Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Victims' rights - by country

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

U hebt recht op schriftelijke informatie over wat u kunt verwachten van het strafrechtstelsel, zoals de folder met informatie voor slachtoffers van een misdrijf of de gegevens van een website waar u die informatie kunt vinden.

Afhankelijk van de aard van het misdrijf, uw persoonlijke omstandigheden of de relevantie daarvan voor de fase van het onderzoek of de strafzaak, krijgt u toegang tot de volgende informatie vanaf uw eerste contact met de politie:

 • waar en hoe u advies of steun kunt krijgen, waaronder toegang tot medische ondersteuning, eventuele specialistische steun (bv. door een psycholoog) en alternatieve huisvesting;
 • wat u moet doen om een misdrijf aan te geven, en met wie u contact kunt opnemen voor vragen over de zaak;
 • eventuele beschikbare maatregelen om u te beschermen, indien nodig;
 • hoe een vergoeding aan te vragen;
 • de beschikbare regelingen als het slachtoffer zich niet in Engeland en Wales bevindt;
 • de beschikbaarheid van tolk- en vertaaldiensten;
 • hoe een klacht in te dienen over een dienstverlener;
 • de beschikbaarheid van diensten voor herstelrecht;
 • hoe u de kosten vergoed kunt krijgen die u hebt gemaakt als getuige in een strafzaak.

U hebt het recht op elk moment te kunnen beschikken over slachtofferhulp, of u het misdrijf nu wel of niet hebt aangegeven, en ook na afsluiting van het onderzoek en de vervolging.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

U hebt recht op de dienstverlening die in deze wet is beschreven als het misdrijf plaatsvond in Engeland of Wales of als de dienstverlening betrekking heeft op strafzaken die plaatsvinden in Engeland of Wales. [1]

[1] Of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de Criminal Injuries Compensation Authority hangt mogelijk af van uw woonplaats en nationaliteit, tenzij definitief is vastgesteld dat u slachtoffer van mensenhandel bent of dat u asiel, humanitaire bescherming of een discretionair verblijfsrecht is verleend.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

U hebt recht op het volgende van de politie:

 • een schriftelijke bevestiging dat u een misdrijf hebt aangegeven, met de basisgegevens van het misdrijf. De schriftelijke bevestiging kan een brief of een elektronisch bericht zijn, zoals een e-mail of tekstdocument, of kan met de hand geschreven zijn. U kunt verzoeken een dergelijke bevestiging niet te ontvangen. Als de politie oordeelt dat er voor u risico's verbonden zijn aan toezending van de schriftelijke bevestiging aan u (bv. bij huiselijk geweld), kan met u worden afgesproken af te zien van toezending van een bevestiging;
 • een duidelijke uitleg van wat u kunt verwachten van het strafrechtstelsel wanneer u een misdrijf aangeeft of als slachtoffer wordt benaderd in de loop van een onderzoek;
 • een beoordeling van de vraag of u behoefte hebt aan steun en, zo ja, welke hulp of steun u nodig zou kunnen hebben. Zo kan worden vastgesteld of u valt in een van de drie categorieën slachtoffers die extra ondersteuning nodig hebben en of, en zo ja in hoeverre, u gebaat zou zijn bij bijzondere maatregelen. Slachtofferhulp kan namens de politie een uitgebreidere beoordeling uitvoeren;
 • zo snel mogelijk maar uiterlijk vijf werkdagen nadat u het misdrijf hebt gemeld of als slachtoffer bent benaderd in de loop van een onderzoek, schriftelijke informatie over wat u kunt verwachten van het strafrechtstelsel, zoals de folder met informatie voor slachtoffers van een misdrijf of de gegevens van een website waar u die informatie kunt vinden;
 • informatie over hoe vaak u op de hoogte wordt gebracht van het verloop van de procedure na uw contact met de politie;
 • binnen vijf dagen na een besluit om een misdrijf niet te onderzoeken, een uitleg daarvan;
 • kennisgeving in het geval het onderzoek naar de zaak is afgesloten zonder dat iemand in staat van beschuldiging is gesteld, samen met een uitleg van de redenen daarvoor.

U hebt recht op informatie van de politie over slachtofferhulp en de contactgegevens van de betrokken instellingen, zodat u er op ieder moment contact mee kunt opnemen.

U hebt recht op de volgende informatie van de politie en op een uitleg van de redenen binnen vijf werkdagen nadat een verdachte is:

 • aangehouden;
 • verhoord;
 • vrijgelaten zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld;
 • vrijgelaten op borgtocht ("police bail") of als de voorwaarden van de borgtocht zijn gewijzigd of geannuleerd.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Als u geen Engels verstaat of spreekt, hebt u het recht te verzoeken om de hulp van een tolk voor vertaling naar een taal die u wel verstaat:

 • tijdens uw aangifte van een misdrijf [1];
 • tijdens uw verhoor door de politie; en
 • tijdens uw getuigenverklaring.

Als u geen Engels verstaat of spreekt, hebt u het recht te verzoeken om de vertaling van de volgende informatie:

 • de schriftelijke bevestiging van het aangegeven misdrijf;
 • indien het voor het verhoor of de zitting belangrijk is een bepaald document in te zien dat aan u wordt bekendgemaakt, een kopie van de betrokken gedeelten uit het document;
 • het document waarin u wordt geïnformeerd over de datum, tijd en plaats van de zitting; en
 • de uitkomst van de strafrechtelijke procedure indien u daartoe gerechtigd bent volgens deze wet, en in elk geval een korte motivering van het besluit, indien beschikbaar.

