jiġu pprovduti wkoll dettalji addizzjonali kif ikun xieraq f’kull stadju tal-proċedimenti;
 • id-dritt tagħhom li jkunu akkumpanjati minn persuna tal-għażla tagħhom meta, minħabba l-impatt tar-reat, dawn ikunu jeħtieġu l-assistenza biex jifhmu jew jinftiehmu.

Barra minn hekk, is-Servizz ta’ Akkoljenza u ta’ Informazzjoni Legali, is-Servizz ta’ Appoġġ għall-Vittmi tas-Servizz Ċentrali tal-Assistenza Soċjali u l-Ministeru tal-Ġustizzja wkoll joffru għajnuna u pariri.

Jien ma ngħixx fil-pajjiż fejn seħħ ir-reat (ċittadini tal-UE u dawk li mhumiex). Kif inhuma protetti drittijieti?

Meta l-vittmi jkunu barranin (ċittadini Ewropej u ta’ pajjiżi terzi), dawn jistgħu jisfruttaw id-drittijiet stabbiliti hawn fuq u jiġu informati dwar kif jeżerċitaw drittijiethom meta jirresjedu fi Stat Membru ieħor tal-UE, jiġifieri d-dritt tagħhom li jippreżentaw kwerela quddiem l-awtoritajiet tal-pulizija tal-Lussemburgu.

Jekk nirrapporta reat, x’informazzjoni nirċievi?

Il-vittmi huma intitolati b’mod partikolari:

 • li jiġu informati b’mod awtomatiku meta l-kawża tagħhom tingħalaq u dwar ir-raġunijiet għal dan;
 • fuq talba, li jiġu informati li l-kawża tagħhom qiegħda taħt investigazzjoni ġudizzjarja;
 • fuq talba, li jiġu informati dwar l-istat tal-proċedimenti kriminali;
 • li jiġu informati b’mod awtomatiku mill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku dwar id-data tas-seduta meta se jsir il-proċess tal-kawża tagħhom;
 • fuq talba, li jiksbu informazzjoni dwar kwalunkwe sentenza finali fil-prosekuzzjoni.

Għandi dritt għal servizzi ta' interpretazzjoni jew ta' traduzzjoni bla ħlas (meta nikkuntattja lill-pulizija jew lil awtoritajiet oħra, jew matul l-investigazzjoni u l-proċess)?

Bħala vittmi jew partijiet ċivili li ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti, il-vittmi huma intitolati għal assistenza mingħajr ħlas mingħand interpretu f’lingwa li jifhmu u d-dritt għal traduzzjoni mingħajr ħlas tad-dokumenti kollha li jiġu notifikati jew li jkollhom dritt ta’ aċċess għalihom.

L-awtoritajiet kif jiżguraw li qed nifhem u li jien qed niġi mifhum(a) (jekk jien minorenni; jekk għandi diżabbiltà)

Jekk il-vittmi ma jitkellmux jew ma jifhmux il-lingwa tal-proċedimenti, dawn ikollhom id-dritt għal assistenza mingħajr ħlas mingħand interpretu. Jekk il-vittmi jkollhom indeboliment tat-taħdit jew tas-smigħ, dawn ikunu assistiti minn interpretu tal-lingwa tas-sinjali jew minn kwalunkwe persuna kwalifikata b’lingwa, b’metodu jew b’apparat li jippermettu l-komunikazzjoni magħhom.

Jekk il-vittmi jkunu tfal, dawn ikollhom id-dritt li jkunu akkumpanjati mir-rappreżentant legali tagħhom jew minn persuna tal-għażla tagħhom.

Servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi

Min jipprovdi l-appoġġ għall-vittmi?

Il-vittmi għandhom id-dritt li jkunu assistiti minn diversi servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi. L-assistenza tiġi pprovduta mill-Istat, permezz tas-servizz ta’ assistenza ċentrali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, li jilqa’ lill-vittma u jipprovdi appoġġ soċjali, psikoloġiku u legali mingħajr ħlas. Hemm ukoll NGOs li joffru l-għajnuna lill-vittmi jekk il-vittma tkun mara jew minorenni vittma ta’ vjolenza, persuna vulnerabbli, eċċ.

Il-pulizija tirreferini awtomatikament għall-appoġġ għall-vittmi?

Hu d-dmir tal-pulizija li tinforma lill-vittmi bi drittijiethom u li tfittex li taġixxi bħala intermedjarju għall-assoċjazzjonijiet ta’ appoġġ għall-vittmi. Il-pulizija tipprovdi b’mod sistematiku u obbligatorju fuljett informattiv intitolat “'Informazzjoni u assistenza għall-vittmi” (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibbli bil-Lussemburgiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bl-Ingliż u bil-Portugiż u formola ta’ informazzjoni “Infodroit”. (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Kif tiġi protetta l-privatezza tiegħi?

Il-privatezza tal-vittmi hi protetta mill-Kostituzzjoni tal-Lussemburgu. L-Artikolu 11(3) jiddikjara li “l-Istat jiggarantixxi l-protezzjoni tal-privatezza, bl-eċċezzjonijiet stabbiliti bil-liġi.

Il-pulizija u s-sistema ġudizzjarja għandhom obbligu li joffru lill-vittmi protezzjoni f’każ ta’ theddidiet jew ta’ atti ta’ vendetta mwettqa mill-awtur, fost oħrajn. Din il-protezzjoni għandha tkun disponibbli mill-bidu tal-investigazzjoni u matul id-durata sħiħa ta’ din. Il-vittmi għandhom ukoll id-dritt li jkunu protetti minn kull intrużjoni fil-ħajjiet privati tagħhom, u fi kwalunkwe każ b’mod dirett wara r-reat.

Għandi nirrapporta reat qabel inkun nista’ nikseb aċċess għall-appoġġ għall-vittmi?

Is-servizz ta’ assistenza għall-vittmi hu maħsub għall-vittmi kollha (tfal, adoloxxenti, adulti) li ġarrbu dannu fiżiku u/jew mentali wara reat kriminali. It-tim jipprovdi konsulenza psikoloġika u psikoterapewtika u jinforma lill-vittmi bi drittijiethom u jista’ jakkumpanjahom matul il-proċedimenti ġudizzjarji. Is-servizz joffri wkoll grupp ta’ terapija għall-vittmi ta’ vjolenza domestika. Is-servizz joffri wkoll servizzi lil dawk kollha li, fid-dawl tar-relazzjoni tagħhom mal-vittma, kellhom jaqsmu t-tbatija tagħhom, jew lil xhieda ta’ reati kriminali. L-individwi inkwistjoni mhumiex meħtieġa li jkunu ppreżentaw kwerela biex jaċċessaw is-servizz ta’ assistenza għall-vittmi.

Protezzjoni personali jekk inkun fil-periklu

X’tipi ta’ protezzjoni huma disponibbli?

Iż-żamma tal-persuna akkużata f’detenzjoni ta’ qabel il-proċess

 • jekk ir-reat hu punibbli b’sentenza massima ta’ tal-anqas sentejn priġunerija;
 • jekk hemm riskju li l-persuna akkużata terġa’ twettaq reat;
 • jkun hemm riskju ta’ ħarba.

Min jista’ joffrili protezzjoni?

Il-Pulizija tal-Lussemburgu tista’ tipproteġi lill-vittmi.

Hemm xi ħadd li jivvaluta l-każ tiegħi biex jara jekk iniex f’riskju ta’ aktar ħsara mit-trażgressur?

Id-diversi elementi huma kkunsidrati meta tittieħed deċiżjoni dwar id-detenzjoni possibbli qabel il-proċess tal-awtur.

X'tip ta' protezzjoni hu disponibbli għall-vittmi vulnerabbli ħafna?

