Rechten van slachtoffers – per land

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

Hoe geef ik een misdrijf aan?

U kunt aangifte doen van een misdrijf door het alarmnummer 112 van de politie te bellen (als u dringend hulp van de politie nodig hebt), een schriftelijke verklaring af te leggen op het dichtstbijzijnde politiebureau, of uw verklaring per e-mail te versturen aan de bevoegde politieprefectuur. Meer informatie over hoe u aangifte doet van een misdrijf vindt u hier.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Nadat u aangifte hebt gedaan van een misdrijf, wordt er contact met u opgenomen en wordt u geïnformeerd over de verdere procedure (er wordt bijvoorbeeld gevraagd of u een getuigenverklaring wilt afleggen, informatie over mogelijke getuigen wilt verstrekken, wilt helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal enz.). Indien nodig, ontvangt u ook informatie over eventuele slachtofferhulp en andere beschermingsmaatregelen.

Noteer na uw verhoor het nummer van de strafzaak en de naam van de rechercheur die verantwoordelijk is voor de zaak. Dit maakt het voor u eenvoudiger om de politie op een later moment te verzoeken om informatie.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

U hebt het recht zich tijdens de procedure te laten bijstaan door een advocaat. Indien u zich geen advocaat kunt veroorloven, kunt u de rechter verzoeken om door de staat betaalde rechtsbijstand.

Alle minderjarige slachtoffers met belangen die strijdig zijn met die van hun wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op gratis rechtsbijstand.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers en getuigen hebben recht op vergoeding van de als gevolg van de strafrechtelijke procedure gemaakte onkosten of misgelopen inkomsten. U kunt bijvoorbeeld aanspraak maken op reiskosten of misgelopen inkomsten wanneer u gaat getuigen. Als u aanspraak wilt maken op onkostenvergoeding, meldt u dit aan de instantie die u heeft opgeroepen. Die instantie geeft u instructies over de manier waarop u uw verzoek kunt indienen.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Zodra een strafrechtelijke procedure wordt beëindigd, wordt er onmiddellijk een afschrift van de betreffende beslissing verzonden aan u of uw vertegenwoordiger. Als slachtoffer kunt u binnen tien dagen na ontvangst van de beslissing om de strafrechtelijke procedure te beëindigen, verzoeken om inzage in het strafdossier. Binnen die tien dagen hebt u ook het recht om het openbaar ministerie te verzoeken de uitspraak te toetsen.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

Als slachtoffer bent u procespartij en gelden voor u dezelfde voorwaarden als voor andere partijen. U hebt dus het recht bij het proces betrokken te worden.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

Als er een misdrijf tegen u is gepleegd, bent u slachtoffer in de strafrechtelijke procedure. U hebt echter ook het recht om in het kader van dezelfde procedure een burgerlijke vordering in te stellen. Het concept van particuliere strafvervolging bestaat niet in het Estse recht.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Op grond van het wetboek van strafvordering heeft een slachtoffer het recht om:

 1. bezwaar te maken tegen de weigering om een strafrechtelijke procedure in gang te zetten en tegen de beëindiging van een strafrechtelijke procedure;
 2. een burgerlijke vordering in te stellen via een onderzoeksinstantie of het openbaar ministerie;
 3. een getuigenverklaring af te leggen, of te weigeren een getuigenverklaring af te leggen, tegen personen met wie hij of zij een nauwe band heeft;
 4. bewijsmateriaal aan te brengen;
 5. verzoeken en klachten in te dienen;
 6. de notulen van de procedure in te zien en verklaringen af te leggen over de voorwaarden, het verloop, de uitkomsten en de notulen van de procedure (uw verklaringen worden schriftelijk vastgelegd);
 7. kennis te nemen van de inhoud van het strafdossier nadat het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak is afgesloten;
 8. deel te nemen aan de terechtzitting;
 9. in te stemmen, of te weigeren in te stemmen, met een schikkingsprocedure en een oordeel te geven over de tenlastelegging en de straf, en over de hoogte van de schadevergoeding zoals vermeld in de tenlastelegging en de burgerlijke vordering;
 10. in te stemmen met het opleggen van een gerechtelijk verbod en te verzoeken om oplegging van een gerechtelijk verbod;
 11. in het geval van seksueel geweld, seksistisch geweld of een strafbaar feit dat is gepleegd binnen een persoonlijke relatie te verzoeken om verhoord te worden door iemand van hetzelfde geslacht, tenzij het verhoor wordt afgenomen door een officier van justitie of rechter of dit het verloop van de procedure zou belemmeren.

Een slachtoffer is verplicht om:

 1. te verschijnen als hij of zij wordt gedagvaard door een onderzoeksinstantie, het openbaar ministerie of een rechter;
 2. deel te nemen aan procedurele handelingen en gehoor te geven aan de bevelen van de onderzoeksinstantie, het openbaar ministerie en de rechter.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

U hebt het recht om tijdens het proces verklaringen af te leggen en uw oordeel te geven. U hebt het recht om tegenover de rechter een getuigenverklaring af te leggen als het openbaar ministerie om uw verhoor verzoekt.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

De rechter informeert u over het tijdstip en de plaats van de terechtzittingen en u wordt ook op de hoogte gesteld van de gerechtelijke beslissing, die aan u wordt overhandigd, tenzij u persoonlijk aanwezig bent bij het uitspreken van de beslissing.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

U hebt het recht om op het openbaar ministerie inzage te krijgen in de procesdossiers nadat het gerechtelijk vooronderzoek is afgesloten of als de strafrechtelijke procedure is beëindigd. Het openbaar ministerie stelt u op de hoogte van dit recht en geeft instructies over de manier waarop u inzage kunt krijgen in de dossiers.

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.