Rechten van slachtoffers – per land

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Kan ik beroep instellen tegen de beslissing?

Als u in het geval dat de beklaagde onschuldig wordt bevonden tegen het vonnis in beroep wilt gaan, moet u zich er rekenschap van geven dat een dergelijk beroep niet mogelijk is als u geen partij bij de procedure bent geweest.

Als u partij bij de procedure bent geweest en u een particuliere aanklager bent, kunt als volgt tegen het vonnis in beroep gaan:

 • binnen tien dagen nadat het is bekendgemaakt; er bestaan verschillende gronden voor beroep en het is mogelijk het bewijs opnieuw te beoordelen. Dit is een gewoon beroep;
 • cassatieberoep binnen vijf dagen nadat het vonnis is bekendgemaakt; dit beroep kan worden ingesteld op grond van schending van de wet of de Spaanse grondwet of op formele gronden. Dit is een buitengewoon beroep.

Als civiele partij kunt u uitsluitend een beroep in cassatie instellen ten aanzien van zaken in verband met uw schadevergoeding.

Wat betreft mogelijkheden tot het instellen van overige beroepen: als u eerst een gewoon beroep hebt ingesteld, kunt u een cassatieberoep instellen als tweede beroep. Het hooggerechtshof beslist over het cassatieberoep.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zullen u informeren over de beroepen die u kunt instellen tegen uitspraken die u onverenigbaar met uw rechten acht.

Wat zijn mijn rechten nadat de beslissing is gegeven?

U hebt het recht om, als u daarom hebt verzocht, informatie te ontvangen over de volgende beslissingen:

 • de beslissing om geen strafrechtelijke procedure in te stellen;
 • het eindvonnis in de procedure;
 • beslissingen om de dader in hechtenis te nemen of in vrijheid te stellen alsook over de eventuele ontsnapping van de dader;
 • beslissingen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen of tot wijziging van reeds overeengekomen voorzorgsmaatregelen, indien deze bedoeld zijn om uw veiligheid te garanderen;
 • beslissingen van een gerechtelijke of penitentiaire instantie met gevolgen voor personen die veroordeeld zijn voor geweldsmisdrijven of gevallen van intimidatie en die een gevaar voor uw veiligheid opleveren;
 • beslissingen op grond waarvan u wordt betrokken bij de uitvoering van het vonnis en die met betrekking tot de detentie worden genomen, alsook beslissingen die gevolgen hebben voor de indeling van de gedetineerde in een open inrichting van klasse 3, voorrechten in detentie, kort verlof, voorwaardelijke invrijheidsstelling etc.

Uw belangrijkste recht tijdens de uitvoering van het vonnis is het recht op informatie over de veroordeling van de beklaagde. In het algemeen wordt informatie over de vrijlating van de beklaagde uit de gevangenis geacht deel uit te maken van diens persoonlijke levenssfeer en mag deze informatie niet aan u worden meegedeeld.

Bij wijze van uitzondering echter wordt u, als u slachtoffer bent van een gendergerelateerd misdrijf, geïnformeerd over de procedurele status van de beklaagde en over de wijze waarop deze zijn straf uitzit, zolang het beschermingsbevel of het gerechtelijk verbod van kracht is.

Als u particuliere aanklager was in de procedure, kunt u deelnemen aan de besluitvorming omtrent de opschorting van de veroordeling van de beklaagde. Een gevangenisstraf van minder dan twee jaar kan worden opgeschort indien er binnen een bepaalde periode geen recidive plaatsvindt. Na deze periode komt de veroordeling te vervallen. De rechter beslist over de opschorting van de veroordeling en zal u horen alvorens een beslissing te nemen.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven informeren u over de mogelijkheid die u als slachtoffer hebt om te worden betrokken bij de uitvoering van de gevangenisstraf en verlenen u de bijstand die nodig is voor de uitoefening van uw bij wet erkende rechten.

Als u slachtoffer bent van terrorisme zal het bureau voor voorlichting en hulp aan terrorismeslachtoffers van het nationale gerechtshof (Audiencia Nacional) u voorzien van de benodigde informatiekanalen zodat u volledig op de hoogte wordt gehouden van de uitvoering van de gevangenisstraf tot die volledig is uitgezeten, met name wanneer er voorrechten worden verleend of wanneer de veroordeelden worden vrijgelaten.

Heb ik recht op ondersteuning of bescherming na het proces? Voor hoe lang?

Als het vonnis wordt uitgevoerd, kunt u zo nodig bescherming blijven krijgen, indien de rechter hiertoe besluit. U kunt politiebescherming krijgen of, in uitzonderlijke gevallen, een nieuwe identiteit en financiële hulp om van woonplaats of werk te veranderen.

Voor bepaalde misdrijven, zoals gendergerelateerd of huiselijk geweld, kunt u om een beschermingsbevel vragen waarvan de tijdelijke geldigheid bij beslissing van de gerechtelijke instantie zal worden vastgesteld.

Het beschermingsbevel kan rechtstreeks bij de gerechtelijke instantie of openbare aanklager worden aangevraagd, of bij rechtshandhavingsfunctionarissen, bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven, of de aan de overheidsdiensten verbonden sociale diensten of zorginstellingen.

