Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Rechten van slachtoffers – per land

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen? (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)

U kunt schadevergoeding van de dader eisen door in de strafrechtelijke procedure als civiele partij op te treden. U moet dit doen voordat het onderzoek ter terechtzitting begint. De gerechtelijke organen moeten u van dit recht op de hoogte brengen. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een civiele vordering in de procedure aanbrengen. U moet daarbij wel de schadevergoeding die u eist, de redenen voor uw vordering en het bewijsmateriaal in verband met de vordering vermelden.

Deze vordering kan zowel worden ingediend bij het openbaar ministerie als bij de rechter die de zaak inhoudelijk behandelt.

De rechterlijke beslissing omvat ook de schadevergoeding die de rechter aan de dader heeft opgelegd.

Als u geen civiele partij in het strafproces bent, kunt u nog wel een aparte vordering bij de civiele rechter indienen om schadevergoeding te eisen.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Wanneer de dader in de rechterlijke beslissing wordt opgedragen schadevergoeding te betalen, moet hij/zij dat doen zonder dat u verdere actie hoeft te ondernemen. Als de dader niet betaalt, kunt u vragen dat de rechterlijke beslissing wordt uitgevoerd.

Hiertoe moet u de rechterlijke beslissing waarin u schadevergoeding wordt toegekend, aan een deurwaarder voorleggen. De deurwaarder zal in actie komen om de rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen en u vertellen wat u vervolgens moet doen.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

De staat kan u onder bepaalde voorwaarden een vergoeding betalen.

Als de dader insolvent is of wordt vermist, kan de staat u een vergoeding betalen. Hiertoe moet u een verzoek om schadeloosstelling indienen, en wel binnen een jaar. De datum waarop deze termijn ingaat, is afhankelijk van de oplossing die door de gerechtelijke organen wordt bevolen.

Als de dader onbekend is, moet u het verzoek om schadeloosstelling indienen binnen drie jaar nadat het strafbare feit is gepleegd, tenzij u volledige vergoeding van een verzekeraar hebt ontvangen.

U kunt een verzoek indienen om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Hiertoe moet u eerst op de hierboven vermelde wijze om schadeloosstelling verzoeken. U kunt in dit verzoek om schadeloosstelling meteen om een voorschot vragen of binnen dertig dagen daarna. U hebt alleen recht op een voorschot wanneer u zich in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Als uw verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen, moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. Het verzoek om schadeloosstelling moet worden ingediend bij de rechter onder wiens bevoegdheid u valt.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Ja. Zie het antwoord hierboven.

Heb ik recht op schadevergoeding als de dader niet veroordeeld is?

Als de strafrechter de civiele vordering niet toewijst, kunt u nog wel een aparte vordering bij de civiele rechter indienen om schadevergoeding te eisen.

Als de strafrechter bepaalt dat er geen sprake is van een strafbaar feit of dat het niet is gepleegd door de persoon tegen wie u de klacht hebt ingediend, hebt u geen recht op schadevergoeding in de strafzaak of in een aparte civiele vordering, omdat de beslissing van de strafrechter voor de civiele rechtbank kracht van gewijsde krijgt (dat wil zeggen de beslissing is definitief).

Als u geen civiele partij in de strafrechtelijke procedure bent, kunt u een aparte civiele vordering bij de civiele rechter instellen. Dat is mogelijk tijdens het strafproces of zelfs wanneer dat is afgelopen, afhankelijk van de algemene verjaringstermijnen.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u een verzoek indienen om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. Zie het antwoord op de vraag over voorschotten.

Laatste update: 25/07/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.