Rechten van slachtoffers – per land

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Alleen een slachtoffer dat zich als civiele partij in de procedure heeft gevoegd, heeft een autonoom recht om beroep in te stellen. Dit recht is in elk geval beperkt tot de bescherming van uw eigen civiele belangen.

Volgens de Italiaanse Wet nr. 46/2006 heeft een civiele partij niet langer een algemeen recht om beroep in te stellen. U kunt alleen beroep instellen bij het Hof van Cassatie (Corte di Cassazione).

U kunt in de volgende gevallen beroep instellen:

  • tegen aspecten van de veroordeling die betrekking hebben op de civiele procedure;
  • tegen een beslissing tot vrijspraak die alleen de civiele aspecten van de zaak betreft;
  • tegen aspecten van de beslissing die betrekking hebben op uw eigen recht op vergoeding van schade en kosten.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Wanneer u als slachtoffer herziening wenst en u hebt zich als civiele partij in het proces gevoegd dat is afgesloten met de uitspraak waarvan u om herziening wilt verzoeken, dan hebt u het recht om na het begin van de hoorfase te interveniëren met betrekking tot de ontvankelijkheid van het verzoek zelf. Dit geldt ook wanneer u buitengewoon beroep hebt ingesteld tegen een strafvermindering in ruil voor een schuldbekentenis, waarbij in een bijzondere uitspraak wordt vastgesteld dat een beslissing kan worden aangevraagd en verkregen dat de dader de juridische kosten vergoedt.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Wetsbesluit nr. 9 van 11 februari 2015 bevat voorschriften voor de uitvoering van Richtlijn nr. 2011/99/EU, die is gebaseerd op het principe van wederzijdse erkenning. Deze richtlijn regelt het Europees beschermingsbevel, dat moet garanderen dat maatregelen ter bescherming van een persoon tegen een strafbare handeling die schade aan die persoon kan toebrengen of een bedreiging kan vormen voor zijn leven, zijn lichamelijke of geestelijke gezondheid, zijn waardigheid, zijn persoonlijke vrijheid of zijn seksuele integriteit, ook worden gehandhaafd wanneer die persoon naar een andere lidstaat verhuist. De richtlijn bepaalt dat een Europees beschermingsbevel alleen kan worden uitgevaardigd wanneer in de uitvaardigende staat al een beschermingsmaatregel is vastgesteld waarbij aan de persoon die gevaar veroorzaakt, een of meer van de volgende verboden of beperkingen worden opgelegd: een verbod tot het betreden van bepaalde locaties, plaatsen of omschreven gebieden waar de beschermde persoon verblijft of die door hem worden bezocht, een verbod op contact met de beschermde persoon of een regeling daarvoor, of een verbod om de beschermde persoon tot binnen een bepaalde afstand te benaderen of een regeling daarvoor. Bij ontvangst van een Europees beschermingsbevel moet de bevoegde autoriteit van de uitvoerende lidstaat dat bevel zo snel mogelijk erkennen en alle maatregelen vaststellen die haar in soortgelijke gevallen krachtens het nationale recht ter beschikking zouden staan om de bescherming van de beschermde persoon te waarborgen.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Nadat de beraadslagingen zijn afgerond, zal de voorzitter het dictum van de uitspraak opstellen en ondertekenen en wordt een beknopte samenvatting gemaakt van de feitelijke en juridische gronden waarop de uitspraak is gebaseerd. De uitspraak wordt tijdens de zitting bekendgemaakt en het dictum wordt dan voorgelezen. Voorlezing van de motivering en het dictum van de uitspraak wordt beschouwd als kennisgeving van de uitspraak aan de partijen die ter zitting aanwezig zijn of aanwezig zouden moeten zijn. De rechter spreekt een veroordeling uit als buiten redelijke twijfel vaststaat dat de verdachte schuldig is aan het misdrijf. Bij de uitspraak geeft de rechter een toelichting op de opgelegde straf en eventuele preventiemaatregelen (misure di sicurezza). Als de veroordeelde insolvent is, gelast de rechter diens civiele vertegenwoordiger de geldboete te betalen. Daarnaast zal de veroordeelde in de uitspraak worden gelast de proceskosten te betalen. Op verzoek van de civiele partij gelast de rechter publicatie van de veroordeling in dagbladen op kosten van de veroordeelde en zo nodig ook van zijn civiele vertegenwoordiger.

De uitspraak bevat:

  1. de aanhef "in nome del popolo italiano" ["in naam van het Italiaanse volk"] en de vermelding van de instantie die de uitspraak heeft gedaan;
  2. de persoonsgegevens van de dader en andere persoonlijke informatie waarmee zijn identiteit kan worden vastgesteld, en algemene gegevens over andere private partijen die bij de zaak zijn betrokken;
  3. de tenlastelegging;
  4. de opmerkingen van de partijen;
  5. een beknopte uiteenzetting van de feitelijke en juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd, met vermelding van het bewijs dat de basis voor de beslissing vormt en een uiteenzetting van de redenen waarom de rechter het contrasterende bewijs onbetrouwbaar acht;
  6. het dictum met vermelding van de artikelen van de toegepaste wetten;
  7. de datum en de handtekening van de rechter.

De uitspraak wordt na publicatie gearchiveerd bij de griffie van de rechtbank. Als publicatie niet binnen dertig dagen plaatsvindt of, in geval van een andere termijn, niet binnen ten hoogste negentig dagen nadat de uitspraak is gedaan, wordt een kennisgeving van de uitspraak meegedeeld aan het openbaar ministerie en de private partijen die het recht hebben beroep in te stellen, en aan de raadsman van de dader wanneer de uitspraak wordt gedaan.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Artikel 90 ter van het Wetboek van Strafvordering (Codice di procedura penale) bepaalt dat u bij geweldsmisdrijven tegen personen, als u daarom hebt verzocht, onmiddellijk in kennis moet worden gesteld van voorbereidingen voor invrijheidstelling of voor beëindiging van een vrijheidsbenemende maatregel. Dit is ook het geval als de verdachte zich aan de voorlopige hechtenis of de gevangenisstraf onttrekt en als de veroordeelde opzettelijk niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidsstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Het is geen gangbare praktijk om het slachtoffer te raadplegen voordat deze beslissingen worden genomen.

Laatste update: 13/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.