Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Slachtoffers kunnen geen beroep instellen tegen de veroordeling of straf van de dader.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Na het proces hebt u het recht:

 • als u hebt getuigd voor de rechter, op een vergoeding van de onkosten die u volgens de Crown Prosecution Service is verschuldigd, die uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van een correct ingevuld declaratieformulier door de Crown Prosecution Service moet zijn betaald;
 • door de Witness Care Unit te worden geïnformeerd over de uitkomst van het proces, waaronder een beknopt overzicht van de redenen voor het besluit, indien die beschikbaar zijn. Deze informatie wordt u verstrekt binnen één werkdag nadat de Witness Care Unit die van de rechtbank heeft ontvangen;
 • door de Witness Care Unit te worden doorverwezen naar slachtofferhulp, waar dat gewenst is en die dienst beschikbaar is.

i) Als er een verzoek wordt ingediend bij de Crown Court om beroep in te stellen tegen een veroordeling of straf in de Magistrates’ Court.

U hebt recht op de volgende informatie van uw Witness Care Unit binnen één werkdag nadat zij die informatie heeft ontvangen van de rechtbank:

 • een ingestelde beroepsprocedure;
 • de datum, tijd en locatie van een zitting;
 • de uitkomst van dat beroep, waaronder eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis.

Verder hebt u het recht:

 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbank ziet erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt;
 • dat u de gegevens van een contactpersoon in de Crown Court worden verstrekt;
 • dat u informatie krijgt over slachtofferhulp, waar dat gewenst is en die dienst beschikbaar is.

ii) Als er bij het hof van beroep een aanvraag wordt ingediend om beroep in te stellen tegen een veroordeling of straf, of als er in een strafzaak bij het UK Supreme Court een aanvraag wordt ingediend of beroep wordt ingesteld over een rechtsvraag.

U hebt het recht:

 • binnen vijf werkdagen nadat de Witness Care Unit die informatie van de rechtbank heeft ontvangen, te vernemen dat de appellant toestemming is verleend om beroep in te stellen. Als u slachtoffer van een zeer ernstig misdrijf bent, voortdurend wordt lastiggevallen, kwetsbaar bent of geïntimideerd wordt, is het uw recht deze informatie binnen één werkdag te ontvangen;
 • informatie over de datum, tijd en locatie van een zitting te ontvangen van de Witness Care Unit binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van de Witness Care Unit te vernemen of de appellant in afwachting van het beroep op borgtocht in vrijheid wordt gesteld dan wel of de voorwaarden van de borgtocht zijn gewijzigd, binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van de Witness Care Unit actuele informatie te ontvangen over eventuele wijzigingen in de zittingsdata, binnen één werkdag nadat zij die informatie van de rechtbank heeft ontvangen;
 • van uw Witness Care Unit de gegevens van een contactpersoon in de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court te ontvangen;
 • binnen vijf werkdagen nadat de Witness Care Unit die informatie van de rechtbank heeft ontvangen, te worden ingelicht over het resultaat van het beroep. Hieronder vallen eventuele wijzigingen van het oorspronkelijke vonnis. Als u slachtoffer van een zeer ernstig misdrijf bent, voortdurend wordt lastiggevallen, kwetsbaar bent of geïntimideerd wordt, is het uw recht deze informatie binnen één werkdag te ontvangen;
 • te kunnen wachten en plaatsnemen in een andere ruimte dan de appellant en zijn of haar familie en vrienden. De rechtbankmedewerkers zien erop toe dat dit waar mogelijk gebeurt. Het komt zelden voor dat de appellant aanwezig is tijdens een zitting van het hooggerechtshof. Er worden bijzondere maatregelen voor u getroffen als de appellant aanwezig is en u niet in de rechtszaal aanwezig wilt zijn;
 • de medewerkers van de Criminal Appeal Office of UK Supreme Court te vragen om een kopie van de rechterlijke uitspraak nadat die is bekendgemaakt.