Het beschermingsbevel vertegenwoordigt een alomvattende beschermingsstatus waarin de bij wet bepaalde civiele en strafrechtelijke voorzorgsmaatregelen alsmede eventuele overige in het rechtsstelsel vastgelegde hulp- en sociale beschermingsmaatregelen zijn opgenomen.

Toekenning van een beschermingsbevel betekent dat u voortdurend op de hoogte moet worden gehouden over de procedurele situatie van de beklaagde of verdachte, en over de reikwijdte en geldigheid van de genomen voorzorgsmaatregelen. U zult met name te allen tijde worden geïnformeerd over de detentiesituatie van de vermeende dader. Hiertoe zal het beschermingsbevel worden doorgestuurd naar het gevangenisbestuur.

U kunt ook worden beschermd door middel van bepaalde straf- of veiligheidsmaatregelen die aan de dader worden opgelegd: gerechtelijke verboden, ontzegging van rechten als ouder, de voogdij of het recht wapens bij zich te dragen en te gebruiken etc. Verder kan in gevallen waarbij de straf wordt opgeschort voordat de dader naar de gevangenis gaat, de rechter de dader verbieden om bepaalde plekken te betreden of u te benaderen, of de dader verplichten aan specifieke opvoedingsprogramma's etc. deel te nemen.

Als slachtoffer hebt u het recht om:

a) te verlangen dat aan de voorwaardelijk vrijgelaten veroordeelde de in de wet vastgestelde gedragsmaatregelen of -regels worden opgelegd die nodig worden geacht om uw veiligheid te garanderen, indien deze persoon is veroordeeld voor daden die redelijkerwijs tot een gevaarlijke situatie voor u kunnen leiden;

b) aan de rechter of het gerecht informatie te verstrekken die van belang is voor de uitvoering van de opgelegde straf, de uit het misdrijf voortvloeiende civielrechtelijke aansprakelijkheid of de confiscatie die is overeengekomen.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zullen samenwerken en overleg plegen met de instanties, instellingen en diensten die mogelijk worden betrokken bij de hulp aan slachtoffers: de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, rechtshandhavingsfunctionarissen, met name in het geval van kwetsbare slachtoffers die een hoog risico lopen opnieuw slachtoffer te worden. Bovendien zullen zij, als u als slachtoffer bijzondere beschermingsmaatregelen nodig hebt, uw zaak beoordelen om te bepalen in welke beschermings-, hulp- en ondersteuningsmaatregelen moet worden voorzien, waaronder mogelijk de volgende:

 • psychologische ondersteuning of hulp om met de door het misdrijf veroorzaakte aandoeningen om te gaan, met behulp van de voor uw zorg meest geschikte psychologische methoden;
 • begeleiding naar het proces;
 • informatie over de beschikbare psychosociale en zorgmiddelen en doorverwijzing naar de betreffende diensten indien u daarom verzoekt;
 • eventuele bijzondere ondersteuningsmaatregelen die mogelijk nodig zijn indien u als slachtoffer bijzondere beschermingsbehoeften hebt;
 • doorverwijzing naar specialistische ondersteuningsdiensten.

Voor hoe lang?

Gerechtelijke beschermingsmaatregelen zijn geldig gedurende de in de betreffende beslissing van de gerechtelijke instantie bepaalde periode.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven zullen toezien op uw situatie als slachtoffer, met name als u een kwetsbaar slachtoffer bent, gedurende de gehele strafrechtelijke procedure en gedurende een gepaste periode na afloop van de procedure, ongeacht of de identiteit van de dader en de uitkomst van de procedure bekend zijn.

Welke informatie krijg ik als de dader wordt veroordeeld?

Uw belangrijkste recht tijdens de uitvoering van het vonnis is het recht op informatie over de veroordeling van de beklaagde. In het algemeen wordt informatie over de vrijlating van de beklaagde uit de gevangenis geacht deel uit te maken van diens persoonlijke levenssfeer en mag deze informatie niet aan u worden meegedeeld.

Bij wijze van uitzondering echter wordt u, als u slachtoffer bent van een gendergerelateerd misdrijf, gedurende de periode waarin het beschermingsbevel of het gerechtelijk verbod van kracht is, geïnformeerd over de procedurele status van de beklaagde en over de wijze waarop deze zijn straf uitzit, tenzij u te kennen geeft dat u dergelijke kennisgevingen niet wenst te ontvangen.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven informeren u over de mogelijkheid die u als slachtoffer hebt om te worden betrokken bij de uitvoering van de gevangenisstraf en verlenen u de bijstand die nodig is voor de uitoefening van uw bij wet erkende rechten.

Als u slachtoffer bent van terrorisme zal het bureau voor voorlichting en hulp aan terrorismeslachtoffers van het nationale gerechtshof (Audiencia Nacional) u voorzien van de informatiekanalen die u nodig hebt om alles in verband met de uitvoering van de gevangenisstraf te weten te komen totdat de gevangenisstraffen volledig zijn uitgevoerd, met name wanneer er voorrechten worden verleend of wanneer de veroordeelden worden vrijgelaten.