[1] U hebt het recht het misdrijf aan te geven in een taal die u begrijpt of met de benodigde taalkundige bijstand indien u geen Engels spreekt.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Volgens de Victims’ Code moeten hulpverleners met u communiceren in eenvoudige en begrijpelijke taal en er met passende middelen voor zorgen dat u alles begrijpt en wordt begrepen (bv. met de Easy Read-methode, braille of de inzet van een Registered Intermediary). Daarbij moeten zij rekening houden met eventuele persoonlijke kenmerken die van invloed zijn op uw vermogen om te begrijpen en begrepen te worden.

Er zijn allerlei informatiefolders beschikbaar die in begrijpelijke taal zijn geschreven, in uiteenlopende vorm.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Artikel 56 van de Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 bepaalt dat het ministerie van Justitie (MoJ) zorgdraagt voor gesubsidieerde nationale slachtofferhulp. Het ministerie verleent ook subsidies aan Police and Crime Commissioners (PCCs) voor de plaatselijke instelling en verlening van emotionele en praktische ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 143 van de Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De politie legt u uit dat zij uw gegevens binnen twee dagen na uw aangifte automatisch doorstuurt naar slachtofferhulp. U kunt de politie verzoeken uw gegevens niet door te sturen naar slachtofferhulp.

Als u slachtoffer van een seksueel misdrijf of huiselijk geweld bent, of als u nabestaande en naaste verwant bent, vraagt de politie uw uitdrukkelijke toestemming voordat uw gegevens worden doorgestuurd naar slachtofferhulp.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

In alle gevallen waarin dat als eis is gesteld in de Victims' Code, moeten dienstverleners uw persoonlijke levenssfeer doeltreffend beschermen in overeenstemming met hun verplichtingen krachtens de Data Protection Act 1998 en andere relevante regelgeving.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang heb tot slachtofferhulp?

Nee - u hebt het recht op elk moment te kunnen beschikken over slachtofferhulp, of u het misdrijf nu wel of niet hebt aangegeven, en ook na afsluiting van het onderzoek en de vervolging.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Als een slachtoffer een misdrijf aangeeft bij een instantie die belast is met het onderzoek van misdrijven, moet die instantie de individuele omstandigheden van het slachtoffer beoordelen om vast te stellen of er specifieke behoeften aan bescherming zijn en of, en zo ja in hoeverre, het slachtoffer baat zou hebben bij specifieke beschermingsmaatregelen of bijzondere maatregelen tijdens het verhoor of bijzondere maatregelen tijdens het getuigen.

De aard van de beoordeling hangt af van alle omstandigheden, waaronder de ernst van het misdrijf en de schade die het slachtoffer kennelijk heeft geleden. In de beoordeling wordt rekening gehouden met de persoonlijke kenmerken van het slachtoffer, diens eigen zienswijze en de aard en omstandigheden van het misdrijf.

Als de uitkomst van de beoordeling door de instantie is dat een slachtoffer specifieke behoeften aan bescherming heeft en baat zou hebben bij specifieke beschermingsmaatregelen tijdens het verhoor, dient de met onderzoek van misdrijven belaste instantie er, onder voorbehoud van operationele en praktische beperkingen, op toe te zien dat:

 • indien mogelijk, dezelfde persoon alle gesprekken voert met het slachtoffer, tenzij daardoor het goede verloop van het onderzoek in het gedrang zou komen;
 • het gesprek indien nodig plaatsvindt in een ruimte die daarvoor is ontworpen of aangepast;
 • de gesprekken worden gehouden door of via daarvoor opgeleide medewerkers; en
 • in gevallen van seksueel geweld, gendergerelateerd geweld of huiselijk geweld slachtoffers de keuze wordt geboden het gesprek te voeren met iemand van hetzelfde geslacht. Aan een dergelijk verzoek moet indien mogelijk steeds gevolg worden gegeven, tenzij daardoor het goede verloop van het onderzoek in het gedrang zou komen.

In het onwaarschijnlijke geval dat een verdachte uit de gevangenis ontsnapt, stelt de politie u, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht door de gevangenis, het Youth Offending Team, het ziekenhuis of het immigratiedetentiecentrum, indien mogelijk in kennis van de ontsnapping en van de maatregelen die zijn genomen om u te beschermen, indien wordt geoordeeld dat de verdachte een aanzienlijk gevaar voor u vormt.

Wie kan mij bescherming bieden?

