Práva obětí trestných činů – podle zemí

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie a státní zástupce jsou povinni informovat vás o:

 • vašem nároku na náhradu škody od podezřelého nebo na odškodnění od státu,
 • skutečnosti, že pokud o to požádáte, má státní zástupce obvykle povinnost připravit vaši žádost o náhradu škody a předložit ji soudu,
 • ustanoveních týkajících se soudního zákazu kontaktu, právním zástupci poškozené strany a o osobní pomoci,
 • tom, jak požádat o právní pomoc a poradenství,
 • možnostech a podmínkách mediace,
 • orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc,
 • kontaktních údajích potřebných pro obdržení informací o vašem případu,
 • pokračujících řízeních a vaší úloze v těchto řízeních,
 • vašem právu na tlumočnické a překladatelské služby,
 • o vašem právu na náhradu výdajů,
 • o skutečnosti, že nebylo zahájeno předběžné šetření, nebo že bylo zastaveno,
 • tom, kam adresovat stížnosti týkající se řešení vašeho případu,
 • tom, zda bylo či nebylo zahájeno soudní řízení,
 • zda zadržená nebo zatčená osoba uprchla.

Vezměte na vědomí, že výše uvedené informace budou poskytnuty po podání oznámení na policii. Před podáním oznámení na policii můžete samozřejmě využít informace uvedené například na internetových stránkách Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti trestných činů (Brottsoffermyndighet).

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud jste cizím státním příslušníkem a stal jste se ve Švédsku obětí trestného činu, máte nárok na stejné informace jako švédští občané (viz výše). Pokud nemluvíte švédsky, máte rovněž nárok na tlumočnické a překladatelské služby.

Pokud jste se stal obětí trestného činu v jiné zemi, mají povinnost informovat vás o vašich právech orgány této země. Více informací o právech v jiných členských státech EU získáte zde.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Policie a státní zástupce jsou povinni informovat vás o:

 • vašem nároku na náhradu škody od podezřelého nebo na odškodnění od státu,
 • skutečnosti, že pokud o to požádáte, má státní zástupce obvykle povinnost připravit vaši žádost o náhradu škody a předložit ji soudu,
 • ustanoveních týkajících se soudního zákazu kontaktu, právním zástupci poškozené strany a o osobní pomoci,
 • tom, jak požádat o právní pomoc a poradenství,
 • možnostech a podmínkách mediace,
 • orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc,
 • kontaktních údajích potřebných pro obdržení informací o vašem případu,
 • pokračujících řízeních a vaší úloze v těchto řízeních,
 • vašem právu na tlumočnické a překladatelské služby,
 • o vašem právu na náhradu výdajů,
 • o skutečnosti, že nebylo zahájeno předběžné šetření, nebo že bylo zastaveno,
 • tom, kam adresovat stížnosti týkající se řešení vašeho případu,
 • tom, zda bylo či nebylo zahájeno soudní řízení,
 • zda zadržená nebo zatčená osoba uprchla.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nemluvíte švédsky, máte rovněž nárok na tlumočnické a překladatelské služby.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Na tlumočníka máte nárok, trpíte-li zdravotním postižením, to znamená jste-li neslyšící, nedoslýchaví nebo trpíte-li poruchou řeči.

Úřad pro náhrady a podporu pro oběti trestných činů (Brottsoffermyndigheten) vytvořil informační materiály určené speciálně pro děti. Pro podrobné informace o vašich právech v případě, že jste se stali obětí trestného činu, navštivte https://www.jagvillveta.se/.

Policie rovněž poskytuje informace určené speciálně pro děti: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Jako oběť trestného činu můžete obdržet podporu od řady neziskových sdružení a organizací. Sociální služby ve vaší obci jsou rovněž ze zákona povinny zajistit, aby oběti trestných činů a jejich rodiny obdržely podporu a pomoc.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Jakmile oznámíte trestný čin, policie vás bude informovat o orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc. V některých případech policie s vaším souhlasem rovněž předá vaše kontaktní údaje např. lince pomoci na podporu obětí, která vás následně kontaktuje. Kontakt s organizací poskytující podporu můžete navázat rovněž sami.

