Rechten van slachtoffers – per land

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Het wetboek van strafvordering bevat geen voorschriften voor de inhoud van het inlichtingenblad dat het slachtoffer ontvangt nadat het strafbare feit heeft plaatsgevonden en voordat daarvan aangifte is gedaan. Eenieder heeft het recht en de mogelijkheid om contact op te nemen met het openbaar ministerie en kan een misdrijf aangeven, een verklaring afleggen of een vordering instellen in verband met een kwestie die onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie valt. Wanneer personen zich tot het openbaar ministerie wenden, wordt aan hen uitgelegd hoe zij het misdrijf kunnen aangeven en ontvangen zij elementaire informatie over hun rechten en plichten.

Politieambtenaren moeten de aangifte van een misdrijf dat ambtshalve wordt vervolgd, registreren.

Voorts heeft eenieder recht op adequate politiebescherming als er daar goede redenen voor zijn.

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen, die in zeven districtsrechtbanken zijn gevestigd, bieden slachtoffers emotionele steun en informatie over hun rechten (waaronder technische en praktische informatie). Zij bieden ook steun en informatie aan getuigen en aan familieleden van zowel slachtoffers als getuigen. Deze informatie en steun worden verschaft ongeacht de fase waarin de procedure zich bevindt. Zelfs als slachtoffers geen aangifte doen van het misdrijf, komen zij hiervoor in aanmerking. Deze diensten verwijzen de slachtoffers en getuigen ook door naar gespecialiseerde maatschappelijke instellingen en organisaties, afhankelijk van de behoeften.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Bepalingen over de rechten van slachtoffers en civiele partijen zijn op eenieder van toepassing ongeacht nationaliteit, want de Kroatische strafwetgeving geldt voor iedereen die in Kroatië een misdrijf pleegt. De partijen in en deelnemers aan het proces mogen hun moedertaal gebruiken.

De politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken zijn krachtens het wetboek van strafvordering en de wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf verplicht slachtoffers van een misdrijf over hun rechten in te lichten. Dit houdt het volgende in: zowel voor als tijdens de strafrechtelijk procedure moeten het openbaar ministerie en de rechtbanken nagaan welke mogelijkheden de verdachte heeft om de schade te vergoeden die de benadeelde partij als gevolg van het strafbare feit heeft geleden. Verder moeten zij de benadeelde partij – mondeling, in een taal die het slachtoffer begrijpt, of schriftelijk, in het Kroatisch of in het Engels - informeren over haar recht om haar moedertaal te gebruiken en een vermogensrechtelijke vordering in te stellen en over haar recht op schadevergoeding. Het openbaar ministerie en de rechtbanken moeten slachtoffers op verzoek ook algemene instructies en informatie verschaffen over hoe zij de vordering kunnen aanbrengen en welke bewijsstukken zij daarbij behoren in te dienen. Inlichtingenbladen met informatie over het recht op schadevergoeding van slachtoffers zijn beschikbaar in het Kroatisch en in het Engels, net als het formulier voor het vorderen van schadevergoeding. Deze documenten zijn in het Kroatisch en Engels opgesteld en kunnen van de website van het Kroatische ministerie van Justitie worden gedownload.

Elk slachtoffer dat een misdrijf aangeeft, krijgt van de politie informatie over zijn/haar rechten. Nadat het slachtoffer hiervan mondeling op de hoogte is gebracht, verstrekt de politieambtenaar het slachtoffer schriftelijke informatie over zijn/haar rechten en alle beschikbare gegevens over diensten ter bescherming en ondersteuning van slachtoffers, waaronder het nummer van de gratis hulplijn van slachtofferhulp.

Personen die het Kroatisch niet beheersen, kunnen bij de politie terecht voor een inlichtingenblad over hun rechten in een andere taal.

