Rechten van slachtoffers – per land

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

Slachtoffers van een misdrijf kunnen op de volgende manieren schadevergoeding vorderen van de dader:

  1. zij kunnen een vordering instellen tegen de dader bij een civiele rechtbank. Aan civiele procedures zijn gerechtskosten verbonden. Een civiele procedure kan worden geopend ongeacht of er een aanklacht is ingediend bij de rechtbank, maar de civiele procedure kan worden opgeschort tot er in de strafrechtelijke procedure een definitieve beslissing is uitgesproken; bij toewijzing van de door het slachtoffer ingestelde vordering wordt op nakoming toegezien door de tenuitvoerleggingsinstantie, d.w.z. de deurwaarder (komornik);
  2. tijdens een strafrechtelijke procedure kunnen slachtoffers vragen om een compenserende maatregel (środek kompensacyjny) tegen de gedaagde - een verplichting tot schadeloosstelling of vergoeding; in plaats daarvan kan de rechter bevelen tot betaling van een hogere schadevergoeding (nawiązka). Het verzoek van het slachtoffer wordt alleen gehonoreerd als de verdachte wordt veroordeeld;
  3. bij veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf kan de rechter de dader bevelen de door het misdrijf veroorzaakte schade te vergoeden;
  4. bij voorwaardelijke opschorting van de procedure moet de rechter de dader bevelen de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

  1. Als de rechter de dader beveelt de schade te vergoeden en de dader geeft daaraan niet vrijwillig gehoor, kan het slachtoffer een door de deurwaarder te voeren tenuitvoerleggingsprocedure starten.
  2. Bij veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf door de rechter of bij voorwaardelijke opschorting van de procedure tegen de dader kunnen er maatregelen worden genomen om de veroordeling ten uitvoer te leggen of de procedure te hervatten, als de dader de schade niet vergoedt. Die maatregelen, met name de reële dreiging van gevangenisstraf, hebben meestal het gewenste effect dat de dader, ook al heeft de tenuitvoerlegging geen succes, op de een of andere manier middelen vindt om het slachtoffer te vergoeden. Voor het instellen van die maatregelen hoeft het slachtoffer alleen de rechtbank of reclassering (kurator sądowy) te laten weten dat de dader zijn of haar verplichting niet is nagekomen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Als de dader de vergoeding niet betaalt, kan het slachtoffer die betaling niet van de staat krijgen.

Het slachtoffer kan gebruikmaken van de noodhulp die wordt geboden door organisaties voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en die wordt gefinancierd uit het Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Slachtoffers van de ernstigste misdrijven c.q. hun nabestaanden hebben recht op speciale uitkeringen uit de schatkist. Deze regeling geldt voor personen die in Polen of een andere EU-lidstaat wonen en die als gevolg van het misdrijf ernstig letsel hebben opgelopen of van wie de gezondheid gedurende meer dan zeven dagen is verslechterd, en voor de nabestaanden van personen die als gevolg van een misdrijf zijn overleden.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet is veroordeeld?

Ook als de dader niet is veroordeeld, hebt u recht op vergoeding.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Slachtoffers die recht hebben op vergoeding, kunnen vóór afsluiting van de zaak zekerheid krijgen in de vorm van een eenmalige betaling. Dat bedrag kan deels worden gebruikt om de kosten van de behandeling, het herstel of de begrafenis te dekken.

Laatste update: 28/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.