Práva obetí – podľa krajín

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Aké informácie mi orgán (napr. polícia, prokurátor) poskytne po tom, ako bol spáchaný trestný čin, ale pred tým, ako som tento trestný čin vôbec nahlásil?

Polícia a prokurátor sú povinní poskytnúť tieto informácie:

 • nárok na náhradu škody od podozrivého alebo na kompenzáciu od štátu,
 • skutočnosť, že prokurátor je zvyčajne povinný pripraviť a predložiť váš nárok na náhradu škody na súde v prípade, ak o to požiadate,
 • ustanovenia o ochrannom príkaze, o poradenstve pre poškodenú stranu a o osobnej asistencii,
 • spôsob požiadania o právnu pomoc a právne poradenstvo,
 • možnosti a podmienky mediácie,
 • orgány a organizácie, ktoré poskytujú podporu a asistenciu,
 • podrobné kontaktné údaje potrebné na to, aby ste mohli získať informácie o svojom prípade,
 • pokračujúce konanie a úloha, ktorú v ňom zohráte,
 • právo na tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • právo na náhradu nákladov,
 • skutočnosť, že sa nezačalo predbežné vyšetrovanie, alebo že toto vyšetrovanie bolo zastavené,
 • orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že máte sťažnosti týkajúce sa postupu vo vašom prípade,
 • informácia o tom, či sa začalo súdne konanie,
 • informácia o prípadnom úteku zadržanej alebo zatknutej osoby.

Uvedené informácie sa poskytnú na základe policajnej správy. Samozrejme, pred podaním správy máte možnosť získať príslušné informácie napríklad na webovom sídle Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndighet).

Nežijem v členskom štáte EÚ, v ktorom bol spáchaný trestný čin (občania Únie a občania krajín mimo EÚ). Ako sú chránené moje práva?

Ak ste cudzím štátnym príslušníkom a stali ste sa obeťou trestného činu vo Švédsku, máte právo na získanie rovnakých informácií ako švédsky občan (pozri vyššie). Ak nehovoríte švédsky, máte právo aj na tlmočnícke a prekladateľské služby.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu v inej krajine, orgány tejto krajiny zodpovedajú za poskytnutie informácií o vašich právach. Viac informácií o právach v iných členských štátoch EÚ je k dispozícii tu.

Ak nahlásim trestný čin, aké informácie mi budú poskytnuté?

Polícia a prokurátor sú povinní poskytnúť tieto informácie:

 • nárok na náhradu škody od podozrivého alebo na kompenzáciu od štátu,
 • skutočnosť, že prokurátor je zvyčajne povinný pripraviť a predložiť váš nárok na náhradu škody na súde v prípade, ak o to požiadate,
 • ustanovenia o ochrannom príkaze, o poradenstve pre poškodenú stranu a o osobnej asistencii,
 • spôsob požiadania o právnu pomoc a právne poradenstvo,
 • možnosti a podmienky mediácie,
 • orgány a organizácie, ktoré poskytujú podporu a asistenciu,
 • podrobné kontaktné údaje potrebné na to, aby ste mohli získať informácie o svojom prípade,
 • pokračujúce konanie a úloha, ktorú v ňom zohráte,
 • právo na tlmočnícke a prekladateľské služby,
 • právo na náhradu nákladov,
 • skutočnosť, že sa nezačalo predbežné vyšetrovanie, alebo že toto vyšetrovanie bolo zastavené,
 • orgány, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že máte sťažnosti týkajúce sa postupu vo vašom prípade,
 • informácia o tom, či sa začalo súdne konanie,
 • informácia o prípadnom úteku zadržanej alebo zatknutej osoby.

Mám právo na bezplatné tlmočnícke a prekladateľské služby (keď sa obrátim na políciu alebo iné orgány alebo počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Ak nehovoríte švédsky, máte právo aj na tlmočnícke a prekladateľské služby.

Ako orgán zabezpečí vzájomné porozumenie (ak som dieťa alebo zdravotne postihnutý)?

Ak máte zdravotné postihnutie (t. j. hluchosť, nedoslýchavosť alebo poruchu reči), máte právo na tlmočníka.

Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten) vypracoval informačné materiály špeciálne určené deťom. Podrobné informácie o právach v prípade trestného činu sú k dispozícii na webovom sídle https://www.jagvillveta.se/.

Aj polícia poskytuje informácie špeciálne určené deťom: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Služby na podporu obetí

Aké subjekty poskytujú podporu obetiam?

Ako obeť trestného činu môžete získať podporu od mnohých neziskových združení a organizácií. Podľa zákona sa vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb v obci s cieľom zabezpečiť, že obetiam trestných činov sa poskytne podpora a pomoc.

Odkáže ma polícia automaticky na subjekty poskytujúce podporu obetiam?

Keď nahlásite trestný čin, polícia vám poskytne informácie o orgánoch a organizáciách, ktoré ponúkajú podporu a pomoc. S vaším súhlasom polícia v niektorých prípadoch takisto odovzdá vaše kontaktné údaje napríklad linke pomoci na podporu obetí, ktorá vás neskôr kontaktuje. Organizáciu, ktorá poskytuje podporu, môžete kontaktovať aj z vlastnej iniciatívy.

