Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

De gerechtelijke organen, of elke andere overheidsinstantie waarmee u te maken hebt, zullen u informeren over de mogelijkheid om contact op te nemen met de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven binnen de directoraten-generaal voor Maatschappelijk Werk en Kinderbescherming (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC’s) en met de ngo’s die dergelijke diensten verlenen.

Deze informatie zal u zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt, via een formulier waarvoor u uw handtekening moet zetten en waarop u ten minste het adres vindt van de dienst voor hulp aan slachtoffers van misdrijven in het rechtsgebied van de instantie die u de informatie verstrekt, alsmede een taakomschrijving van die dienst.

Het eerste gerechtelijke orgaan waartoe u zich wendt (politie, openbare aanklager) of, in voorkomend geval, de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven zullen u meteen bij het eerste contact informeren over uw rechten en over de hulp en bescherming die u kunt krijgen.

U krijgt informatie over:

 • het soort hulp dat u kunt krijgen en de personen bij wie u deze kunt krijgen, met inbegrip van basisinformatie over de toegang tot medische en psychologische hulp en onderdak;
 • het vervolgingsorgaan waarbij u een klacht kunt indienen;
 • het recht op rechtsbijstand en de instantie waarmee u contact kunt opnemen om rechtsbijstand te krijgen;
 • de voorwaarde en de procedure voor het verkrijgen van gratis rechtsbijstand;
 • uw rechten tijdens de strafrechtelijke procedure (met inbegrip van beschermingsmaatregelen voor bedreigde getuigen);
 • de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van schadevergoeding door de staat;
 • het recht om een bemiddelaar in de arm te nemen;
 • als u in een andere lidstaat van de EU woont, de mogelijkheid om op het grondgebied van de staat waar u woont, een aanklacht of een verzoek om schadevergoeding door de staat in te dienen, evenals over de mogelijkheid om te worden gehoord door de Roemeense gerechtelijke organen zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

U ontvangt de informatie in een taal die u begrijpt. U krijgt ook een formulier met al deze informatie, dat u moet ondertekenen. Tijdens het eerste contact met de autoriteiten mag u zich laten begeleiden door een persoon van uw keuze.

Als u een klacht indient bij een gerechtelijk orgaan, ontvangt u een schriftelijk ontvangstbewijs daarvan. U kunt uw klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen. U mag ook iemand anders vragen aangifte te doen van het misdrijf, maar daarvoor moet u deze persoon wel een schriftelijke volmacht meegeven. Deze schriftelijke en ondertekende volmacht wordt aan het dossier toegevoegd.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Als u als buitenlander slachtoffer van een misdrijf in Roemenië bent geworden, geniet u dezelfde rechten als Roemeense staatsburgers wanneer zij slachtoffer van een misdrijf zijn.

Als u geen Roemeens spreekt, hebt u recht op een gratis tolk tijdens uw contacten met de autoriteiten. Zo mag u uw klacht indienen in een taal die u begrijpt en ook de informatie waar u bij aangifte van het misdrijf recht op hebt, moet in een voor u begrijpelijke taal zijn gesteld.

Als u in een andere EU-lidstaat woont, kunt u een klacht of een verzoek om schadevergoeding indienen op het grondgebied van die staat. U kunt ook door de Roemeense gerechtelijke organen worden gehoord zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u worden ondergebracht in een speciaal opvangcentrum waar u wordt beschermd. Tijdens de strafrechtelijke procedure ontvangt u informatie over het proces in een taal die u begrijpt; u kunt ook psychologische begeleiding en medische hulp krijgen. De Roemeense autoriteiten zullen hun best doen u te helpen zo spoedig mogelijk naar uw land terug te keren en zorgen voor veilig vervoer tot aan de Roemeense grens.