Word ik geïnformeerd wanneer de dader in vrijheid wordt gesteld (ook wanneer hij vervroegd of voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld) of wanneer hij is ontsnapt uit de gevangenis?

U hebt het recht om, indien u daarom hebt verzocht, informatie te ontvangen over, onder andere, de volgende beslissingen:

 • beslissingen om de dader in hechtenis te nemen of in vrijheid te stellen alsook over de eventuele ontsnapping van de dader;
 • beslissingen van een gerechtelijke of penitentiaire instantie met gevolgen voor personen die veroordeeld zijn voor geweldsmisdrijven of gevallen van intimidatie en die een gevaar voor uw veiligheid opleveren;
 • beslissingen op grond waarvan u wordt betrokken bij de uitvoering van het vonnis en die met betrekking tot de detentie worden genomen, alsmede beslissingen die gevolgen hebben voor de indeling van de gedetineerde in een open inrichting van klasse 3, voorrechten in detentie, kort verlof, voorwaardelijke invrijheidsstelling etc.

Via de bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid die u als slachtoffer hebt om te worden betrokken bij de uitvoering van de gevangenisstraf en ontvangt u alle bijstand die nodig is voor de uitoefening van uw bij wet erkende rechten.

Als u slachtoffer bent van terrorisme zal het bureau voor voorlichting en hulp aan terrorismeslachtoffers van het nationale gerechtshof (Audiencia Nacional) u voorzien van de informatiekanalen die u nodig hebt om alles in verband met de uitvoering van de gevangenisstraf te weten te komen totdat de gevangenisstraffen volledig zijn uitgevoerd, met name wanneer er voorrechten worden verleend of wanneer de veroordeelden worden vrijgelaten.

Word ik betrokken bij beslissingen over invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling?

Als slachtoffer van het misdrijf hebt u het recht:

 • te verlangen dat aan de voorwaardelijk vrijgelaten veroordeelde de in de wet vastgestelde gedragsmaatregelen of -regels worden opgelegd die nodig worden geacht om uw veiligheid te garanderen, indien deze persoon is veroordeeld voor daden die redelijkerwijs tot een gevaarlijke situatie voor u kunnen leiden;
 • aan de rechter of het gerecht informatie te verstrekken die van belang is voor de uitvoering van de opgelegde straf, de uit het misdrijf voortvloeiende civielrechtelijke aansprakelijkheid of de confiscatie die is overeengekomen.

De bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven informeren u over de mogelijkheid die u als slachtoffer hebt om te worden betrokken bij de uitvoering van de gevangenisstraf en verlenen u de bijstand die nodig is voor de uitoefening van uw bij wet erkende rechten.

Als u slachtoffer bent van terrorisme zal het bureau voor voorlichting en hulp aan terrorismeslachtoffers van het nationale gerechtshof (Audiencia Nacional) u voorzien van de informatiekanalen die u nodig hebt om alles in verband met de uitvoering van de gevangenisstraf te weten te komen totdat de gevangenisstraffen volledig zijn uitgevoerd, met name wanneer er voorrechten worden verleend of wanneer de veroordeelden worden vrijgelaten.

Kan ik bijvoorbeeld een verklaring afleggen of beroep instellen?

Als u hebt gevraagd op de hoogte te worden gesteld van bepaalde beslissingen die met betrekking tot de detentie worden genomen alsook van beslissingen die gevolgen hebben voor de indeling van de veroordeelde in een open inrichting van klasse 3, voorrechten in detentie, kort verlof, voorwaardelijke invrijheidsstelling etc. kunt u tegen die beslissingen beroep instellen ook als u geen partij in de procedure bent geweest. U moet uw wens om beroep in te stellen binnen een periode van vijf dagen, gerekend vanaf het moment waarop u van de beslissing op de hoogte bent gesteld, kenbaar maken bij de bevoegde griffie. U hoeft daarbij niet te worden bijgestaan door een advocaat. Het beroep zelf moet vervolgens binnen 15 dagen na deze kennisgeving worden ingesteld.

Om beroep te kunnen instellen tegen de mogelijke indeling van de veroordeelde in een open inrichting van klasse 3, moet er sprake zijn van een van de volgende misdrijven:

 • homicide;
 • abortus;
 • letsel;
 • misdrijven tegen de vrijheid;
 • marteling en misdrijven tegen de morele integriteit;
 • misdrijven tegen de seksuele vrijheid en integriteit;
 • diefstal met geweld of intimidatie;
 • terrorisme;
 • mensenhandel.

Alvorens de penitentiaire instantie een van de bovengenoemde beslissingen neemt, zal de beslissing in kwestie aan u worden meegedeeld zodat u opmerkingen kunt maken die u relevant acht, mits u hebt verzocht om van deze beslissingen op de hoogte te worden gebracht.

Van de bureaus voor ondersteuning van slachtoffers van misdrijven ontvangt u de informatie die u mogelijk nodig hebt over uw beroepsmogelijkheden tegen uitspraken die u onverenigbaar met uw rechten acht.

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.