Rechten van slachtoffers – per land

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Volgens specifieke regelgeving hebben slachtoffers van misdrijven waarop een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar staat, recht op een advocaat voordat zij in een strafrechtelijke procedure getuigen of een vordering tot schadevergoeding instellen, met als voorwaarde dat het slachtoffer door het misdrijf een ernstig psychisch en lichamelijk trauma of aanzienlijke schade heeft opgelopen; de vergoeding van de advocaat komt voor rekening van de overheid.

U kunt in het strafproces schadevergoeding eisen wanneer u bevoegd bent om een dergelijke vordering in een civiele procedure aan te brengen.

Als u slachtoffer van een misdrijf bent en een vordering tot schadevergoeding instelt, moet u aangeven of u al compensatie heeft ontvangen of dat u al eerder schadevergoeding heeft geëist.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Wanneer de beslissing over een vordering tot schadevergoeding definitief en uitvoerbaar wordt, kunt u als benadeelde partij de rechter die deze beslissing in eerste aanleg heeft gegeven, vragen u een gewaarmerkt afschrift van die beslissing te geven, met de vermelding dat deze uitvoerbaar is.

Als in de beslissing geen termijn voor de naleving ervan staat vermeld, moet binnen 15 dagen nadat de beslissing definitief is geworden, daaraan gehoor worden gegeven. Na deze termijn kan de naleving worden afgedwongen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als u slachtoffer van een opzettelijk misdrijf bent, kunt u volgens een specifieke wet uit de overheidsbegroting worden gecompenseerd. Wanneer u met succes een vordering tot schadevergoeding heeft ingesteld, hangt de omvang van de compensatie af van het toegekende bedrag; de rechter die daarover beslist, zal op dezelfde wijze handelen wanneer u al compensatie uit de overheidsbegroting heeft ontvangen.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Vanaf 1 juli 2013 komen slachtoffers van opzettelijke misdrijven die in Kroatië zijn gepleegd, voor schadevergoeding in aanmerking:

  • als zij burger of ingezetene van Kroatië of een andere lidstaat zijn;
  • als zij als gevolg van het misdrijf ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen of hun gezondheid daardoor ernstig is verslechterd;
  • als binnen zes maanden nadat een misdrijf is gepleegd, daarvan bij de politie of het openbaar ministerie aangifte is gedaan, ongeacht of de identiteit van de dader bekend is;
  • als zij op een officieel formulier een verzoek hebben ingediend en daarbij de vereiste documentatie hebben gevoegd (dit formulier is verkrijgbaar op het politiebureau of via het openbaar ministerie of de gemeentelijke of districtsrechtbank; het is tevens online beschikbaar, op de websites van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de openbare aanklager en de gemeentelijke en districtsrechtbanken).

Als slachtoffer heeft u recht op vergoeding van:

  • de kosten van een medische behandeling conform de geldende nationale maxima; deze compensatie wordt alleen toegekend wanneer u geen vergoeding krijgt op grond van een ziektekostenverzekering;
  • het maximum is 35 000 HRK voor gederfde inkomsten.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

U kunt schadevergoeding krijgen, zelfs als de dader onbekend is of als er geen strafrechtelijke procedure is ingesteld.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Het Kroatisch recht voorziet niet in een voorschot op dringende gronden.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.