Rechten van slachtoffers – per land

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Hoe kan ik worden betrokken bij het proces?

Welke rechten heb ik als getuige?

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik gevaar loop?

Hoe kan ik schadevergoeding eisen van de dader of schadevergoeding ontvangen van de staat?

Zijn er mogelijkheden om tot een schikking/minnelijke regeling te komen of voor het starten van bemiddeling/mediation tussen de dader en mijzelf?

Ik ben een buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Meer informatie

Hoe kan ik worden betrokken bij het proces?

U kunt als slachtoffer zonder enige bijzondere status of als burgerlijke partij worden betrokken bij het proces. Als burgerlijke partij kunt u schadevergoeding van de dader eisen en hebt u, vergeleken met slachtoffers zonder bijzondere status, enkele aanvullende rechten.

Als slachtoffer kunt u:

 • een kosteloze vertaling van documenten krijgen en kosteloze bijstand van een tolk bij de debatten in de rechtszaal indien u de taal die tijdens de rechtszitting wordt gesproken niet verstaat; alle openbare rechtszittingen bijwonen; een zitting achter gesloten deuren bijwonen, indien u als getuige wordt opgeroepen; u bent alleen verplicht de zitting bij te wonen indien u moet getuigen;
 • opgeroepen worden op de zitting te getuigen waar de pleidooien worden gehouden – u ontvangt een schriftelijke oproep van de openbare aanklager en u beantwoordt de vragen van de rechter en de advocaat van de verdachte;
 • onmiddellijk of binnen een maand na de zitting een gratis kopie van uw getuigenis ontvangen;
 • worden vertegenwoordigd door een advocaat;
 • worden bijgestaan door organisaties voor slachtofferhulp;
 • zich bij de procedure voegen als burgerlijke partij voor de tenlastelegging van de openbare aanklager.

Als burgerlijke partij:

 • ontvangt u een schriftelijke oproep voor de zitting waar de pleidooien worden gehouden;
 • hebt u het recht alle openbare zittingen en zittingen achter gesloten deuren bij te wonen; u bent verplicht aanwezig te zijn om uw zaak uiteen te zetten en spreekt gewoonlijk nadat de getuigen zijn gehoord;
 • kunt u pleiten over alle kwesties met betrekking tot uw burgerlijk belang en getuigen over de feiten; uw advocaat kan de deskundigen en de getuigen à decharge ondervragen;
 • hebt u het recht via uw advocaat een kopie van het dossier te ontvangen om uw pleidooi voor te bereiden;

Welke rechten heb ik als getuige?

Als u wordt opgeroepen om tijdens het proces als getuige te worden verhoord, moet u de rechtszitting bijwonen en de rechter alles vertellen wat u over het voorval weet.

Tijdens het proces zit u achter in de rechtszaal om direct contact met de verdachte te voorkomen.

Als getuige kunt u vragen om een vergoeding van de kosten die u in verband met de getuigenis hebt gemaakt.

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Als u minderjarig bent, hebt u enkele aanvullende rechten:

 • een speciale vertegenwoordiger te krijgen die ervoor zorgt dat uw belangen worden beschermd en uw rechten als burgerlijke partij worden uitgeoefend, indien de bescherming van uw belangen niet volledig wordt gewaarborgd door ten minste een van uw wettelijke vertegenwoordigers;
 • te worden begeleid door een volwassene van uw keuze.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Als u niet over voldoende financiële middelen beschikt, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand, geregeld door de Orde van Advocaten, indien u deze bijstand wenst en indien u:

 • een burger van Luxemburg bent;
 • een buitenlandse staatsburger bent, die gerechtigd is zich in het land te vestigen;
 • een staatsburger van een EU-lidstaat bent;
 • een burger van een derde land bent die recht heeft op rechtsbijstand in Luxemburg op grond van een internationaal verdrag.

Om te bepalen wat uw financiële middelen zijn, wordt zowel gekeken naar uw bruto inkomen als naar de financiële middelen van uw huishouden. Behalve vanwege onvoldoende financiële middelen, kunt u ook rechtsbijstand krijgen om andere ernstige redenen met betrekking tot uw sociale, materiële of gezinssituatie.

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik gevaar loop?

Er zijn geen specifieke beschermingsmaatregelen tijdens het proces.

Tijdens de zittingen zitten verdachten vlakbij de advocaten, terwijl u, als getuige of burgerlijke partij, achter in de rechtszaal zit; dus er is geen direct contact tussen u en de verdachte.

Hoe kan ik schadevergoeding eisen van de dader of schadevergoeding ontvangen van de staat?

Om schadevergoeding van de dader te eisen moet u als burgerlijke partij aan het proces deelnemen. Als u zich op de terechtzitting bij de strafprocedure voegt, dient u dit te doen door middel van een verklaring, die medeondertekend wordt door de griffier, of door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Tijdens het pleidooi pleiten u en uw advocaat voor de veroordeling van de verdachte en de vergoeding van de door u geleden schade.

U kunt ook een verzoek indienen voor schadevergoeding van de staat. Raadpleeg het informatieblad over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven in Luxemburg (o.a. beschikbaar in het Engels, Frans en Duits) van het Europees justitieel netwerk.

Zijn er mogelijkheden om tot een schikking/minnelijke regeling te komen of voor het starten van bemiddeling/mediation tussen de dader en mijzelf?

Mediation is niet mogelijk nadat de openbare strafvervolging is begonnen.

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Als u buitenlander bent, kunt u met name van de volgende aanvullende rechten gebruikmaken:

 • een gratis tolk, als u geen van de officiële talen van Luxemburg spreekt: Luxemburgs, Frans en Duits;
 • kosteloze rechtsbijstand, als u onvoldoende financiële middelen hebt en een buitenlandse burger bent die gerechtigd is zich in het land te vestigen, een burger van een EU-lidstaat of een burger van een derde land die op grond van een internationaal verdrag recht op rechtsbijstand in Luxemburg heeft.

Meer informatie:

 • Code d’Instruction Criminelle (Wetboek van Strafvordering) – in het Frans
 • Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse (Wet van 12 maart 1984 betreffende de schadeloosstelling van sommige slachtoffers die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van een misdrijf, en de beteugeling van bedrieglijk onvermogen) – in het Frans
Laatste update: 08/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.