Jak je chráněno mé soukromí?

Požádáte-li o podporu od sociálních služeb, bude s vaším případem nakládáno důvěrně. Lidé pracující ve svém volném čase pro dobrovolnické organizace poskytující podporu pro oběti trestných činů jsou vázáni mlčenlivostí. Při kontaktování takovéto organizace rovněž můžete zůstat v anonymitě.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, nemusíte.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Možností ochrany obětí je celá řada:

 • Soudní zákaz kontaktu

Soudní zákaz kontaktu (kontaktförbud) je určen k odvrácení situací, které by pro oběť mohly být nebezpečné. Soudní zákazy kontaktu vznikly a jsou používány zejména k ochraně žen před hrozbami nebo obtěžováním ze strany bývalého manžela nebo partnera, mohou však být vydány také na ochranu dětí a dalších zranitelných osob. Soudní zákaz kontaktu znamená, že osoba, která vás ohrožuje nebo vás obtěžuje má zakázáno vás navštěvovat nebo vás jakýmkoliv jiným způsobem kontaktovat, např. prostřednictvím dopisu, textových zpráv, telefonátů nebo přátel. Tento zákaz může být rovněž rozšířen na zákaz přibližovat se k vašemu domovu, pracovišti nebo dalším místům, která navštěvujete.

Soudní zákaz kontaktu se rovněž může vztahovat na osoby žijící s osobou, která je ohrožována. Aby byl takový zákaz, jehož cílem je vykázat zdroj ohrožování ze společné domácnosti, vydán, musí existovat vysoké riziko, že dojde ke spáchání trestného činu proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí partnera.

O vydání soudního zákazu kontaktu rozhoduje státní zástupce. Pokud státní zástupce takovýto zákaz nevydá, můžete požádat, aby byla záležitost předložena okresnímu soudu (tingsrätt). Kdokoliv, kdo tento zákaz neuposlechne, může být odsouzen k pokutě nebo k odnětí svobody až na jeden rok.

 • Chráněné bydlení

U žen a jejich dětí, které byly vystaveny domácímu násilí, může vzniknout potřeba dočasně se odstěhovat z domova. Chráněné bydlení poskytují obce i azylové domy pro ženy. Pro více informací kontaktujte sociální služby ve vaší obci nebo místní centrum pro ženy.

 • Chráněné osobní údaje

Potřebujete-li z důvodu ohrožování nebo jiných forem obtěžování uchovat svou adresu v tajnosti, můžete si do registru obyvatel nechat zanést kód pro zvláštní kontrolu utajení (sekretessmarkering). Tento kód bude zanesen rovněž do dalších veřejných registrů, jako je například registr vozidel a řidičských průkazů. Tato klasifikace je obecně přezkoumávána každý rok.

Další možností ochrany osobních údajů je, aby ohrožovaná osoba, která se přestěhovala nebo má v úmyslu tak učinit, zůstala v registru obyvatel zanesena na staré adrese (kvarskrivning). Na staré adrese můžete zůstat zaregistrování až po dobu tří let od stěhování.

Žádosti o ochranu osobních údajů v podobě kódu pro utajení a používání starých adres by měly být předloženy místnímu daňovému úřadu, u kterého jste registrováni. Při komunikaci s orgány je důležité uvést, že máte chráněné osobní údaje. Musíte být rovněž velmi opatrní při jednání s organizacemi, společnostmi a dalšími subjekty.

 • Změna jména

Dalším způsobem zvýšení ochrany může být změna jména. Můžete si změnit příjmení na příjmení rodičů, a to tak, že tuto změnu oznámíte švédskému finančnímu úřadu (Skatteverket). Změna na jiné příjmení, než je příjmení rodičů vyžaduje povolení od švédského patentního a registračního úřadu (Patent- och registreringsverket).

 • Bezpečnostní balíček

U některých osob může být ohrožení natolik závažné, že je nutné použít tzv. „bezpečnostní balíček“. Balíček obsahuje mobilní telefon a poplašný systém, který může být po specifickém přezkumu zapůjčen od místního policejního orgánu.