Skont l-Artikolu 48(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, vittmi minorenni jirċievu l-protezzjoni li ġejja:

 • Tista’ ssir awdjoreġistrazzjoni jew vidjoreġistrazzjoni tas-smigħ ta’ xhud jew ta’ kwalunkwe minorenni, bl-awtorizzazzjoni tal-Prosekutur tal-Istat.
 • Ir-reġistrazzjonijiet isiru wara li jinkiseb il-kunsens tax-xhieda jew tat-tfal, jekk dawn ikollhom il-kapaċità neċessarja ta’ ġudizzju, inkella r-rappreżentant legali tal-minorenni. Meta jkun hemm riskju ta’ kunflitt debitament stabbilit ta’ interess bejn ir-rappreżentant legali tal-minorenni u dak tal-minorenni, ir-reġistrazzjoni tista’ ssir biss bil-kunsens tat-tutur ad litem (administrateur ad hoc), jew jekk ikun inħatar wieħed għall-minorenni, jew, jekk ma jinħatar ebda tutur ad litem, bl-awtorizzazzjoni espliċita u debitament motivata tal-Prosekutur Pubbliku.
 • Permezz ta’ deroga minn dan li ntqal hawn fuq, meta minorenni jkun vittma tar-reati msemmija fl-Artikoli 354 sa 360, 364, 365, 372 sa 379, 382(1) u 382(2), 385, 393, 394, 397, 398 sa 405, 410(1), 410(2) jew 442(1) tal-kodiċi penali jew meta minorenni jkun xhud għar-reati msemmija fl-Artikoli 393 sa 397, jew 400 sa 401a tal-kodiċi penali, trid issir reġistrazzjoni bil-mod imsemmi fil-paragrafu 1 ħlief meta, peress li l-minorenni jew ir-rappreżentant legali tiegħu jew, fejn applikabbli, it-tutur ad litem joġġezzjona għat-tali reġistrazzjoni, il-Prosekutur Pubbliku jiddeċiedi li ma jkunx hemm bżonn li ssir.
 • Ir-reġistrazzjoni sservi bħala evidenza. L-oriġinali tiġi ssiġillata. Il-kopji jiddaħħlu f’inventarju u jiżdiedu mal-atti. Il-partijiet u espert jistgħu jisimgħu jew jaraw ir-reġistrazzjonijiet, bla ma jċaqalquhom, u bl-awtorizzazzjoni tal-Prosekutur Pubbliku u f’post magħżul minn dan.
 • Kwalunkwe minorenni msemmi fil-paragrafu 3 għandu d-dritt li jkun akkumpanjat mill-adult tal-għażla tiegħu fis-seduta, sakemm il-Prosekutur tal-Istat ma jiddeċidix b’xi mod ieħor permezz ta’ deċiżjoni motivata rigward il-persuna kkonċernata meħuda fl-interessi tal-minorenni jew tal-istabbiliment tal-verità.

Vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin jew ta’ vjolenza domestika jirċievu protezzjoni speċjali f’ċerti kundizzjonijiet.

Jien minorenni - għandi xi drittijiet speċjali?

Vittmi li huma tfal għandhom numru ta’ drittijiet addizzjonali:

 • għal perjodu ta’ limitazzjoni, jiġifieri l-perjodu ta’ żmien li warajh ir-reati ma jistgħux jiġu mixlija aktar, li ma jibdiex jgħaddi sal-jum li fih jagħlqu t-18 għal reati bħal attentat għall-pudur, stupru u traffikar tal-bnedmin, sfruttament sesswali, qtil ta’ persuna mingħajr intenzjoni, attakk u swat, abbuż u għoti ta’ drogi mwettqa kontra l-vittma;
 • għall-ħatra ta’ rappreżentant speċjali msejjaħ administrateur ad hoc (tutur ad litem) mill-prosekutur tal-Istat jew minn imħallef inkwirenti meta l-interessi tagħhom ma jkunux protetti għalkollox minn tal-anqas wieħed mir-rappreżentanti legali tagħhom. Dan ir-rappreżentant speċjali jipproteġi l-interessi tal-vittma u jeżerċita d-drittijiet tagħha bħala parti ċivili;
 • li jiġu informati bil-ftuħ tal-proċedimenti kriminali u dwar id-dritt li jiftħu kawża ċivili permezz tar-rappreżentant legali jew tat-tutur ad litem tagħhom;
 • li ssirilhom vidjoreġistrazzjoni jew awdjoreġistrazzjoni tas-seduti biex jevitaw milli jiġu trawmatizzati billi jkollhom jirrepetu dikjarazzjonijiet diversi drabi matul il-proċedimenti, bl-awtorizzazzjoni tal-Prosekutur tal-Istat u wara li jinkiseb il-kunsens tal-vittmi jew tar-rappreżentanti legali jew tat-tuturi ad litem tagħhom. Ir-reġistrazzjoni hi obbligatorja għal reati relatati ma’ attakk fuq il-pudur u ma’ stupru, ma’ prostituzzjoni, ma’ sfruttament u ma’ traffikar tal-bnedmin, ma’ omiċidju, ma’ omiċidju volontarju, ma’ attakk u ma’ swat, ħlief meta, minħabba li l-vittma jew ir-rappreżentant tal-vittmi joġġezzjonaw, il-prosekutur pubbliku jiddeċiedi li ma jagħmilx it-tali reġistrazzjoni;
 • li jkunu akkumpanjati fis-seduti mir-rappreżentant legali tagħhom jew minn persuna tal-għażla tagħhom.

Il-membru tal-familja tiegħi miet kaġun tar-reat - x’inhuma drittijieti?

Kull min għandu qarib li jmut minħabba reat kriminali u li jasserixxi li ġarrab dannu għandu d-dritt jippreżenta rikors għal kawża ċivili quddiem l-imħallef inkwirenti kompetenti.

F’dan il-każ, dawn għandhom id-dritt b’mod partikolari:

 • li jitolbu kumpens mingħand il-persuna akkużata;
 • li jkunu involuti fl-investigazzjoni mmexxija mill-imħallef inkwirenti;
 • li jitolbu lill-imħallef inkwirenti biex jordna inkjesti addizzjonali;
 • li jappellaw kontra ċerti inkjesti li jkollhom impatt fuq l-interessi ċivili tagħhom quddiem awla tal-qorti;
 • li jiġu interrogati biss jekk ikunu jixtiequ li dan iseħħ;
 • li jinġiebu wiċċ imb wiċċ mal-persuna akkużata jekk ikun hemm bżonn;
 • li jkollhom aċċess għall-atti fl-uffiċċju tal-imħallef inkwirenti wara l-ewwel interrogazzjoni tal-persuna akkużata u l-jum qabel kull inkjesta li tkun meħtieġa l-assistenza legali għaliha;
 • li jitolbu mingħand l-imħallef inkwirenti kopja tal-atti meta titlesta l-investigazzjoni;
 • li jitolbu perizja, li jisimgħu lix-xhieda u li jiġu ritornati lilhom oġġetti sekwestrati;
 • li jattendu għall-ispezzjoni tax-xena tar-reat.

Il-membru tal-familja tiegħi kien vittma ta’ reat - x’inhuma drittijieti?

Parti terza affettwata minn reat imwettaq kontra qarib għandha d-dritt:

 • li titlob mingħand l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku kopja tar-rapport li jagħti rendikont tar-reat li jaffettwa lil din il-persuna bħala parti terza;
 • li tiġi informata b’mod awtomatiku mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku dwar id-data tas-seduta meta ser isir il-proċess tal-kawża;
 • li titlob is-sentenza li ngħatat fil-kawża mingħand ir-Reġistru tal-awla tal-qorti distrettwali jew tal-qorti tal-pulizija, skont kif ikun xieraq.

Nista’ nikseb aċċess għas-servizzi ta’ medjazzjoni? Taħt liema kundizzjonijiet? Se nkun sikur(a) waqt il-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni kriminali hi alternattiva għall-prosekuzzjoni kriminali; fil-prinċipju, din tippermetti biex tilwima tiġi solvuta mingħajr l-intervent tal-qrati. Il-medjazzjoni bejn l-awtur u l-vittma hi possibbli biss qabel ma jinfetħu l-proċedimenti kriminali. Il-Prosekutur Pubbliku jista’ jiddeċiedi li jirrikorri għal medjazzjoni jekk jidhirlu li aktarx li jikseb kumpens għad-dannu li ġie kkawżat, jew biex itemm it-tfixkil li jirriżulta mir-reat jew jikkontribwixxi għar-riabilitazzjoni tat-trażgressur. Ma jibqax possibbli li ssir medjazzjoni jekk it-trażgressur ikun persuna li magħha tikkoabita l-vittma. Din il-possibbiltà teħtieġ il-qbil kemm tat-trażgressur kif ukoll tal-vittma.