Ako sa chráni moje súkromie?

Ak požiadate o podporu prostredníctvom sociálnych služieb, pri riešení vášho prípadu sa zachová dôvernosť. Osoby, ktoré vo voľnom čase pracujú pre dobrovoľnícke organizácie podporujúce obete trestných činov, sa musia zaviazať, že budú zachovávať mlčanlivosť. Pri kontakte s takouto organizáciou môžete zostať aj v anonymite.

Musím nahlásiť trestný čin pred tým, ako môžem získať prístup k podpore obetí?

Nie, nemusíte najprv nahlásiť trestný čin.

Osobná ochrana, keď mi hrozí nebezpečenstvo

Aké druhy ochrany sú k dispozícii?

Obete trestných činov majú k dispozícii mnoho druhov ochrany:

 • Ochranný príkaz

Cieľom ochranného príkazu (kontaktförbud) je zabrániť vzniku situácií, ktoré by mohli byť pre obete nebezpečné. Ochranné príkazy sa používajú najmä na ochranu žien pri hrozbách alebo obťažovaní zo strany bývalého manžela alebo partnera, ale tieto príkazy možno vydať aj na ochranu detí a iných zraniteľných osôb. Ochranný príkaz znamená, že osoba, ktorá vás ohrozuje a obťažuje, má zakázané navštevovať vás alebo vás kontaktovať akýmkoľvek iným spôsobom, napríklad listom, prostredníctvom textových správ, telefonicky alebo prostredníctvom priateľov. Ochranný príkaz možno rozšíriť na zákaz približovať sa k vášmu bydlisku, pracovisku alebo inému miestu, kde sa často nachádzate.

Ochranný príkaz sa môže vzťahovať aj na osobu, ktorá žije s ohrozovanou osobou. Na vydanie takéhoto príkazu, ktorého cieľom je zablokovať zdroj hrozieb v rámci spoločnej domácnosti, musí existovať vysoké riziko spáchania trestného činu voči životu, zdraviu, slobode alebo bezpečnosti partnera.

O ochranných príkazoch rozhoduje prokurátor. Ak prokurátor nevydá tento príkaz, môžete požiadať, aby bola vec predložená okresnému súdu (tingsrätt). Osoba, ktorá neuposlúchne tento príkaz, môže byť potrestaná pokutou alebo uväznením až na jeden rok.

 • Asistované bývanie

Môže byť potrebné, že sa ženy a ich deti, ktoré boli obeťami domáceho násilia, musia na nejaké obdobie vysťahovať zo svojho bydliska. Asistované bývanie poskytujú obce a aj útulky pre ženy. Viac informácií získate kontaktovaním sociálnych služieb v obci alebo miestneho centra pre ženy.

 • Ochrana osobných údajov

Ak potrebujete utajiť svoju adresu z dôvodu vyhrážok alebo iných foriem obťažovania, v registri obyvateľstva vám môžu priradiť kód na osobitnú kontrolu utajenia (sekretessmarkering). Tento kód sa zadá aj do ostatných verejných registrov, napríklad do registra motorových vozidiel a vodičských preukazov. Utajenie sa vo všeobecnosti preskúmava každý rok.

Ďalší spôsob ochrany osobných údajov možno využiť, keď sa ohrozovaná osoba presťahovala alebo sa plánuje presťahovať, pričom v registri obyvateľstva sa ponechá jej pôvodná adresa (kvarskrivning). Pôvodná adresa môže byť v registri ponechaná až tri roky po presťahovaní.

Žiadosti o ochranu osobných údajov formou kódovania utajenia a používania pôvodnej adresy treba predložiť miestne príslušnému daňovému úradu. Pri kontakte s orgánmi je dôležité uviesť, že sa na vás vzťahuje ochrana osobných údajov. Takisto treba zachovať opatrnosť pri komunikácii s organizáciami, podnikmi a pod.

 • Zmena mena

Zmena mena je ďalším spôsobom na posilnenie ochrany. Zmenu na rodičovské priezvisko môžete vykonať prostredníctvom oznámenia švédskemu daňovému orgánu (Skatteverket). V prípade zmeny na akékoľvek iné priezvisko je potrebné povolenie od švédskeho patentového a registračného úradu (Patent- och registreringsverket).

 • Bezpečnostný balíček

V niektorých prípadoch je hrozba taká závažná, že treba použiť „bezpečnostný balíček“. Balíček obsahuje mobilný telefón a poplachový systém a možno si ho požičať od miestneho policajného orgánu na základe osobitného posúdenia.

 • Fiktívne osobné údaje

Ak existuje hrozba spáchania závažného trestného činu voči vášmu životu, zdraviu alebo slobode, alebo ak bezpečnostné opatrenia nedokážu zabezpečiť dostatočnú ochranu, môže sa umožniť používanie fiktívnych (t. j. vymyslených) osobných údajov. Žiadosti o používanie fiktívnych osobných údajov treba predložiť polícii.