Als u een nauw verwante nabestaande bent in een daarvoor in aanmerking komende zaak, hebt u, nadat het beroep is toegestaan, recht op een gesprek met de Crown Prosecution Service waarin de aard van het beroep en de gerechtelijke procedure aan u worden uitgelegd.

Criminal Cases Review Commission

Na ontvangst van een verzoek van een dader onderzoekt de Criminal Cases Review Commission de veroordeling en het vonnis die de dader voor het misdrijf zijn opgelegd. Deze commissie kan een veroordeling of vonnis voor een nieuw beroep verwijzen als uit nieuwe informatie of argumenten zou blijken dat de veroordeling niet terecht of de straf te zwaar is. De commissie ontvangt jaarlijks ongeveer duizend verzoeken van veroordeelden en verwijst ongeveer dertig tot veertig zaken voor een nieuw beroep. In haar onderzoek van een zaak beoordeelt de commissie de potentiële gevolgen voor u en beslist zij of u in kennis moet worden gesteld. De commissie legt de redenen vast voor haar beslissingen omtrent de wijze waarop contact met u wordt opgenomen en stelt in voorkomende gevallen de politie op de hoogte van die beslissingen.

 • U hebt recht op kennisgeving door de commissie als volgens haar redelijkerwijs te verwachten is dat u te maken krijgt met een beroep.
 • Als het naar het oordeel van de commissie nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, laat zij u weten dat er een verzoek is ontvangen en dat de zaak wordt onderzocht. Na het onderzoek beslist de commissie of de veroordeling of het vonnis naar de rechter moet worden verwezen en stelt zij u in kennis van haar beslissing, tenzij u uitdrukkelijk hebt verzocht niet te worden geïnformeerd.
 • Als de commissie van oordeel is dat het nodig is contact met u op te nemen in de loop van het onderzoek, maar vervolgens besluit de veroordeling of het vonnis te verwijzen naar de rechter, wordt aangenomen dat de commissie u informeert over die verwijzing.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

 • U hebt het recht op elk moment te kunnen beschikken over slachtofferhulp, of u het misdrijf nu wel of niet hebt aangegeven, en ook na afsluiting van het onderzoek en de vervolging.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

 • Het is uw recht dat uw Witness Care Unit u informeert over de aan de verdachte opgelegde straf (bij veroordeling), binnen één werkdag nadat zij die informatie heeft ontvangen van de rechtbank. De informatie bevat een korte uitleg van de betekenis en het effect van het vonnis.
 • Het is uw recht te worden verwezen naar de Prosecution Service voor een antwoord op al uw vragen over het vonnis die de Witness Care Unit zelf niet kan beantwoorden.
 • Naast bovenstaande rechten hebt u, als u een nauw verwante nabestaande bent in een zaak die daarvoor in aanmerking komt, tevens recht op een gesprek met een medewerker van de Crown Prosecution Service die u het vonnis toelicht. Dat gesprek vindt doorgaans plaats bij de rechtbank.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Het wettelijke programma Victim Contact Scheme (VCS) van de reclassering wordt aangeboden aan slachtoffers van gewelds- en seksuele misdrijven waarvoor de dader een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer is opgelegd. Het doel van het VCS is slachtoffers die voor het programma in aanmerking komen, via een speciaal benoemde contactfunctionaris informatie en advies te verstrekken over de strafrechtelijke procedure. Zo wordt het slachtoffer, naar goeddunken van de nationale reclassering, op de hoogte gehouden van belangrijke momenten in de periode waarin de dader de straf uitzit, zoals overplaatsing naar een open inrichting of invrijheidsstelling, en kunnen uitspraken over voor het slachtoffer relevante omstandigheden worden gedaan voor inachtneming bij de voorwaarden voor invrijheidsstelling.

Als u het slachtoffer bent van een dader die een gewelds- of seksueel misdrijf heeft begaan [1] en daarvoor is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer, of die als gedetineerde in een kliniek is opgenomen krachtens de Mental Health Act 1983, is het uw recht dat uw Witness Care Unit u informeert over het VCS en u laat weten dat uw gegevens binnen twintig werkdagen automatisch worden doorgegeven aan de nationale reclassering, tenzij u hebt aangegeven dat niet te willen.

