Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Belgia

Autor treści:
Belgia

Organy policji lokalnej i federalnej

Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz ofiar Umyślnych Aktów Przemocy

Ośrodki opieki społecznej

Świeckie służby udzielające pomocy obywatelom

Ośrodek Wsparcia Socjalnego i Psychologicznego

Centra Pomocy Dzieciom

Służby SOS Dzieciom

Służba Wsparcia Młodzieży

Organy policji lokalnej i federalnej

Policja lokalna i federalna podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Organy policji lokalnej wykonują podstawowe zadania policyjne i działają na zasadzie „współpracy ze społeczeństwem”. Organy policji federalnej zajmują się wyspecjalizowanymi działaniami policyjnymi.

Organy policji lokalnej i federalnej

 • traktują ofiary przestępstw uprzejmie i z szacunkiem;
 • udzielają ofiarom przestępstw praktycznej pomocy, informacji oraz kierują je do odpowiednich służb;
 • poprawnie odnotowują w protokole dane osobowe ofiar przestępstw, zaznaczając ewentualną wolę otrzymywania informacji na temat postępowania karnego;
 • podejmują kontakt z ofiarą przestępstwa krótko po złożeniu przez nią zawiadomienia o przestępstwie.

DANE KONTAKTOWE:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości

W skład Federalnej Służby Publicznej Wymiaru Sprawiedliwości wchodzi kilka dyrekcji i komisji zajmujących się ochroną interesów ofiar przestępstw, w tym Dyrekcja Generalna ds. Legislacji, Praw Podstawowych i Wolności (Direction Générale „Législation, droits fondamentaux et libertés) oraz Dyrekcja Generalna ds. Ośrodków Pomocy Prawnej (Direction Générale „Maisons de justice”).

Dyrekcja Generalna ds. Legislacji, Praw Podstawowych i Wolności odpowiada za:

 • przygotowywanie projektów ustawodawstwa;
 • doradzanie Ministrowi Sprawiedliwości i innym zainteresowanym podmiotom, przygotowywanie odpowiedzi na pytania posłów oraz uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych;
 • bliską współpracę z innymi odpowiednimi dyrekcjami np. Dyrekcją Generalną ds. Ośrodków Pomocy Prawnej i podmiotami zewnętrznymi.

Dyrekcja Generalna ds. Ośrodków Pomocy Prawnej:

 • zarządza 28 ośrodkami pomocy prawnej (maisons de justice/justitiehuizen), które podlegają Ministerstwu Sprawiedliwości (we Flandrii i Walonii istnieje ich po 13, a w Brukseli 2, jeden francuskojęzyczny i drugi niderlandzkojęzyczny);
 • zatrudnia w każdym ośrodku pomocy prawnej wyspecjalizowany personel, stanowiący służbę obsługi ofiar przestępstw.

DANE KONTAKTOWE:

Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości Strona internetowa:  https://justitie.belgium.be

Dane kontaktowe ośrodków porad prawnych są dostępne pod tymlinkiem.

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy

Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) została powołana na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1985 r. Głównym jej zadaniem jest zapewnianie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy wsparcia finansowego od państwa.

Komisja:

 • zapewnia wsparcie finansowe ofiarom umyślnych aktów przemocy oraz w pewnych przypadkach ich rodzinom;
 • udziela wsparcia finansowego ofiarom przestępstw, do których doszło w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • może udzielać pomocy, nawet jeśli sprawca pozostaje nieznany lub nie odpowiada za swoje czyny;
 • nie może udzielać pomocy w przypadku gdy przestępstwo popełniono w następstwie lekkomyślności lub niedbalstwa.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: https://justice.belgium.be/fr

Ośrodki opieki społecznej

We Flandrii i w Brukseli działa łącznie 11 ośrodków pomocy socjalnej (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), a w każdy z nich obejmuje wydział ds. pomocy ofiarom przestępstw.