Als een slachtoffer een misdrijf aangeeft bij een instantie die belast is met het onderzoek van misdrijven, moet die instantie de individuele omstandigheden van het slachtoffer beoordelen om vast te stellen of er specifieke behoeften aan bescherming zijn. Die instantie is in de meeste gevallen de politie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Alle slachtoffers van een misdrijf hebben recht op een beoordeling door de politie om vast te stellen wat hun behoeften zijn dan wel of zij steun nodig hebben, waaronder de vraag of, en zo ja in hoeverre, zij in aanmerking komen voor bijzondere maatregelen. De omvang en inhoud van die beoordeling is afhankelijk van de ernst van het misdrijf en uw individuele behoeften. In de beoordeling wordt rekening gehouden met uw persoonlijke kenmerken, de aard en omstandigheden van het misdrijf en uw eigen mening. Hoe meer informatie u kunt geven tijdens de beoordeling, hoe beter de ondersteuning kan worden afgestemd op uw specifieke behoeften.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Alle slachtoffers van een misdrijf hebben recht op een beoordeling door de politie om vast te stellen wat hun behoeften zijn dan wel of zij steun nodig hebben, waaronder de vraag of, en zo ja in hoeverre, zij in aanmerking komen voor bijzondere maatregelen. De omvang en inhoud van die beoordeling is afhankelijk van de ernst van het misdrijf en uw individuele behoeften. In de beoordeling wordt rekening gehouden met uw persoonlijke kenmerken, de aard en omstandigheden van het misdrijf en uw eigen mening. Hoe meer informatie u kunt geven tijdens de beoordeling, hoe beter de ondersteuning kan worden afgestemd op uw specifieke behoeften.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

U komt in aanmerking voor extra rechten krachtens de Victims' Code als kwetsbaar slachtoffer [1] als uw getuigenis wordt beïnvloed door het feit dat:

 1. u lijdt aan een psychische aandoening in de zin van de Mental Health Act 1983;
 2. uw begripsvermogen en sociaal functioneren anderszins aanmerkelijk minder goed zijn; of
 3. u een lichamelijke handicap hebt of lijdt aan een lichamelijke aandoening.

[1] Dit is gebaseerd op de criteria van artikel 16 van de Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, op grond waarvan de rechter bepaalt of er bijzondere maatregelen van toepassing zijn (zie 1.13-1.15 van hoofdstuk 1).

Ik ben minderjarig - heb ik bijzondere rechten?

U komt in aanmerking voor extra rechten krachtens de Victims' Code als kwetsbaar slachtoffer [1] als u op het moment van het misdrijf jonger dan 18 jaar was. Daaronder valt ook dat u in aanmerking komt voor bijzondere maatregelen als u getuigt voor de rechter.

[1] Dit is gebaseerd op de criteria van artikel 16 van de Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, op grond waarvan de rechter bepaalt of bijzondere maatregelen van toepassing zijn (zie 1.13-1.15 van hoofdstuk 1).

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Nauwe verwanten van de overledene hebben recht op bij de wet bepaalde dienstverlening als slachtoffers van zeer ernstige misdrijven.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf - wat zijn mijn rechten?

De familiewoordvoerder voor slachtoffers van een misdrijf met een handicap of voor slachtoffers met dermate ernstig letsel als gevolg van een misdrijf dat zij niet kunnen communiceren

Als u een handicap hebt of dermate ernstig gewond bent als gevolg van een misdrijf dat u niet kunt communiceren, bestaat er voor u of uw naaste verwanten het recht een familiewoordvoerder aan te wijzen als enig contactpersoon voor de overeenkomstig deze wet te verlenen diensten.

De ouder of voogd van een slachtoffer dat jonger is dan 18 jaar

Als u een slachtoffer jonger dan 18 jaar bent, hebben u en gewoonlijk uw ouder of voogd recht op de overeenkomstig deze wet te verlenen diensten.[1]

[1] Tenzij uw ouder of voogd in verband met het misdrijf door de politie wordt onderzocht of in staat van beschuldiging is gesteld, of als naar het redelijk oordeel van de betrokken instantie het niet in uw belang is dat die diensten worden verleend aan uw ouder of voogd.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Herstelrecht betekent dat slachtoffers worden samengebracht met degenen die verantwoordelijk zijn voor de schade, om te zoeken naar een positieve oplossing.

Herstelrecht is vrijwillig - u bent niet verplicht tot deelname, en zowel u als de dader moet er vooraf mee instemmen. U kunt vragen om deel te nemen aan herstelrecht op een tijdstip dat u uitkomt of er kan u worden gevraagd deel te nemen omdat de dader om herstelrecht heeft verzocht. Zelfs als beide partijen willen deelnemen, kan deze handelwijze toch niet geschikt zijn; dit wordt beoordeeld door de bemiddelaar.

Er worden passende maatregelen genomen om te waarborgen dat een deelname waarmee u instemt, steeds veilig is; bij een eventuele ontmoeting tussen u en de dader is altijd een daarvoor opgeleide bemiddelaar aanwezig. Als de dader schuld heeft bekend en bereid is tot een ontmoeting of communicatie met u, kunt u hem of haar mogelijk uitleggen welke gevolgen het voorval voor u heeft gehad. Daarna kunt u proberen te bereiken dat de dader zich verontschuldigt of een activiteit verricht om de toegebrachte schade enigszins goed te maken.

Herstelrecht ("restorative justice") is niet hetzelfde als "community resolution". "Community resolution" is een informele manier voor de politie om minder ernstige delicten en asociaal gedrag op een meer proportionele wijze af te handelen, buiten het formele strafrechtstelsel om. Dit soort oplossingen is primair gericht op degenen die voor het eerst een misdrijf begaan en oprecht hun spijt hebben betuigd, waarbij het slachtoffer te kennen heeft gegeven niet te willen dat de politie formeel actie onderneemt.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.The Code of Practice for Victims of Crime ("de Victims' Code") is gebaseerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 32 van de Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 ("DVCVA 2004"), ontstaan bij beschikking krachtens De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 33, DVCVA 2004, De link wordt in een nieuw venster geopend.The Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (Victims’ Code of Practice) Order 2015 (Statutory Instrument 2015 No. 1817), voorgelegd aan het parlement op 23 oktober 2015, en in werking getreden op 16 november 2015 als herziene versie van de Victims' Code.