Vrijwilligers van het nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006) bieden emotionele steun, informatie over rechten en praktische informatie. Zij verwijzen slachtoffers ook door naar andere bevoegde diensten en organisaties waar zij terecht kunnen voor extra informatie en andere vormen van ondersteuning en bijstand. Deze hulplijn is gratis en is bereikbaar op weekdagen van 8.00 tot 20.00 uur en de medewerkers spreken Kroatisch en Engels.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

a) Het slachtoffer en de benadeelde partij hebben het recht om binnen twee maanden na het indienen van een klacht of de aangifte van een misdrijf het openbaar ministerie te vragen welke actie het in verband met de klacht of aangifte heeft ondernomen. Het openbaar ministerie laat hen binnen een redelijke termijn en uiterlijk dertig dagen na de datum van het verzoek weten welke actie het heeft ondernomen, tenzij het verzoek een efficiënte procesgang in gevaar brengt. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, moet dit worden meegedeeld aan het slachtoffer dat of de benadeelde partij die het verzoek heeft ingediend.

b) De officier van justitie besluit het onderzoek op te schorten:

 • als het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht, geen delict is dat ambtshalve wordt vervolgd;
 • als vanwege de omstandigheden de schuld van de verdachte is uitgesloten, tenzij de onrechtmatige handeling werd uitgevoerd onder invloed van een psychische stoornis;
 • als het misdrijf is verjaard of als voor het strafbare feit amnestie of gratie is verleend, of als er andere omstandigheden zijn waardoor vervolging is uitgesloten, en
 • als er geen bewijs is dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd.

Het besluit om het onderzoek op te schorten wordt naar de benadeelde partij en de verdachte gestuurd, die onmiddellijk wordt vrijgelaten als hij/zij in voorarrest zit. Naast de brief met het besluit ontvangt de benadeelde partij conform artikel 55 van het wetboek van strafvordering informatie over hoe hij/zij zelf tot vervolging over kan gaan.

c) Nadat de officier van justitie de aangifte heeft bestudeerd en een controle in het informatiesysteem van het openbaar ministerie heeft uitgevoerd, wijst hij/zij de aangifte in een met redenen omkleed besluit af als uit de aangifte zelf blijkt:

 • dat het strafbare feit geen delict is dat ambtshalve kan worden vervolgd;
 • dat het misdrijf is verjaard of dat voor het strafbare feit amnestie of gratie is verleend, of dat de rechtbank al een definitieve uitspraak over het strafbare feit heeft gedaan, of dat er andere omstandigheden zijn waardoor vervolging is uitgesloten;
 • dat vanwege de omstandigheden schuld is uitgesloten;
 • dat er geen goede redenen zijn om aan te nemen dat de verdachte het aangegeven strafbare feit heeft gepleegd, of
 • dat de informatie in de aangifte aanleiding geeft om te denken dat de aangifte niet geloofwaardig is.

Tegen het besluit van de officier van justitie om een aangifte af te wijzen, is er geen beroep mogelijk.

Tenzij in het wetboek van strafvordering anders is bepaald, brengt de officier van justitie het slachtoffer binnen acht dagen op de hoogte van zijn/haar besluit houdende afwijzing van de aangifte, met vermelding van de redenen. De officier van justitie vertelt ook hoe het slachtoffer zelf vervolging kan instellen. De officier van justitie licht de persoon die de aangifte heeft gedaan en de verdachte onmiddellijk in over zijn/haar besluit houdende afwijzing van de aangifte, als een van deze partijen daarom verzoekt.

Het is mogelijk dat de officier van justitie niet kan beoordelen of de beweringen in de aangifte geloofwaardig zijn, of dat de informatie in de aangifte onvoldoende grond biedt voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek of het vergaren van bewijsmateriaal. In dat geval verricht de officier van justitie zelf onderzoek of draagt hij/zij de politie op dat te doen.

d) De aangehouden of gedetineerde persoon moet onmiddellijk worden vrijgelaten:

 • op bevel van de officier van justitie;
 • als de aangehouden persoon niet binnen de wettelijke termijn is ondervraagd, of
 • als de detentie wordt geannuleerd.

e) De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om te helpen bij het verzamelen van bewijs. De oproeping kan ook worden verzonden door de instantie die het onderzoek verricht, indien de officier van justitie daartoe toestemming heeft gegeven. De rechtbank kan getuigen en deskundigen oproepen om tijdens een bewijshoorzitting te getuigen of om een rechtszitting bij te wonen. De bevoegde instantie stelt van tevoren de tijd en plaats vast voor het vergaren van het bewijs. De opgeroepen persoon wordt verteld wat de consequenties zijn als hij/zij niet komt opdagen.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Wanneer u slachtoffer bent en als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt:

