Rechten van slachtoffers – per land

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Hoe kan ik bij het proces worden betrokken?

Welke rechten heb ik als getuige?

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Hoe kan ik van de dader schadevergoeding vorderen of van de staat schadeloosstelling ontvangen?

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Meer informatie

Hoe kan ik bij het proces worden betrokken?

U kunt zich als 'civiele partij' in het proces voegen. Daarvoor moet u een verzoek indienen bij het gerecht. Het gerecht beslist vervolgens of u als civiele partij aan het proces kunt deelnemen. Als civiele partij mag u alle zittingen bijwonen, zelfs als die niet openbaar zijn.

De rechten die u tijdens het proces heeft, zijn afhankelijk van het gerecht dat uw zaak behandelt.

  • Als uw zaak door een politieambtenaar is aangebracht bij het Court of Magistrates, heeft u bijna evenveel rechten als de verdachte: u of uw advocaat kan bewijsstukken overleggen, de getuigen aan een kruisverhoor onderwerpen (via de vervolgende politieambtenaar), enz.
  • Als uw zaak door de Attorney General, de plaatsvervangende Attorney General of een openbare aanklager is aangebracht bij het Criminal Court, mag u pas op de zitting aanwezig zijn nadat de jury de verdachte schuldig heeft bevonden. U mag dan argumenten aanvoeren in verband met de strafmaat.

U doet er goed aan om zich gedurende het proces te laten bijstaan door een advocaat. Maar dat is niet verplicht. De kosten van deze advocaat zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor alle andere kosten die voortvloeien uit uw deelname aan het proces (bv. reiskosten, onbetaald verlof, enz.). De wet voorziet niet in een vergoeding van dergelijke kosten.

Uw advocaat mag alle stukken in het zaakdossier inzien en aantekeningen maken of een kopie van stukken vragen. Maar als uw zaak door het Criminal Court en voor een jury wordt behandeld, mogen alleen de Attorney General, de verdachte en zijn advocaat het dossier inzien.

Welke rechten heb ik als getuige?

U wordt waarschijnlijk opgeroepen om tijdens het proces als getuige te worden gehoord. U ontvangt daarvan een kennisgeving, waarin het tijdstip en de plaats van het verhoor worden genoemd. Deze kennisgeving krijgt u van een politieambtenaar of wordt u per post toegestuurd. U bent niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep om te getuigen. Maar het is wel raadzaam om dat te doen, want als het gerecht vindt dat het belangrijk is dat u getuigt, zal het maatregelen nemen om te verzekeren dat u tijdens de volgende zitting wel aanwezig bent.

U hoeft geen vragen te beantwoorden of documenten of andere voorwerpen te overleggen waarmee u zichzelf zou beschuldigen.

In bepaalde gevallen wordt u

  • verhoord zonder oog in oog met de verdachte te staan;
  • thuis verhoord; en/of
  • in een getuigenbeschermingsprogramma opgenomen.

Ik ben minderjarig. Heb ik aanvullende rechten?

Als u jonger dan 16 jaar bent en u bent opgeroepen voor verhoor ter terechtzitting, kunt u vragen om per videoconferentie te worden verhoord. Dan hoeft u niet lijfelijk aanwezig te zijn in de rechtszaal.

Als u afhankelijk bent van de vermeende dader (bv. omdat het uw vader of moeder is), wordt u in een veilige omgeving gehuisvest - gewoonlijk een opvangcentrum van het ministerie van Maatschappelijke Solidariteit - waar u van maatschappelijk werkers en psychologen hulp en ondersteuning ontvangt.

Verder kunt u voor hulp en ondersteuning in de vorm van onder meer psychologische counseling, sociale bijstand en adviesverlening terecht bij Appogg, een nationale instelling die welzijnszorg verleent aan kinderen en gezinnen in nood. Deze diensten zijn gratis en staan los van de strafrechtelijke procedure.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Slachtoffers hebben tijdens het proces geen recht op kosteloze rechtsbijstand.

