Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Noord-Ierland

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Als u slachtoffer bent van een misdrijf kent de wet u bepaalde individuele rechten toe vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces). U kunt ook gebruikmaken van verscheidene vormen van bijstand en u kunt eventueel een vergoeding vorderen voor de schade die u door het misdrijf hebt geleden.

De strafrechtelijke procedure in Noord-Ierland start met een onderzoek in het kader waarvan de politie bewijs verzamelt. Als de politie haar onderzoek heeft afgerond, wordt de zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie. De openbaar aanklager onderzoekt of het bewijs tegen de verdachte toereikend is om hem of haar te laten veroordelen en of het in het openbaar belang is om vervolging in te stellen tegen de verdachte. Indien de openbaar aanklager beslist dat niet tot vervolging moet worden overgegaan, wordt de zaak geseponeerd. Als de openbaar aanklager niet seponeert, brengt hij of zij de zaak aan bij de rechter, na de zaak te hebben voorbereid voor het proces. In beide gevallen wordt u in kennis gesteld van de beslissing van het openbaar ministerie en, indien de zaak voor de rechter komt, wordt er contact met u opgenomen over de datum van de rechtszitting.

Zaken die minder zware strafbare feiten betreffen, worden door Magistrates' Courts behandeld. Zaken betreffende zwaardere misdrijven (zoals verkrachting of beroving) worden behandeld door het Crown Court, waarbij een rechter met een jury rechtspreekt. De jury bestaat uit twaalf willekeurig uit het kiesregister gekozen mensen die het bewijs beoordelen dat tijdens het proces wordt gepresenteerd en beslissen of de verdachte schuldig is aan het misdrijf. Tijdens het proces beslist de rechter over rechtsvragen, zoals de ontvankelijkheid van bepaald bewijsmateriaal. Als de jury de verdachte aan het einde van het proces schuldig verklaart, bepaalt de rechter de strafmaat voor het misdrijf zoals vastgesteld bij wet.

Klik op onderstaande links voor de informatie die u nodig hebt.

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 14/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.