Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

Vanaf uw eerste contact met de politie moet u de volgende informatie ontvangen:

 1. welke ondersteuning u kunt krijgen en van wie;
 2. de procedure voor het aangeven van het misdrijf en de rol van het slachtoffer in de bijbehorende procedures;
 3. hoe en onder welke voorwaarden u bescherming kunt krijgen;
 4. hoe en onder welke voorwaarden u om juridisch advies, rechtsbijstand of een andere vorm van advies kunt vragen;
 5. hoe en onder welke voorwaarden u schadevergoeding kunt vorderen;
 6. hoe en onder welke voorwaarden u aanspraak kunt maken op vertolking en vertaling;
 7. als u in een andere EU-lidstaat woont dan het land waar het misdrijf is gepleegd, maatregelen, procedures of speciale regelingen om uw belangen in Malta te beschermen;
 8. de procedures voor het indienen van een klacht wanneer uw rechten als slachtoffer door de politie worden geschonden;
 9. de contactgegevens voor communicatie over uw zaak;
 10. de beschikbare voorzieningen voor herstelrecht;

hoe en onder welke voorwaarden u de kosten van uw deelname aan de strafprocedure vergoed kunt krijgen.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u in Malta woont, maar in een andere lidstaat slachtoffer van een misdrijf bent geworden, mag u het misdrijf bij de Maltese politie aangeven. Zodra u aangifte hebt gedaan, moet de politie in Malta de aangifte onmiddellijk doorsturen naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het misdrijf is gepleegd, tenzij de politie zelf een procedure is gestart.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, moet de politie u een schriftelijke bevestiging van de aangifte verstrekken, met de basisgegevens van het misdrijf. Verder hebt u, op verzoek, recht op informatie over de volgende zaken:

 1. het besluit om het onderzoek niet voort te zetten of het volledig stop te zetten, of om geen stappen tegen de dader te ondernemen;
 2. het tijdstip en de plaats van het strafproces en de aard van de tenlastelegging tegen de dader;
 3. het eindvonnis in de procedure;
 4. informatie over de stand van zaken van de strafrechtelijke procedure;
 5. de vrijlating of ontsnapping van de dader en maatregelen die zijn genomen om u te beschermen mocht de dader vrijgelaten of ontsnapt zijn.

In de gevallen onder a) en c) moeten de autoriteiten u vertellen waarom zij het besluit in kwestie hebben genomen, eventueel beknopt samengevat.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

De politie moet ervoor zorgen dat u alles begrijpt en dat u ook wordt begrepen. Als u geen Maltees of Engels verstaat of spreekt, hebt u recht op vertolking en vertaling naar een taal die u wel verstaat.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik minderjarig ben; als ik gehandicapt ben)?

De communicatie moet plaatsvinden in eenvoudige en toegankelijke taal, waarbij uw persoonlijke eigenschappen worden gerespecteerd, inclusief handicaps die invloed kunnen hebben op uw vermogen om alles te begrijpen of uzelf verstaanbaar te maken. Verder mag u zich bij uw eerste contact met de politie laten vergezellen door een persoon van uw keuze, als u als gevolg van het misdrijf hulp nodig hebt om alles te begrijpen of uzelf verstaanbaar te maken. Wanneer het slachtoffer een handicap heeft of minderjarig is, doet de politie altijd een beroep op de maatschappelijk werkers van het agentschap Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) en zo nodig kan zij ook andere professionele hulpverleners op dit gebied inschakelen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp? Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Tijdens uw eerste contact met de politie zal zij u informatie geven over de ondersteuning die u kunt krijgen en van wie, inclusief medische ondersteuning, psychologische ondersteuning en zelfs alternatieve huisvesting. Verder moet de politie u onmiddellijk naar de diensten voor slachtofferhulp doorverwijzen.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

De ondersteuning is vertrouwelijk.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

U kunt al toegang tot deze diensten krijgen voordat u officieel aangifte van een misdrijf hebt gedaan.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

De politie moet er ogenblikkelijk voor zorgen dat u veilig bent, als na een eerste beoordeling blijkt dat u in gevaar bent. Als de politie vaststelt dat de dader gevaarlijk is, kan zij de dader aanhouden en de zaak met spoed voor de rechter brengen en de rechter verzoeken de detentie van de dader te bevelen.

Ook kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast, vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Wie kan mij bescherming bieden?

De politie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader nog steeds een gevaar voor mij vormt?

Ja, de politie beoordeelt dat.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Als tijdens de procedure blijkt dat er nog steeds gevaar dreigt, kan de politie de rechter verzoeken een beschermingsbevel voor u en uw gezin uit te vaardigen.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

In geval van huiselijk geweld worden de slachtoffers in speciale opvangcentra geplaatst.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Als u minderjarig bent, kunnen uw ouders of voogd namens u aangifte doen van het misdrijf.

Als u minderjarig bent en uw ouders of voogd kunnen u vanwege een belangenconflict niet vertegenwoordigen of als u als minderjarige niet wordt begeleid of van uw familie bent gescheiden, zal de rechter op eigen initiatief een in jeugdrecht gespecialiseerde advocaat of rechtsbijstandsadvocaat aanwijzen om uw belangen te behartigen.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

U wordt als slachtoffer beschouwd en hebt dezelfde rechten als een slachtoffer van een misdrijf.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

U kunt het misdrijf namens het slachtoffer aangeven als hij of zij uw echtgenoot, ouders, kind of broer of zus is of als u zijn of haar voogd bent.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Tijdens de strafrechtelijke procedure is bemiddeling/mediation tussen het slachtoffer en de dader beschikbaar wanneer de dader bekent of aan het misdrijf schuldig wordt bevonden. In geval van een bekentenis of schuldigverklaring zijn er verschillende manieren om via de rechter (Qrati tal-Ġustizzja) toegang tot bemiddeling/mediation te krijgen. Toegang tot bemiddeling/mediation kan worden verkregen door daartoe een verzoek bij de rechter in te dienen (in het kader van een rechtszaak, door de openbare aanklager en/of de advocaat van de verdachte en/of de reclasseringsambtenaar). Vervolgens kan de zaak aan een mediator/bemiddelaar worden voorgelegd.

Als de rechtbank het verzoek inwilligt, wordt de zaak verwezen naar de Victim Offender Mediation Committee (commissie Slachtoffer-Daderbemiddeling) binnen de Probation and Parole Department (dienst Reclassering en Voorwaardelijke Invrijheidstelling). Die commissie bepaalt of de zaak geschikt is voor mediation/bemiddeling of niet, zodra zij alle relevante informatie heeft onderzocht. Als de commissie besluit de mediation/bemiddeling voort te zetten, wordt de zaak aan een mediator/bemiddelaar toegewezen. De mediator/bemiddelaar neemt contact op met zowel het slachtoffer als de dader en ontmoet hen elk afzonderlijk, waarna er een derde bijeenkomst wordt belegd, die door beide partijen wordt bijgewoond. Om de mediation/bemiddeling voort te kunnen zetten, moet de mediator/bemiddelaar zich ervan vergewissen dat beide partijen baat zullen hebben bij dit proces en dat er geen risico op secundaire victimisatie bestaat.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Uw rechten zijn vastgelegd in de Victims of Crime Act (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - hoofdstuk 539 van de wetgeving van Malta

Wat betreft mediation/bemiddeling geldt de Restorative Justice Act (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - hoofdstuk 516 van de wetgeving van Malta.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.