Hoe kan ik bescherming krijgen als ik in gevaar ben?

Als de verdachte niet is gearresteerd en u zich door hem bedreigd voelt, kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast vragen om de verdachte te verbieden bij u in de buurt te komen. De politieambtenaar zal dan de rechter vragen om een daartoe strekkend verbod uit te vaardigen. Wanneer de rechter het verbod uitvaardigt, moet de verdachte een bepaald bedrag (gewoonlijk tussen 100 en 2 300 euro) als borg betalen. Als hij het verbod schendt, is hij de borg kwijt.

Als u bent opgeroepen voor verhoor ter terechtzitting en het gevoel hebt dat u gevaar loopt, kunt u de rechter vragen om tijdens het verhoor niet oog in oog met de verdachte te hoeven staan. De rechter kan dan besluiten om tussen u en de verdachte een ondoorzichtig scherm te plaatsen of een gordijn te hangen of het verhoor per videoconferentie te voeren, zodat u niet lijfelijk in de rechtszaal aanwezig hoeft te zijn.

Ook kunt u de politieambtenaar die met uw zaak is belast vragen om in een getuigenbeschermingsprogramma te worden opgenomen. Dan moet u er wel mee instemmen dat u tijdens het proces tegen de verdachte getuigt. Als de politieambtenaar ervan overtuigd is dat uw getuigenverklaring of ander bewijsmateriaal dat in uw bezit is, van belang is voor de zaak, zal hij de Attorney General vragen om u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen. Ook leden van uw gezin en andere familieleden vallen eventueel onder dit programma. Een getuigenbeschermingsprogramma bestaat in de regel uit maatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke veiligheid en/of eigendom.

Hoe kan ik van de dader schadevergoeding vorderen of van de staat schadeloosstelling ontvangen?

Volgens de Maltese wet kunt u alleen via de civiele rechter schadevergoeding van de dader vorderen. Tijdens het strafproces zelf kan dat niet.

Toch kan ook de strafrechter de dader in bepaalde omstandigheden opdragen de door hem veroorzaakte schade te vergoeden. Die omstandigheden zijn de volgende:

  • wanneer de rechter de dader tot een gevangenisstraf veroordeelt maar de tenuitvoerlegging daarvan uitstelt, kan hij hem opdragen om de schade die het slachtoffer door het misdrijf heeft geleden, te vergoeden;

Als u na 1 januari 2006 het slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent geworden, kunt u een aanvraag indienen voor een financiële vergoeding van de staat. Voor meer informatie zie de factsheets van het Europees justitieel netwerk over schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf in Malta (binnenkort beschikbaar in het Engels en Maltees).

Krijgen de dader en ik de kans om een schikking/minnelijke regeling te treffen of bemiddeling/mediation te starten?

Tijdens het proces is het niet mogelijk om een schikking met de dader te treffen of een mediationprocedure te starten. Als u echter om enigerlei reden niet langer wilt dat de dader vervolgd wordt (bv. omdat u hem vergeven hebt), dan kunt dat tijdens de zitting kenbaar maken aan de rechter. De rechter zal daar rekening mee houden wanneer hij over de zaak beslist.

Ik ben buitenlander. Hoe worden mijn rechten en belangen beschermd?

Ook buitenlanders hebben de hierboven beschreven rechten. De Maltese wet voorziet niet in kosteloze tolkenbijstand of het kosteloos vertalen van stukken tijdens het proces. Maar als u ervoor betaalt, kunt u gebruik maken van de diensten van een tolk.

Als u in het buitenland verblijft, kan uw verhoor als getuige per telefoon- of videoconferentie plaatsvinden. Als u in het buitenland een stuk moet ontvangen, wordt u een kopie van dat stuk per post toegestuurd, met een vertaling in een voor u begrijpelijke taal en vergezeld van informatie over uw rechten en plichten in verband met dat stuk en de wijze waarop u het originele stuk kunt krijgen.

Meer informatie:

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.