Fejn nista’ nsib il-leġiżlazzjoni li tistipula x’inhuma drittijieti?

Fil-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali fuq Legilux.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
L-aħħar aġġornament: 08/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

2 - Ir-rappurtar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni jew il-proċess

Kif nirrapporta reat?

Il-vittmi ta’ reat kriminali jistgħu jirrapportaw reat (jippreżentaw kwerela):

 • għand il-Pulizija tal-Lussemburgu;
 • għand il-Prosekutur Pubbliku b’ġuriżdizzjoni għaż-żona kkonċernata.

Għad li kulħadd jista’ jirrapporta reat, jekk il-vittmi jkun biħsiebhom jieħdu sehem fil-proċedimenti bħala parti ċivili, dawn iridu jippreżentaw kwerela b’mod personali jew inkella permezz tal-avukat tagħhom.

Il-vittmi jistgħu jmexxu prosekuzzjoni privata kontra l-awtur quddiem il-qorti tal-pulizija jew quddiem awla kriminali tal-qorti distrettwali.

Il-kwerela trid tiġi ppreżentata f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Lussemburgu, jiġifieri l-Lussemburgiż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż. Il-vittmi li ma jitkellmux b'xi waħda minn dawn it-tliet lingwi huma intitolati għal interpretu mingħajr ħlas. Il-kwerela idealment trid issir bil-miktub, bla ma jkun hemm bżonn li tiġi rispettata forma partikolari, u trid tindika:

 • il-kunjom, l-isem, il-post u d-data tat-twelid, ix-xogħol u d-domiċilju tal-kwerelant;
 • l-avveniment li wassal għad-dannu mġarrab;
 • in-natura tad-dannu.

Il-perjodu li matulu l-vittma trid tippreżenta kwerela jiddependi, b’mod partikolari, mill-perjodu ta’ limitazzjoni tar-reat. Il-perjodu jvarja bejn sena u għaxar snin.

Kif nista’ nsir naf x’inhu jiġri bil-kawża?

Il-vittmi għandhom id-dritt:

 • li jiġu informati b’mod awtomatiku meta l-kawża tagħhom tingħalaq u dwar ir-raġunijiet għaliex;
 • fuq talba, li jiġu informati li l-kawża tagħhom qiegħda taħt investigazzjoni ġudizzjarja;
 • fuq talba, li jiġu informati dwar l-istat tal-proċedimenti kriminali;
 • li jiġu informati b’mod awtomatiku mill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku dwar id-data tas-seduta meta ser isir il-proċess tal-kawża tagħhom;
 • fuq talba, li jiksbu informazzjoni dwar kwalunkwe sentenza finali fil-prosekuzzjoni.

Meta l-kwerela tiġi ppreżentata għand il-Prosekutur Pubbliku, fi żmien 18-il xahar mindu jirċievi l-kwerela jew l-akkuża, il-Prosekutur Pubbliku jinforma lill-vittma b'kull azzjoni meħuda b'segwitu, inkluż, fejn xieraq, bl-għeluq tal-kawża u r-raġuni bażi.

Jien intitolat(a) għal għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess kriminali)? B'liema kundizzjonijiet?

Biex jiġi żgurat aċċess għall-ġustizzja fil-każ li l-vittmi ma jkollhomx biżżejjed riżorsi, b’mod partikolari b’rabta mal-introjtu minimu garantit, dawn għandhom id-dritt li jirċievu appoġġ legali sħiħ mingħajr ħlas għad-difiża tal-interessi tagħhom. Din l-għajnuna tiġi pprovduta mill-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati, jekk il-vittmi jitolbuha u jkunu:

 • ċittadini tal-Lussemburgu,
 • ċittadini barranin awtorizzati jgħixu fil-pajjiż,
 • ċittadini ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE),
 • ċittadini barranin assimilati għal ċittadini tal-Lussemburgu fil-kwistjoni tal-għajnuna legali permezz ta’ trattat internazzjonali.

Biex jiġu ddeterminati r-riżorsi finanzjarji, jiġu kkunsidrati l-introjtu gross totali u l-ġid, kif ukoll l-introjti tan-nies li jgħixu fl-istess abitazzjoni. Minbarra l-każ ta’ riżorsi limitati, il-vittmi jistgħu jirċievu għajnuna legali wkoll jekk ikun hemm raġunijiet serji relatati mas-sitwazzjoni soċjali, tal-familja jew materjali tagħhom li jiġġustifikaw l-eliġibbiltà.

Talba għall-għajnuna legali trid issir bl-użu ta’ kwestjonarju disponibbli mingħand is-Servizz Ċentrali tal-Assistenza Soċjali (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) iffirmata mill-vittma u mibgħuta lill-President kompetenti fit-territorju tal-Kamra tal-Avukati (Diekirch jew il-Lussemburgu).

Il-kwestjonarju li jrid jimtela jinkludi b’mod partikolari:

 • l-identità (il-kunjom, l-ismijiet, il-post u d-data tat-twelid, ix-xogħol, id-domiċilju, l-istat ċivili, in-nazzjonalità) tal-vittma;
 • in-natura tal-litigazzjoni li l-għajnuna legali hi meħtieġa għaliha;
 • is-sitwazzjoni tal-familja tal-vittma;
 • iċ-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċirkustanzi finanzjarji tal-vittma.

Il-vittmi jistgħu jindikaw ukoll isem l-avukat(i) li jixtiequ li jiġu assenjati permezz tal-iskema ta’ għajnuna legali, jew fejn applikabbli, jindikaw isem l-avukat li bħalissa hu assenjat lilhom.

Id-dokumenti li jridu jinhemżu mat-talba mill-vittmi:

 • kopja tad-dokument tal-identità tagħhom;
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaċertifikat ta’ reġistrazzjoni maċ-Ċentru Konġunt tas-Sigurtà Soċjali (Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS) kif ukoll għal persuni li jappartjenu għall-unitajiet domestiċi tagħhom;
 • għall-persuna kkonċernata u għal kull membru tal-unità domestika: rendikonti tal-paga (jew ċertifikat tal-introjtu tas-CCSS), irċevuti tal-introjtu minimu garantit, benefiċċju tal-qgħad jew irċevuti tal-pensjoni jew irċevuti oħra li jkopru l-aħħar tliet xhur u li jindikaw l-ammonti gross (rendikonti tal-bank mhumiex biżżejjed);
 • ċertifikat ta’ bilanċ żero mill-Fond Nazzjonali ta’ Solidarjetà (Fonds national de solidarité) għal kull membru tal-unità domestika, jekk l-unità domestika ma tirċievi xejn mill-Fond;
 • jekk l-unità domestika tirċievi jew tħallas pensjoni tal-manteniment, dokument li jindika l-ammont imħallas jew irċevut (rendikonti tal-bank għall-aħħar tliet xhur, pereżempju);
 • sjieda tal-proprjetà immobbli jew ċertifikat ta’ nuqqas ta’ sjieda maħruġ mill-Amministrazzjoni tat-Taxxa tal-Lussemburgu (Administration des contributions directes) għal kull membru tal-unità domestika;
 • fejn applikabbli, dokumenti ta’ sostenn għas-sjieda tal-proprjetà immobbli li tinsab barra l-pajjiż;
 • evidenza dokumentarja ta’ assi mobbli (flus, tfaddil, ishma, bonds, eċċ.);
 • jekk l-abitazzjoni hi mikrija, kopja tal-kuntratt ta’ lokazzjoni u rċevuti tal-kirja għall-aħħar tliet xhur;
 • jekk l-unità domestika qed tħallas ipoteka, prova tal-ħlas tal-ammont fix-xahar;
 • evidenza dokumentarja tal-introjtu mill-proprjetà immobbli u mill-proprjetà mobbli;
 • dokumenti relatati mal-kawża inkwistjoni.