Als u een buitenlander bent, kunt u een schadevergoeding van de staat krijgen als u slachtoffer bent van: poging tot doodslag of moord of poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, als vermeld in de artikelen 188 en 189 van het Wetboek van Strafrecht; mishandeling, als vermeld in artikel 194 van het Wetboek van Strafrecht; opzettelijke misdrijven die het slachtoffer lichamelijk letsel berokkenen of huiselijk geweld, als vermeld in artikel 199 van het Wetboek van Strafrecht; verkrachting, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of seksueel geweld, als vermeld in de artikelen 218 tot en met 220 van het Wetboek van Strafrecht; mensenhandel en handel in minderjarigen, als vermeld in de artikelen 210 en 211 van het Wetboek van Strafrecht; terrorisme en elk ander opzettelijk misdrijf waarbij geweld is gebruikt.

U kunt ook gratis rechtsbijstand krijgen als u slachtoffer bent van poging tot doodslag of moord of poging tot moord onder verzwarende omstandigheden, mishandeling, een opzettelijk misdrijf dat u lichamelijk letsel heeft berokkend, verkrachting, seksueel geweld, geslachtsgemeenschap met een minderjarige of het seksueel corrumperen van een minderjarige. De echtgeno(o)t(e), kinderen en personen ten laste van een persoon die is overleden als gevolg van doodslag, moord of moord onder verzwarende omstandigheden of van een opzettelijk misdrijf met de dood tot gevolg, hebben hetzelfde recht.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u aangifte doet van een misdrijf, legt de politieambtenaar die de klacht opneemt u uit welke procedure zal worden gevolgd. U zult worden geïnformeerd over uw rechten en over de diensten waarvoor u in aanmerking komt. De politie moet een schriftelijk verslag opstellen van de informatie die zij u verstrekt heeft.

U krijgt informatie over:

 • uw rechten tijdens de strafrechtelijke procedure;
 • de organisaties die u kunt benaderen voor hulp en de diensten die zij leveren;
 • hoe u bescherming kunt verkrijgen;
 • de voorwaarden en de procedure voor het verkrijgen van schadevergoeding door de staat;
 • de voorwaarden voor en de procedure met betrekking tot het verkrijgen van gratis wettelijke vertegenwoordiging;
 • de voorwaarde en de procedure voor het verkrijgen van gratis rechtsbijstand;
 • het recht om een bemiddelaar in de arm te nemen;
 • het recht om ingelicht te worden over de vrijlating van de verdachte als deze in hechtenis is genomen of tot een vrijheidsstraf is veroordeeld;
 • als u in een andere lidstaat van de EU woont, informatie over de mogelijkheid om op het grondgebied van de staat waar u woont, een verzoek om schadevergoeding door de staat in te dienen, evenals over de mogelijkheid om te worden gehoord door de Roemeense gerechtelijke organen zonder op het grondgebied van Roemenië aanwezig te zijn.

Vervolgens kunt u tijdens de procedure informatie ontvangen over de voortgang van het onderzoek. Als de openbare aanklager de zaak niet naar de rechter verwijst, kunt u tevens een afschrift van dit besluit krijgen. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de politieambtenaar of de openbare aanklager die uw zaak behandelt, en een postadres in Roemenië, een e-mailadres of een ander adres voor het ontvangen van elektronische berichten opgeven.

Als de openbare aanklager besluit tot rechtsvervolging over te gaan, wordt u opgeroepen in de rechtbank te verschijnen.

Als u door de rechter wordt gehoord, wordt u ook geïnformeerd over uw rechten en plichten:

 • het recht op bijstand van een advocaat of, indien van toepassing, op gratis wettelijke vertegenwoordiging;
 • het recht om een beroep te doen op de diensten van een bemiddelaar in de gevallen dat dit bij wet is toegestaan;
 • het recht om het vereiste bewijsmateriaal over te leggen en om bezwaren en conclusies in te dienen conform de wet;
 • het recht om schriftelijk op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de procedure;
 • het recht om vooraf een klacht in te dienen, wanneer dat nodig is (voor bepaalde soorten misdrijven moet u zo’n klacht indienen om de zaak tegen de dader voortgang te laten vinden). De gerechtelijke organen zullen hier duidelijkheid over verschaffen wanneer dat vereist is. Een voorafgaande klacht houdt een verzoek in om het strafproces tegen de dader voort te zetten. De voorafgaande klacht verschilt van de klacht die u bij de politie of de openbare aanklager indient om hun te laten weten dat er een misdrijf tegen u is gepleegd;
 • het recht om als civiele partij op te treden in de procedure;
 • de plicht om gehoor te geven aan een oproep van de gerechtelijke organen;
 • de plicht om een adreswijziging door te geven;
 • het recht om ingelicht te worden over de vrijlating van de dader wanneer deze tot een gevangenisstraf is veroordeeld of in bewaring is gesteld.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Ja. U hebt tijdens de hele procedure recht op gebruik van tolk- en vertaaldiensten.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben of een beperking heb)?

Als slachtoffers wettelijke bescherming nodig hebben, kan het gerechtelijke orgaan gelasten dat zij gehoord worden door of in aanwezigheid van een psycholoog of een andere specialist in slachtofferbegeleiding.

Slechthorende slachtoffers en slachtoffers met een spraakstoornis worden tijdens de zitting bijgestaan door personen die gebarentaal beheersen. In dergelijke gevallen is ook schriftelijke communicatie mogelijk.

Opvang slachtoffers

Om adequate hulp en bescherming te kunnen krijgen, worden slachtoffers individueel beoordeeld. Deze beoordeling wordt verricht door de diensten voor hulp aan slachtoffers van misdrijven of door particuliere socialedienstverleners. In voorkomend geval werken deze samen met publieke of particuliere zorgaanbieders, indien het slachtoffer daarin toestemt.

De hulp- en beschermingsdiensten die slachtoffers van misdrijven en hun gezinsleden ontvangen, behelzen met name:

 • informatie over de rechten van het slachtoffer;
 • psychologische begeleiding, advies over het risico van verdere en herhaalde schade voor het slachtoffer of van intimidatie en vergelding;
 • advies over de financiële en praktische aspecten in verband met het misdrijf dat het slachtoffer heeft ondergaan;
 • diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie;
 • morele en sociale ondersteuning voor maatschappelijke herintegratie;
 • informatie en advies over de rol van het slachtoffer in strafrechtelijke procedures, met inbegrip van de voorbereiding op deelname aan het proces;
 • indien nodig, verwijzing van het slachtoffer naar andere gespecialiseerde diensten: sociale voorzieningen, medische diensten, diensten voor arbeidsvoorziening, onderwijsdiensten of andere diensten van algemeen belang waarin de wet voorziet.

De hulp- en beschermingsdiensten kunnen worden verleend in:

 1. dagcentra, vooral voor informatie, advies, morele en sociale ondersteuning bij maatschappelijke herintegratie, psychologische begeleiding, juridisch advies, financieel advies, diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie enz.;
 2. opvanghuizen die passende tijdelijke opvang verlenen aan slachtoffers die een veilig onderdak nodig hebben vanwege een dreigend risico van verdere en herhaalde schade of intimidatie en vergelding.

Slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel kunnen worden opgevangen in opvanghuizen waar zij – en de minderjarigen voor wie zij verantwoordelijk zijn – kosteloos, gedurende een beperkte periode, gezinsbegeleiding, bescherming tegen de agressor, medische hulp en zorg, voeding, onderdak, psychologische begeleiding en juridisch advies kunnen krijgen.

Wie biedt slachtofferhulp?

Binnen de organisatiestructuur van elk DGASPC is een dienst voor hulp aan slachtoffers van misdrijven opgezet.

De hulp kan ook worden verleend door particuliere socialedienstverleners.

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u contact opnemen met het Nationaal Bureau voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) en de DGASPC’s.

