Rechten van slachtoffers – per land

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

De politie zal u zo snel mogelijk informeren over uw recht om de volgende informatie te ontvangen:

 1. het politiebureau of de politieafdeling waar u een klacht kunt indienen;
 2. welke ondersteuning u kunt krijgen en van wie, waaronder in voorkomend geval basisinformatie over toegang tot medische ondersteuning, eventuele specialistische ondersteuning, waaronder psychologische ondersteuning, en alternatieve huisvesting;
 3. hoe en onder welke voorwaarden bescherming wordt geboden, waaronder beschermingsmaatregelen;
 4. hoe en onder welke voorwaarden u schadevergoeding kunt vorderen;
 5. hoe en onder welke voorwaarden onkosten in verband met deelname aan de strafprocedure kunnen worden vergoed;
 6. hoe en onder welke voorwaarden u recht hebt op vertolking en vertaling;
 7. welke procedures er zijn voor het indienen van een klacht wanneer uw rechten door de betrokken afdeling niet worden geëerbiedigd;
 8. de contactgegevens van de politiefunctionaris die uw zaak behandelt (voor communicatiedoeleinden).

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU-burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u in een andere lidstaat woont, zal de Cypriotische politie meteen nadat u aangifte van het misdrijf hebt gedaan een getuigenverklaring van u afnemen om problemen met betrekking tot de organisatie van de procedure te beperken.

Als het misdrijf in de Republiek Cyprus is gepleegd en u in een andere lidstaat woont, kunt u aangifte doen bij de bevoegde instanties van de lidstaat waar u woont, wanneer u dat niet in Cyprus kunt of – in geval van een ernstig misdrijf – wilt doen.

Als u bij de Cypriotische politie een klacht indient voor een misdrijf dat in een andere EU-lidstaat is gepleegd, moet de politie deze klacht doorgeven aan de bevoegde instantie van die lidstaat (waar zij niet bevoegd is een procedure in te leiden).

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Wanneer u bij de politie aangifte van een misdrijf doet, krijgt u afhankelijk van de fase van de procedure waarin uw klacht zich bevindt de volgende informatie:

 1. de gegevens van de politiefunctionaris die uw zaak behandelt;
 2. een eventuele gemotiveerde beslissing om geen onderzoek in te stellen of het onderzoek te beëindigen, of om de dader niet te vervolgen;
 3. het tijdstip en de plaats van het proces en de aard van de tenlastelegging tegen de dader;
 4. informatie om u op de hoogte te houden van het verloop van de strafprocedure. In uitzonderlijke omstandigheden, waarin het goede verloop van de zaak nadelig kan worden beïnvloed door de bekendmaking van deze informatie, kan die bekendmaking worden geweigerd naar aanleiding van een gemotiveerd advies van de procureur-generaal van de Republiek Cyprus;
 5. informatie over uw recht om op de hoogte te worden gesteld wanneer de persoon die in voorlopige hechtenis is genomen, wordt vervolgd of is veroordeeld voor het misdrijf waar u bij betrokken bent, in vrijheid wordt gesteld of is ontsnapt. Bovengenoemde informatie kan worden geweigerd als er een potentieel of vastgesteld risico is dat aan de dader schade wordt toegebracht.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u aangifte van een misdrijf wilt doen maar geen Grieks spreekt of verstaat, kunt u een klacht indienen in een taal die u wel beheerst. Daarbij kunt u de nodige taalkundige bijstand krijgen.

Verder moet de politie zorgen voor:

 • gratis vertolking tijdens het onderzoek als u geen Grieks spreekt of verstaat;
 • gratis vertaling van alle informatie die tijdens het onderzoek is verzameld als u daar schriftelijk om verzoekt, voor zover deze informatie voor u van wezenlijk belang is om uw rechten uit te oefenen.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

 • De politie communiceert met u in eenvoudige en begrijpelijke taal en houdt daarbij rekening met uw persoonlijke situatie, ook met een eventuele handicap die van invloed kan zijn op uw vermogen om te begrijpen of te worden begrepen. De communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, vindt plaats in een vorm die toegankelijk is voor mensen met een handicap, zo nodig ook in gebarentaal of braille.
 • Als u minderjarig en jonger dan 18 jaar bent, wordt u beoordeeld op basis van uw leeftijd, mate van volwassenheid, opvattingen, behoeften en zorgen. Zo wordt gewaarborgd dat u anderen begrijpt en wordt begrepen. Uw ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger wordt geïnformeerd over alle rechten die voor u van belang kunnen zijn.
 • Bij uw eerste contact met de politie mag u worden begeleid door een persoon van uw keuze, behalve wanneer dat uw belangen of het verloop van de procedure schaadt. Als u gehandicapt bent, mag u gedurende het gehele onderzoek van de zaak worden begeleid door een persoon van uw keuze.