De Victims' Code voorziet in de in Engeland en Wales te verlenen diensten aan slachtoffers van misdrijven door de belangrijkste strafrechtorganisaties (inleiding, hoofdstukken 1 tot en met 4) en andere organisaties met relevante functies (hoofstuk 5). Deze organisaties worden aangeduid als "dienstverleners" of "instanties". De Victims' Code zet de rechten van slachtoffers van misdrijven en de wederzijdse plichten van de betrokken dienstverleners uiteen.

Hoofdstuk 3 van de Victims' Code beschrijft in voor kinderen begrijpelijke bewoordingen de diensten die moeten worden verleend aan minderjarige slachtoffers van misdrijven. Dit hoofdstuk moet worden gelezen in samenhang met de inleiding en de hoofdstukken 1 en 2 van de Victims' Code.

De inleiding, paragraaf 1, en hoofdstuk 5, paragraaf 1, van de Victims' Code waarborgen dat de bevoegde instanties bij de uitoefening van hun functies krachtens de Victims' Code de overkoepelende doelstellingen van de richtlijn in acht nemen.

De in de Victims' Code opgenomen rechten zijn van toepassing op alle slachtoffers, ongeacht hun verblijfsstatus.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Artikel 56 van de Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004: het ministerie van Justitie (MoJ) draagt zorg voor gesubsidieerde nationale slachtofferhulp. Het ministerie verleent ook subsidies aan Police and Crime Commissioners (PCCs) voor de plaatselijke instelling en verlening van emotionele en praktische ondersteuning van slachtoffers van misdrijven overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 143 van de Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 201 2014.

Clausule 3 van de Agreement tussen het MoJ en PCCs bepaalt dat door PCCs bestelde diensten moeten voldoen aan de slachtofferrichtlijn, in het bijzonder de artikelen 8 en 9 daarvan. Clausule 4 bepaalt dat bestelde of uitgevoerde diensten moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1.

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Een misdrijf wordt in eerste instantie aangegeven bij de politie. Informatie over het doen van aangifte bij de politie vindt u hier: De link wordt in een nieuw venster geopend.een misdrijf aangeven

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, hebt u recht op de volgende informatie van de politie en op uitleg van de redenen binnen vijf werkdagen nadat een verdachte is:

 • aangehouden;
 • verhoord;
 • vrijgelaten zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld;
 • vrijgelaten op borgtocht ("police bail") of als de voorwaarden van de borgtocht zijn gewijzigd of geannuleerd.

U hebt recht op de volgende informatie van de politie binnen vijf werkdagen nadat de politie die informatie heeft ontvangen:

 • de datum, tijd en locatie van de eerste rechtszitting;
 • als de verdachte op borgtocht is vrijgelaten om voor de rechter te verschijnen ("police bail"), de voorwaarden van de borgtocht en eventuele wijzigingen van die voorwaarden.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

In Engeland en Wales zijn slachtoffers en getuigen geen partijen in strafrechtelijke procedures en komen ze daarom niet aanmerking voor rechtsbijstand.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Instanties die belast zijn met het vervolgen van een misdrijf moeten beschikken over regels die slachtoffers de mogelijkheid bieden de onkosten die zij maken om voor de rechter te getuigen, vergoed te krijgen.

Meer informatie over hoe u als getuige onkosten kunt declareren, vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

En De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als u niet tevreden bent over het besluit van de politie of de Crown Prosecution Service om af te zien van vervolging, kunt u beroep instellen tegen dat besluit op grond van de regelingen voor Victims' Right to Review van de National Police Chiefs Council (NPCC) en de Crown Prosecution Service.

De regeling voor Victims' Right to Review van de Crown Prosecution Service is sinds 5 juni 2013 van kracht. De politie in Engeland en Wales beschikt sinds 1 april 2015 over een regeling voor Victims' Right to Review. Op grond van deze regelingen hebben slachtoffers het recht beroep in te stellen tegen een besluit van de politie of de Crown Prosecution Service om niet te vervolgen of om de strafprocedure anderszins te beëindigen.

Als u in kennis bent gesteld van een besluit dat vatbaar is voor beroep volgens de regeling van de NPCC of die van de Crown Prosecution Service, moet die kennisgeving voldoende informatie bevatten om u in staat te stellen te beslissen of u al dan niet beroep wilt instellen.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Als u iets weet over een voorval, is het mogelijk dat u wordt verzocht voor de aanklager of de verdediging te komen getuigen.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

In het kader van de Code of Practice for Victims of Crime (de "Victims' Code") is een "slachtoffer":

 • een natuurlijke persoon die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit schade, met inbegrip van lichamelijke, psychische of emotionele schade of economisch nadeel, heeft geleden;
 • een nauwe verwant (zie woordenlijst) van een persoon wiens overlijden het rechtstreekse gevolg is van een misdrijf.

Als u iets weet over een voorval, is het mogelijk dat u wordt verzocht voor de aanklager of de verdediging te komen getuigen. Als u een van de betrokkenen bij een zaak kent, is het mogelijk dat u wordt verzocht, meestal door de verdediging, een verklaring af te leggen als karaktergetuige. In beide gevallen kan uw getuigenis van doorslaggevend belang zijn voor de veroordeling of vrijspraak van de verdachte.

