Rechten van slachtoffers – per land

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Als het slachtoffer als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, kan hij/zij tegen de beslissing beroep instellen.

Bevoegde personen kunnen beroep instellen binnen 15 dagen na de betekening van een afschrift van een beslissing in eerste aanleg.

Een beroep kan worden ingesteld door beide procespartijen, de advocaat van de verdachte of de benadeelde partij.

De benadeelde partij kan tegen de beslissing beroep instellen op grond van de beslissing van de rechtbank over de kosten van de strafrechtelijke procedure of de vordering tot schadevergoeding. Als de benadeelde partij echter als particuliere aanklager optreedt en de officier van justitie de vervolgingstaak van hem/haar overneemt, kan de benadeelde partij beroep instellen op alle gronden waarop een beslissing kan worden aangevochten.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Wanneer het slachtoffer als benadeelde partij aan de strafrechtelijke procedure deelneemt, kan hij/zij beroep instellen en een vordering tot herstel in de vorige toestand instellen.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als slachtoffer of getuige kunt u zich op elk moment van de strafrechtelijke procedure of de procedure voor de behandeling van een overtreding voor informatie en ondersteuning wenden tot de gespecialiseerde diensten van de districtsrechtbanken. Dit moet echter wel gebeuren voordat de beslissing is gegeven.

Wanneer u zich als slachtoffer of getuige tot deze diensten voor slachtofferhulp en ondersteuning van getuigen wendt nadat de beslissing is gegeven, krijgt u van hen de informatie die strookt met hun bevoegdheden; vervolgens zullen zij u doorverwijzen naar andere organisaties en diensten die op dit terrein gespecialiseerd zijn.

De onafhankelijke dienst voor ondersteuning van slachtoffers en getuigen van het ministerie van Justitie verschaft slachtoffers, benadeelde partijen of hun familieleden informatie over de vrijlating van de dader uit de gevangenis (automatische of voorwaardelijke invrijheidstelling). Deze informatie wordt verstrekt aan alle slachtoffers en benadeelde partijen die werden geconfronteerd met ernstige misdrijven, zoals misdrijven tegen het leven, lijf of leden, seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven of oorlogsmisdaden.

In een uitzonderlijk geval kan de dienst van het ministerie van oordeel zijn dat een slachtoffer van aanhoudend huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen extra gecoördineerde steun nodig heeft. De dienst informeert de coördinator van het districtsteam voor de preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dan over het gesprek met het slachtoffer en de problemen waar hij/zij mee te kampen heeft, en vraagt het team passende actie te ondernemen. Indien nodig wordt deze informatie ook doorgegeven aan de bevoegde politiedienst en het bevoegde centrum voor welzijnszorg, als het slachtoffer (kind/volwassene) handelingsonbekwaam is verklaard, of aan het bevoegde reclasseringsbureau, als de dader voorwaardelijk in vrijheid is gesteld en zich regelmatig bij de reclassering moet melden.

Er zijn ook uitzonderlijke gevallen waarin de dienst van het ministerie op grond van informatie van het slachtoffer (over een ander misdrijf dan hierboven vermeld) concludeert dat het slachtoffer zeker aanvullende steun en bescherming nodig heeft. De dienst kan de bevoegde politiedienst dan verzoeken om actie te ondernemen, op voorwaarde dat het slachtoffer daarmee instemt.

Als getuige krijgt u ook ondersteuning van maatschappelijke organisaties, en wel onmiddellijk nadat het strafbare feit is gepleegd, tijdens de strafrechtelijke procedure en na het proces of nadat een definitieve beslissing is gegeven. Welke ondersteuning en bijstand maatschappelijke organisaties bieden, hangt af van hun bevoegdheden.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Een schriftelijke beslissing met instructies over rechtsmiddelen wordt betekend aan de aanklager, de verdachte en diens advocaat, de benadeelde partij (als deze beroep mag instellen), de partij van wie de eigendommen op grond van de beslissing zijn geconfisqueerd en de rechtspersoon waarvan de opbrengsten moeten worden geconfisqueerd.

Als u als benadeelde partij geen beroep mag instellen, wordt de beslissing volgens de wettelijke voorschriften aan u betekend. Daarbij wordt ook vermeld dat u het recht heeft om een vordering tot herstel in de vorige toestand in te stellen. De definitieve beslissing wordt op verzoek aan u betekend.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Volgens de wet op de strafvordering moet het slachtoffer dat daarom heeft verzocht, onmiddellijk bericht van de politie krijgen wanneer het voorarrest van de dader ten einde loopt, tenzij daardoor voor de dader gevaar dreigt. Het slachtoffer ontvangt ook informatie over de maatregelen die worden genomen om hem/haar te beschermen, wanneer zulke maatregelen verplicht zijn gesteld.

Penitentiaire inrichtingen en gevangenissen brengen de dienst voor ondersteuning van slachtoffers en getuigen niet op de hoogte wanneer een gevangene is ontsnapt, maar sturen hiervan alleen een kennisgeving aan de politie; deze regeling zal binnenkort echter worden gewijzigd.

Slachtoffers hebben het recht om, op verzoek, onmiddellijk te worden geïnformeerd over de vrijlating van de dader uit voorarrest en zijn/haar ontsnapping of vrijlating uit de gevangenis, en van de maatregelen die met het oog op de veiligheid van het slachtoffer zijn genomen.

Slachtoffers van ernstige misdrijven, d.w.z. misdrijven tegen het leven, lijf of leden, seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven en oorlogsmisdaden, worden over de automatische of voorwaardelijke invrijheidstelling van de dader ingelicht.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Wanneer wordt overwogen de dader de mogelijkheid te bieden om de weekenden buiten een penitentiaire inrichting of gevangenis door te brengen, wordt rekening gehouden met de verklaring die u als slachtoffer van een geweldsmisdrijf heeft afgelegd of andere relevante informatie die op u betrekking heeft. Uw verklaring wordt in het dossier over de voorwaardelijke invrijheidstelling opgenomen. Op grond van de huidige regelgeving kan het slachtoffer echter niet worden betrokken bij een besluit over een voorwaardelijke invrijheidstelling en/of een beroep tegen dat besluit.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.