Als u minderjarig bent, krijgt u bovendien informatie van de diensten voor maatschappelijk welzijn (zo nodig via een tolk) in een taal die u begrijpt en rekening houdend met uw leeftijd en mate van volwassenheid. Bent u gehandicapt, dan krijgt u informatie op een manier die u begrijpt (bijvoorbeeld in gebarentaal).

Opvang slachtoffers

De volgende organisaties bieden diensten voor slachtofferhulp aan:

 • medische diensten,
 • diensten voor maatschappelijk welzijn,
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg,
 • de onderwijspsychologische dienst van het ministerie van Onderwijs en Cultuur,
 • niet-gouvernementele organisaties.

De diensten voor maatschappelijk welzijn van het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Zekerheid bieden ondersteuning aan kwetsbare groepen, waaronder slachtoffers van misdrijven, door:

 • ondersteuning van het gezin om de gezinsleden in staat te stellen hun taken en verantwoordelijkheden doeltreffend te vervullen, oplossing van gezinsconflicten die de eenheid van het gezin bedreigen, bescherming van de veiligheid en het welzijn van kinderen, voorkoming van misdadig gedrag en huiselijk geweld en aanmoediging van de reclassering van personen die betrokken zijn bij asociaal gedrag en criminaliteit;
 • ondersteuning van kwetsbare groepen;
 • lokale gemeenschappen te helpen de specifieke behoeften van kwetsbare groepen te identificeren en daaraan te voldoen;
 • slachtoffers in contact te brengen met andere bevoegde instanties en ngo’s die aanvullende diensten en ondersteuning kunnen bieden.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De politie verwijst u zo nodig door naar overheidsdiensten voor ondersteuning en bijstand of andere diensten op dat gebied en informeert u over de hierboven genoemde diensten.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Politiefunctionarissen moeten voldoen aan de eisen van de grondwet, de geldende wetgeving en de gedragscode voor de politie, die waarborgen dat uw privé- en gezinsleven wordt geëerbiedigd en uw persoonsgegevens op passende wijze worden beschermd.

Volgens de wet mogen uw naam en de inhoud van uw getuigenverklaring in geen geval worden gepubliceerd of op welke manier dan ook worden bekendgemaakt.

De verwerking van gegevens is geregeld in speciale wetgeving, waarin de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Ja. Nadat u een klacht hebt ingediend bij de politie, zorgen de diensten voor maatschappelijk welzijn ervoor dat u gratis ondersteuning krijgt aangeboden die op uw behoeften is afgestemd, waaronder diensten van ngo’s die speciale ondersteuning kunnen bieden.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

De politie zal alle nodige maatregelen treffen om uw veiligheid te beschermen, met name wanneer is vastgesteld dat u speciale bescherming nodig hebt. Afhankelijk van de aard/omstandigheden van het strafbare feit, uw persoonlijke situatie en eventuele speciale beschermingsbehoeften kunnen in de verschillende fasen van de strafprocedure de hieronder vermelde specifieke beschermingsmaatregelen worden toegepast.

(1) Opname van het slachtoffer in een getuigenbeschermingsprogramma onder toezicht en controle van de procureur-generaal

Bij beslissing van de procureur-generaal kunt u worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma met politiemaatregelen om uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van uw gezin te beschermen wanneer dat nodig is.

(2) Bescherming van slachtoffers tijdens het strafrechtelijke onderzoek

Tijdens het strafrechtelijke onderzoek:

 • wordt u meteen nadat u een klacht hebt ingediend door de politie ondervraagd;
 • wordt het aantal verhoren tot een minimum beperkt en worden verhoren alleen afgenomen wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor het strafrechtelijke onderzoek;
 • mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of een persoon van uw keuze, tenzij voor een van beide of beide personen een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen;
 • worden medische onderzoeken tot een minimum beperkt en alleen uitgevoerd wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de strafprocedure.