Het recht als particulier strafvervolging in te stellen is gewaarborgd in artikel 6, lid 1, van de Prosecution of Offences Act (POA) 1985. Er zijn echter wel enkele beperkingen:

 • de Director of Public Prosecutions (DPP) heeft krachtens artikel 6, lid 2, POA 1985 de bevoegdheid particuliere strafvervolging over te nemen;
 • in sommige gevallen moet de particuliere aanklager voor aanvang van de procedure toestemming vragen aan de Attorney General of de DPP.
Meer informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

In de Code of Practice for Victims of Crime zijn de rechten van slachtoffers vastgesteld. Informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Als u getuige bent geweest van een misdrijf maar zelf geen slachtoffer bent, hebt u toegang tot dienstverlening krachtens de Witness Charter en dus niet krachtens deze Code. Informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Als u iets weet over een voorval, is het mogelijk dat u wordt verzocht voor de aanklager of de verdediging te komen getuigen. Als u een van de betrokkenen bij een zaak kent, is het mogelijk dat u wordt verzocht, meestal door de verdediging, een verklaring af te leggen als karaktergetuige.

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u in een Victim Personal Statement (VPS) in uw eigen woorden uitleggen welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad - lichamelijk, emotioneel, financieel of anderszins. De VPS verschilt van een getuigenverklaring over wat er destijds is gebeurd, waarin u bijvoorbeeld vermeldt wat u zag of hoorde.

De VPS geeft u een stem in het strafproces. Het is u echter niet toegestaan kenbaar te maken wat volgens u het vonnis of de straf zou moeten zijn voor de verdachte, aangezien de rechter daarover beslist.

U hebt het recht in de gelegenheid te worden gesteld tegenover de politie een VPS over een misdrijf af te leggen, tegelijk met uw getuigenverklaring over wat er is gebeurd.

Als de verdachte schuldig wordt bevonden, hebt u het recht aan te geven of u wilt dat uw VPS in de rechtbank wordt voorgelezen of - indien uw verklaring is opgenomen - afgespeeld. U hebt ook het recht aan te geven of u uw VPS zelf wilt voorlezen of door iemand anders wilt laten voorlezen (bv. een familielid of de advocaat van de Crown Prosecution Service). Voordat u beslist of u uw VPS in de rechtbank wilt laten voorlezen of afspelen, wordt u gewezen op de mogelijke gevolgen, bv. dat er over uw VPS verslag kan worden gedaan in de media. Het is ook mogelijk dat de verdediging u in de rechtbank vragen stelt over uw VPS.

Als u inderdaad wilt dat uw VPS in de rechtbank wordt voorgelezen of afgespeeld, is het aan de rechter te bepalen - rekening houdend met uw belangen - of de VPS wordt voorgelezen of afgespeeld en, zo ja, welke fragmenten daarvan, en wie er voorleest. In de meeste gevallen zal uw VPS geheel of gedeeltelijk worden voorgelezen of afgespeeld, tenzij de rechter beslist dat er goede redenen zijn om daarvan af te zien. De beslissing van de rechter wordt aan u meegedeeld.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U hebt het recht:

 • binnen vijf werkdagen te worden geïnformeerd over de uitkomst van een borgtochtzitting (relevante voorwaarden van de borgtocht en relevante wijzigingen daarvan) en de redenen daarvoor. Als u slachtoffer van een zeer ernstig misdrijf bent, voortdurend wordt lastiggevallen, kwetsbaar bent of geïntimideerd wordt, is het uw recht deze informatie binnen één werkdag te ontvangen;
 • door uw Witness Care Unit te worden geïnformeerd over de datum, locatie en uitkomst van zittingen voor de strafrechter in de zaak. Deze informatie moet de Witness Care Unit u verstrekken binnen één werkdag nadat zij die van de rechter heeft ontvangen;
 • te worden geïnformeerd of een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd voor een verdachte en de uitkomst van een zitting als de verdachte opnieuw wordt aangehouden. Een verdachte die opnieuw wordt aangehouden na uitvaardiging van een arrestatiebevel, wordt gewoonlijk kort daarna voorgeleid. Deze informatie moet de Witness Care Unit u verstrekken binnen vijf werkdagen nadat zij die van de rechter heeft ontvangen;
 • indien de verdachte geen schuld bekent, uw behoeften met de Witness Care Unit te bespreken, en in voorkomend geval te worden doorverwezen naar een relevante steungroep of organisatie.

Als u getuige bent tijdens het proces, hebt u het recht:

 • het personeel van de rechtbank om toestemming te vragen het gerechtsgebouw binnen te gaan via een andere ingang dan de verdachte en diens familie en vrienden;
 • indien de omstandigheden dat toelaten, de advocaat of vertegenwoordiger van de Crown Prosecution Service persoonlijk vragen te stellen over de procedure in de rechtbank. Van hen hoort u, zo mogelijk, hoe lang u zult moeten wachten voordat u uw verklaring aflegt;
 • dat, waar mogelijk, de advocaat of vertegenwoordiger van de Crown Prosecution Service u laat weten of de behandeling die dag is uitgesteld en, zo ja, hoe lang dat uitstel naar verwachting zal duren;
 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de verdachte en zijn of haar familie en vrienden - de rechter ziet erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt;
 • dat er voor u bijzondere maatregelen worden getroffen als de rechter daarom heeft gevraagd;
 • dat u de gegevens van een contactpersoon in de rechtbank worden verstrekt, bij wie u terecht kunt met vragen naar het verloop van de zaak tijdens de zitting.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Toegang tot processtukken wordt beheerst door deel 5 van de Civil Procedure Rules. Daarvan zijn regels 5.4C en 5.4D doorgaans het meest relevant. Die vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Slachtoffers kunnen geen beroep instellen tegen de veroordeling of straf van de dader.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Na het proces hebt u het recht:

 • als u hebt getuigd voor de rechter, op een vergoeding van de onkosten die u volgens de Crown Prosecution Service is verschuldigd, die uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van een correct ingevuld declaratieformulier door de Crown Prosecution Service moet zijn betaald;
 • door de Witness Care Unit te worden geïnformeerd over de uitkomst van het proces, waaronder een beknopt overzicht van de redenen voor het besluit, indien die beschikbaar zijn. Deze informatie wordt u verstrekt binnen één werkdag nadat de Witness Care Unit die van de rechtbank heeft ontvangen;
 • door de Witness Care Unit te worden doorverwezen naar slachtofferhulp, waar dat gewenst is en die dienst beschikbaar is.

i) Als er een verzoek wordt ingediend bij de Crown Court om beroep in te stellen tegen een veroordeling of straf in de Magistrates’ Court.

U hebt recht op de volgende informatie van uw Witness Care Unit binnen één werkdag nadat zij die informatie heeft ontvangen van de rechtbank:

 • een ingestelde beroepsprocedure;
 • de datum, tijd en locatie van een zitting;
 • de uitkomst van dat beroep, waaronder eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis.

Verder hebt u het recht:

 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbank ziet erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt;
 • dat u de gegevens van een contactpersoon in de Crown Court worden verstrekt;
 • dat u informatie krijgt over slachtofferhulp, waar dat gewenst is en die dienst beschikbaar is.

ii) Als er bij het hof van beroep een aanvraag wordt ingediend om beroep in te stellen tegen een veroordeling of straf, of als er in een strafzaak bij het UK Supreme Court een aanvraag wordt ingediend of beroep wordt ingesteld over een rechtsvraag.

U hebt het recht:

 • binnen vijf werkdagen nadat de Witness Care Unit die informatie van de rechtbank heeft ontvangen, te vernemen dat de appellant toestemming is verleend om beroep in te stellen. Als u slachtoffer van een zeer ernstig misdrijf bent, voortdurend wordt lastiggevallen, kwetsbaar bent of geïntimideerd wordt, is het uw recht deze informatie binnen één werkdag te ontvangen;
 • informatie over de datum, tijd en locatie van een zitting te ontvangen van de Witness Care Unit binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van de Witness Care Unit te vernemen of de appellant in afwachting van het beroep op borgtocht in vrijheid wordt gesteld dan wel of de voorwaarden van de borgtocht zijn gewijzigd, binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van de Witness Care Unit actuele informatie te ontvangen over eventuele wijzigingen in de zittingsdata, binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van uw Witness Care Unit de gegevens van een contactpersoon in de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court te ontvangen;
 • binnen vijf werkdagen nadat de Witness Care Unit die informatie van de rechtbank heeft ontvangen, te worden ingelicht over het resultaat van het beroep. Hieronder vallen eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis. Als u slachtoffer van een zeer ernstig misdrijf bent, voortdurend wordt lastiggevallen, kwetsbaar bent of geïntimideerd wordt, is het uw recht deze informatie binnen één werkdag te ontvangen;
 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbankmedewerkers zien erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt. Het komt zelden voor dat de appellant aanwezig is tijdens een zitting van het hooggerechtshof. Er worden bijzondere maatregelen voor u getroffen als de appellant aanwezig is en u niet in de rechtszaal aanwezig wilt zijn;
 • de medewerkers van de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court te vragen om een kopie van de rechterlijke uitspraak nadat die is bekendgemaakt.

Als u een nauw verwante nabestaande bent in een daarvoor in aanmerking komende zaak, hebt u, nadat het beroep is toegestaan, recht op een gesprek met de Crown Prosecution Service waarin de aard van het beroep en de gerechtelijke procedure aan u worden uitgelegd.

Criminal Cases Review Commission

Na ontvangst van een verzoek van een dader onderzoekt de Criminal Cases Review Commission de veroordeling en het vonnis die de dader voor het misdrijf zijn opgelegd. Deze commissie kan een veroordeling of vonnis voor een nieuw beroep verwijzen als uit nieuwe informatie of argumenten zou blijken dat de veroordeling niet terecht of de straf te zwaar is. De commissie ontvangt jaarlijks ongeveer duizend verzoeken van veroordeelden en verwijst ongeveer dertig tot veertig zaken voor een nieuw beroep. In haar onderzoek van een zaak beoordeelt de commissie de potentiële gevolgen voor u en beslist zij of u in kennis moet worden gesteld. De commissie legt de redenen vast voor haar beslissingen omtrent de wijze waarop contact met u wordt opgenomen en stelt in voorkomende gevallen de politie op de hoogte van die beslissingen.

