Rechten van slachtoffers – per land

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Ingevolge wet 4/2015 van 27 april 2015 wordt een natuurlijke persoon die schade heeft geleden als gevolg van een misdrijf dat is gepleegd of kan worden vervolgd in Spanje, beschouwd als een slachtoffer van een misdrijf, ongeacht zijn nationaliteit en ongeacht of hij meerderjarig of minderjarig is en ongeacht of hij al dan niet legaal in Spanje verblijft.

a) Een direct slachtoffer: iedere natuurlijke persoon die schade heeft geleden aan zijn persoon of bezittingen, in het bijzonder lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel lijden of economisch verlies dat rechtstreeks door een misdrijf is veroorzaakt.

b) De volgende personen kunnen, in het geval van een overlijden dat of een verdwijning die rechtstreeks het gevolg is van een misdrijf, als indirecte slachtoffers worden aangemerkt, behalve wanneer het gaat om de dader(s) van het misdrijf:

1. de niet juridisch of feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) van het slachtoffer en de kinderen van het slachtoffer of van de niet juridisch of feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) die op het tijdstip van het overlijden of de verdwijning met het slachtoffer samenleefden; iedere persoon die op het tijdstip van het overlijden of de verdwijning een vergelijkbare emotionele relatie had met het slachtoffer en alle kinderen van die persoon die op het tijdstip van het overlijden of de verdwijning met het slachtoffer samenleefden; de ouders van het slachtoffer, of verwanten in de rechte lijn of verwanten in de zijlijn tot en met de derde graad voor wie het slachtoffer verantwoordelijk was of personen voor wie het slachtoffer optrad als voogd of pleegouder.

2. Bij ontstentenis van dergelijke personen, andere rechtstreekse verwanten en broers en zussen van het slachtoffer; daarbij wordt voorrang gegeven aan de wettelijke vertegenwoordiger van het slachtoffer.

  • Basisrechten van slachtoffers: alle slachtoffers hebben recht op bescherming, informatie, ondersteuning, bijstand en zorg, alsook op actieve deelname aan strafprocedures en op een respectvolle, professionele, persoonlijke en niet‑discriminerende behandeling vanaf hun eerste contact met de autoriteiten of ambtenaren, terwijl diensten inzake bijstand en ondersteuning van slachtoffers en inzake herstelrecht worden verleend gedurende de gehele strafprocedure en gedurende een voldoende lange periode na de beëindiging van de strafprocedure, ongeacht of de identiteit van de dader bekend is of niet en ongeacht de uitkomst van de procedure.
  • Contactpunt: bureaus voor slachtofferhulp

Als slachtoffer van een misdrijf hebt u volgens de wet bepaalde individuele rechten vóór, tijdens en na de gerechtelijke procedure (het proces).

Strafprocedures in Spanje starten met een onderzoek naar het misdrijf, dat wordt uitgevoerd door de gerechtelijke politie, onder toezicht van een onderzoeksrechter. Aan het einde van het onderzoek verwijst de onderzoeksrechter de zaak door naar de openbare aanklager, die beslist over de volgende stappen. Indien er onvoldoende gronden zijn om de verdachte aan te klagen en de openbare aanklager geen vervolging instelt, beëindigt de onderzoeksrechter de procedure. In het andere geval wordt de zaak voor berechting doorverwezen naar het bevoegde gerecht.

Tijdens het proces onderzoekt het gerecht het bewijs en spreekt het zich uit over de schuld van de vermeende dader. Als de dader schuldig wordt bevonden, legt het gerecht een straf op. De strafprocedure kan worden voortgezet met de mogelijkheid van een beroep bij een hoger gerecht.

Als slachtoffer kunt u als getuige deelnemen aan de strafprocedure of kunt u een actievere rol spelen als particuliere aanklager en zo extra rechten krijgen die voortvloeien uit het feit dat u partij bent in de procedure. In ieder geval moet de openbare aanklager krachtens artikel 124 van de Spaanse grondwet gedurende de gehele procedure de belangen van de slachtoffers beschermen.

De slachtoffers van misdrijven in verband met gendergerelateerd geweld worden vanaf het vooronderzoek bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Na de hervorming van de organieke wet op de rechterlijke organisatie (LOPJ) bij organieke wet 7/2015, behandelen de gerechten die kennis nemen van zaken betreffende geweld tegen vrouwen ook schendingen van de privacy en van het portretrecht en gevallen van laster en eerroof jegens vrouwen alsook het misdrijf van minachting van het gerecht of het negeren van een voorlopige maatregel.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt

1 - Mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf

2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

3 - Mijn rechten na afloop van het proces

4 - Schadevergoeding

5 - Mijn rechten op ondersteuning en bijstand

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.