Als u slachtoffer bent van een misdrijf en jonger dan 18 jaar, kunt u contact opnemen met de Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) en de DGASPC’s.

Als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u contact opnemen met het Nationaal Bureau voor de bestrijding van mensenhandel (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Het ministerie van Justitie is in Roemenië de autoriteit die bijstand moet verlenen in het proces om schadevergoeding te verkrijgen voor slachtoffers van een opzettelijk, gewelddadig misdrijf dat is gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie dan de lidstaat waar zij hun wettelijke verblijfplaats hebben.

Er zijn ook niet-gouvernementele organisaties die verschillende soorten slachtofferhulp verlenen. De instelling waarmee u contact opneemt, zal u naar de desbetreffende ngo doorverwijzen.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

Ja, de gerechtelijke organen moeten u naar zulke diensten doorverwijzen.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Bij het verstrekken van informatie, hulp en bescherming aan het slachtoffer wordt de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de informatie over het privéleven en het leed van het slachtoffer gewaarborgd. De slachtofferhulpdiensten worden anoniem verleend en er wordt geen contract gesloten met de begunstigden.

De gegevens van slachtoffers van misdrijven worden gedurende één jaar bewaard om te kunnen worden gebruikt in het kader van de hulp- en beschermingsmaatregelen voor slachtoffers van misdrijven of om op verzoek te kunnen worden verstrekt aan de gerechtelijke organen. Aan het einde van deze bewaartermijn van een jaar worden de opgeslagen gegevens gewist.

Indien u hulp en bescherming voor slachtoffers ontvangt, worden uw identificatiegegevens bewaard gedurende de gehele periode waarvoor deze maatregelen zijn toegekend, en tot drie maanden na afloop van die periode.

Opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel worden geheim gehouden.

Als de gerechtelijke organen tijdens het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak van mening zijn dat uw privacy of waardigheid kan worden aangetast door de informatie die u verstrekt of om andere redenen, kunnen zij op eigen initiatief of op uw verzoek maatregelen treffen om uw vertrouwelijkheid en privacy te beschermen, zoals:

 • bescherming van uw identiteitsgegevens;
 • wanneer andere maatregelen niet toereikend zijn, verhoor via audiovisuele middelen, waarbij uw stem en uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt; uw aanwezigheid is dan niet verplicht;
 • ondervraging tijdens een besloten zitting.

Bovendien kan de rechter tijdens de procedure de publicatie van teksten, tekeningen, foto’s of afbeeldingen verbieden waardoor uw identiteit bekend zou kunnen worden.

De rechter kan eveneens besluiten dat er een besloten zitting moet plaatsvinden als door een openbare zitting uw waardigheid of privacy mogelijk wordt aangetast.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang heb tot slachtofferhulp?

Het is niet noodzakelijk om een klacht in te dienen bij de opsporingsinstanties om in aanmerking te komen voor informatie, hulp en bescherming voor slachtoffers.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Zowel tijdens het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de rechtszaak hebt u recht op beschermende maatregelen, wanneer de gerechtelijke organen van mening zijn dat u mogelijk gevaar loopt.

Het kan gebeuren dat gerechtelijke organen van oordeel zijn dat u mogelijk gevaar loopt door de informatie die u verstrekt of om andere redenen. Dan is het voor u uitermate belangrijk om te weten dat zij op uw verzoek of uit eigen beweging bepaalde maatregelen mogen treffen om u te beschermen, zoals:

 • bewaking of beveiliging van uw woning of tijdelijk onderkomen;
 • begeleiding en bescherming van uzelf of uw gezinsleden tijdens reizen;
 • bescherming van uw identiteitsgegevens (persoonsgegevens mogen uit het dossier worden geschrapt en het is mogelijk uw identiteit te beschermen door deze geheim te houden);
 • wanneer andere maatregelen niet toereikend zijn, verhoor via audiovisuele middelen, waarbij uw stem en uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt; uw aanwezigheid is dan niet verplicht (op deze wijze hoeft u niet voor een politieambtenaar, openbare aanklager of rechter te verschijnen en zult u zich niet op dezelfde plaats als de dader bevinden);
 • ondervraging tijdens een besloten zitting.