 • U hebt recht op kennisgeving door de commissie als volgens haar redelijkerwijs te verwachten is dat u te maken krijgt met een beroep.
 • Als het naar het oordeel van de commissie nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, laat zij u weten dat er een verzoek is ontvangen en dat de zaak wordt onderzocht. Na het onderzoek beslist de commissie of de veroordeling of het vonnis naar de rechter moet worden verwezen en stelt zij u in kennis van haar beslissing, tenzij u uitdrukkelijk hebt verzocht niet te worden geïnformeerd.
 • Als de commissie van oordeel is dat het nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, maar vervolgens besluit de veroordeling of het vonnis te verwijzen naar de rechter, wordt aangenomen dat de commissie u informeert over die verwijzing.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

 • U hebt het recht op elk moment te kunnen beschikken over slachtofferhulp, of u het misdrijf nu wel of niet hebt aangegeven, en ook na afsluiting van het onderzoek en de vervolging.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

 • Het is uw recht dat uw Witness Care Unit u informeert over de aan de verdachte opgelegde straf (bij veroordeling), binnen één werkdag nadat zij die informatie heeft ontvangen van de rechtbank. De informatie bevat een korte uitleg van de betekenis en het effect van het vonnis.
 • Het is uw recht te worden verwezen naar de Prosecution Service voor een antwoord op al uw vragen over het vonnis die de Witness Care Unit zelf niet kan beantwoorden.
 • Naast bovenstaande rechten hebt u, als u een nauw verwante nabestaande bent in een zaak die daarvoor in aanmerking komt, tevens recht op een gesprek met een medewerker van de Crown Prosecution Service die u het vonnis toelicht. Dat gesprek vindt doorgaans plaats bij de rechtbank.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Het wettelijke programma Victim Contact Scheme (VCS) van de reclassering wordt aangeboden aan slachtoffers van gewelds- en seksuele misdrijven waarvoor de dader een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer is opgelegd. Het doel van het VCS is slachtoffers die voor het programma in aanmerking komen, via een speciaal benoemde contactfunctionaris informatie en advies te verstrekken over de strafrechtelijke procedure. Zo wordt het slachtoffer, naar goeddunken van de nationale reclassering, op de hoogte gehouden van belangrijke momenten in de periode waarin de dader de straf uitzit, zoals overplaatsing naar een open inrichting of invrijheidsstelling, en kunnen uitspraken over voor het slachtoffer relevante omstandigheden worden gedaan voor inachtneming bij de voorwaarden voor invrijheidsstelling.

Als u het slachtoffer bent van een dader die een gewelds- of seksueel misdrijf heeft begaan [1] en daarvoor is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer, of die als gedetineerde in een kliniek is opgenomen krachtens de Mental Health Act 1983, is het uw recht dat uw Witness Care Unit u informeert over het VCS en u laat weten dat uw gegevens binnen twintig werkdagen automatisch worden doorgegeven aan de nationale reclassering, tenzij u hebt aangegeven dat niet te willen.

Als u besluit tot deelname aan het VCS, hebt u het recht:

 • te beslissen of u informatie wilt ontvangen over belangrijke momenten in de straf van de dader;
 • op toewijzing van een Victim Liaison Officer die fungeert als uw aanspreekpunt bij de nationale reclassering, tenzij u slachtoffer bent van een patiënt zonder speciale beperkingen ("unrestricted patient" - zie hierna);
 • informatie te ontvangen van en verklaringen af te leggen tegenover de nationale reclassering over voor u als slachtoffer relevante omstandigheden die in acht worden genomen in de voorwaarden voor invrijheidsstelling of buitenvervolgingstelling in het geval van vrijlating. Een voorbeeld is de voorwaarde dat de dader geen contact mag opnemen met u of uw familie;
 • te worden geïnformeerd door de nationale reclassering over voor u of uw familie relevante voorwaarden waaraan de dader moet voldoen wanneer hij in vrijheid of buiten vervolging wordt gesteld;
 • te worden geïnformeerd over de datum waarop die voorwaarden eindigen;
 • te worden geïnformeerd over andere zaken die u volgens de nationale reclassering dient te weten gezien de omstandigheden van de zaak, zoals belangrijke momenten in de periode waarin de dader de straf uitzit of tijdens diens behandeling in het geval van een patiënt met een psychische aandoening voor wie wel of geen beperkingen gelden ("restricted patient" respectievelijk "unrestricted patient").

Als u een nauw verwante nabestaande van het slachtoffer bent en als de dader is veroordeeld tot

een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer voor een seksueel misdrijf, of als gedetineerde in een beveiligde kliniek wordt behandeld, dan wordt u eveneens deelname aan het VCS aangeboden. Bent u echter geen nabestaande van het slachtoffer, dan wordt dit discretionair besloten door de nationale reclassering.

Als u ouder, voogd of verzorger bent van een slachtoffer dat jonger dan 18 jaar of een kwetsbare volwassene is of dat anderszins niet in staat is tot volwaardige deelname aan het VCS, is het meestal zo dat u wordt gevraagd om namens het slachtoffer deel te nemen. Een ouder, voogd of verzorger kan echter niet worden gevraagd deel te nemen als dat niet in het belang van het slachtoffer wordt geacht.

Maatregelen voor bescherming van het slachtoffer bij ontsnapping

Mocht een dader onverhoopt uit hechtenis ontsnappen, dan stelt de politie u, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht door de gevangenis, het Youth Offending Team, de kliniek of het immigratiedetentiecentrum, zo mogelijk in kennis van de ontsnapping. Als is vastgesteld dat de dader een aanzienlijk gevaar voor u vormt, wordt u ook geïnformeerd over eventuele maatregelen die zijn genomen voor uw bescherming.

