Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Als slachtoffer van een misdrijf kent de wet u bepaalde individuele rechten toe vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces). U kunt ook gebruik maken van verscheidene vormen van bijstand en u kunt eventueel een vergoeding vorderen voor de schade die u door het misdrijf hebt geleden.

De strafrechtelijke procedure in Engeland en Wales start met een onderzoek in het kader waarvan de politie bewijs verzamelt. Nadat de politie haar onderzoek heeft afgerond, beslist de politie in minder ernstige zaken of de verdachte in staat van beschuldiging moet worden gesteld. In alle andere gevallen wordt de zaak overgedragen aan het openbaar ministerie. De openbare aanklager onderzoekt of er al dan niet voldoende bewijs tegen de verdachte is voor een reële kans om tot een veroordeling te kunnen komen en of het in het openbaar belang is om vervolging in te stellen tegen de verdachte. Indien de openbare aanklager beslist dat niet tot vervolging moet worden overgegaan, wordt de zaak geseponeerd. In alle andere gevallen licht de openbare aanklager de politie in over de tenlastelegging, waarna de politie de verdachte in staat van beschuldiging stelt en de zaak voor de rechter wordt gebracht.

Zaken voor minder ernstige misdrijven worden behandeld door een Magistrates' Court, gewoonlijk door een college van drie lekenrechters en minder vaak door één beroepsrechter. Zaken voor zwaardere misdrijven (zoals verkrachting of beroving) worden behandeld door een Crown Court, waarbij een beroepsrechter met een lekenjury rechtspreekt. De jury bestaat uit twaalf willekeurig uit het publiek gekozen mensen die naar het bewijs luisteren dat tijdens het proces wordt ingebracht, en beslissen of de gedaagde schuldig is aan het misdrijf. Tijdens het proces beslist de rechter over rechtsvragen, zoals de ontvankelijkheid van bepaald bewijsmateriaal. Als de jury de aangeklaagde aan het einde van het proces schuldig verklaart, bepaalt de rechter de strafmaat voor het misdrijf zoals vastgelegd bij wet.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.