Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Kif għandi nirrapporta reat?

Tista’ tirrapporta reat jew tressaq ilment ma’ kwalunkwe waħda mill-awtoritajiet li ġejjin:

Tista’ tuża wkoll dan li ġej:

NOTA: Dawn l-awtoritajiet kollha għandhom id-dmir li jirċievu l-ilmenti u r-rapporti kollha ppreżentati lilhom, anki jekk ir-reat ma jkunx twettaq fiż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħhom jew, fil-każ tal-pulizija, l-investigazzjoni ma taqax taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom.

Tista’ tressaq ilment jew tirrapporta reat anke jekk ma tafx min wettaq ir-reat. L-awtoritajiet imbagħad jinvestigaw biex jippruvaw jidentifikaw it-trasgressur.

Kif nista’ nsir naf x’qed jiġri dwar il-każ?

Inti intitolat, fuq talba, li tiġi infurmat dwar is-segwitu mogħti għar-rapport, inkluża d-deċiżjoni li l-persuna akkużata tiġi inkriminata jew li l-każ jingħalaq jew jiġi sospiż temporanjament. Int intitolat(a) ukoll li tiġi infurmat(a) dwar il-jum, il-ħin u l-post tal-proċess, u dwar is-sentenza.

Jien(a) intitolat(a) għall-għajnuna legali (matul l-investigazzjoni jew il-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Iva. Jekk tixtieq tkun akkumpanjat minn avukat u m’għandekx ir-riżorsi finanzjarji biex tħallas l-ispejjeż rispettivi, int intitolat għall-għajnuna legali, li tista’ tikkonsisti minn:

  • abolizzjoni totali jew parzjali tat-tariffi tal-qorti;
  • il-ħatra ta’ avukat u l-ħlas ta’ onorarji legali; jew
  • il-ħlas f’fażijiet ta’ tariffi tal-qorti jew dawk legali.

Id-deċiżjoni li tingħata l-għajnuna legali tittieħed mis-Sigurtà Soċjali bl-użu ta’ formula ta’ kalkolu li tqis l-assi, l-introjtu u l-ispejjeż tar-rikorrent. It-talba għal għajnuna legali trid titressaq permezz tal-formoli pprovduti mingħajr ħlas mis-servizzi tas-Sigurtà Soċjali u tista’ tiġi ppreżentata personalment, bil-faks, bil-posta jew online, f’dan l-aħħar każ billi timtela l-formola online rispettiva.

It-talba trid tkun akkumpanjata minn evidenza dokumentata biex tikkonferma d-diffikultajiet finanzjarji tal-applikant. Deċiżjoni tittieħed fi żmien mhux aktar tard minn 30 jum. Il-preżentazzjoni tat-talba hija mingħajr ħlas.

Nista’ nitlob l-ispejjeż (għall-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni jew fil-proċess)? Taħt liema kundizzjonijiet?

Iva. Bħala vittma li hija xhud fil-proċedimenti, int(a) intitolat(a) għal kumpens għal ħinek, kif ukoll li tiġi rimborżat għall-ispejjeż imġarrba b’riżultat ta’ dan.

Il-kumpens irid jintalab bil-miktub, bl-użu tal-formola xierqa pprovduta mill-qorti.

Nista’ nappella jekk il-każ tiegħi jingħalaq qabel nitla’ l-qorti?

Iva. Jekk ma taqbilx mal-għeluq tal-investigazzjoni, tista’ tippreżenta rikors lis-superjur ġerarkiku immedjat tal-maġistrat tas-Servizz tal-Prosekutur Pubbliku li ddeċieda li jagħlaq il-każ tiegħek, fejn titolbu jakkuża inkriminata jew ikompli l-investigazzjoni filwaqt li tindika, fil-każ tal-aħħar, evidenza ġdida li għandha tiġi kkunsidrata.

Nista’ nkun involut fil-proċess?

Iva.

X’inhu r-rwol uffiċjali tiegħi fis-sistema ġudizzjarja? Pereżempju, jien nista’ nkun jew nista’ nagħżel li nkun: vittma, xhud, parti ċivili jew prosekutur privat?

Tista’ tipparteċipa fil-proċedimenti bħala assistent, parti ċivili jew xhud.

X’inhuma d-drittijiet u l-obbligi tiegħi f’dan ir-rwol?

  • Bħala vittma: inti tixhed, bħal jagħmel xhud. Dan huwa vitali għall-prova tar-reat, peress li għandek għarfien dirett ta’ x’ġara.
  • Bħala assistent: inti għandek rwol attiv fil-proċess billi tikkollabora mas-Servizz tal-Prosekutur Pubbliku fil-produzzjoni ta’ evidenza dwar il-fatti deskritti fl-akkużi miġjuba. L-avukat tiegħek jista’, pereżempju, jippreżenta evidenza, jistaqsi lill-konvenut, lix-xhieda u lill-esperti mistoqsijiet, u, fi tmiem il-proċess, jagħmel dikjarazzjonijiet tal-għeluq, jiġifieri, jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-evidenza ppreżentata u dwar jekk il-konvenut għandux jiġi kkundannat.
  • Bħala parti ċivili: inti tkun qed tiddefendi d-dritt tiegħek għal kumpens waqt il-proċess, tista’ tistaqsi lill-konvenut, lix-xhieda u lill-esperti mistoqsijiet dwar aspetti tat-talba għal kumpens ippreżentata, inklużi d-danni li tkun ġarrabt.

Nista’ nagħmel stqarrija jew nixhed matul il-proċess? Taħt liema kundizzjonijiet?

Iva. Skont il-kundizzjonijiet indikati hawn fuq.

X’informazzjoni nirċievi matul il-proċess?

Int tiġi infurmat(a) dwar id-deċiżjonijiet li jistgħu jinfluwenzaw il-kors tal-proċedimenti, il-jum, il-ħin u l-post tal-proċess, u dwar is-sentenza.

Jista’ jkolli aċċess għall-fajls tal-qorti?

Iva. Bħala l-vittma, inti intitolat(a) tara l-fajl tal-każ, ħlief meta, matul l-istadju tal-investigazzjoni, il-fajls jinżammu kunfidenzjali u s-Servizzi tal-Prosekutur Pubbliku joġġezzjonaw għal tali aċċess minħabba li dan jista’ jfixkel l-investigazzjoni u/jew jaffettwa d-drittijiet tal-persuni involuti fil-proċedimenti.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.