 • Program ochrany svedkov

Vo výnimočných prípadoch, keď ostatné opatrenia nie sú účinné, ohrozené osoby, ktoré môžu ovplyvniť výsledok súdneho konania, môžu byť zaradené do špeciálneho programu na ochranu svedkov, ktorý zabezpečuje polícia.

Aké subjekty mi môžu poskytnúť ochranu?

V závislosti od druhu ochrany môžu rozhodnutia o ochrane prijímať rôzne organizácie. Pozri predchádzajúci oddiel.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma od páchateľa?

Polícia by mala čo najskôr vykonať individuálne posúdenie bezpečnosti s cieľom stanoviť, či potrebujete osobitné ochranné opatrenia počas policajného zisťovania a súdneho konania. Pri tomto posúdení sa zohľadní závažnosť trestného činu a vaša osobná situácia. Osobám vo veku menej ako 18 rokov sa osobitná ochrana priznáva automaticky.

Sociálne služby často používajú osobitné posudzovacie metódy s cieľom preskúmať riziko opätovného vystavenia násiliu zo strany páchateľa, s ktorým žijete.

Posúdi niekto môj prípad, aby zistil, či mi hrozí ďalšia ujma zo strany systému trestnej justície (počas vyšetrovania a súdneho konania)?

Polícia by mala čo najskôr vykonať individuálne posúdenie bezpečnosti s cieľom stanoviť, či potrebujete osobitné ochranné opatrenia počas policajného zisťovania a súdneho konania. Pri tomto posúdení sa zohľadní závažnosť trestného činu a vaša osobná situácia. Osobám vo veku menej ako 18 rokov sa osobitná ochrana priznáva automaticky.

Aká ochrana sa poskytuje veľmi zraniteľným obetiam?

Najrozsiahlejšími ochrannými opatreniami, ktoré sa poskytujú v prípade závažného trestného činu, sú fiktívne osobné údaje a program ochrany svedkov (pozri vyššie).

Som maloletá osoba – mám osobitné práva?

Sociálne služby zodpovedajú za zabezpečenie toho, že dieťaťu, ktoré sa stalo obeťou trestného činu, a jeho príbuzným sa poskytne potrebná pomoc a podpora. Sociálne služby by mali pamätať aj na to, že dieťa, ktoré bolo svedkom násilia alebo inej formy zneužívania príbuzného, je takisto obeťou trestného činu, a preto by mali dieťaťu poskytnúť potrebnú pomoc a podporu.

Môj rodinný príslušník umrel v dôsledku trestného činu – aké sú moje práva?

Sociálne služby zodpovedajú aj za poskytovanie podpory príbuzným v prípade, keď sa ich rodinný príslušník stane obeťou trestného činu. Existujú aj neziskové združenia, ktoré sa venujú podpore príbuzných v prípade, keď ich rodinný príslušník umrel v dôsledku trestného činu.

Môj rodinný príslušník bol obeťou trestného činu – aké sú moje práva?

Sociálne služby zodpovedajú aj za poskytovanie podpory príbuzným v prípade, keď sa ich rodinný príslušník stane obeťou trestného činu. Mnohé ochranné opatrenia opísané v predchádzajúcom texte sa na vás môžu uplatňovať aj v prípade, ak ste príbuzným osoby, ktorá sa stala obeťou trestného činu. Mnohé neziskové organizácie poskytujú aj podporu príbuzným.

Môžem využiť mediačné služby? Za akých podmienok? Bude počas mediácie zaručená moja bezpečnosť?

Mediácia znamená, že obeť a páchateľ sa stretnú a porozprávajú sa o tom, čo sa stalo, s nestranným mediátorom. V prípade, že páchateľ má menej ako 21 rokov, obec je povinná ponúknuť mediáciu.

Podmienkou mediácie je uznanie trestného činu. Obe strany musia prejaviť záujem zúčastňovať sa tohto procesu. Výsledkom mediácie môže byť napríklad dohoda o správaní zúčastnených strán počas vzájomných stretnutí, čo môže obeti poskytnúť určité uistenie.

Možné sú aj dohody o finančnej náhrade škody, ale takéto dohody môžu spôsobiť problémy predovšetkým v prípadoch, ktoré zahŕňajú viacerých páchateľov, veľké sumy peňazí alebo poranenia. Ak máte otázky, ktoré sa týkajú týchto dohôd, obráťte sa na Úrad pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten). Ak uzavriete dohodu o finančnej náhrade, môžete stratiť právo požadovať odškodnenie pre obete trestných činov.

Určený mediátor, ktorý musí byť odborne spôsobilý, čestný a nestranný, zodpovedá za zabezpečenie bezpečného priebehu procesu mediácie.

Kde nájdem právne predpisy, v ktorých sú uvedené moje práva?

Zoznam dôležitých zákonov a nariadení je k dispozícii na webovom sídle Úradu pre podporu a odškodnenie obetí trestných činov (Brottsoffermyndigheten).

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.