(3) Recht op bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure

Wanneer is vastgesteld dat u als slachtoffer specifieke bescherming nodig hebt, zijn er voor u de volgende opties:

 • alle verhoren worden afgenomen op locaties die daarvoor zijn ontworpen of aangepast;
 • alle verhoren worden afgenomen door deskundigen die daarvoor naar behoren zijn opgeleid;
 • alle verhoren worden afgenomen door dezelfde persoon, behalve wanneer dat in strijd is met een doeltreffende rechtspleging; en
 • als u slachtoffer bent van seksueel geweld, gendergerelateerd geweld of geweld in hechte relaties, wordt u als u dat wenst ondervraagd door een persoon van hetzelfde geslacht, mits dit geen afbreuk doet aan het verloop van het onderzoek.

Met name geldt het volgende:

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld:

 • mag de persoonlijke informatie in uw getuigenverklaring niet worden bekendgemaakt;
 • kunt u worden doorverwezen naar een opvanghuis van de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin;
 • kan de rechter gelasten de verdachte in hechtenis te nemen totdat de zaak aanhangig wordt gemaakt of hem in vrijheid te stellen op voorwaarde dat hij op geen enkele manier zijn gezinsleden bezoekt of lastigvalt.

Als u een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik bent:

 • wordt uw persoonlijke informatie niet bekendgemaakt in uw getuigenverklaring;
 • zullen de diensten voor maatschappelijk welzijn van het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Zekerheid alle nodige maatregelen treffen om uw veiligheid te waarborgen als uw belangen botsen met die van uw ouders.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel en uitbuiting:

 • mag de persoonlijke informatie in uw getuigenverklaring niet worden bekendgemaakt;
 • moet uw zaak aan de diensten voor maatschappelijk welzijn worden gemeld door een overheidsfunctionaris die bekend is met uw situatie en moeten de diensten voor maatschappelijk welzijn u informeren over uw rechten;
 • hebt u recht op bescherming zonder discriminatie, ongeacht uw juridische status of eventuele samenwerking met de politie.

Wie kan mij bescherming bieden?

Het is in de eerste plaats aan de politie om u te beschermen. De politie zal zo nodig met andere bevoegde instanties uit de publieke of private sector samenwerken om te waarborgen dat u doeltreffend wordt beschermd.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

De politie zal uw zaak beoordelen om:

(a) na te gaan of u specifieke bescherming nodig hebt, en

(b) te bepalen of en in hoeverre u gezien uw bijzondere kwetsbaarheid voor secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding gebaat zou zijn bij speciale maatregelen tijdens de strafprocedure.

Er wordt een individuele beoordeling uitgevoerd waarbij u nauw wordt betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met uw wensen, ook met uw wens om geen gebruik te maken van speciale maatregelen.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Een individuele beoordeling omvat een beoordeling van uw blootstelling aan het risico van secundaire en herhaalde victimisatie. Zo wordt elke mogelijkheid uitgesloten dat u slachtoffer wordt van secundaire en/of herhaalde victimisatie door de strafrechtelijke instanties.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Zeer kwetsbare slachtoffers krijgen de hieronder vermelde soorten bescherming aangeboden.

(1) Opname in een getuigenbeschermingsprogramma onder toezicht en controle van de procureur-generaal

Bij beslissing van de procureur-generaal kunt u worden opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma met politiemaatregelen om uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van uw gezin te waarborgen wanneer dat nodig is.

(2) Bescherming tijdens het strafrechtelijke onderzoek

Tijdens het strafrechtelijke onderzoek:

 • wordt u meteen nadat u een klacht hebt ingediend door de politie ondervraagd;
 • wordt het aantal verhoren tot een minimum beperkt en worden verhoren alleen afgenomen wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor het strafrechtelijke onderzoek;
 • mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of een persoon van uw keuze, tenzij voor een van beide of beide personen een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen;
 • worden de vereiste medische onderzoeken tot een minimum beperkt en alleen uitgevoerd wanneer dat absoluut noodzakelijk is voor de strafprocedure.