Bovendien kan de rechter tijdens de procedure de publicatie van teksten, tekeningen, foto’s of afbeeldingen verbieden waardoor uw identiteit bekend zou kunnen worden.

Als u getuige bent in de strafrechtelijke procedure of informatie verstrekt met behulp waarvan de gerechtelijke organen zaken in verband met ernstige misdrijven kunnen oplossen of aanzienlijke schade kunnen voorkomen (zelfs wanneer u niet bij de zaak betrokken bent), kunt u de politieambtenaar of de openbare aanklager die het onderzoek verricht, vragen om u in het programma voor de bescherming van getuigen op te nemen. Dit programma omvat verschillende maatregelen, zoals:

 • een geheime identiteit, wat ook betekent dat tijdens verhoren uw stem en/of uw uiterlijk onherkenbaar worden gemaakt;
 • politiebescherming van uw woning en een politie-escorte wanneer u naar de politie of de opsporingsinstanties moet gaan;
 • vestiging elders;
 • identiteitsverandering, waaronder de verandering van uw uiterlijk, als dat nodig is.

Als u deelneemt aan het getuigenbeschermingsprogramma kunt u onder meer profiteren van:

 • resocialisatie in een andere sociale omgeving;
 • de verwerving van nieuwe beroepskwalificaties;
 • een nieuwe baan;
 • financiële ondersteuning tot u een nieuwe baan vindt.

Indien nodig kunnen familieleden in de eerste graad (zoals uw kinderen en uw ouders) en uw echtgeno(o)t(e) eveneens aan het getuigenbeschermingsprogramma deelnemen.

Als u niet tijdens het strafrechtelijk onderzoek in het getuigenbeschermingsprogramma bent opgenomen, kunt u daartoe tijdens de rechtszaak een aanvraag indienen.

Extra bescherming hangt af van het type misdrijf:

 • als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u de politie vragen om de agressor uit de gezinswoning te zetten op basis van een bevel tot tijdelijke bescherming dat van kracht blijft tot de uitvaardiging van een beschermingsbevel door de rechter. Een andere mogelijkheid is dat u als slachtoffer opgevangen wordt in een tehuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Deze opvang is alleen beschikbaar in urgente gevallen of op schriftelijke aanbeveling van de directie van het tehuis. In het opvanghuis krijgt u onderdak, eten, medische zorg, psychologische begeleiding en gratis rechtsbijstand;
 • als u slachtoffer bent van mensenhandel, kunt u worden opgevangen in een centrum voor slachtofferbescherming. Wettelijk duurt deze opvang 90 dagen, maar de rechter kan uw verblijf tot het eind van de procedure verlengen. In zaken betreffende handel in minderjarigen zijn de zittingen niet openbaar. Bovendien worden minderjarigen jonger dan 14 jaar in dergelijke zaken gehoord in aanwezigheid van een psycholoog of een vertegenwoordiger van het DGASPC.

Als u denkt dat u gevaar loopt, meld dit dan aan de politieambtenaar, de openbare aanklager of de rechter en geef daarbij zoveel mogelijk informatie.

De bovenstaande maatregelen kunnen zowel tijdens het strafrechtelijk onderzoek als tijdens de rechtszaak worden genomen.

Wie kan mij bescherming bieden?

U krijgt bescherming van de Roemeense politie.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Om verdere schade voor het slachtoffer te voorkomen moet erop worden toegezien dat er zo snel mogelijk nadat het slachtoffer is geïdentificeerd, een beoordeling plaatsvindt, zodat het aantal verklaringen en medische, psychologische en sociale beoordelingen zoveel mogelijk kan worden beperkt.