Nista’ nitlob l-ispejjeż (għall-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni jew fil-proċess)? B'liema kundizzjonijiet?

Wara li tiġi vverifikata l-insuffiċjenza tar-riżorsi, l-għoti jew ir-rifjut tal-għajnuna legali jiġi notifikat mill-President tal-Kamra tal-Avukati jew mill-membru delegat mill-President għal dan l-għan, bil-posta ordinarja jekk tkun ingħatat u b’ittra rreġistrata jekk tkun ġiet irrifjutata. Il-President jaħtar l-avukat li l-vittma tkun għażlet liberament jew, jekk ma ssir ebda għażla jew il-President iqis li l-għażla mhix waħda xierqa, avukat nominat.

Nutara u bailiffs jinħatru ex officio mill-qorti li tieħu ħsieb il-kawża fi ħdan il-qafas tal-għajnuna legali.

Jekk l-għajnuna legali tingħata matul il-proċedimenti, l-ispejjeż imġarrba mill-vittma jiġu rimborżati.

Spejjeż mhux rimborżati

Jekk il-vittma tirċievi għajnuna legali u tiġi ordnata tħallas l-ispejjeż, dawn jiġġarrbu mill-Istat.

F’kawżi kriminali, l-għajnuna legali ma tkoprix l-ispejjeż u l-multi imposti fuq persuni li huma kundannati.

Nista’ nappella jekk il-kawża tiegħi tingħalaq qabel nitla' l-qorti?

Jekk kawża tingħalaq qabel ma tasal quddiem il-qorti, in-notifika tispeċifika l-kundizzjonijiet biex il-vittmi jkunu jistgħu jiftħu proċedimenti billi jippreżentaw prosekuzzjoni privata jew talba bħala parti ċivili.

Jekk il-pieni għar-reati jkunu pieni kriminali jew pieni korrettivi, in-notifika tinkludi l-informazzjoni li l-vittmi jistgħu japplikaw quddiem il-Prosekutur Ġenerali tal-Istat, li jkollu d-dritt li jordna l-prosekuzzjoni lill-prosekutur tal-istat.

Jekk il-kunsill ġudizzjarju (Chambre du conseil) jiddeċiedi li ma jirreferix il-kawża kriminali lil qorti li tiddeċiedi dwar il-ħtija tal-awtur allegat, il-vittmi jistgħu jappellaw quddiem il-kunsill ġudizzjarju tal-Qorti tal-Appell. Għaldaqstant, dawn għandhom id-dritt li jippreżentaw talbiet u kummenti lil dan il-kunsill.

Jekk il-kunsill ġudizzjarju jiddeċiedi li jwaqqa’ l-kawża għal raġunijiet ta’ fatt u mhux ta' dritt, il-vittmi xorta waħda jistgħu jirrikorru quddiem qorti ċivili biex jiksbu kumpens għad-danni.

Kif nista’ nkun involut(a) fil-proċess?

Bħal fl-inkjesta/fl-investigazzjoni, il-vittmi jistgħu jieħdu sehem fil-proċedimenti bla ma jkollhom xi status speċjali jew bħala parti ċivili.

Il-vittmi jistgħu jattendu kemm seduti pubbliċi kif ukoll mhux pubbliċi, iżda biss jekk jitħarrku bħala xhieda. Dawn jistgħu jintalbu jidhru wkoll bħala xhieda għas-sottomissjonijiet orali. Għal dan l-għan, huma jirċievu taħrika bil-miktub mingħand il-Prosekutur Pubbliku u jridu jwieġbu kemm il-mistoqsijiet tal-Qorti kif ukoll il-mistoqsijiet li jagħmlilhom l-avukat tal-parti opposta. Matul il-proċess, il-vittmi jpoġġu fuq wara tal-awla biex ma jidħlux f’kuntatt dirett mal-persuna akkużata.

Il-partijiet ċivili jirċievu taħrika bil-miktub għas-sottomissjonijiet orali. Dawn għandhom ukoll id-dritt li jattendu għal seduti pubbliċi u mhux pubbliċi, u jridu jkunu preżenti biex jippreżentaw it-talbiet tagħhom. Fil-prinċipju, dawn jintervjenu wara s-smigħ tax-xhieda. Barra minn hekk, dawn jistgħu jargumentaw il-kawża fuq kull materja relatata mal-interessi ċivili tagħhom u jistgħu jixhdu fuq il-fatti.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, nitqies jew nista’ nagħżel li nitqies bħala vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Ir-rwol uffiċjali tiegħek fis-sistema ġudizzjarja hu dak ta’ vittma mingħajr status speċjali. Il-vittmi għandhom id-dritt li jissieħbu fil-proċedimenti bħala partijiet ċivili.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

B’mod partikolari, il-vittmi għandhom id-dritt:

 • li jużaw lingwa li jifhmu, jew inkella li jkunu jistgħu jirrikorru għal interpretu fil-każ ta’ kwerela għand is-servizz tal-pulizija;
 • li jirċievu, mingħajr ħlas, kopja tal-kwerela u d-dokumenti li ppreżentaw b’appoġġ tal-kwerela;
 • li jiksbu rċevuta f’lingwa mifhuma minnhom li tispeċifika n-numru tal-atti u d-data u l-post tal-kwereli tagħhom, li jiksbu konferma tal-irċevuta tal-kwereli tagħhom magħmula għand il-Prosekutur Pubbliku;
 • li jkunu assistiti jew rappreżentati minn avukat;
 • li jiġu informati b’mod awtomatiku meta l-kawża tagħhom tingħalaq u dwar ir-raġunijiet għaliex;
 • fuq talba, li jiġu informati li l-kawża tagħhom qiegħda taħt investigazzjoni ġudizzjarja;
 • fuq talba, li jiġu informati dwar l-istat tal-proċedimenti kriminali;
 • li jiġu informati b’mod awtomatiku mis-servizzi tal-prosekuzzjoni dwar id-data tas-seduta meta ser isir il-proċess tal-kawża tagħhom;
 • fuq talba, li jiksbu informazzjoni dwar kwalunkwe sentenza finali fil-prosekuzzjoni;
 • li jitolbu lill-imħallef li jisma’ l-kawża għal miżuri interim biex jagħti għotja proviżorja, dment li l-eżistenza tar-responsabbiltà tal-parti l-oħra ma tkunx tista’ tiġi ddubitata serjament.

Il-partijiet ċivili għandhom ukoll id-dritt:

 • li jitolbu kumpens mingħand il-persuna akkużata;
 • li jkunu involuti fl-investigazzjoni ordnata mill-imħallef inkwirenti;
 • li jitolbu lill-imħallef inkwirenti biex jordna inkjesti addizzjonali;
 • li jappellaw kontra ċerti inkjesti li jkollhom impatt fuq l-interessi ċivili tagħhom quddiem awla tal-qorti;
 • li jiġu interrogati biss jekk ikunu jixtiequ li dan iseħħ;
 • li jinġiebu wiċċ imb wiċċ mal-persuna akkużata jekk ikun hemm bżonn;
 • li jkollhom aċċess għall-atti, għall-uffiċċju tal-imħallef inkwirenti wara l-ewwel interrogazzjoni tal-persuna akkużata u l-jum qabel kull inkjesta li l-għajnuna legali tkun meħtieġa għaliha;
 • li jitolbu mingħand l-imħallef inkwirenti kopja tal-atti meta titlesta l-investigazzjoni;
 • li jitolbu perizja, li jisimgħu lix-xhieda u li jiġu ritornati lilhom oġġetti sekwestrati;
 • li jattendu għall-ispezzjoni tax-xena tar-reat.

Nista’ nagħmel stqarrija matul il-proċess jew nagħti x-xhieda tiegħi? B'liema kundizzjonijiet?