(3) Bescherming van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften tijdens de strafprocedure

Wanneer is vastgesteld dat u als slachtoffer specifieke bescherming nodig hebt, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • alle verhoren worden afgenomen op locaties die daarvoor zijn ontworpen of aangepast;
 • alle verhoren worden afgenomen door deskundigen die daarvoor naar behoren zijn opgeleid;
 • alle verhoren worden afgenomen door dezelfde persoon, behalve wanneer dat in strijd is met een doeltreffende rechtspleging; en
 • als u slachtoffer bent van seksueel geweld, gendergerelateerd geweld of geweld in hechte relaties, wordt u als u dat wenst ondervraagd door een persoon van hetzelfde geslacht, mits dit geen afbreuk doet aan het verloop van het onderzoek.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Als u minderjarig bent, worden uw belangen optimaal beschermd en van geval tot geval beoordeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd, mate van volwassenheid, opvattingen, behoeften en zorgen.

Als minderjarige hebt u extra rechten:

 • gedurende de gehele procedure kunt u worden begeleid door uw ouders of door een functionaris van de diensten voor maatschappelijk welzijn, als u onder de hoede van deze diensten staat;
 • als u slachtoffer van huiselijk geweld bent, kan namens u een klacht worden ingediend door de directeur Maatschappelijke Dienstverlening van de diensten voor maatschappelijk welzijn en kunnen alle maatregelen worden toegepast die nodig zijn om uw veiligheid te waarborgen;
 • als u slachtoffer van seksueel misbruik bent, kan namens u een klacht worden ingediend door een overheidsfunctionaris en kunnen alle maatregelen worden toegepast die nodig zijn om uw veiligheid te waarborgen;
 • als u geen begeleider hebt, wordt u onder de hoede van de directeur van de diensten voor maatschappelijk welzijn geplaatst en kunt u aanspraak maken op uw rechten, bijvoorbeeld uw recht op onderwijs, gezondheidszorg enz. en uw recht op gezinshereniging;
 • recht op privacy. De politie zal alle rechtmatige maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat informatie aan de hand waarvan uw identiteit kan worden achterhaald, publiekelijk wordt verspreid.
 • Specifieke beschermingsbehoeften. De politie:
  • moet waarborgen dat onderzoek en strafvervolging plaatsvinden, ongeacht of u of uw wettelijke vertegenwoordiger een formele klacht heeft ingediend, en dat de strafprocedure ook kan worden voortgezet als u uw getuigenverklaring intrekt;
  • zet de strafvervolging ook voort nadat u meerderjarig bent geworden;
  • kan uw verhoren opnemen in het kader van het onderzoek.

Tijdens de verhoren mag u worden begeleid door uw wettelijke vertegenwoordiger of door een volwassene van uw keuze, tenzij met betrekking tot die persoon een gemotiveerde beslissing in tegengestelde zin is genomen.

Verhoren worden afgenomen:

 • zonder onnodige vertraging, vanaf het moment waarop de incidenten bij de politie worden aangegeven;
 • waar nodig op locaties die daarvoor specifiek zijn ontworpen of aangepast;
 • waar nodig door of via een deskundige die daarvoor naar behoren is opgeleid;
 • alleen voor zover dat nodig is voor het strafrechtelijke onderzoek of de strafprocedure, terwijl het aantal verhoren tot een minimum wordt beperkt;
 • in geval van seksueel misbruik worden de verhoren afgenomen door opgeleide deskundigen van hetzelfde geslacht als het kind.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.

De wet biedt u de mogelijkheid een schadevordering in te stellen tegen de dader. U kunt zich ook tot de diensten voor maatschappelijk welzijn wenden voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.
  • De wet biedt u de mogelijkheid een schadevordering in te stellen tegen de dader. U kunt zich ook tot de diensten voor maatschappelijk welzijn wenden voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Voor ondersteuning kunt u terecht bij de volgende diensten voor slachtofferhulp:

 • medische overheidsdiensten;
 • diensten voor geestelijke gezondheidszorg;
 • diensten voor maatschappelijk welzijn;
 • onderwijspsychologische diensten (in geval van een minderjarige);
 • de Vereniging voor preventie en aanpak van geweld binnen het gezin, die een speciaal telefonisch meldpunt (1440) heeft voor slachtoffers van huiselijk geweld;
 • ngo’s die actief zijn op het gebied van slachtofferhulp.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Cyprus heeft geen wettelijk kader voor bemiddelingsdiensten.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Uw rechten zijn geregeld in:

 • de Wet inzake huiselijk geweld (preventie en slachtofferbescherming) (2000-2015);
 • de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik, seksueel misbruik van kinderen en kinderpornografie (2014).

De wetgeving waarin uw rechten zijn geregeld, kunt u raadplegen via de website van de Cypriotische Orde van Advocaten: http://www.cylaw.org/

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.