Rechten van slachtoffers – per land

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Aan het einde van het proces zal de rechter de verdachte veroordelen of vrijspreken, afhankelijk van het geleverde bewijs. Als de rechter de verdachte niet schuldig acht, wordt hij vrijgesproken van het ten laste gelegde, en als u zich als burgerlijke partij (politikós enágon) in de procedure hebt gevoegd, wordt er geen beslissing genomen over uw vordering tot herstel of schadevergoeding voor morele schade, pijn en smart. In dat geval heeft de verdachte het recht om een tegenvordering tegen u in te stellen en vergoeding te vorderen van alle kosten die hij in verband met de zaak heeft gemaakt (artikel 71 van het Wetboek van Strafvordering (Kódikas Poinikís Dikonomías — "KPD"). Als de rechter de verdachte schuldig acht, zal hij hem veroordelen en een beslissing nemen over het bedrag dat de verdachte als schadeloosstelling aan u moet betalen op basis van uw civiele vordering.

Als de rechter de verdachte vrijspreekt, kunt u alleen beroep aantekenen tegen de beslissing als u bent veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en kosten aan de verdachte, en uitsluitend in dat verband, op grond van artikel 486, lid 1, onder b), KPD. Daarnaast kunt u, als u een burgerlijke partij bent, beroep instellen tegen een onderdeel van de beslissing waarin uw vordering als rechtens ongegrond is afgewezen of tegen een onderdeel waarin u financiële genoegdoening of schadevergoeding is toegekend (artikel 488 KPD).

Ook kunt u de openbare aanklager verzoeken om hoger beroep tegen het vonnis in te stellen.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Zodra het vonnis van de rechtbank van kracht is geworden, is uw rol in de strafprocedure over het algemeen voorbij. De Griekse wetgeving biedt slachtoffers van misdrijven verder geen rechten in de tenuitvoerleggingsfase van het vonnis. Hierop is slechts één uitzondering: als u minderjarig bent en het slachtoffer bent van een misdrijf tegen de persoonlijke en seksuele vrijheid, hebt u alle bijbehorende rechten, zelfs als u zich niet als burgerlijke partij in de procedure hebt gevoegd. Het gaat dan onder meer om het recht om door de openbare aanklager op de hoogte te worden gesteld van de voorlopige of definitieve invrijheidstelling van de dader en van elk verlof dat hem wordt verleend terwijl hij de gevangenisstraf uitzit (artikel 108A KPD).

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als slachtoffer hebt u – afhankelijk van uw behoeften – recht op gratis en vertrouwelijke algemene of specialistische hulp en zorg, voor, tijdens en gedurende een redelijke periode na afloop van de strafrechtelijke procedure. Ook uw familieleden kunnen aanspraak maken op deze rechten, afhankelijk van hun behoeften en de ernst van de schade die zij hebben geleden als gevolg van het strafbare feit dat tegen u is gepleegd. De politie, of een andere bevoegde instantie waarbij u aangifte doet, kan u op uw verzoek informatie geven of u doorverwijzen naar: de maatschappelijke diensten van lokale overheden op het eerste en tweede niveau; de geestelijke gezondheidszorg; de gemeenschapscentra (Kéntra Koinótitas) en de adviescentra (symvoulevtiká kéntra) van het Algemeen Secretariaat voor gendergelijkheid; de ondersteuningsstructuren van het Nationaal Centrum voor sociale solidariteit (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis); de Onafhankelijke Bureaus voor de bescherming van minderjarige slachtoffers (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) van het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten; of particuliere organisaties en verenigingen van professionals of vrijwilligers. Als u als vrouw slachtoffer bent van een misdrijf tegen uw persoonlijke of seksuele vrijheid, van financiële uitbuiting van uw seksleven of van huiselijk geweld, mensenhandel, koppelarij of racistische misdrijven, hebben uw kinderen ook recht op ondersteuning en zorg (artikel 61 van Wet 4478/2017 betreffende het recht op toegang tot slachtofferhulporganisaties en zorg (artikel 8 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Algemene hulp- en zorgorganisaties kunnen u onder andere informeren en adviseren over uw rechten als slachtoffer en uw recht om schadevergoeding te vorderen voor letsel dat het gevolg is van een strafbaar feit; informeren over uw mogelijkheden om als burgerlijke partij of getuige aan de strafrechtelijke procedure deel te nemen; informeren over of rechtstreeks doorverwijzen naar relevante bestaande gespecialiseerde hulporganisaties; emotionele en psychologische ondersteuning verlenen; adviseren over financiële en praktische kwesties naar aanleiding van het strafbare feit; of adviseren omtrent het voorkomen van secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie en vergelding.

Gespecialiseerde hulp- en zorgorganisaties verwijzen slachtoffers door naar een opvanghuis of regelen andere passende tijdelijke opvang voor slachtoffers die een veilige plek nodig hebben vanwege een dreigend risico van secundaire of herhaalde victimisatie, intimidatie of vergelding. Deze organisaties kunnen ook geïntegreerde steun verlenen, met inbegrip van traumazorg en counseling voor slachtoffers met specifieke behoeften, zoals slachtoffers van racistisch of seksueel geweld, slachtoffers van identiteits- of gendergerelateerd geweld en slachtoffers van geweld in hechte relaties (artikel 62 van Wet 4478/2017 betreffende ondersteuning door slachtofferhulporganisaties (artikel 9 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Als slachtoffer wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van de strafprocedure en wordt u, indien u daarom verzoekt, zonder onnodige vertraging in kennis gesteld van de uitspraak van de rechtbank, overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde dat u zich als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure hebt gevoegd. Als u zich als burgerlijke partij in de strafrechtelijke procedure hebt gevoegd, kunt u per e-mail, in persoon of via uw advocaat informatie ontvangen over de procedure (artikel 59 van Wet 4478/2017 betreffende het recht van slachtoffers op informatie over hun zaak (artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd als een bevel tot voorlopige hechtenis door de bevoegde gerechtelijke instantie wordt ingetrokken of gewijzigd, of als de dader definitief in vrijheid wordt gesteld, is ontsnapt uit de gevangenis of verlof krijgt van de verantwoordelijke functionarissen van de penitentiaire inrichting, met inbegrip van informatie over de maatregelen die kunnen worden genomen om u te beschermen wanneer de dader in vrijheid is gesteld of is ontsnapt uit de gevangenis. Indien de openbare aanklager daarmee instemt, moet de bovenbedoelde informatie u worden verstrekt als er een daadwerkelijk of potentieel gevaar voor uw veiligheid bestaat, tenzij de dader in gevaar wordt gebracht door de bekendmaking van deze informatie (artikel 59 van Wet 4478/2017 betreffende het recht van slachtoffers op informatie over hun zaak (artikel 6 van Richtlijn 2012/29/EU)).

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Nee. De rechtbank kan wel vergoeding bevelen van de schade die het slachtoffer van het misdrijf heeft geleden (artikel 100, lid 3, onder a), van het Wetboek van Strafrecht (Poinikós Kódikas — "PK") als alternatief of als voorwaarde voor de opschorting van de straf, in combinatie met een proeftijd of toezicht door een reclasseringsambtenaar (epimelitís koinonikís arogís)(artikel 100 PK). De reclasseringsambtenaar houdt toezicht op de naleving van de door de rechter opgelegde voorwaarden. Als deze niet worden nageleefd, kan de bevoegde openbare aanklager de rechter die de opschorting heeft bevolen, verzoeken het bevel in te trekken.

Laatste update: 14/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.