Rechten van slachtoffers – per land

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Via welke procedure kan ik van de dader schadevergoeding vorderen (bv. rechtszaak, burgerlijke vordering, voeging)?

U kunt in een strafprocedure schadevergoeding vorderen van de dader. U kunt dat mondeling doen, waarbij uw vordering wordt vastgelegd in het proces-verbaal van de zitting, of schriftelijk, door het indienen van een specifieke vordering. De burgerlijke partij heeft volgens de wet het recht vergoeding van de ten gevolge van het strafbare feit geleden schade te vorderen van de verdachte, en kan de rechter ook verzoeken de verdachte daartoe te verplichten in het vonnis; de burgerlijke partij moet de vordering indienen voordat het onderzoek of het beknopte onderzoek is afgelopen. In uw vordering moet u duidelijk de redenen en het bedrag van de gevorderde vergoeding vermelden. De burgerlijke partij wordt tijdens de zitting geïnformeerd over haar recht op schadevergoeding en over de te volgen procedure om van dat recht gebruik te maken.

Als er reden is om aan te nemen dat het niet mogelijk of ingewikkeld is te voldoen aan het recht van de burgerlijke partij op vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade, kan het verwachte schadebedrag worden voldaan door beslag te leggen op de eigendommen of andere eigendomsrechten van de verdachte. Tot inbeslagneming wordt besloten door de rechter op verzoek van de openbare aanklager of de burgerlijke partij; in de voorbereidende fase van de procedure wordt ertoe besloten door de openbare aanklager op verzoek van de burgerlijke partij. In de voorbereidende fase kan de openbare aanklager conservatoir beslag leggen op het bedrag, ook als de burgerlijke partij geen vordering heeft ingediend, als dat nodig is met het oog op de belangen van laatstgenoemde, met name bij gevaar voor vertraging.

De rechter heeft de dader ertoe veroordeeld mij schadevergoeding te betalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dader betaalt?

Als de dader van het strafbare feit niet uit vrije wil voldoet aan de door de rechter in de strafprocedure opgelegde verplichtingen, krijgt u, wanneer de rechterlijke beslissing uitvoerbaar wordt, een executoriale titel die het u mogelijk maakt uw recht tegenover de dader van het strafbare feit te doen gelden door via een executoriale procedure uitvoering van de beslissing af te dwingen. In dat geval kunt u een beroep doen op een advocaat.

Als de dader niet betaalt, kan de staat het bedrag dan voorschieten? Onder welke voorwaarden?

Nee.

Heb ik recht op een schadevergoeding van de staat?

Als u slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent, kunt u verzoeken om schadevergoeding. De schadevergoeding wordt door het Slowaakse ministerie van Justitie bepaald en uitgekeerd op basis van een schriftelijk verzoek. Het verzoek dient u in met behulp van een formulier dat te vinden is op de website van het ministerie. Indiening is mogelijk vanaf het begin van de procedure tot een jaar na de datum waarop het vonnis of de strafbeschikking definitief is geworden.

Als de strafrechter u voor uw vordering tot vergoeding van de schade wegens letsel heeft verwezen naar een burgerrechtbank of andere instantie, moet u uw verzoek bij het ministerie indienen binnen een jaar na de datum waarop de in de burgerlijke procedure of de procedure bij een andere instantie genomen beslissing over uw vordering definitief wordt. Na afloop van deze termijn vervalt het recht op schadevergoeding op grond van de wet inzake slachtoffers van een strafbaar feit.

Deze termijnen worden opgeschort tijdens procedures voor een bevoegde instantie, met name tijdens civiele procedures en executoriale procedures waarin u de schadevergoeding voor uw letsel rechtstreeks eist van de persoon die u dat letsel heeft veroorzaakt.

Het ministerie moet binnen vier maanden na de datum waarop het uw volledige verzoekdossier heeft ontvangen, beslissen over uw verzoek. Die termijn wordt verlengd met de tijd die verstrijkt tussen de datum van indiening van een voor het nemen van de beslissing benodigd verzoek om medewerking of verzoek om documenten bij in de strafprocedure betrokken bevoegde instanties, rechtbanken, andere landelijke, regionale en plaatselijke overheidsinstanties en andere personen, en de datum van verlening respectievelijk verstrekking ervan.

Heb ik recht op schadeloosstelling als de dader niet veroordeeld is?

Bij vrijspraak van de verdachte verwijst de rechter u met uw verzoek naar een burgerrechtbank of andere instantie.

Als u slachtoffer van een geweldsmisdrijf bent en de verdachte is vrijgesproken omdat hij niet strafrechtelijk aansprakelijk is vanwege zijn leeftijd of geestelijke stoornis, en u geen andere schadevergoeding voor uw letsel hebt ontvangen, dan hebt u recht op een schadevergoeding op grond van de wet inzake slachtoffers van een strafbaar feit.

Heb ik recht op een voorschot op dringende gronden in afwachting van de beslissing over mijn vordering tot schadevergoeding?

Nee.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.