 • kunt u uw moedertaal, inclusief gebarentaal, gebruiken en kunt u om bijstand van een tolk verzoeken als u het Kroatisch niet of onvoldoende beheerst, of van een gebarentolk wanneer u doof of doofblind bent.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald, kan de onderzoeksrechter minderjarige getuigen van jonger dan 14 jaar horen. De hoorzitting vindt plaats zonder dat de rechter of de partijen zich in dezelfde ruimte als het kind bevinden, met behulp van audiovisuele apparatuur die wordt bediend door een gespecialiseerde medewerker. Op de hoorzitting wordt er bijstand verleend door een psycholoog, een opvoedkundige of een andere expert. Ook een ouder of voogd mag op de hoorzitting aanwezig zijn, tenzij dat het belang van het onderzoek of van het kind schaadt. De partijen mogen via een expert vragen stellen aan de minderjarige getuige, maar alleen als de onderzoeksrechter daarmee instemt. Het verhoor wordt met een audiovisueel apparaat opgenomen en deze opname wordt verzegeld en bij het proces-verbaal gevoegd. Alleen in buitengewone omstandigheden kan een minderjarige getuige voor een tweede hoorzitting worden opgeroepen; in dat geval wordt dezelfde procedure gevolgd.

Tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald, kan de onderzoeksrechter ook minderjarige getuigen tussen 14 en 18 jaar horen. Het ondervragen van kinderen, vooral als zij zelf het slachtoffer zijn, moet zorgvuldig gebeuren om ervoor te zorgen dat hun geestelijke gezondheid daar geen nadelige gevolgen van ondervindt. Speciale aandacht wordt besteed aan de bescherming van het kind.

Een getuige die vanwege ouderdom, ziekte of een handicap geen gehoor aan een oproeping kan geven, mag in zijn/haar flat of andere verblijfplaats worden ondervraagd. Hierbij mag audiovisuele apparatuur worden gebruikt die door een gespecialiseerde medewerker wordt bediend. Als dat in verband met de situatie van de getuige noodzakelijk is, wordt de hoorzitting zo georganiseerd dat de partijen hem/haar vragen kunnen stellen zonder in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Indien nodig wordt de hoorzitting met een audiovisueel apparaat opgenomen en wordt deze opname verzegeld en bij het proces-verbaal gevoegd. Op verzoek van het slachtoffer kan dezelfde procedure voor getuigenverhoor worden gevolgd als hij/zij het slachtoffer is van een misdrijf tegen de seksuele vrijheid of de goede zeden, een misdrijf in verband met mensenhandel of een misdrijf dat binnen de familie is gepleegd. Alleen in buitengewone omstandigheden en als de rechtbank dat nodig acht, kan zo'n getuige voor een tweede hoorzitting worden opgeroepen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen, die in zeven districtsrechtbanken (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar en Vukovar) zijn gevestigd, bieden steun aan slachtoffers en getuigen die een verklaring afleggen bij deze rechtbanken en bij de gemeentelijke rechtbanken van deze steden. Deze diensten verlenen ook steun aan politierechtbanken in zaken die te maken hebben met huiselijk geweld, en verwijzen de slachtoffers en getuigen door naar gespecialiseerde maatschappelijke instellingen en organisaties, afhankelijk van hun behoeften.

Informatie en ondersteuning worden telefonisch verleend alsook wanneer het slachtoffer of de getuige in het gerechtsgebouw aankomt. Inlichtingen worden ook verstrekt per e-mail.

Zie voor meer informatie de volgende pagina op de website van het Kroatische ministerie van Justitie.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Nadat het slachtoffer is geïnformeerd over zijn/haar rechten, verstrekt de politieambtenaar het slachtoffer ook schriftelijke informatie over zijn/haar rechten en alle beschikbare gegevens over diensten ter ondersteuning van slachtoffers, waaronder het nummer van de gratis hulplijn van slachtofferhulp. Het inlichtingenblad over de rechten van slachtoffers bevat de contactgegevens van:

 • de bevoegde dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen;
 • de maatschappelijke organisaties in het betrokken district;
 • het nationaal informatiecentrum voor slachtoffers van misdrijven en overtredingen (116-006).

