Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Belgia

Autor treści:
Belgia

Czy mogę złożyć odwołanie od wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego?

Czy istnieje środek odwoławczy od orzeczenia sądu drugiej instancji?

Jakie prawa przysługują mi po uprawomocnieniu się wyroku?

Informacje dodatkowe

Czy mogę złożyć odwołanie od wyroku skazującego lub uniewinniającego oskarżonego?

Powodowi cywilnemu w postępowaniu karnym (partie civile/burgerlijke partij) występującemu z roszczeniem przysługuje prawo do apelacji, jeżeli sąd odrzuci powództwo odszkodowawcze lub jeżeli przyznane odszkodowanie jest za niskie. Zaskarżenie wymiaru kary lub orzeczenia o braku winy oskarżonego nie jest możliwe. (Jedynie prokurator może wnieść apelację ze względu na te przesłanki).

Decyzja o wniesieniu apelacji powinna zostać podjęta jak najszybciej, ponieważ w sprawach karnych należy ją wnieść w terminie 15 dni od ogłoszenia wyroku. Apelację należy wnieść do sekretariatu (greffe/griffie) sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie sądu. Jeżeli wniesiono apelację, sprawa zostanie rozpatrzona ponownie przez sąd wyższej instancji. Osoba wnosząca apelację zostanie poinformowana o dacie i miejscu rozprawy. Postępowanie apelacyjne jest zasadniczo podobne do postępowania pierwszoinstancyjnego. Ponowne ubieganie się o uzyskanie statusu powoda cywilnego w postępowaniu karnym nie jest konieczne. W toku postępowania apelacyjnego nie można ubiegać się o uzyskanie statusu powoda cywilnego.

Od orzeczenia sądu przysięgłych nie można wnieść apelacji (appel/hoger beroep), ale można wnieść skargę (pourvoi/voorziening) do Sądu Kasacyjnego.

Czy istnieje środek odwoławczy od orzeczenia sądu drugiej instancji?

Nie jest możliwe wniesienie środka zaskarżenia od wyroku wydanego w instancji apelacyjnej (appel/hoger beroep).

Od orzeczenia sądu przysięgłych nie można wnieść apelacji, ale można wnieść skargę do Sądu Kasacyjnego.

Sąd Kasacyjny nie bada okoliczności faktycznych związanych ze sprawą, sprawdza tylko, czy nie doszło do uchybień procesowych polegających na błędnym zastosowaniu lub błędnej wykładni prawa. Sąd Kasacyjny może jedynie utrzymać wyrok w mocy albo go uchylić. Nie może przeprowadzić postępowania co do istoty sprawy i wydać nowego wyroku. Jeżeli Sąd uchyla wyrok w całości lub w części, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania do sądu tej samej instancji, co sąd, który wydał uchylony wyrok. Orzeczenie Sąd Kasacyjnego nie wiąże sądu rozpoznającego sprawę ponownie.

Jakie prawa przysługują mi po uprawomocnieniu się wyroku?

Należy pamiętać, że informacje dotyczące wyroku nie są przekazywane automatycznie (chyba że powód cywilny w postępowaniu karnym złożył stosowny wniosek). Jeżeli powód lub jego pełnomocnik nie był obecny podczas ogłaszania wyroku, powinien on skontaktować się z organami sądowymi osobiście lub zwrócić się o informację do pracowników ośrodka pomocy prawnej (justitiehuis/maison de justice).

Ofiara przestępstwa może z zastrzeżeniem określonych warunków złożyć wniosek o prawo do otrzymywania informacji lub bycia wysłuchanym w związku z postanowieniami dotyczącymi wykonania kary, np. urlopu przyznanego skazanemu, kary pozbawienia wolności w ograniczonym wymiarze, dozoru elektronicznego, tymczasowego zwolnienia w celu wydalenia lub wydania do państwa trzeciego lub zwolnienia warunkowego.

Jeżeli powództwo cywilne zostało uwzględnione, z zastrzeżeniem określonych warunków można złożyć wniosek o prawo do otrzymywania informacji lub bycia wysłuchanym w toku postępowania, w którym ustala się sposób wykonania kary.

Możliwe jest również ubieganie się o status ofiary przestępstwa na podstawie pisemnego wniosku złożonego do sądu penitencjarnego (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Sąd przyjmie wniosek, jeżeli stwierdzi istnienie uzasadnionego interesu prawnego.

Z zastrzeżeniem określonych warunków ofiarom przestępstw przysługują następujące prawa:

  • prawo do otrzymywania informacji o postanowieniach dotyczących wykonania kary (w tym w szczególności pierwszego urlopu przyznanego skazanemu, dozoru elektronicznego, zwolnienia warunkowego itp.);
  • prawo do proponowania szczególnych warunków, jakie można nałożyć na skazanego w interesie ofiary przestępstwa;
  • prawo do bycia wysłuchanym w związku ze szczególnymi warunkami, jakie można nałożyć na skazanego w interesie ofiary przestępstwa.

Przykłady

  • ofiara przestępstwa może złożyć wniosek o bycie wysłuchaną przez sąd penitencjarny w odniesieniu do warunków, jakie mogą zostać nałożone na skazanego, jeżeli dozwolony jest nadzór elektroniczny;
  • może złożyć wniosek do sądu dotyczący otrzymania informacji o uzyskaniu przez skazanego zwolnienia warunkowego;
  • może złożyć wniosek dotyczący otrzymania informacji w przypadku podjęcia przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o urlopie przyznanym skazanemu.

Jeżeli dana osoba chce skorzystać z wymienionych powyżej praw, musi wypełnić formularz oświadczenia ofiary przestępstwa i przekazać go bądź przesłać pocztą do sekretariatu sądu penitencjarnego lub ośrodka pomocy prawnej (maison de justice).

W trakcie postępowania w sądzie penitencjarnym można korzystać z pomocy adwokata lub być przez niego reprezentowanym. Ponadto w przypadku planowanego wysłuchania w sądzie penitencjarnym, można również ubiegać się o pomoc oferowaną przez uznane organizacje wspierające ofiary przestępstw, służbę wsparcia dla ofiar lub biuro obsługi ofiar przestępstw znajdujące się w budynku sądu.

Więcej informacji można uzyskać w ośrodku porad prawnych, biurze obsługi ofiar przestępstw lub za pośrednictwem adwokata.

Podczas wykonywania wyroku i po jego wykonaniu, niezależnie od faktu, czy skazany odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym czy poza nim, można zawsze skorzystać z możliwości mediacji.

Informacje dodatkowe:

  • Ustawa o sytuacji prawnej osób skazanych na karę pozbawienia wolności oraz o prawach ofiar przestępstw w związku ze sposobem wykonywania wyroków - w języku francuskim lub niderlandzkim.
Ostatnia aktualizacja: 16/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.