Rechten van slachtoffers – per land

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Als burgerlijke partij kunt u in beginsel beroep instellen tegen een uitspraak, doch enkel voor wat betreft het misdrijf dat de aanleiding vormde voor uw optreden in die hoedanigheid. Voorts kunt u geen beroep instellen, wanneer dat enkel zou berusten op het argument dat u het niet eens bent met de zwaarte van de sanctie.

De termijn voor het instellen van beroep is één week. Als u of uw advocaat de zitting heeft bijgewoond buiten uw eigen verhoor om, vangt deze termijn aan na de kennisgeving van de uitspraak. Is dit niet het geval, dan begint de termijn te lopen, zodra de uitspraak aan u is toegezonden.

Als particuliere aanklager beschikt u over de rechtsmiddelen die het openbaar ministerie kan aanwenden in een procedure waarin het een strafvordering heeft ingesteld.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Als u hier vooraf om hebt verzocht, zult u worden geïnformeerd over de uitkomst van de gerechtelijke procedure. Als burgerlijke partij kunt u tevens een kopie van de uitspraak krijgen.

Voorts wordt u er op uw verzoek, als slachtoffer van het misdrijf, over geïnformeerd als de veroordeelde een contactverbod is opgelegd.

Als u een rechtmatig belang aantoont of dat hebt gedaan in het kader van de procedure voor uw toelating als optredende partij in de strafprocedure, hebt u er eveneens recht op te weten of er ten aanzien van de veroordeelde een gevangenisstraf of een plaatsingsmaatregel is gelast dan wel opgeheven, of als voor het eerst versoepeling van de tenuitvoerlegging van zijn of haar straf of verlof is verleend. U wordt ook in kennis gesteld van elke nieuwe versoepeling van de tenuitvoerlegging van de straf of elk nieuw verlof, indien u daar een rechtmatig belang bij hebt en geen hoger rechtmatig belang van de veroordeelde zich daartegen verzet.

Tot slot wordt u erover geïnformeerd als de veroordeelde is ontsnapt en zich derhalve aan een vrijheidsbenemende maatregel heeft onttrokken. U wordt in dat geval op de hoogte gebracht van de maatregelen die zijn getroffen om u te beschermen.

Als u bijvoorbeeld op een later tijdstip een burgerlijke vordering wilt instellen tegen de veroordeelde, kunt u, op grond van uw recht op toegang tot de dossiers, informatie uit het strafdossier krijgen om deze vordering voor te bereiden. De veroordeelde wordt vooraf gehoord om uit te sluiten dat er van zijn of haar kant een hoger rechtmatig belang bestaat, op grond waarvan u de toegang tot het dossier moet worden geweigerd.

Als een verzoek om schadevergoeding of smartengeld is gehonoreerd in de uitspraak in het strafproces, kunt u, nadat de uitspraak van kracht is geworden, de tenuitvoerleggingsrechtbank of een gerechtsdeurwaarder verzoeken om dwangmaatregelen onder overlegging van een kopie van het tenuitvoerleggingsdeel van de uitspraak.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Hoelang?

U komt ook in aanmerking voor ondersteuning en psychosociale begeleiding zolang de gerechtelijke procedure nog loopt na het proces.

Verder blijft u, net als tijdens het proces, in aanmerking komen voor beschermingsmaatregelen zolang de dreiging voortduurt.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Zoals hierboven aangegeven (zie “Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?”) zult u worden geïnformeerd over de uitkomst van de procedure als u daar om hebt verzocht.

De plaats waar de veroordeelde naartoe wordt gebracht in geval van een gevangenisstraf of andere vrijheidsbenemende maatregel, wordt echter niet bekendgemaakt.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U wordt daarover geïnformeerd, als u daar om hebt verzocht (zie ook hierboven onder de vraag “Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?”)

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

U wordt niet bij dergelijke beslissingen betrokken en u kunt evenmin beroep instellen. In het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling kan de rechtbank met het oog op uw bescherming verplichtingen en bevelen (bijvoorbeeld een contactverbod) of een herstelmaatregel (bijvoorbeeld betaling van een schadevergoeding) in haar beslissing opnemen. De rechtbank kan eveneens een contactverbod opleggen in geval van sociaal-gerechtelijk toezicht na de opheffing van een vrijheidsbenemende maatregel. Bij overtreding van dit verbod kunnen opnieuw sancties tegen de veroordeelde worden getroffen.

Laatste update: 20/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.