Rechten van slachtoffers – per land

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Tegen een uitspraak van een gerecht van eerste aanleg (käräjäoikeus) kan beroep worden ingesteld bij een hof van beroep (hovioikeus). In het algemeen neemt het hof van beroep het dossier pas in zijn geheel in behandeling als de vereiste toestemming om in beroep te gaan is verleend.

Tegen een uitspraak van het hof van beroep kan beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof (korkein oikeus) Wanneer u in beroep gaat bij het hooggerechtshof, hebt u toestemming nodig om een hogere voorziening in te stellen. Deze wordt alleen gegeven onder wettelijk vastgestelde voorwaarden.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Voor bepaalde ernstige misdrijven hebt u het recht om op verzoek een kennisgeving te ontvangen van de vrijlating van een gedetineerde of een persoon in voorarrest (zie hieronder).

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Hoelang?

Slachtofferhulporganisaties verlenen zo nodig hulp en advies, ook na het proces.

Aan de duur hiervan is geen grens gesteld. In geval van huiselijk geweld wordt op basis van de multidisciplinaire risicobeoordeling een beschermingsprogramma opgesteld dat niet gebonden is aan het einde van de gerechtelijke procedure.

Uw recht op bijstand uit het netwerk voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel vervalt als in de bindende beslissing in het strafproces niemand wordt veroordeeld voor mensenhandel.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de beslissing in een strafzaak, als u daarom vraagt. In de uitspraak wordt aangegeven welke straf de beschuldigde krijgt opgelegd, met name de duur van de gevangenisstraf.

De partijen bij het strafproces ontvangen een afschrift van de uitspraak dat geldt als officieel document. U wordt niet op de hoogte gebracht van de gevangenis waar de dader mogelijk zal worden geplaatst.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Voor bepaalde ernstige misdrijven hebt u het recht om op verzoek een kennisgeving te ontvangen van de vrijlating van een gedetineerde of een persoon in voorarrest en te worden geïnformeerd wanneer hij of zij ontsnapt of, onder bepaalde voorwaarden, wanneer hij of zij op andere wijze de gevangenis verlaat. Als u geïnformeerd wilt worden, moet u dit laten weten aan de met het onderzoek belaste autoriteit of de openbare aanklager. De met het onderzoek belaste autoriteit zal u hier meer informatie over geven.

Informatie wordt alleen verstrekt als men van oordeel is dat dit het leven of de gezondheid van de gevangene of de persoon in voorlopige hechtenis niet in gevaar brengt.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Nee, een dergelijk recht hebt u niet.

Laatste update: 05/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.