Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rechten van slachtoffers – per land

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Welke informatie kan ik verwachten van de autoriteiten (bijvoorbeeld politie, officier van justitie) na het misdrijf, maar nog vóór ik aangifte van het misdrijf doe?

U kunt mogelijk ook informatie over een misdrijf inwinnen bij de bevoegde organisaties (Police Scotland, de Crown Office and Procurator Fiscal Service, de Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service en Parole Scotland.) Ga voor meer informatie naar de rubriek over misdrijven, rechtspraak en het recht op de website van de Schotse overheid.

Als u besluit een misdrijf aan te geven bij de politie, ontvangt u van hen een slachtofferzorgkaart. Op die kaart staat een omschrijving van uw aangifte, samen met nadere gegevens.

De Victim's Code for Scotland bevat verder een aantal rechten waarop u aanspraak kunt maken, naargelang de fase van het strafrechtproces waarin u zich bevindt.

Ik woon niet in het EU-land waar het misdrijf is gepleegd (EU-burgers en niet-EU burgers). Hoe worden mijn rechten beschermd?

Zelfs als het misdrijf niet in Schotland is gepleegd, kunt u recht hebben op bescherming als u in Schotland woont, met maatregelen zoals:

het Europees beschermingsbevel (EPO). Het EPO maakt het mogelijk dat een ergens anders in de EU afgegeven rechterlijk bevel (bv. een verbod voor iemand om in uw buurt te komen) in Schotland wordt erkend en gehandhaafd. Als het bevel in Schotland is afgegeven, kan het worden overgedragen naar het land waar u woont.

Meer informatie over het EPO is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Volgens de Victims and Witnesses Act 2014 kunt u een misdrijf dat is gepleegd in een andere EU-lidstaat, aangeven bij Police Scotland, die als taak heeft ervoor te zorgen dat de aangifte zonder onnodige vertraging wordt doorgezonden aan de aangewezen autoriteit van de lidstaat waar het (vermeende) misdrijf is begaan.

Welke informatie krijg ik als ik een misdrijf aangeef?

Als u besluit een misdrijf aan te geven, ontvangt u een slachtofferzorgkaart. Verder hebt u het recht de volgende instanties te verzoeken om zaakspecifieke informatie:

 • Police Scotland - informatie over een besluit om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en redenen daarvoor, en een besluit om een strafrechtelijk onderzoek te beëindigen en de redenen daarvoor.
 • De Crown Office and Procurator Fiscal Service - als er niet tot vervolging wordt overgegaan in uw zaak, hebt u het recht de redenen daarvoor te vernemen en tegen dat besluit beroep aan te tekenen.
 • De Scottish Courts and Tribunals Service - de data van eventuele rechtszittingen, het definitieve besluit van een rechter in een proces of een beroep naar aanleiding van het proces, en de redenen daarvoor.

Kom ik in aanmerking voor gratis vertolking of vertaling (wanneer ik contact opneem met de politie of andere autoriteiten of tijdens het onderzoek en het proces)?

Tijdens het strafproces hebt u het recht dat u de behandeling goed kunt volgen en zelf goed wordt begrepen. Als u het Engels niet goed kunt volgen of spreken, kunt u verzoeken om bijstand door een tolk, die u zal helpen:

 • de aan u gestelde vragen te begrijpen;
 • de aan u gegeven informatie te begrijpen;
 • antwoord te geven en informatie te verstrekken, en ook in andere opzichten doeltreffend te communiceren.

U kunt ook vragen om een vertaling van een document als u dat bij wet wordt verstrekt of als het essentieel is voor uw deelname aan het onderzoek of proces.

Hoe zorgen de autoriteiten ervoor dat ik alles begrijp en ook begrepen word (als ik een kind ben; als ik gehandicapt ben)?

Informatie is op verzoek in uiteenlopende vorm beschikbaar en binnenkort verschijnt er een eenvoudig leesbare versie van de Victims' Code.

Appropriate Adults draagt bij tot een goede communicatie tussen de politie en slachtoffers van 16 jaar of ouder die moeite hebben met communiceren als gevolg van een leerstoornis of een andere psychische aandoening. Dat gebeurt vooral tijdens politieverhoren, maar kan ook plaatsvinden tijdens forensisch onderzoek en procedures om de identiteit vast te stellen.

Opvang slachtoffers

Wie biedt slachtofferhulp?

Er zijn diverse slachtofferhulporganisaties, afhankelijk van de aard van het misdrijf.

 • Victim Support Scotland (VSS) is de grootste liefdadigheidsorganisatie in Schotland die slachtoffers en getuigen van misdrijven bijstaat met ondersteuning en informatie. VSS biedt persoonlijke ondersteuning door elk geval te beoordelen op basis van de behoeften van het slachtoffer.
 • Community Safety Glasgow (TARA) ondersteunt overlevenden van mensenhandel door hun, al naargelang de individuele behoefte, tot 45 dagen crisisopvang te verlenen, zorg te plannen, door te verwijzen en te helpen met toegang tot juridische bijstand.
 • Migrant Help ondersteunt kwetsbare migranten door advies en begeleiding te bieden aan asielzoekers en buitenlandse gedetineerden.
 • Andere organisaties zijn PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid en ChildLine.
 • De contactgegevens van alle slachtofferhulporganisaties vindt u in de Victims' Code for Scotland.

Verwijst de politie mij automatisch door naar slachtofferhulp?