Ix-xhieda jistgħu jattendu għal seduti u jikxfu b’ġurament quddiem l-imħallef dak kollu li jafu dwar il-fatti. Ix-xhieda jridu jwieġbu kemm il-mistoqsijiet tal-Qorti kif ukoll il-mistoqsijiet li jagħmlilhom l-avukat tal-parti opposta.

Il-partijiet ċivili jistgħu jargumentaw il-kawża fuq kull materja relatata mal-interessi ċivili tagħhom u jistgħu jixhdu dwar il-fatti; avukat għal parti ċivili jista’ jinterroga lill-esperti kif ukoll lix-xhieda għad-difiża.

Fil-prinċipju, l-evidenza kollha tiġi ammessa dment li tiġi rikonoxxuta bil-ħsieb u mill-esperjenza li din tista’ tmexxi lill-imħallef biex jikkundanna. L-evidenza tista’ tiġi ppreżentata dment li l-partijiet ikunu jistgħu jgħidu dak li jaħsbu u jargumentaw dwarha.

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

L-informazzjoni li ġejja tiġi komunikata lill-Vittma:

 • fuq talba: l-istat tal-proċedimenti kriminali;
 • b’mod awtomatiku: id-data tas-seduta meta ser isir il-proċess tal-kawżi tagħhom;
 • fuq talba: kwalunkwe sentenza finali fil-prosekuzzjoni.

Inkun nista’ nikseb aċċess għall-atti tal-qorti?

Meta tiġi ppreżentata kwerela għand il-pulizija, il-kwerelanti jirċievu kopja tal-kwerela mingħajr ħlas, minnufih jew inkella fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-kwerela. Il-kwerelanti jistgħu jitolbu wkoll lill-qorti li tieħu ħsieb il-kawżi tagħhom għal passi proċedurali speċifiċi.

Jekk il-kwerelanti ssieħbu fil-proċedimenti bħala partijiet ċivili, dawn għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għall-atti tal-kawża, fl-uffiċċju tal-imħallef inkwirenti, wara l-ewwel interrogazzjoni tal-persuna akkużata u l-jum qabel kull inkjesta li għaliha tkun meħtieġa l-għajnuna legali;

Meta jitlestew il-proċedimenti, l-imħallef inkwirenti jikkomunika l-atti tal-kawża lill-Prosekutur Pubbliku. Bħala parti ċivili, ikollok id-dritt tikkonsulta l-atti tal-anqas tmint ijiem tax-xogħol qabel ma l-kawża tiġi eżaminata mill-kunsill ġudizzjarju.

Partijiet ċivili, u persuni li jistgħu juru li għandhom interess personali leġittimu, għandhom id-dritt jirċievu kopja tal-atti tal-kawża, ħlief kwalunkwe karta u dokument sekwestrati, fi ħdan perjodu raġonevoli ta’ żmien qabel id-data magħżula tas-seduta. Għal dan l-għan, dawn iridu jagħmlu talba lill-Prosekutur Pubbliku.

L-aħħar aġġornament: 08/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

Nista’ nappella kontra d-deċiżjoni?

Kull sentenza finali għandha l-awtorità ta’ res judicata malli tinqata’. B’hekk, din titqies li tirrappreżenta l-verità dment li ma titħassarx bl-eżerċizzju ta’ rimedju legali previst mil-liġi. Normalment l-imħallef jiddeċiedi dwar il-kawżi kriminali u ċivili fl-istess sentenza.

Minħabba d-dritt għal proċess ġust, din l-awtorità ta’ res judicata tapplika biss għal dawk li kienu partijiet fil-proċess kriminali u għall-elementi tad-deċiżjoni li dawk il-partijiet setgħu jasserixxu l-każ tagħhom fuqhom. Bħala vittma, tista’ tappella biss jekk kont parti għall-proċedimenti, billi ssiħibt fihom bħala parti ċivili.

F’din il-kapaċità, hu possibbli li tappella, iżda biss fir-rigward tal-interessi ċivili tiegħek u jekk ikollok interess fit-teħid ta’ azzjoni, jiġifieri jekk il-qorti ċaħdet it-talba tiegħek għal kumpens jew jekk int tqis li l-ammont mogħti ma jkunx biżżejjed.

B’hekk, ma tistax tappella għaliex ma taqbilx mas-sentenza imposta jew għaliex il-qorti lliberat lill-konvenut. Il-Prosekutur tal-Istat biss jista’ jippreżenta appell dwar l-aspett kriminali tal-proċedimenti.

Ikkonsulta lill-avukat tiegħek biex tistabbilixxi jekk tkunx idea tajba li tippreżenta appell. Jekk l-avukati tiegħek jaqblu, l-appell irid jiġi ppreżentat fi żmien 40 jum fir-Reġistru tal-qorti li qatgħet is-sentenza.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi wara li tinqata' s-sentenza?

Wara li tinqata’ s-sentenza, tista’ tirċievi kopja tagħha.

Hu possibbli wkoll li tippreżenta appell, iżda biss jekk kont parti fil-proċedimenti, billi sseħibt bħala parti ċivili u biss fir-rigward tal-interessi ċivili tiegħek (ara l-punt 1).

Jekk tkun ippjanata libertà kondizzjonali, tista’ tinforma lill-Prosekutur Pubbliku Ġenerali, li jkun inkarigat mill-eżerkuzzjoni tas-sentenza, li int toġġezzjona.

Tista’ tibqa’ tkun rappreżentat minn avukat.

Jien intitolat(a) għal appoġġ jew għal protezzjoni wara l-proċess? Għal kemm żmien?

Bħala parti ċivili, għandek id-dritt għal għajnuna legali għal kwalunkwe kwistjoni relatata mal-eżekuzzjoni tas-sentenza.

Bħala vittma ta’ reat intenzjonat li jirriżulta f’korriment fiżiku, tista’, b’ċerti kundizzjonijiet, titlob lill-Ministeru tal-Ġustizzja għal kumpens li jitħallas mill-Istat, meta ma tkunx tista’ tiġi kkumpensat mill-awtur tar-reat.

Il-pulizija u s-sistema ġudizzjarja għandhom obbligu li joffrulek protezzjoni bħala l-vittma. Kwalunkwe deċiżjoni rigward il-libertà kondizzjonata ta’ persuna kkundannata b’parole tista’ tkun soġġetta għal patti u għal kundizzjonijiet speċifiċi, li jkunu relatati b’mod partikolari mal-protezzjoni tas-soċjetà u tal-vittma.

X’informazzjoni ningħata jekk it-trażgressur jiġi kkundannat?

Fuq talba, għandek id-dritt li tikseb informazzjoni dwar kwalunkwe sentenza finali fil-prosekuzzjoni.

Rigward is-sentenza imposta fuq it-trażgressur, jekk jogħġbok kun af li d-deċiżjoni ta’ sentenzjar trid issemmi d-dispożizzjonijiet tal-liġi li huma applikati, mingħajr ma tirriproduċi l-patti, il-fatti li jikkostitwixxu r-reat stipulat fl-atti tal-akkuża jew is-sentenza jew is-sentenzi imposti (l-Artikolu 195 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). Għal kwalunkwe kwistjoni relatata mal-eżekuzzjoni tas-sentenzi, int tista’ tikkuntattja lis-Servizz tal-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ġenerali.

Fil-Lussemburgu, persuna kkundannata fil-proċedimenti finali tkun fil-Ħabs ta' Schrassig jew fil-Ħabs ta' Givenich.

Se nkun infurmat jekk it-trażgressur jinħeles (inkluż ħelsien kmieni jew kundizzjonali) jew jaħrab mill-ħabs?

Fuq il-bażi tal-Artikolu 4(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, wara talba speċifika lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ġenerali, tista’ tiġi infurmat bil-ħelsien jew il-ħarba ta’ trażgressur jekk ikun hemm periklu jew riskju identifikat ta’ ħsara għalik, sakemm din in-notifika ma tinvolvix riskju ta’ identità tad-dannu għat-trażgressur.

Inkun involut f’deċiżjonijiet dwar ħelsien jew parole? Pereżempju, nista’ nagħmel stqarrija jew nippreżenta appell?

Le.