De structuren voor hulp aan slachtoffers van misdrijven of aanbieders van dergelijke diensten geven advies over de risico’s van intimidatie en vergelding. Om elk risico van intimidatie en vergelding te vermijden kunt u tijdelijk onderdak krijgen in een opvanghuis.

Als u na de afronding van de strafrechtelijke procedure nog steeds in gevaar bent, zullen de gerechtelijke organen bekijken of het raadzaam is u in een getuigenbeschermingsprogramma op te nemen, wanneer u daar nog niet aan deelneemt.

Als u slachtoffer bent geweest van mensenhandel, geweld door familieleden, de georganiseerde misdaad, terrorisme of andersoortige misdrijven, wordt u als “kwetsbaar slachtoffer” beschouwd en komt u in aanmerking voor de beschermingsmaatregelen voor bedreigde of kwetsbare getuigen waarin de wet voorziet.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Ja, uw zaak kan worden beoordeeld. Zo worden slachtoffers van bepaalde categorieën misdrijven (huiselijk geweld, verkrachting, seksueel geweld enz.) uitsluitend gehoord door mensen van hetzelfde geslacht als het slachtoffer daarom vraagt.

Om verdere schade voor het slachtoffer te voorkomen vindt een tweede ondervraging van de benadeelde partij alleen plaats wanneer dat strikt noodzakelijk is met het oog op een goed verloop van de strafrechtelijke procedure.

In de wetgeving met betrekking tot de strafrechtelijke procedure staat dat een benadeelde partij die een klacht over een misdrijf heeft ingediend onmiddellijk moet worden gehoord of, wanneer dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk na het indienen van de klacht. Het doel hiervan is te voorkomen dat het slachtoffer herhaaldelijk door de gerechtelijke organen wordt ondervraagd en hem of haar daardoor verdere schade wordt berokkend.

De gebouwen van de rechtbanken beschikken over aparte wachtruimten voor slachtoffers van misdrijven.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Als u een kwetsbaar slachtoffer bent, kunt u profiteren van de beschermende maatregelen die in de bovengenoemde antwoorden op vragen over de bescherming van getuigen worden genoemd.

Ik ben minderjarig – heb ik bijzondere rechten?

Wanneer u als kind slachtoffer bent van uitbuiting, geweld, misbruik, verwaarlozing of mishandeling of enig ander misdrijf, kan iedereen, ook uzelf, aangifte doen bij de politie.

Minderjarigen worden per definitie als kwetsbare slachtoffers beschouwd en de autoriteiten moeten u informeren over de beschermende maatregelen waar u aanspraak op kunt maken.

Voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld, worden de beoordeling en de toekenning van de wettelijke hulp en bescherming verricht door gespecialiseerde afdelingen van het DGASPC voor interventie in gevallen van mishandeling, verwaarlozing, mensenhandel, migratie en repatriëring.

Minderjarigen kunnen bijstand krijgen van de Nationale Instantie voor de bescherming van kinderrechten en adoptie.

Kinderen die mishandeling, verwaarlozing of andere vormen van geweld hebben ondergaan, kunnen in aanmerking komen voor een noodmaatregel waarbij zij tijdelijk bij een ander gezin, een gastgezin of een gespecialiseerd centrum worden geplaatst.

Als u wordt opgeroepen om voor de opsporingsinstanties te verschijnen en jonger bent dan 14 jaar, moet u door uw ouders of voogd worden vergezeld. Als uw ouders of voogd bij het strafproces betrokken zijn of er wellicht belang bij hebben uw verklaring te beïnvloeden, zal het verhoor plaatsvinden in het bijzijn van een familielid of een andere persoon die door de politieambtenaar, openbare aanklager of rechter is aangewezen.

Bovendien kunnen de gerechtelijke organen bepalen dat er een psycholoog aanwezig moet zijn om u tijdens de verhoren bij te staan. U kunt daartoe een verzoek bij deze organen indienen.

