Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Hoe geef ik een misdrijf aan?

Als u slachtoffer van een misdrijf bent, kunt u aangifte doen bij de politie. Ook uw echtgenoot, ouders, kinderen, broers en zusters of voogd kunnen dat voor u doen. U kunt ook aangifte doen van een misdrijf waarvan u niet zelf het slachtoffer bent geworden.

U kunt mondeling aangifte doen op het dichtstbijzijnde politiebureau of, wanneer er onmiddellijk hulp nodig is, door het alarmnummer 112 te bellen. U kunt uw aangifte ook schriftelijk indienen op het politiebureau of per brief naar het politiebureau sturen. Als u kiest voor een schriftelijke aangifte, kunt u die aangifte zelf opstellen of de hulp van een advocaat inroepen. Er geldt geen vormvereiste voor uw aangifte. Aangifte wordt gewoonlijk in het Engels of Maltees gedaan. Als u deze talen echter niet begrijpt of spreekt, mag u aangifte doen in een taal die u spreekt, of een tolk inschakelen. In de aangifte moeten uw persoonsgegevens staan. Weliswaar zijn ook anonieme aangiften toegestaan, maar de politie zal in dat geval alleen een onderzoek starten als het om een zeer ernstig misdrijf gaat.

Er is geen termijn waarbinnen u aangifte moet doen. Wel is in de wet bepaald dat de dader van een misdrijf na verloop van een bepaalde tijd niet meer kan worden vervolgd. Deze verjaringstermijn hangt af van het misdrijf en varieert van drie maanden voor de minst ernstige misdrijven (bv. belediging) tot twintig jaar voor bijzondere ernstige misdrijven (bv. moord). Na het verstrijken van die termijn kunt u het misdrijf nog wel aangeven, maar zal de politie er geen onderzoek meer naar doen. Als de politie dat wel doet, zal de rechter de dader vrijspreken.

Voor sommige minder ernstige misdrijven moet u bij de politie een speciale klacht indienen. Het gaat dan om gevallen waarin de politie geen onderzoek mag doen als er geen klacht is ingediend. Klachten worden in de regel schriftelijk ingediend, maar ook mondelinge klachten zijn mogelijk. Voor het opstellen van de klacht kunt u een advocaat inschakelen. In uw klacht moet u de volgende informatie opnemen: uw persoonsgegevens (naam, adres, nummer identiteitsbewijs), informatie over de vermeende dader, beschrijving van het voorval en eventueel een lijst van getuigen met vermelding van naam en adres. Ook wordt aanbevolen om te vermelden welke wettelijke bepaling volgens u is geschonden.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Wanneer u aangifte doet van een misdrijf, krijgt u van de politie een referentienummer. Dit nummer kunt u gebruiken om de voortgang van uw zaak te controleren. In de praktijk kan dat ook met de datum van de aangifte. Voor informatie over het onderzoek kunt u terecht op het politiebureau. U kunt het bureau ook bellen.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

Slachtoffers van misdrijven komen in aanmerking voor rechtsbijstand.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

Ja, u kunt aanspraak maken op een onkostenvergoeding.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

Als de politie het misdrijf onderzoekt en beslist om de zaak te sluiten, kunt u daar als slachtoffer bezwaar tegen aantekenen bij de Court of Magistrates (Qorti tal-Maġistrati). De Court of Magistrates zal u vragen om een eed af te leggen over de juistheid van de informatie die u in uw aangifte hebt verstrekt. Ook zal de rechter u vragen te verklaren dat u bereid bent om tijdens het proces te getuigen. Om er zeker van te zijn dat uw wens om de verdachte te laten vervolgen ernstig is, zal de rechter u vragen om een bepaald door hem of haar vast te stellen bedrag te betalen. De Court of Magistrates onderzoekt het bewijs; is het oordeel dat er voldoende bewijs van schuld is, dan zal de Court of Magistrates de politie gelasten om de procedure voort te zetten.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt als civiele partij aan de procedure deelnemen. Hiertoe moet u een verzoek bij de rechtbank indienen. De rechtbank beslist vervolgens of u als civiele partij aan het proces kunt deelnemen. Als civiele partij mag u alle zittingen bijwonen, zelfs als die niet openbaar zijn en zelfs als u tijdens de procedure als getuige optreedt.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, civiele partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

U kunt getuige of civiele partij zijn, zoals hierboven uitgelegd.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Wat uw rechten en plichten tijdens het strafproces zijn, hangt af van de rechter die uw zaak behandelt:

  • als uw zaak door een politieambtenaar is aangebracht bij de Court of Magistrates, hebt u bijna dezelfde rechten als de verdachte: u of uw advocaat kunnen bewijsstukken overleggen, de getuigen aan een kruisverhoor onderwerpen (via de vervolgende politieambtenaar) enz.;
  • als uw zaak door de Attorney General, de plaatsvervangende Attorney General of een openbare aanklager is aangebracht bij de Criminal Court, mag u pas op de zitting aanwezig zijn nadat de jury de verdachte schuldig heeft bevonden. U mag dan argumenten aanvoeren in verband met de strafmaat.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

Tijdens de strafrechtelijke procedure zult u waarschijnlijk worden opgeroepen om te getuigen, omdat de rechter uw getuigenis als slachtoffer van het misdrijf wil horen.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over de voortgang van het proces en over het definitieve vonnis.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

Als civiele partij hebt u toegang tot de processtukken.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.