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De bevoegde autoriteiten mogen persoonsgegevens alleen verzamelen ter verwezenlijking van een in de wet genoemd doel, als onderdeel van hun taken die in het wetboek van strafvordering worden omschreven.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt wanneer dat door een wet of een andere rechtsregel wordt toegestaan, en een dergelijke verwerking moet beperkt blijven tot het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Verdere verwerking van zulke gegevens is geoorloofd, tenzij dat in strijd is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en mits de bevoegde autoriteiten deze gegevens op wettelijke gronden voor een ander doel mogen gebruiken, en de verdere verwerking noodzakelijk en met het andere doel in overeenstemming is.

Persoonsgegevens over iemands gezondheid of seksuele leven mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt, namelijk wanneer een misdrijf waarvoor een vrijheidsstraf van vijf jaar of meer geldt, niet op andere wijze kon worden opgespoord of vervolgd, of wanneer opsporing of vervolging buitensporige problemen met zich mee zou brengen.

Verwerking van persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond is niet geoorloofd.

Persoonsgegevens die met het oog op een strafrechtelijke procedure worden verzameld, mogen conform een speciale wet aan overheidsinstanties worden doorgegeven, en aan andere rechtspersonen, maar uitsluitend als het openbaar ministerie of de rechtbank van oordeel is dat zulke gegevens vereist zijn voor een in de wet vastgesteld doel. Bij het doorgeven van zulke gegevens worden de betrokken rechtspersonen herinnerd aan hun plicht om de persoonsgegevens van de betrokkenen te beschermen.

Conform de relevante wetgeving mogen persoonsgegevens worden gebruikt in andere strafrechtelijke procedures, in andere procedures in verband met strafbare handelingen die in Kroatië worden verricht, in procedures met betrekking tot internationale strafrechtelijke bijstand en bij internationale politiesamenwerking.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Het slachtoffer krijgt informatie en steun van de dienst voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen van de betrokken rechtbank of de desbetreffende maatschappelijke organisatie, zelfs als hij/zij geen aangifte doet van het misdrijf.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Conform artikel 99 van de wet inzake politietaken en -bevoegdheden zorgt de politie, tenzij in een afzonderlijke wet anders is bepaald en gedurende de periode dat daarvoor goede redenen bestaan, voor adequate bescherming van het slachtoffer en eventuele andere personen die informatie hebben verstrekt of kunnen verstrekken die voor het strafproces van belang is, of van hun naasten. Voorwaarde is dat zij of hun naasten gevaar lopen als gevolg van een dreiging die uitgaat van de dader of van andere personen die bij het strafproces zijn betrokken. De politie biedt in dit geval permanente bescherming aan het slachtoffer (24 uur per dag).

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Conform artikel 130 van de wet op de overtredingen kan de politie tijdelijk en gedurende maximaal acht dagen een voorlopige maatregel opleggen aan een persoon die er redelijkerwijs van wordt verdacht het strafbare feit te hebben gepleegd. In de praktijk betekent dit gewoonlijk dat het de verdachte verboden wordt een bepaalde plaats of een bepaald gebied te bezoeken (uitzetting uit de woning van het slachtoffer), een bepaalde persoon te benaderen of met een bepaalde persoon contact te leggen of te onderhouden. De politie dient binnen acht dagen een klacht in bij de bevoegde politierechtbank, die vervolgens beslist of de voorlopige maatregel moet worden opgeschort of verlengd. Daarnaast kan de rechtbank tijdens de procedure voor de behandeling van de overtreding op grond van de wet inzake de bescherming tegen huiselijk geweld de volgende maatregelen aan de dader opleggen:

 1. verplichte psychosociale behandeling;
 2. een verbod om het slachtoffer van huiselijk geweld te benaderen, te intimideren of te stalken;
 3. uitzetting uit de gemeenschappelijke woning;
 4. verplichte behandeling voor drugsmisbruik.