L-aħħar aġġornament: 08/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

4 - Kumpens

X’inhi l-proċedura biex nitlob kumpens mingħand it-trażgressur? (eż. kawża l-qorti, talba ċivili, proċedura ta’ adeżjoni)

F’ħafna mill-każijiet, tkun il-qorti responsabbli għall-proċessar tat-trażgressur li, jekk issib l-imputat ħati, tistabbilixxi l-ammont tad-danni u tal-imgħax mogħtija lill-vittmi bħala kumpens għat-telf tagħhom.

Biex il-qorti tintalab tieħu deċiżjoni dwar kumpens, importanti li l-vittmi jintervjenu bħala parti ċivili fil-proċedimenti kriminali. Il-vittmi jistgħu jintervjenu bħala parti ċivili fi kwalunkwe waqt matul l-investigazzjoni. Il-vittmi mhumiex meħtieġa jidhru matul is-seduta. Dawn jistgħu jkunu rappreżentati minn avukat u jagħmlu t-talbiet tagħhom bil-miktub qabel is-seduta.

Jekk il-vittmi ma jintervjenux bħala parti ċivili jew ma jagħmlu ebda talba, il-qorti ma tkunx tista’ tagħti kumpens għad-danni u l-imgħax lill-vittmi minn jeddha.

Vittmi li ma jintervjenux bħala parti ċivili matul is-seduta kriminali ma jitilfux id-dritt tagħhom għal kumpens.

Fil-fatt, il-vittmi xorta waħda jkunu jistgħu jiftħu kawża kontra t-trażgressur quddiem il-qrati ċivili, dment li jaġixxu qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ limitazzjoni skont id-dritt ċivili u li juru li l-fatti inkwistjoni jikkostitwixxu ksur tal-liġi ċivili.

Il-qorti ordnat lit-trażgressur iħallasni d-danni/kumpens. Kif nista’ niżgura li t-trażgressur iħallas?

Ir-rwol tal-qorti kriminali hu li tikkwantifika d-dannu li ġarrbu l-vittmi, iżda din ma tintervjenix fl-irkupru tad-danni u tal-imgħax mogħtija.

Hi responsabbiltà tal-vittmi, ladarba tinqata’ s-sentenza finali, li jieħdu passi biex jiksbu ħlas għal dawn id-danni mingħand it-trażgressur.

Spiss ikun l-avukat li jieħu ħsieb biex jara li jseħħ l-irkupru tad-danni u tal-imgħax, għall-ewwel b’mod amikevoli, billi jikkuntattja lill-avukat tal-persuna kkundannata, jew billi jippreżenta talba ma’ bailiff biex tiġi eżegwita s-sentenza.

Meta l-qorti li tikkundanna timponi sentenza sospiża li tinkludi obbligu ta’ ħlas ta’ kumpens, il-Prosekutur Ġenerali Pubbliku, li hu inkarigat mill-eżekuzzjoni tas-sentenzi, jivverifika jekk il-persuni kkundannati humiex qed jissodisfaw l-obbligu tagħhom.

Jekk it-trażgressur ma jħallasx, jista’ l-Istat iħallasni avvanz? Taħt liema kundizzjonijiet?

Matul il-proċess, il-qorti tista’ tagħti ħlas interim sakemm titlesta perizja, pereżempju. Jekk it-trażgressur jirrifjuta milli jagħmel dan il-ħlas, jew ma jkunx jiflaħ jagħmlu, il-Ministeru tal-Ġustizzja jista’ jieħu karigu f’każ ta’ ħtieġa murija bil-provi.

Jien intitolat(a) għal kumpens mill-Istat?

Il-Liġi emendata tat-12 ta’ Marzu 1984 dwar il-kumpens ta’ ċerti vittmi ta’ dannu fiżiku li jirriżulta minn reat toħloq dritt għall-kumpens li jista’ jiġi debitat lill-baġit tal-Istat favur ċerti vittmi ta’ reat. Din hi miżura importanti għall-vittmi f’każ li:

It-trażgressur tal-attakk ma jkunx ġie identifikat; it-trażgressur tal-aggressjoni, għad li jkun ġie identifikat, ma jkunx jista’ jinstab; it-trażgressur ikun insolventi.

Biex jasserixxu dan id-dritt, il-vittmi jridu japplikaw mal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jieħu deċiżjoni dwar talbiet għal kumpens fi żmien sitt xhur. It-talbiet iridu jiġu abbozzati bil-Franċiż, bil-Ġermaniż jew bil-Lussemburgiż u jridu jindikaw id-data, il-post u n-natura eżatta tal-fatti. Evidenza dokumentarja tal-fatti u tad-dannu mġarrab mill-vittma trid tkun mehmuża ma’ din l-ittra b'appoġġ tat-talba.

Id-dritt għall-kumpens hu soġġett għal ċerti kundizzjonijiet li l-vittmi jridu jissodisfaw:

Il-vittmi jridu jkunu jirresjedu b’mod regolari u abitwali fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu jew ikunu ċittadini ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew tal-Kunsill tal-Ewropa. Barra minn hekk, fil-mument tar-reat il-vittmi jrid ikollhom id-dokumenti tagħhom kompletament skont ir-regoli fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu jew ikunu vittmi tar-reat imsemmi fl-Artikolu 382(1) tal-Kodiċi Kriminali [Traffikar tal-bnedmin];

Id-dannu mġarrab irid jirriżulta minn atti intenzjonati li fin-natura tagħhom ikunu reat.

Id-dannu jrid ikun dannu fiżiku u ma jistax ikun sempliċi ħsara materjali (li jeskludi, pereżempju, kumpens fil-każ ta’ sempliċi serq).

Id-dannu jrid jirriżulta fi tfixkil serju tal-kundizzjonijiet tal-għajxien, li jista’ jirriżulta minn telf ta’ introjtu jew tnaqqis f’dan, minn żieda fi spejjeż jew fi spiża eċċezzjonali, jew minn inkapaċità biex titwettaq attività professjonali, mit-telf ta’ sena skola, minn ħsara fiżika jew mentali jew minn dannu morali jew estetiku kif ukoll minn tbatija fiżika jew mentali. Vittmi ta’ reat skont l-Artikoli 372 sa 376 tal-Kodiċi Kriminali huma eżentati milli jipprovdu prova ta’ dannu fiżiku jew mentali, li hu preżunt li jeżisti.

Il-kumpens irid jitħallas mill-Istat biss jekk il-vittma ma tkunx tista’ tikseb kumpens effettiv u suffiċjenti bi kwalunkwe mod (eż. mingħand it-trażgressur, is-sigurtà soċjali jew permezz ta’ kopertura personali b'assigurazzjoni).

Importanti li wieħed ikun jaf li l-kumpens jista’ jiġi miċħud jew jitnaqqas minħabba l-imġiba tal-vittmi fil-ħin materjali jew ir-relazzjoni tagħhom mat-trażgressur.

Jekk l-Istat jikkumpensa lill-vittmi, dawn xorta waħda jistgħu jintervjenu bħala parti ċivili u jitolbu somom addizzjonali mingħand it-trażgressur jekk iqisu li l-kumpens ma jkunx biżżejjed. F’dak il-każ, il-vittmi jridu jinformaw lill-qorti bil-fatt li huma ppreżentaw talba għal kumpens lill-Istat jew li huma kisbu t-tali kumpens mingħand l-Istat, skont il-każ.

Inkun intitolat(a) għal kumpens jekk it-trażgressur ma jiġix ikkundannat?

Il-vittmi huma intitolati għal kumpens jekk it-trażgressur ma jiġix ikkundannat dment li jkunu vittmi ta’ reat kriminali u t-trażgressur tal-attakk ma jiġix identifikat, jew jekk it-trażgressur tal-attakk ikun ġie identifikat iżda ma jistax jinstab, jew jekk it-trażgressur ikun insolventi.

Jekk ma jkun hemm ebda proċess u, b’hekk, ebda determinazzjoni ta’ kumpens mill-qorti, il-Ministeru tal-Ġustizzja jista’ jagħti somma fissa u/jew jordna perizja aspejjeż tiegħu biex jiddetermina l-ammont tal-kumpens li jrid jingħata lill-vittma.

