Rechten van slachtoffers – per land

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U hebt het recht een procedure tegen de dader aan te spannen voor het strafbare feit dat tegen u is gepleegd. U kunt ook contact opnemen met de diensten voor maatschappelijk welzijn voor informatie over uw recht om schadevergoeding te vorderen.

Minderjarigen jonger dan 18 jaar hebben het recht een vordering tot schadevergoeding tegen alle aansprakelijke partijen in te stellen voor de misdrijven die zijn opgenomen in de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie en voor schendingen van de mensenrechten. De dader is civielrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van een vergoeding voor alle door het slachtoffer/de slachtoffers geleden specifieke of algemene schade.

Iedereen die slachtoffer is in de zin van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming, heeft het recht een schadevordering in te stellen tegen alle aansprakelijke partijen voor strafbare feiten die tegen hem zijn gepleegd volgens bovengenoemde wet en voor schendingen van de mensenrechten. De dader is civielrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van een vergoeding voor alle door het slachtoffer/de slachtoffers geleden specifieke of algemene schade, waaronder eventuele achterstallige bedragen die aan het slachtoffer/de slachtoffers zijn verschuldigd als gevolg van zijn/hun gedwongen tewerkstelling.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de dader het door de rechter toegekende bedrag aan schadevergoeding niet aan u betaalt, kunt u zich via uw advocaat tot de rechter wenden. Deze zal de dader gelasten de toegekende schadevergoeding te betalen. Als de dader niet aan zijn verplichtingen voldoet, wordt bij onmiddellijk gearresteerd en in hechtenis genomen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

De wet voorziet niet in betaling van een voorschot aan slachtoffers door de staat.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

De staat kan een schadevergoeding verstrekken aan slachtoffers van geweldsmisdrijven of personen die van hen afhankelijk zijn in de vorm zoals beschreven in de Wet van 1997 inzake schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven (Wet 51(I)/97), indien:

(a) het slachtoffer of de van hem afhankelijke personen om welke reden dan ook geen schadevergoeding van de dader kunnen verkrijgen, en

(b) geen schadevergoeding kan worden verkregen uit andere bronnen of als deze vergoeding lager is dan het in bovengenoemde wet vastgestelde bedrag.

De schadevergoeding op grond van bovengenoemde wet moet ook worden betaald wanneer de dader niet kan worden vervolgd of veroordeeld.

Als de vergoeding uit andere bronnen lager is dan die welke in bovengenoemde wet is voorgeschreven, betaalt de staat het verschil.

In de wet is ook bepaald onder welke omstandigheden schadevergoeding wordt geweigerd en waaruit het bedrag van de te betalen vergoeding bestaat.

Onder een "geweldsmisdrijf" wordt elk met opzet gepleegd misdrijf in de Republiek Cyprus verstaan waarbij geweld wordt gebruikt en dat rechtstreeks leidt tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of gezondheidsschade. Daaronder zijn de volgende strafbare feiten begrepen, mits zij bovengenoemde gevolgen hebben:

moord met voorbedachten rade (de artikelen 203 en 204), poging tot moord (artikel 214), verkrachting (artikel 144), poging tot verkrachting (artikel 146), ontvoering (artikel 148), ontvoering van een vrouw jonger dan 16 jaar (artikel 149), handelingen bedoeld om ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken (artikel 228), ernstig lichamelijk letsel (artikel 231), poging tot het toebrengen van lichamelijk letsel door het gebruik van explosieven (artikel 232), kwaadwillig gebruik van gif (artikel 233), letsel (artikel 234), geweldpleging met lichamelijk letsel (artikel 243), overige geweldpleging (artikel 244), misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid (de artikelen 245-254), brandstichting (artikel 315).

Een verzoek om schadevergoeding op grond van bovengenoemde wet moet binnen een redelijke termijn worden ingediend bij de directeur van de socialezekerheidsdiensten, maar in elk geval binnen twee jaar nadat het lichamelijke letsel/de gezondheidsschade/de dood is veroorzaakt (naar gelang van toepassing).

Het verzoek gaat vergezeld van een politierapport, een medische verklaring en andere documenten die van nut kunnen zijn voor de beoordeling van het verzoek. De directeur van de socialezekerheidsdiensten kan naar eigen goeddunken om het nodige aanvullende bewijs verzoeken, waaronder bewijs dat geen schadevergoeding is betaald of zal worden betaald uit andere bronnen. Dit bewijs kan onder meer bestaan uit een beëdigde verklaring van de aanvrager.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

De toekenning van schadevergoeding aan de slachtoffers is niet afhankelijk van de veroordeling van de dader. De rechter geeft een beslissing over de toekenning van een schadevergoeding in het kader van de procedure voor de vordering tot schadevergoeding, die duidelijk losstaat van de uitkomst van de strafprocedure.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

U hebt geen recht op een voorschot op dringende gronden, aangezien de wet niet in een dergelijke betaling voorziet.

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.