Op grond van de wet op de overtredingen kan de rechtbank ook andere beschermende en voorlopige maatregelen treffen om te voorkomen dat het slachtoffer door de verdachte wordt benaderd of geïntimideerd.

Verder kunnen de rechtbank en de officier van justitie conform het wetboek van strafvordering in plaats van de verdachte in bewaring te stellen, een of meer voorlopige maatregelen opleggen. Hiertoe behoren een verbod voor de dader om een bepaalde plaats of een bepaald gebied te bezoeken, met een bepaalde persoon contact te leggen of te onderhouden, een verbod voor de dader om het slachtoffer of een andere persoon te stalken of te intimideren, of uitzetting uit de woning van het slachtoffer.

Wie kan mij bescherming bieden?

Het slachtoffer kan van de politie informatie krijgen over al zijn/haar rechten, waaronder informatie over het recht op bescherming, het soort bescherming dat worden geboden, en over maatregelen die de politie moet treffen om het slachtoffer te beschermen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Zodra het onderzoek is voltooid en de relevante stukken aan de bevoegde strafrechtelijke instanties zijn overgelegd, beoordeelt de politie niet langer wat de behoeften van het slachtoffer zijn. Zij voert alleen nog de beschermende of voorlopige maatregelen uit die zijn opgelegd. Als er nieuwe omstandigheden worden gemeld die wijzen op een hernieuwde dreiging van de dader, onderneemt de politie verdere actie om het slachtoffer te beschermen in overeenstemming met haar beoordeling en de feiten van de zaak.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Het strafrechtstelsel is (tijdens het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting) op zodanige wijze georganiseerd dat de rechten en de status van het slachtoffer in het strafproces worden gerespecteerd, conform het wetboek van strafvordering. Voordat de officier van justitie die het onderzoek verricht, het slachtoffer hoort, brengt hij/zij de individuele situatie van het slachtoffer in kaart in samenwerking met instanties, organisaties of instellingen die slachtoffers van misdrijven steun en bijstand bieden. In het kader van de individuele beoordeling wordt er vastgesteld of het nodig is speciale beschermingsmaatregelen ten behoeve van het slachtoffer te nemen. Als dat zo is, bepaalt de officier van justitie welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen (speciale regelingen voor het ondervragen van het slachtoffer, het gebruik van communicatietechnologieën om visueel contact tussen het slachtoffer en de dader te voorkomen en andere in de wet vastgestelde maatregelen). Wanneer een kind slachtoffer van een misdrijf is, wordt ervan uitgegaan dat er speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn en worden er zulke maatregelen vastgesteld. Bij de individuele beoordeling wordt er vooral gekeken naar de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, het type en de aard van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder het strafbare feit werd gepleegd. Speciale aandacht gaat uit naar slachtoffers die als gevolg van de ernst van het strafbare feit veel schade hebben geleden, slachtoffers van een strafbaar feit dat werd gepleegd vanwege de specifieke persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, en slachtoffers die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun relatie met de dader.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Het strafrechtstelsel is (tijdens het strafrechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting) op zodanige wijze georganiseerd dat de rechten en de status van het slachtoffer in het strafproces worden gerespecteerd, conform het wetboek van strafvordering. Voordat de officier van justitie die het onderzoek verricht, het slachtoffer hoort, brengt hij/zij de individuele situatie van het slachtoffer in kaart in samenwerking met instanties, organisaties of instellingen die slachtoffers van misdrijven steun en bijstand bieden. In het kader van de individuele beoordeling wordt er vastgesteld of het nodig is speciale beschermingsmaatregelen ten behoeve van het slachtoffer te nemen. Als dat zo is, bepaalt de officier van justitie welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen (speciale regelingen voor het ondervragen van het slachtoffer, het gebruik van communicatietechnologieën om visueel contact tussen het slachtoffer en de dader te voorkomen en andere in de wet vastgestelde maatregelen). Wanneer een kind slachtoffer van een misdrijf is, wordt ervan uitgegaan dat er speciale beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn en worden er zulke maatregelen vastgesteld. Bij de individuele beoordeling wordt er vooral gekeken naar de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, het type en de aard van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder het strafbare feit werd gepleegd. Speciale aandacht gaat uit naar slachtoffers die als gevolg van de ernst van het strafbare feit veel schade hebben geleden, slachtoffers van een strafbaar feit dat werd gepleegd vanwege de specifieke persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, en slachtoffers die bijzonder kwetsbaar zijn vanwege hun relatie met de dader.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Kinderen die het slachtoffer van een misdrijf zijn, hebben ook de volgende extra rechten:

 1. het recht op een vertegenwoordiger die door de staat wordt betaald;
 2. het recht op vertrouwelijke behandeling van hun persoonsgegevens;
 3. het recht op behandeling achter gesloten deuren.

Een kind is een persoon onder de 18 jaar.

Een minderjarige getuige of minderjarig slachtoffer wordt tijdens een bewijshoorzitting door de onderzoeksrechter ondervraagd en de oproeping daarvoor wordt naar zijn/haar ouders of voogd gestuurd.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Op grond van de wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf geldt het volgende: wanneer het directe slachtoffer als gevolg van een geweldsmisdrijf overlijdt, heeft het indirecte slachtoffer (echtgenoot, partner, ouder, pleegkind, pleegouder, stiefmoeder, stiefvader of stiefkind van het directe slachtoffer dan wel de persoon die met het directe slachtoffer samenleefde in een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht) recht op schadevergoeding.

Indien een indirect slachtoffer door het overleden (directe) slachtoffer werd ondersteund, heeft hij/zij recht op een vergoeding van maximaal 70 000 HRK voor gederfde wettelijke alimentatie en op een vergoeding van maximaal 5 000 HRK voor de normale begrafeniskosten die hij/zij heeft gemaakt.

Elke persoon van wie een familielid als gevolg van een misdrijf is overleden, heeft er als benadeelde partij recht op aan het strafproces deel te nemen en schadevergoeding te vorderen (in een strafrechtelijke of civiele procedure).

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Onder ‘indirect slachtoffer’ wordt verstaan de echtgenoot, de partner, het kind, de ouder, het pleegkind, de pleegouder, de stiefmoeder, de stiefvader of het stiefkind van het directe slachtoffer dan wel de persoon die met het directe slachtoffer samenleefde in een relatie tussen personen van hetzelfde geslacht.

Grootouders en kleinkinderen kunnen ook als indirecte slachtoffers worden beschouwd indien een van hen het directe slachtoffer was en zij permanent samenwoonden, waarbij de grootouders de ouders vervingen.
Niet-huwelijkse relaties en relaties tussen personen van hetzelfde geslacht worden conform de Kroatische wetgeving behandeld.

Als het slachtoffer van een misdrijf is overleden, hebben de indirecte slachtoffers recht op een vergoeding (voor gederfde wettelijke alimentatie en voor normale begrafeniskosten).

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Voor minderjarige en jonge volwassen daders hanteert Kroatië voorafgaand aan de strafrechtelijke procedure een model van bemiddeling tussen slachtoffer en dader, op basis van het beginsel van voorwaardelijke kansen, conform de wet op de jeugdrechtbanken waarin de speciale verplichting staat dat minderjarige en jong volwassen daders buiten de rechtbank om aan een bemiddelingsprocedure moeten deelnemen. Dit betekent dat als de minderjarige dader aan deze verplichting voldoet, hij/zij niet voor de rechter hoeft te verschijnen.

Sinds 2013 heeft Kroatië in totaal 60 bemiddelaars, die een eenjarige opleiding hebben gevolgd met 170 onderwijsuren (waaronder lessen, opdrachten, rollenspelen en praktische oefeningen onder begeleiding van een mentor, en toezicht). Zij zijn de enige professionals in Kroatië die in strafzaken herstelrecht mogen toepassen en hebben daartoe een certificaat ontvangen van het Kroatische ministerie van Sociaal Beleid en Jeugd, de organisatie voor schikkingen buiten de rechtbank en Unicef.

Bijgevolg hebben alle districtshoofdsteden in Kroatië een eigen dienst voor het treffen van buitengerechtelijke schikkingen.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Wetboek van strafvordering
Wet inzake schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.