Jien intitolat(a) għal ħlas ta’ emerġenza waqt li nkun qed nistenna d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi għall-kumpens?

Fil-każ ta’ ħtieġa murija debitament, il-Ministeru tal-Ġustizzja jista’ jagħti ħlas filwaqt li tkun għadha qed tiġi eżaminata l-applikazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 08/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

5 - Id-drittijiet tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' appoġġ u assistenza

Jien vittma ta’ reat, lil min għandi nikkuntattja għall-appoġġ u għall-assistenza?

-Bħala vittma ta’ reat, tista’ tikkuntattja lis-servizzi ewlenin li ġejjin ta’ appoġġ għall-vittmi:

A. Servizz tal-gvern:

Servizz Ċentrali tal-Assistenza Soċjali (SCAS) - Servizzi ta’ Appoġġ għall-Vittmi (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV fil-Lussemburgu

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Konsulenza psikoloġika u psikoterapewtika
 • Servizz ta’ informazzjoni legali
 • Grupp ta’ terapija għall-vittmi ta’ vjolenza domestika.
 • Jakkumpanja lill-vittmi tul il-proċess legali sħiħ

DETTALJI TA’ KUNTATT:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidascas-sav@justice.etat.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGO):

1. Appoġġ għall-Vittmi ta’ Reati (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Servizz ta’ pariri legali
 • Appoġġ morali, finanzjarju u materjali

DETTALJI TA’ KUNTATT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawrl@pt.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Servizz ta’ appoġġ għall-vittmi rikonoxxuti ta’ vjolenza domestika

Hemm tliet servizzi bħal dawn:

- SAVVD fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Nisa f’Diffikultà (Femmes en détresse) asbl

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Konsultazzjonijiet psikosoċjali
 • Informazzjoni u appoġġ legali
 • Informazzjoni u appoġġ legali, amministrattivi u soċjali wara li l-prosekutur pubbliku jkun keċċa lit-trażgressur tal-vjolenza mid-dar li jkun jgħix fiha
 • Ippjanar tal-passi legali
 • Jakkumpanja lill-vittmi, fost l-oħrajn, fil-qorti, fl-uffiċċju tal-avukat, għand it-tabib
 • Gwida
 • Konsultazzjonijiet u miżuri protettivi kontra fastidju
 • Stabbiliment ta’ pjan ta’ protezzjoni għall-vittmi

DETTALJI TA’ KUNTATT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Faks: (+352) 26 48 18 63

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontact@savvd.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Nisa f’Diffikultà (Femmes en détresse)

Għal tfal li huma vittmi diretti u indiretti ta’ vjolenza domestika b’rabta ma’ ordni ta’ tkeċċija mid-dar.

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Indokrar għal tfal u għal adoloxxenti li huma vittmi ta’ vjolenza domestika b’rabta ma’ miżura ta’ tkeċċija mid-dar
 • Bħala servizz psikoloġiku għal vittmi tfal u adoloxxenti ta’ vjolenza domestika Appoġġ psikoloġiku għal tfal u għal adoloxxenti li huma vittmi ta’ vjolenza domestika u għall-familji tagħhom

DETTALJI TA’ KUNTATT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Faks: (+352) 26 48 18 63

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontact@psyea.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES f’Dudelange mill-Fondazzjoni Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Servizz ta’ appoġġ għal tfal li huma vittmi diretti u indiretti ta’ vjolenza domestika b’rabta ma’ ordni ta’ tkeċċija mid-dar.

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Indokrar għal tfal u għal adoloxxenti li huma vittmi ta’ vjolenza domestika b’rabta ma’ miżura ta’ tkeċċija mid-dar

DETTALJI TA’ KUNTATT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaalternatives@profamilia.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Servizzi ta’ konsultazzjoni għal nisa li huma vittmi rikonoxxuti ta’ vjolenza

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Konsultazzjonijiet bit-telefown
 • Konsultazzjonijiet psikosoċjali
 • Informazzjoni u appoġġ legali, amministrattivi u soċjali
 • Ippjanar tal-passi legali
 • In-nisa jiġu akkumpanjati f’servizzi professjonali oħra: avukat, qorti, pulizija
 • Intervista ta’ ammissjoni f’ċentru ta’ kenn għan-nisa
 • Taħriġ u lezzjoni dwar il-vjolenza domestika
 • Seminars u gruppi ta’ diskussjoni

Hemm erba’ gruppi bħal dawn:

- VISAVI (Ħajja Mingħajr Vjolenza))(VISAVI (Vivre Sans Violence)) fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Nisa f’Diffikultà(Femmes en détresse)

Ċentru ta’ konsultazzjoni għan-nisa li huma vittmi ta’ vjolenza domestika

DETTALJI TA’ KUNTATT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Faks: (+352) 26 48 26 82

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeminfo@visavi.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- IĊ-ĊENTRU TAN-NOFSINHAR (FOYER SUD) f’Esch-sur-Alzette tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa tal-Lussemburgu (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Ċentru ta’ konsultazzjoni għal nisa f’diffikultà, inklużi vittmi ta’ vjolenza.

DETTALJI TA’ KUNTATT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Faks: (+352) 54 57 57 57

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafoyersud@pt.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Iċ-Ċentru OZANAM fil-Lussemburgu

- Iċ-Ċentru OZANAM Tramuntana (Centre OZANAM Nord) f’Wiltz mill-Fondazzjoni tad-Dar Bieb Miftuħ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Ċentri ta’ konsultazzjoni għal nisa f’diffikultà, inklużi vittmi ta’ vjolenza.

DETTALJI TA’ KUNTATT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaozanam@fmpo.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

DETTALJI TA’ KUNTATT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaozanam.nord@fmpo.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA f’Dudelange mill-Fondazzjoni Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Ċentru ta’ konsultazzjoni għal nisa f’diffikultà, inklużi vittmi ta’ vjolenza.

DETTALJI TA’ KUNTATT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Faks: (+352) 52 21 88

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafemmes@profamilia.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.cnfl.lu/

4. Ċentru ta’ konsultazzjoni għal tfal u għal adoloxxenti li huma vittmi reġistrati ta’ vjolenza

Hemm erbgħa:

- PSY EA fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Nisa f’Diffikultà (Femmes en détresse)

Servizz psikoloġiku għal tfal u għal adoloxxenti ta’ bejn 3 u 21 sena li huma vittmi jew xhieda ta’ vjolenza domestika u għal familthom.

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Appoġġ psikoloġiku għal tfal u għal adoloxxenti li huma vittmi ta’ vjolenza domestika u għal familthom

DETTALJI TA’ KUNTATT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Faks: (+352) 26 48 18 63

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontact@psyea.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES f’Dudelange mill-Fondazzjoni Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Servizz ta’ konsultazzjoni għal tfal u għal adoloxxenti ta’ bejn 0 u 27 sena li huma vittmi jew xhieda ta’ vjolenza fiżika u mentali li tinkludi vjolenza domestika, u għal familthom.

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Appoġġ psikoloġiku għal tfal u għal familthom
 • Appoġġ għal relazzjonijiet tajbin fil-familja, għal stima reċiproka
 • Sensibilizzazzjoni dwar il-vjolenza u ħidma ta’ prevenzjoni tal-vjolenza

DETTALJI TA’ KUNTATT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaalternatives@profamilia.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE f’Dudelange mill-assoċjazzjoni Nisa f’Diffikultà (Femmes en détresse) mingħajr skop ta’ qligħ

Servizz ta’ konsultazzjoni u ta’ informazzjoni għal tfajliet (ta’ bejn 12 u 21 sena) f’diffikultà li huma vittmi ta’ vjolenza fiżika, mentali u sesswali.