Ośrodki:

 • za pośrednictwem organu pomocniczego pod nazwą Steunpunt Algemeen Welzijnswerk należą do organizacji Victim Support Europe;
 • udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości;
 • zapewniają pomoc na rzecz ofiar w każdym okręgu sądowym Flandrii i w regionie stołecznym Brukseli;
 • oferują pomoc psychospołeczną ofiarom wszystkich rodzajów przestępstw i ich rodzinom, rodzinom osób, które popełniły samobójstwo, poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach oraz ich rodzinom, a także poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich krewnym;
 • udzielają ofiarom przestępstw prawnej, praktycznej i psychologicznej pomocy.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://http://www.archipel.be/

Dane kontaktowe wszystkich 25 oddziałów CAW są dostępne pod tym linkiem.

Świeckie służby pomocy obywatelom

Świeckie służby pomocy obywatelom (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) w Walonii udzielają pomocy nie tylko ofiarom, ale również osadzonym i zwolnionym z zakładów karnych.

Służby:

 • dzielą się na pięć lokalnych oddziałów, po jednym w każdej prowincji Walonii;
 • są finansowane przez Wspólnotę Francuskojęzyczną;
 • udzielają pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i socjalnej podejrzanym; aresztowanym, skazanym, ofiarom przestępstw oraz ich bliskim;
 • zatrudniają profesjonalistów pracujących w wielozadaniowych zespołach.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.ulb.ac.be/

Dane kontaktowe lokalnych oddziałów są dostępne pod tymlinkiem.

Ośrodek Wsparcia Socjalnego i Psychologicznego

Ośrodek Wsparcia Socjalnego i Psychologicznego (Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) jest organizacją działającą w niemieckojęzycznej części kraju, udzielającą wparcia ofiarom przestępstw.

Ośrodek:

 • jest organizacją pozarządową działającą w niemieckojęzycznej części Belgii;
 • posiada oddziały w miastach St. Vith i Eupen;
 • gwarantuje ofiarom przestępstw indywidualną pomoc udzielaną przez wielozadaniowe zespoły składające się z psychologów, terapeutów, pracowników pomocy społecznej i psychiatrów.

DANE KONTAKTOWE:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Ośrodki pomocy dzieciom

Ośrodki pomocy dzieciom (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) to specjalistyczne ośrodki utworzone przez władze Flandrii, które stosują wypracowane przez siebie metody zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.

Ośrodki:

 • znajdują się w każdej prowincji Flandrii i w regionie stołecznym Brukseli;
 • składają się z wielozadaniowych zespołów oferujących pomoc psychologiczną, socjalną, edukacyjną i społeczną;
 • udzielają porad i wsparcia w przypadku podejrzenia, że dzieci są ofiarą przemocy ;
 • udzielają bezpłatnej pomocy i informacji;
 • mogą podejmować działania w sytuacji gdy dziecko jest ofiarą ofiarą bezpośredniej lub pośredniej przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;
 • przyjmują anonimowe zgłoszenia wszelkich przypadków przemocy wobec dzieci.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.kindinnood.org/

Dane kontaktowe ośrodków są dostępne pod tym linkiem.

Zespoły SOS Dzieciom

Federacja Zespołów SOS Dzieciom (Fédération des Équipes SOS-Enfants) udziela specjalistycznej pomocy pomocy małoletnim ofiarom przemocy w Walonii.

Zespoły SOS Dzieciom

 • podejmują działania profilaktyczne i zapewniają indywidualne traktowanie każdego przypadku przemocy wobec dzieci;
 • dokonują wieloaspektowej oceny sytuacji dziecka i jego środowiska;
 • udzielają pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i socjalnej dzieciom i ich rodzinom;
 • podejmują działania w celu rozpowszechniania wiedzy w zakresie profilaktyki i postępowania w przypadkach przemocy wobec dzieci.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.federationsosenfants.be/

Służba Wsparcia Młodzieży

Służba Wsparcia Młodzieży (Jugendhilfedienst— JHD) udziela specjalistycznej pomocy nieletnim ofiarom przestępstw na terenie niemieckojęzycznej części Belgii.

Służba:

 • udziela porad i wsparcia w przypadkach przemocy wobec dzieci;
 • oferuje pomoc dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom na terenie niemieckojęzycznej części Belgii;
 • w razie potrzeby kieruje sprawy do prokuratury lub sądów rodzinnych.

DANE KONTAKTOWE:

Strona internetowa: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Ostatnia aktualizacja: 16/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.