De politie zal u vragen of u wilt worden doorverwezen naar slachtofferhulp en zal uw informatie alleen doorgeven als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe wordt mijn persoonlijke levenssfeer beschermd?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, neemt de politie stappen om u bij te staan en te voorkomen dat u (opnieuw) slachtoffer wordt van een misdrijf, intimidatie of vergelding. Wat ondersteuning betreft, kunnen die stappen het volgende inhouden:

 • alleen verhoren als dat nodig is;
 • ervoor zorgen dat verhoren zoveel mogelijk worden beperkt;
 • voor het verhoor gebruikmaken van speciale faciliteiten;
 • In bepaalde situaties kan de rechter de media beperkingen opleggen voor de berichtgeving over de zaak waarbij u bent betrokken.

Moet ik eerst aangifte van een misdrijf doen voordat ik toegang krijg tot slachtofferhulp?

Nee, u hebt ook recht op slachtofferhulp als het misdrijf niet bij de politie is aangegeven.

Persoonlijke bescherming als ik in gevaar verkeer

Welke vormen van bescherming worden geboden?

Wanneer u een misdrijf aangeeft, neemt de politie stappen om u bij te staan en te voorkomen dat u (opnieuw) slachtoffer wordt van een misdrijf, intimidatie of vergelding.

Wat ondersteuning betreft, kunnen die stappen het volgende inhouden:

 • alleen verhoren als dat nodig is;
 • ervoor zorgen dat verhoren zoveel mogelijk worden beperkt;
 • voor het verhoor gebruikmaken van speciale faciliteiten.

In bepaalde situaties kan de rechter de media beperkingen opleggen voor de berichtgeving over de zaak waarbij u bent betrokken. In voorkomend geval kan de rechter verdachten ook een speciale borgsom opleggen.

Meer informatie over beschermingsmaatregelen is verkrijgbaar bij Police Scotland of de Crown Office and Prosecutor Fiscal Service.

Wie kan mij bescherming bieden?

Zie hierboven.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat de dader mij verdere schade toebrengt?

Zie hierboven.

Is er iemand die het risico beoordeelt dat het strafrechtstelsel mij verdere schade toebrengt (tijdens het onderzoek en het proces)?

Zie hierboven.

Welke bescherming wordt geboden voor zeer kwetsbare slachtoffers?

Zie hierboven.

Ik ben minderjarig - heb ik bijzondere rechten?

Sommige personen kunnen extra kwetsbaar zijn of extra risico lopen vanwege hun situatie of de aard van de getuigenverklaring waarom de rechter hun kan vragen. Er zijn verschillende mogelijkheden om kwetsbare getuigen te helpen hun verklaring af te leggen tegenover de rechter, zoals via een rechtstreekse videoverbinding of vanachter een scherm, zodat u de verdachte niet ziet. Dat zijn de zogenaamde "bijzondere maatregelen".

Meer informatie over bijzondere maatregelen is verkrijgbaar bij de Crown Office and Prosecutor Fiscal Service en de Scottish Courts and Tribunals Service. Verder dienen de betrokken instanties u te vragen of u er bezwaar tegen hebt te getuigen. Zij kunnen u helpen met verschillende mogelijkheden voor het afleggen van uw verklaring.

Alle kinderen (tot 18 jaar) zijn wettelijk aangemerkt als kwetsbaar en hebben, samen met vermeende slachtoffers van huiselijk geweld, seksuele misdrijven, mensenhandel en stalking, automatisch recht op toepassing van bepaalde bijzondere maatregelen. Een getuige met een psychische aandoening of leerstoornis of die er tegenop ziet een verklaring af te leggen, kan ook als kwetsbaar worden beschouwd. Een beoordeling om de kwetsbaarheid vast te stellen wordt uitgevoerd door de Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Verder ziet de Scottish Courts and Tribunal Service erop toe dat slachtoffers en getuigen voor de verdachte niet in dezelfde wachtruimte verblijven voordat zij hun verklaring afleggen tegenover de rechter.

Een familielid is overleden ten gevolge van het misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Familieleden van slachtoffers van een misdrijf hebben eveneens toegang tot slachtofferhulporganisaties, waaronder Victim Support Scotland.

Indien een naast familielid van u is overleden als gevolg van een misdrijf, hebt u mogelijk rechten (zoals het recht op informatie over een zaak) alsof u zelf het slachtoffer van een misdrijf was. Zo hebt u recht op toegang tot informatie van de politie als een van uw familieleden is omgekomen door een misdrijf.

Zie voor meer informatie de Victims' Code en ook de Standards of Service die gezamenlijk worden opgesteld door Police Scotland, de Crown Office and Procurator Fiscal Service, Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service en Parole Board for Scotland. (zie onderstaande link)

Een familielid is slachtoffer van een misdrijf - wat zijn mijn rechten?

Familieleden van slachtoffers van een misdrijf hebben eveneens toegang tot slachtofferhulporganisaties, waaronder Victim Support Scotland.

In sommige situaties (bv. als het slachtoffer is overleden) kan een familielid rechten hebben (zoals het recht op informatie over een zaak) alsof hij of zij zelf het slachtoffer van een misdrijf was.

Zo hebt u recht op toegang tot informatie van de politie als een van uw familieleden is omgekomen door een misdrijf. Zie voor meer informatie de Victim's Code en ook de Standards of Service die worden opgesteld door de Scottish Courts and Tribunals Service.

Heb ik toegang tot bemiddeling/mediation? Onder welke voorwaarden? Ben ik in veiligheid tijdens bemiddeling/mediation?

Sacro is een Scottish Community Justice Organisation die zich inzet voor het bevorderen van veiligheid en cohesie in gemeenschappen in heel Schotland. Deze organisatie verleent bemiddelingsdiensten. Zie voor meer bijzonderheden de website van de organisatie.

Waar vind ik de wetgeving waarin mijn rechten zijn vastgelegd?

Zie voor actuele informatie over de rechten van slachtoffers de Victims' Code for Scotland; die vindt u hier.

Laatste update: 30/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.