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Intervisti individwali
 • Appoġġ għal proċeduri amministrattivi
 • Għajnuna fit-tiftix għal akkomodazzjoni ssorveljata
 • Għajnuna għall-ammissjoni possibbli fiċ-ċentru ta’ kenn Meederchershaus

DETTALJI TA’ KUNTATT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Faks: (+352) 27 12 59 89

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfofilles@pt.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ Alupse

Konsultazzjoni psikoloġika u servizz ta’ terapija għal tfal ta’ bejn 0 u 21 sena li huma vittmi ta’ vjolenza fiżika, mentali u sesswali u għal familthom.

DETTALJI TA’ KUNTATT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Faks: (+352) 26 19 65 55

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaalupse@pt.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Ċentru akkreditat għall-konsultazzjoni, għall-informazzjoni u għall-assistenza għal irġiel u għal subien f’diffikultà li huma vittmi ta’ vjolenza - infoMann fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ actTogether association

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Appoġġ u konsultazzjonijiet psikoloġiċi u soċjali
 • Servizz ta’ informazzjoni u ta’ dokumentazzjoni
 • Sensibilizzazzjoni u taħriġ
 • Jakkumpanja u jappoġġa lill-irġiel bl-għan li jiddaħħlu f’ċentru ta’ kenn għall-irġiel

DETTALJI TA’ KUNTATT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Faks: (+352) 27 49 65 65

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@infomann.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.infomann.lu/

6. Ċentru akkreditat ta’ konsultazzjoni u ta’ assistenza għall-awturi ta’ vjolenza, inkluża l-vjolenza domestika - Riicht eraus fil-Lussemburgu tas-Salib l-Aħmar tal-Lussemburgu

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Konsultazzjoni, smigħ, appoġġ, assistenza u akkumpanjament tal-awturi (irġiel u nisa) tal-vjolenza domestika b’rabta ma’ tkeċċija mid-dar fejn jgħixu, infurzata b’mod ġudizzjarju jew fuq bażi ta’ tluq volontarju
 • Tħeġġiġ tas-sensibilizzazzjoni u tar-responsabbiltà min-naħa tal-awturi
 • Protezzjoni fuq terminu qasir għall-vittmi
 • Ġestjoni tal-kunflitti u kunfidenza proprja
 • Appoġġ lil nies li jieħdu impenn li jinbidlu
 • Għajnuna fl-iżvilupp ta’ strateġiji prattiċi li jippermettu li jsir tibdil dejjiemi fl-attitudni u fl-imġiba tal-awturi
 • Appoġġ għal nies li jixtiequ jimmodifikaw l-imġiba vjolenti tagħhom
 • Grupp ta’ diskussjoni

DETTALJI TA’ KUNTATT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Helpline tas-Salib l-Aħmar: (+352) 27 55
Faks: (+352) 27 55-5801

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidariichteraus@croix-rouge.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Servizz ta’ Assistenza għal vittmi rikonoxxuti ta’ traffikar tal-bnedmin

Kura għal pazjenti ta' barra u ta' ġewwa għall-vittmi kollha ta’ traffikar tal-bnedmin, nisa, irġiel u tfal.

Hemm tnejn, li huma koordinati:

- SAVTEH fil-Lussemburgu mill-assoċjazzjoni Nisa f’Diffikultà (Femmes en détresse) asbl

- COTEH fil-Lussemburgu tal-Fondazzjoni tad-Dar Bieb Miftuħ (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

It-tipi ta’ appoġġ:

 • Konsultazzjonijiet fuq it-telefown u wiċċ imb wiċċ
 • Appoġġ u superviżjoni psikosoċjali
 • Appoġġ u stabbilizzazzjoni psikoloġiċi
 • Organizzazzjoni ta’ konsulenza jew ta’ kura medika
 • Akkumpanjament tal-vittma fid-dipartiment tal-investigazzjonijiet kriminali għal finijiet ta’ identifikazzjoni
 • Appoġġ għall-kooperazzjoni tal-vittma mal-pulizija u mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku
 • Akkumpanjament tal-vittmi matul il-proċeduri legali, amministrattivi u soċjali tagħhom b’mod partikolari
 • Koordinazzjoni tal-kura tal-pazjenti ta' ġewwa u organizzazzjoni tal-akkomodazzjoni tal-vittmi skont is-sess u l-età tagħhom
 • Assistenza materjali u finanzjarja
 • Informazzjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi ta’ traffikar tal-bnedmin, il-proċedimenti ġudizzjarji u amministrattivi, il-benefiċċji pprovduti
 • Kuntatt mal-NGOs fil-pajjiżi ta’ oriġini matul ritorn volontarju

DETTALJI TA’ KUNTATT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Faks: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatraite.humains@visavi.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacoteh@fmpo.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Pulizija:

Pulizija tal-Lussemburgu
Direttorat Ġenerali
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Linja ta’ Emerġenza: 113
Faks: (+352) 49 97-20 99

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacontact@police.public.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Awtoritajiet lokali:

Servizz ta’ akkoljenza u ta’ informazzjoni ġudizzjarji (Service d’accueil et d’information juridique):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Servizz ta’ informazzjoni legali “Women’s Rights”:

UFFIĊĊJU TAL-PROSEKUTUR PUBBLIKU ĠENERALI (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC jew CR
L-2080 Luxembourg

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministeri:

-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Faks: (+352) 26 68 48 61

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@mj.public.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.mj.public.lu/

Missjoni:

 • Kawżi ċivili
 • Kawżi kriminali: Kumpens għall-vittmi, għajnuna legali, medjazzjoni kriminali
 • Kawżi kummerċjali
 • Organizzazzjoni ġudizzjarja
 • Koordinazzjoni ġenerali tal-litigazzjoni amministrattiva quddiem il-qrati amministrattivi
 • Stabbilimenti penali

-Ministeru tal-Intern (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Faks: (+352) 22 11 25

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@miat.public.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.mi.public.lu/

Missjonijiet f’konformità mad-Digriet tal-Gran Dukat tat-28 ta’ Jannar 2015:

 • Koordinazzjoni tas-servizzi ta’ emerġenza
 • Kollaborazzjoni mal-NGOs

-Ministeru tas-Sigurtà Interna (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Faks: (+352) 22 72 76

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasecretariat@msi.etat.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Appoġġ għall-vittmi f’konformità mad-Digriet tal-Lussemburgu tat-28 ta’ Jannar 2015:

 • Pulizija tal-Lussemburgu, Spettorat Ġenerali tal-Pulizija (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Politika Ewropea dwar il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, Politika dwar il-Kooperazzjoni tal-Pulizija Internazzjonali

-Ministeru tal-Opportunitajiet Indaqs (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85806
Faks: (+352) 24 18 86

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@mega.public.lu
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Missjonijiet:

 • Vjolenza domestika
 • Kumitat għall-kooperazzjoni bejn professjonisti fil-ġlieda kontra l-vjolenza
 • Sħubija f’NGOs akkreditati MEGA u l-ġestjoni ma’ dawn tal-kura tal-pazjenti ta' ġewwa u ta' barra tal-vittmi u tal-awturi ta’ vjolenza domestika, ta’ nisa u ta’ rġiel f’diffikultà, ta’ vjolenza sessista u ta’ traffikar tal-bnedmin
 • Sħubija u kollaborazzjoni ma’ NGOs approvati mill-Istat għall-indokrar ta’ nies f’diffikultà li huma vittmi ta’ vjolenza.

Hotline ta’ appoġġ għall-vittmi

-Pulizija tal-Lussemburgu

Hotline: 113

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 24 siegħa kuljum

Is-Salib l-Aħmar tal-Lussemburgu

Hotline: 2755

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7.00 sal-22.00

-Fraentelefon (Nisa f’diffikultà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 24 siegħa kuljum

-Fraentelefon (Nisa f’diffikultà)

Hotline: (+352) 44 81 81

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9.00 sat-15.00

L-appoġġ għall-vittmi hu mingħajr ħlas?

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand is-servizzi jew l-awtoritajiet tal-Istat?

Iva, l-appoġġ għall-vittmi hu pprovdut mingħajr ħlas.

X’tipi ta’ appoġġ nista’ nirċievi mingħand organizzazzjonijiet nongovernattivi?

ara t-tweġiba għall-ewwel mistoqsija taħt B.

L-aħħar aġġornament: 08/11/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.