Artikel 45, lid 2, van de Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Als u hebt besloten tot deelname aan het VCS en de Parole Board overweegt invrijheidsstelling of overplaatsing naar een open inrichting van de dader, is het uw recht:

 • te worden geïnformeerd door de nationale reclassering of er een zitting van de Parole Board komt;
 • tegenover de Parole Board verklaringen af te leggen over de voorwaarden waaronder de dader wordt vrijgelaten (zie verklarende woordenlijst);
 • een toelichting te krijgen als een door u verzochte voorwaarde niet is opgenomen in de voorwaarden voor invrijheidsstelling van de dader;
 • dat uw Victim Liaison Officer u een toelichting geeft op de persoonlijke verklaring als slachtoffer, en hoe die wordt gebruikt door de Parole Board;
 • een persoonlijke verklaring af te leggen als slachtoffer, die wordt toegezonden aan de Parole Board;
 • een verzoek in te dienen om een hoorzitting van de Parole Board bij te wonen en er uw persoonlijke verklaring af te leggen, indien de Parole Board het passend vindt een hoorzitting te houden.
Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Schadevergoeding

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Criminal Injuries Compensation Scheme 2012

De Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 is een door de overheid gefinancierde regeling die in het leven is geroepen om een vergoeding toe te kennen aan onschuldige slachtoffers van geweldsmisdrijven in Groot-Brittannië. De Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) beheert de regeling en beslist over alle vorderingen. Niet alle vorderingen worden toegewezen; u moet voldoen aan de criteria van de regeling.

Uitleg bij de regeling vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Om een aanvraag in te dienen, begint u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Door de rechter gelaste vergoeding

Een Magistrates' Court kan een vergoeding gelasten tot 5 000 GBP per tenlastelegging. De Crown Court heeft onbeperkte bevoegdheden, maar houdt rekening met de middelen van de dader.

Het bedrag van de vergoeding moet passend zijn naar het oordeel van de rechter, en moet mede zijn gebaseerd op bewijzen en verklaringen van beide partijen.

Rechters hechten veel belang aan het gelasten van vergoedingen en zijn verplicht redenen op te geven als zij besluiten daarvan af te zien.

Meer informatie over door de Crown Court gelaste vergoedingen vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier:

Burgerlijke vordering

Het is aan u als slachtoffer om te beslissen of er een burgerlijke vordering wordt ingesteld. Een dergelijke vordering kan echter gevolgen hebben voor andere aanspraken op vergoeding. Het kan verstandig zijn juridisch advies in te winnen.

Informatie over het instellen van een vordering vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Handhaving van gelaste vergoedingen is een zaak van de rechter.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Nee - er wordt in Engeland en Wales geen voorschot betaald op een door de rechter gelaste vergoeding.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Mogelijk komt u daarvoor in aanmerking krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme; zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Krachtens de Criminal Injuries Compensation Scheme komt u mogelijk alsnog in aanmerking voor toekenning, ook al is de aanvaller niet bekend of niet veroordeeld. Meer informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Als de CICA heeft geconcludeerd dat u in aanmerking komt voor betaling maar geen definitief besluit kan nemen, kan zij tussentijdse betaling overwegen. Als de CICA geen definitief besluit kan nemen, komt dat waarschijnlijk doordat zij wacht tot duidelijk is wat de gevolgen van uw letsel op de lange termijn zijn.

Meer informatie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De Victims' Information Service biedt informatie over hulpdiensten bij u in de buurt, herstelrecht, het strafrechtstelsel, de Victims' Code en de Witness Charter. De link wordt in een nieuw venster geopend.Victims’ Information Service

Het ministerie van Justitie (MoJ) draagt zorg voor gesubsidieerde nationale slachtofferhulp. Het verstrekt ook subsidies aan Police and Crime Commissioners (PCCs) voor de plaatselijke instelling en verlening van emotionele en praktische ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven overeenkomstig artikel 143 van de Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014.

Plaatselijk gefinancierde diensten zijn toegankelijk via de websites van de betrokken Police and Crime Commissioners. U vindt de aangewezen PCC De link wordt in een nieuw venster geopend.hier

Voor het adres van het voor u dichtstbijzijnde Sexual Assault Referral Centre kunt u contact opnemen met De link wordt in een nieuw venster geopend.111 van de NHS voor niet-spoedeisende hulp. U kunt de gegevens ook opvragen bij uw huisarts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis bij u in de buurt, of opzoeken op de websiteDe link wordt in een nieuw venster geopend.NHS ChoicesDe link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364 website.

Hotline voor opvang slachtoffers

De Victim Information Service heeft een informatienummer voor slachtoffers: +44 808 168 9293.

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De politie moet u informeren over waar en hoe u advies of steun kunt krijgen, waaronder toegang tot medische ondersteuning, eventuele specialistische steun (bv. door een psycholoog) en alternatieve huisvesting.

Volgens De link wordt in een nieuw venster geopend.Part 7 van de Housing Act 1996 moeten plaatselijke huisvestingsinstanties assistentie verlenen aan personen en gezinnen die dakloos zijn en aankloppen voor hulp.

De National Health Service biedt steun bij:

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Veel niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen verlenen advies-, begeleidings- en andere algemene en gespecialiseerde diensten aan slachtoffers van misdaad - nationaal, regionaal en lokaal.

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.