Rechten van slachtoffers – per land

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Een definitieve uitspraak heeft, zodra zij is gedaan, gezag van gewijsde. Daarom wordt een uitspraak geacht de waarheid weer te geven zolang zij niet is vernietigd door toepassing van een wettelijk rechtsmiddel. De rechter beslist gewoonlijk in dezelfde uitspraak over de strafrechtelijke en de civiele vorderingen.

Met het oog op het recht op een eerlijk proces is dit gezag van gewijsde alleen van toepassing op de partijen in het strafproces en op de elementen van de beslissing waartegen deze partijen verweer konden voeren. Als slachtoffer kunt u alleen beroep instellen als u zich als civiele partij in de procedure hebt gevoegd.

In deze hoedanigheid kunt u beroep instellen, maar alleen met betrekking tot uw civiele belangen en als u een procesbelang hebt, dat wil zeggen als de rechter uw schadevordering heeft afgewezen of als u van mening bent dat het toegekende bedrag onvoldoende is.

U kunt dus geen beroep instellen omdat u het niet eens bent met de opgelegde straf of omdat de rechter de verdachte heeft vrijgesproken. Alleen de openbare aanklager kan hoger beroep instellen met betrekking tot het strafrechtelijke aspect van de procedure.

Raadpleeg uw advocaat om te bepalen of het verstandig is om beroep in te stellen. Als uw advocaat bevestigend antwoordt, moet het beroep binnen veertig dagen worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

Nadat de uitspraak is gedaan, kunt u een kopie daarvan ontvangen.

U kunt ook beroep instellen, maar alleen als u zich als civiele partij in de procedure hebt gevoegd en alleen met betrekking tot uw civiele belangen (zie punt 1).

Als een voorwaardelijke invrijheidstelling is gepland, kunt u de procureur-generaal op de hoogte stellen. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf waar u bezwaar tegen maakt.

U kunt nog steeds vertegenwoordigd worden door een advocaat.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als civiele partij hebt u recht op rechtsbijstand voor alle aangelegenheden die verband houden met de tenuitvoerlegging van de uitspraak.

Als slachtoffer van een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel als gevolg kunt u onder bepaalde voorwaarden bij het ministerie van Justitie een schadevergoeding van de staat aanvragen wanneer u niet schadeloos kunt worden gesteld door de dader van het misdrijf.

Politie en justitie zijn verplicht u als slachtoffer bescherming te bieden. Aan elke beslissing over de voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde kunnen specifieke voorwaarden zijn verbonden, die met name betrekking hebben op de bescherming van de samenleving en het slachtoffer.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

U hebt het recht om op verzoek informatie te verkrijgen over elke definitieve uitspraak in het kader van de vervolging.

Wat betreft de aan de dader opgelegde straf, moet in de beslissing over de strafmaat melding worden gemaakt van de toegepaste wetsbepalingen (zonder herhaling van de voorwaarden), de feiten van het delict waarvan de verdachte wordt beschuldigd of de opgelegde straf of straffen (artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering). Voor alle andere aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van de straffen, kunt u contact opnemen met de Dienst Strafuitvoering van het parket-generaal.

In Luxemburg zal iemand die onherroepelijk is veroordeeld, zijn straf uitzitten in de gevangenis van Schrassig of de gevangenis van Givenich.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

Op basis van artikel 4, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering kunt u op grond van een specifiek verzoek aan het parket-generaal worden geïnformeerd over de invrijheidstelling of ontsnapping van een dader als er een gevaar of een aanwijsbaar risico bestaat dat u schade wordt toegebracht, tenzij aan deze kennisgeving een risico is verbonden dat de identiteit van de dader bekend wordt gemaakt.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling? Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Nee.

Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.