Rechten van slachtoffers – per land

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Met wie moet ik als slachtoffer van een strafbaar feit contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

De contactgegevens van de diverse organisaties voor slachtofferhulp vindt u op de website van het Slowaakse ministerie van justitie: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Register-pomoc-obetiam-zoznam.aspx.

Hotline voor opvang slachtoffers

Hotline voor opvang vrouwelijke geweldsslachtoffers (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie) (24/7)

0800 212 212

Hotline voor kinderveiligheid (Linka detskej istoty) (24/7)

116 111

Hotline voor hulp voor gezochte kinderen (Linka pre hľadané deti) (24/7)

116 000

Kindertelefoon (Linka detskej dôvery) (14-20 uur)

055/234 72 72

Hulplijn voor slachtoffers van mishandeling (Linka pre týrané osoby)

0800 300 700

Hulplijn voor slachtoffers van mensenhandel (Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi)

0800 800 818

Hulplijn voor mensen in acute psychologische crisis of moeilijke levenssituatie (Linka dôvery Nezábudka)

0800 800 566

OVERIGE CONTACTGEGEVENS

Alarmnummer voor spoedeisende hulp

112

Politiediensten

158

Hulplijn van het Bureau van het directoraat Arbeid, Sociale Zaken en Gezin voor het melden van verwaarlozing (Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania)

0800 191 222

Meldpunt van het parket voor het aangeven van huiselijk geweld (Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia)

0800 300 700

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (voor schadevergoeding)

02/888 91 544

Informatiebureaus voor slachtoffers (deze bureaus bevinden zich in de belangrijkste steden, verstrekken basisinformatie en helpen bij het leggen van contacten met de organisatie voor slachtofferhulp)

Is slachtofferhulp gratis?

Ja.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of -instanties mij bieden?

U kunt gebruikmaken van rechtsbijstand van organisaties voor slachtofferhulp, van een centrum voor bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld of, onder bepaalde voorwaarden, van het centrum voor rechtsbijstand. De staat werkt samen met de organisaties voor slachtofferhulp. Bij uw eerste contact met de politie verstrekt de politieambtenaar u de contactgegevens van deze organisaties en legt hij uit wat voor hulp zij bieden. Op uw verzoek zal de politieambtenaar u helpen contact met hen op te nemen.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Elk slachtoffer heeft recht op deskundige hulp. Die hulp wordt hoofdzakelijk verleend door organisaties die erkend zijn op grond van de wet inzake slachtoffers van een strafbaar feit, en door andere organisaties voor slachtofferhulp (de zogenaamde geregistreerde organisaties, die echter niet altijd hulp verlenen in de mate als hieronder is beschreven).

Erkende organisaties voldoen met name aan de voorwaarden die zijn gesteld op het gebied van deskundigheid. Dat betekent dat de medewerkers deskundig zijn en in het bezit zijn van een relevant diploma hoger onderwijs en werkervaring op dit gebied. De diverse organisaties zijn in de meeste gevallen gespecialiseerd in deskundige ondersteuning van een bepaalde groep slachtoffers, zodat zij zich specifieker kunnen richten op de behoeften van de slachtoffers met deskundige hulp van hogere kwaliteit. Informatie over de specialisatie, de contactgegevens en het territoriale werkgebied van elke organisatie vindt u in het register van organisaties voor slachtofferhulp.

De erkende organisaties verlenen algemene deskundige hulp en voor bijzonder kwetsbare slachtoffers kunnen zij specialistische deskundige ondersteuning bieden.

Algemene deskundige slachtofferhulp behelst het volgende:

  • verstrekking van informatie met bijbehorende toelichting (voornamelijk in verband met strafprocedures, de fasen daarvan, rechten en deskundige hulp),
  • rechtsbijstand in verband met de uitoefening van de rechten van slachtoffers,
  • rechtsbijstand in verband met de uitoefening van de rechten van slachtoffers die in het kader van een strafprocedure burgerlijke partij of getuige zijn,
  • psychologische hulp,
  • bijstand in verband met de risico's opnieuw slachtoffer te worden, en het voorkomen daarvan.

Een erkende organisatie die algemene deskundige hulp biedt, moet het eerste adviesgesprek altijd gratis aanbieden. Als de organisatie subsidie heeft ontvangen, biedt zij haar deskundige hulp gratis aan gedurende negentig dagen en, indien nodig en op verzoek van het slachtoffer, nog langer.

Specialistische deskundige hulp voor bijzonder kwetsbare slachtoffers behelst het volgende:

  • algemene deskundige hulp,
  • psychologische bijstand in geval van een crisis,
  • beoordeling van het gevaar voor leven of gezondheid,
  • verlening van maatschappelijke diensten in noodopvang en specialistische sociale bijstand indien er gevaar dreigt voor het leven of de gezondheid van een bijzonder kwetsbaar slachtoffer.

Bijzonder kwetsbare slachtoffers hebben altijd recht op gratis specialistische deskundige hulp. Deze hulp wordt aangeboden gedurende negentig dagen en, indien nodig en op verzoek van het slachtoffer (ook informeel, bijvoorbeeld door een extra afspraak te maken), nog langer.

De erkenning van elke organisatie hangt samen met een van voornoemde vormen van hulpverlening en dus ook met een bepaalde doelgroep van slachtoffers. Als u niet weet welke deskundige hulp een bepaalde erkende organisatie biedt en voor welke doelgroep die organisatie zich inzet, aarzel dan niet om er contact mee op te nemen. De organisatie kan u dan adviseren en eventueel doorverwijzen naar een andere organisatie.

Laatste update: 27/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.