Het verhoor moet worden opgenomen. Als dat niet mogelijk is, moet dit in de verklaring worden vermeld met opgave van redenen.

U kunt steeds door dezelfde persoon worden gehoord in speciaal ingerichte/aangepaste ruimten, als dat mogelijk is.

Bij het onderzoek naar bepaalde categorieën misdrijven kan het verhoor worden gedaan door een persoon van hetzelfde geslacht als het slachtoffer. U mag ook worden vergezeld door een persoon van uw keuze.

Tijdens de hele procedure hebt u recht op een wettelijke vertegenwoordiger. Als u geen advocaat hebt, zal de rechter u helpen er een te vinden. Als uw familie de diensten van de advocaat niet kan betalen, hebt u recht op gratis rechtsbijstand.

In zaken betreffende mensenhandel worden minderjarigen jonger dan 14 jaar gehoord in aanwezigheid van ten minste een van hun ouders of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Bovendien moet er ook een psycholoog of een vertegenwoordiger van het DGASPC aanwezig zijn.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf – wat zijn mijn rechten?

In deze situatie hebt u de status van slachtoffer van een misdrijf en komt u in aanmerking voor alle bovengenoemde hulp- en beschermingsdiensten, met inbegrip van de verstrekking van informatie, psychologische begeleiding en rechtsbijstand, evenals verwijzing naar gezondheidsdiensten, diensten met het oog op maatschappelijke (her)integratie of andere diensten.

De echtgeno(o)t(e), het kind of iemand die afhankelijk is van een persoon die is overleden als gevolg van doodslag, moord of moord onder verzwarende omstandigheden in de zin van de artikelen 188 en 189 van het Wetboek van Strafrecht, of als gevolg van een opzettelijk misdrijf dat tot de dood leidt, heeft recht op gratis rechtsbijstand en schadevergoeding van de staat.

Gratis rechtsbijstand is ook beschikbaar voor andere categorieën misdrijven. Voorwaarde hierbij is dat het maandelijkse inkomen van het slachtoffer per gezinslid niet hoger is dan het nationale bruto basisminimumloon dat is vastgesteld voor het jaar waarin de aanvraag voor gratis rechtsbijstand werd ingediend.

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf – wat zijn mijn rechten?

Zie bovenstaande informatie.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Bemiddeling is alleen mogelijk in het geval van in de strafwetgeving vermelde minder zware misdrijven. Dit is een procedure die alleen aangevraagd kan worden als zowel u als de dader bereid zijn eraan deel te nemen. Gedurende de bemiddelingsprocedure wordt u uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten met de dader om de mogelijkheden tot verzoening te bespreken. Degene die de bijeenkomsten leidt, wordt de bemiddelaar genoemd. Als de bemiddeling tot verzoening leidt, kunt u uw aangifte tegen de dader van het misdrijf intrekken en wordt de zaak geseponeerd. Als de bemiddeling echter niet slaagt, wordt de strafrechtelijke procedure voortgezet alsof er nooit een bemiddelingsprocedure is geweest.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

 • Wet nr. 135/2010 inzake het Wetboek van Strafvordering, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Wet nr. 678/2001 inzake preventie en bestrijding van mensenhandel, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Overheidsbesluit nr. 1216/2001 tot goedkeuring van het Nationale Actieplan inzake preventie en bestrijding van mensenhandel (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Wet nr. 211/2004 betreffende maatregelen ter bescherming van slachtoffers van een misdrijf, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Overheidsbesluit nr. 1238/2007 van 10 oktober 2007 tot goedkeuring van nationale specifieke normen voor gespecialiseerde hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Wet nr. 217/2003 inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Wet nr. 272/2004 ter bevordering en bescherming van kinderrechten, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Wet nr. 682/2002 inzake getuigenbescherming, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Wet nr. 192/2006 inzake mediation/bemiddeling en de organisatie van het beroep van mediator/bemiddelaar, als verder gewijzigd en aangevuld (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Laatste update: 04/02/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.