Als u besluit tot deelname aan het VCS, hebt u het recht:

 • te beslissen of u informatie wilt ontvangen over belangrijke momenten in de straf van de dader;
 • op toewijzing van een Victim Liaison Officer die fungeert als uw aanspreekpunt bij de nationale reclassering, tenzij u slachtoffer bent van een patiënt zonder speciale beperkingen ("unrestricted patient" - zie hierna);
 • informatie te ontvangen van en verklaringen af te leggen tegenover de nationale reclassering over voor u als slachtoffer relevante omstandigheden die in acht worden genomen in de voorwaarden voor invrijheidsstelling of buitenvervolgingstelling in het geval van vrijlating. Een voorbeeld is de voorwaarde dat de dader geen contact mag opnemen met u of uw familie;
 • te worden geïnformeerd door de nationale reclassering over voor u of uw familie relevante voorwaarden waaraan de dader moet voldoen wanneer hij in vrijheid of buiten vervolging wordt gesteld;
 • te worden geïnformeerd over de datum waarop die voorwaarden eindigen;
 • te worden geïnformeerd over andere zaken die u volgens de nationale reclassering dient te weten gezien de omstandigheden van de zaak, zoals belangrijke momenten in de periode waarin de dader de straf uitzit of tijdens diens behandeling in het geval van een patiënt met een psychische aandoening voor wie wel of geen beperkingen gelden ("restricted patient" respectievelijk "unrestricted patient").

Als u een nauw verwante nabestaande van het slachtoffer bent en als de dader is veroordeeld tot

een gevangenisstraf van twaalf maanden of langer voor een seksueel misdrijf, of als gedetineerde in een beveiligde kliniek wordt behandeld, dan wordt u eveneens deelname aan het VCS aangeboden. Bent u echter geen nabestaande van het slachtoffer, dan wordt dit discretionair besloten door de nationale reclassering.

Als u ouder, voogd of verzorger bent van een slachtoffer dat jonger dan 18 jaar of een kwetsbare volwassene is of dat anderszins niet in staat is tot volwaardige deelname aan het VCS, is het meestal zo dat u wordt gevraagd om namens het slachtoffer deel te nemen. Een ouder, voogd of verzorger kan echter niet worden gevraagd deel te nemen als dat niet in het belang van het slachtoffer wordt geacht.

Maatregelen voor bescherming van het slachtoffer bij ontsnapping

Mocht een dader onverhoopt uit hechtenis ontsnappen, dan stelt de politie u, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht door de gevangenis, het Youth Offending Team, de kliniek of het immigratiedetentiecentrum, zo mogelijk in kennis van de ontsnapping. Als is vastgesteld dat de dader een aanzienlijk gevaar voor u vormt, wordt u ook geïnformeerd over eventuele maatregelen die zijn genomen voor uw bescherming.

Artikel 45, lid 2, van de Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Als u hebt besloten tot deelname aan het VCS en de Parole Board overweegt invrijheidsstelling of overplaatsing naar een open inrichting van de dader, is het uw recht:

 • te worden geïnformeerd door de nationale reclassering of er een zitting van de Parole Board komt;
 • tegenover de Parole Board verklaringen af te leggen over de voorwaarden waaronder de dader wordt vrijgelaten (zie verklarende woordenlijst);
 • een toelichting te krijgen als een door u verzochte voorwaarde niet is opgenomen in de voorwaarden voor invrijheidsstelling van de dader;
 • dat uw Victim Liaison Officer u een toelichting geeft op de persoonlijke verklaring als slachtoffer, en hoe die wordt gebruikt door de Parole Board;
 • een persoonlijke verklaring af te leggen als slachtoffer, die wordt toegezonden aan de Parole Board;
 • een verzoek in te dienen om een hoorzitting van de Parole Board bij te wonen en er uw persoonlijke verklaring af te leggen, indien de Parole Board het passend vindt een hoorzitting te houden.
Laatste update: 01/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.