Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Drittijiet tal-vittmi - skont il-pajjiż

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Inti titqies bħala l-vittma ta’ reat fil-każ li tkun ġarrabt dannu fiżiku jew materjali jew diffikultà emozzjonali, b’konsegwenza ta’ inċident ikkunsidrat bħala reat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli. Il-membri tal-familja ta’ xi ħadd li jkun miet b’riżultat ta’ reat li sofrew dannu minħabba l-mewt ta’ dik il-persuna huma wkoll meqjusa bħala vittmi ta’ reat.

Bħala vittma ta’ reat, għandek ċerti drittijiet legali, qabel, matul u wara l-proċediment legali.

L-ewwel żewġ stadji tal-proċedura kriminali fir-Rumanija huma: l-investigazzjoni kriminali u l-proċess. Matul l-investigazzjoni kriminali, il-korpi tal-investigazzjoni kriminali, taħt is-superviżjoni tal-prosekutur pubbliku, jinvestigaw il-każ, u jiġbru l-evidenza sabiex isibu lit-trażgressur. Fit-tmiem tal-investigazzjoni kriminali, il-pulizija tibgħat il-każ lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, bl-informazzjoni kollha u l-evidenza miġbura fl-atti. Wara li jirċievi l-atti, il-prosekutur tal-każ jeżamina l-każ u jiddeċiedi jekk għandux jipproċedi għall-fażi li jmiss, jiġifieri l-proċess jew jekk il-każ għandux jingħalaq.

Ladarba l-atti jaslu quddiem il-qorti, il-bord tal-imħallfin jeżamina l-fatti u jisma’ lill-persuni involuti sabiex tiġi stabbilita l-ħtija tal-akkużat. Ladarba jiġi stabbilit li l-akkużat ikun ħati, dan jingħata s-sentenza. Fil-każ li l-qorti tikkunsidra li l-akkużat ma jkunx ħati, dan jiġi lliberat.

Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt sabiex issib l-informazzjoni li teħtieġ:

1 - Id-drittijiet tiegħi bħala vittma ta’ reat

2 - Ir-rapportar ta’ reat u d-drittijiet tiegħi matul l-investigazzjoni jew il-proċess

3 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess

4 - Kumpens

5 - Id-drittijiet tiegħi għall-appoġġ u għall-assistenza

L-aħħar aġġornament: 25/07/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.