Rechten van slachtoffers – per land

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Het slachtoffer kan beroep instellen tegen de beslissing als hij of zij tevens plaatsvervangend particuliere aanklager, particuliere aanklager of civiele partij is of als de beslissing een bepaling bevat die een beroep mogelijk maakt. De civiele partij kan beroep instellen tegen de bepaling waarin de civiele vordering wordt behandeld. Als er enige andere bepaling in de beslissing met betrekking tot het slachtoffer is opgenomen, kan hij of zij beroep instellen tegen deze bepaling.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Als tegen de beslissing in eerste of tweede aanleg beroep is ingesteld, heeft het slachtoffer het recht het proces en de openbare zitting van de rechtbank van tweede of derde aanleg bij te wonen, de stukken die tijdens de procedure zijn opgesteld, in te zien, verzoeken in te dienen en opmerkingen te maken, en zich na het slotbetoog van de openbare aanklager tot de rechtbank te richten.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als het gaat om de ondersteuning van slachtoffers, valt het antwoord op deze vraag onder de verantwoordelijkheid van het plaatsvervangend staatssecretariaat voor justitie en private wetgeving van het ministerie van Justitie en de plaatsvervangend staatssecretaris voor het beheer van rechtsmethodieken van het ministerie van Justitie. Wanneer het de bescherming van slachtoffers betreft, valt het onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

De rechterlijke beslissing, waaruit het slachtoffer kan opmaken wat de inhoud van de veroordeling is, te weten de aard, het type, de omvang en de inhoud van de straf of maatregelen die aan de verdachte zijn opgelegd, moet door de rechtbank aan het slachtoffer worden betekend.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Het slachtoffer of, in geval van zijn of haar overlijden, de persoon die zijn of haar rechten uitoefent, heeft het recht om op verzoek de volgende informatie te krijgen over het misdrijf dat het slachtoffer aangaat:

a) de vrijlating of ontsnapping van een verdachte in voorarrest;

b) de voorwaardelijke of definitieve invrijheidstelling of ontsnapping van een tot gevangenisstraf veroordeelde persoon of wanneer de gevangenisstraf van deze persoon wordt onderbroken;

c) de invrijheidstelling of ontsnapping van een tot hechtenis veroordeelde persoon of wanneer de hechtenis van deze persoon wordt onderbroken;

d) de invrijheidstelling of ontsnapping van een persoon die onvrijwillig onder medische behandeling staat;

e) de invrijheidstelling, het verlof zonder toestemming en het aanpassingsverlof van een persoon die onvrijwillig onder medische behandeling staat;

f) in geval van een opleiding voor jeugddelinquenten, hun tijdelijke of permanente invrijheidstelling of wanneer zij de instelling zonder toestemming verlaten en hun opleiding onderbroken wordt.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

De penitentiaire inrichting stelt de laatste dag van de gevangenisstraf vast en zorgt ervoor voor dat de veroordeelde op die dag in vrijheid wordt gesteld. Als de penitentiaire inrichting een verzoek indient om voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde, houdt de strafrechter een hoorzitting waarover het slachtoffer niet wordt ingelicht en waarbij hij of zij niet aanwezig kan zijn. Het slachtoffer mag geen verklaring afleggen of beroep instellen tegen de beslissing van de rechter over de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.