 • Fiktivní osobní údaje

Pokud existuje riziko závažného trestného činu proti vašemu životu, zdraví nebo svobodě, nebo pokud se má za to, že jiná bezpečnostní opatření neposkytují dostatečnou ochranu, může vám být povoleno používat fiktivní (tj. vymyšlené) osobní údaje. Žádosti o používání fiktivních osobních údajů musí být předloženy policii.

 • Program na ochranu svědků

Ve výjimečných případech, kdy jiná opatření nefungují, mohou ohrožené osoby, které mohou ovlivnit výsledek soudní věci, vstoupit do zvláštního programu na ochranu svědků zajišťovaného policií.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

V závislosti na druhu ochrany mohou o ochraně rozhodovat různé organizace. Viz oddíl výše.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Za účelem stanovení toho, zda během policejního vyšetřování a soudního řízení potřebujete zvláštní ochranná opatření, by měla policie co nejdříve provést individuální posouzení bezpečnosti. Při tom bude zohledněna závažnost trestného činu a vaše osobní situace. Jste-li mladší 18 let, budete vždy považováni za osobu vyžadující zvláštní ochranu.

Sociální služby mají rovněž tendenci používat zvláštní metody posuzování na zkoumání rizika obnoveného vystavení násilí ze strany pachatele, s nímž žijete.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Za účelem stanovení toho, zda během policejního vyšetřování a soudního řízení potřebujete zvláštní ochranná opatření, by měla policie co nejdříve provést individuální posouzení bezpečnosti. Při tom bude zohledněna závažnost trestného činu a vaše osobní situace. Jste-li mladší 18 let, budete vždy považováni za osobu vyžadující zvláštní ochranu.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Nejdále sahající ochranná opatření v případě závažného trestného činu jsou fiktivní osobní údaje a program na ochranu svědků (viz výše).

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Za zajištění toho, že dítě, které se stalo obětí trestného činu a jeho příbuzní obdrží pomoc a podporu, kterou potřebují, odpovídají sociální služby. Sociální služby by rovněž měly mít na paměti, že dítě, které se stalo svědkem násilí nebo jiného zneužívání namířeného proti příbuznému, je rovněž obětí trestného činu a zajistit, aby toto dítě obdrželo potřebnou pomoc a podporu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Za poskytnutí podpory příbuzným, jejichž rodinný příslušník se stal obětí trestného činu, rovněž odpovídají sociální služby. Existují rovněž neziskové organizace, které se věnují podpoře příbuzných, jejichž rodinný příslušník zemřel v důsledku trestného činu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Za poskytnutí podpory příbuzným, jejichž rodinný příslušník se stal obětí trestného činu, rovněž odpovídají sociální služby. Řada ochranných opatření popsaných výše se může vztahovat rovněž na vás, máte-li příbuzného, který se stal obětí trestného činu. Řada neziskových organizací nabízí podporu rovněž příbuzným.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace znamená, že se oběť a pachatel setkají, aby s nestranným mediátorem probrali, co se stalo. Je-li pachateli méně než 21 let, má obec povinnost nabídnout mediaci.

Podmínkou mediace je, že trestný čin musí být uznán. Rovněž je třeba, aby se obě strany chtěly účastnit. Mediace může vést k dohodě, např. ohledně toho, jak by se strany měly chovat na budoucích vzájemných setkáních, která může oběti poskytnout určité ujištění.

Je rovněž možné dospět k dohodě o finančním odškodnění za škody, může to však vést k problémům, zejména zahrnuje-li daná věc několik pachatelů, velké finanční částky nebo škody na zdraví. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto dohod, kontaktujte Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti (Brottsoffermyndigheten). Uzavřete-li dohodu o finančním odškodnění, můžete ztratit právo žádat o odškodnění pro oběti trestných činů.

Jmenovaný mediátor (který musí být kompetentní, čestný a nestranný) odpovídá za zajištění toho, že mediace postupuje pro vás bezpečným způsobem.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Seznam důležitých zákonů a nařízení lze nalézt na internetové stránce Úřadu pro náhrady a podporu obětem trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.