Rechten van slachtoffers – per land

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Ja, maar als slachtoffer kunt u alleen beroep instellen tegen het dictum van de beslissing betreffende de vergoeding van materiële of immateriële schade of betreffende de teruggave bij ongerechtvaardigde verrijking.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Zie de andere antwoorden.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Ondersteuning (professionele bijstand) mag ook na afloop van de gerechtelijke procedure worden verleend, zolang dat nodig is. Speciale bescherming (zie hierboven) kan vaak een blijvende verandering in de levenswijze betekenen en wordt daarom, gezien de aard ervan, ook na afloop van de strafprocedure geboden.

Welke informatie zal ik krijgen als de dader wordt veroordeeld?

Op verzoek krijgt u de definitieve beslissing, die informatie bevat over de straf en de vorm ervan. Als u een vordering tot vergoeding van materiële of immateriële schade of wegens ongerechtvaardigde verrijking heeft ingesteld, wordt u altijd in kennis gesteld van de beslissing.

Bovendien geeft een gevangenis of een instelling voor detentie of bewaring u, op verzoek, extra informatie, over met name:

  • de vrijlating of de ontsnapping van de veroordeelde uit de gevangenis of de instelling voor detentie of bewaring;
  • de opschorting van de gevangenisstraf;
  • de uitlevering van de veroordeelde aan een andere staat of zijn overbrenging naar een EU-lidstaat.

Als de verdachte is vrijgelaten of is ontsnapt en u in gevaar bent omdat u als getuige bent opgetreden, moeten de bevoegde autoriteiten onmiddellijk de politie op de hoogte brengen, die de nodige maatregelen zal nemen om uw veiligheid te waarborgen en u te instrueren.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Ja, zie hierboven.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U hebt het recht om op elk moment tijdens de strafprocedure een verklaring af te leggen over de impact die het misdrijf heeft gehad op uw leven.

U hebt echter niet het recht beroep in te stellen tegen een beslissing over voorwaardelijke invrijheidstelling of over het goed gedrag van een voorwaardelijk veroordeelde.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.