Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski
Swipe to change

Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Belgia

Autor treści:
Belgia

Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która poniosła szkodę, np. doznała urazu, jej mienie zostało zniszczone lub skradzione, wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo na mocy prawa krajowego. Ofierze przestępstwa przysługują szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania karnego.

Postępowanie karne w Belgii składa się z etapu postępowania przygotowawczego (phase d'instruction) oraz etapu rozprawy (phase de jugement). W większości przypadków postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w niektórych sprawach o większej zawiłości – sędzia śledczy (juge d’instruction). W toku postępowania przygotowawczego zbierane są dowody służące ustaleniu, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kto jest jego ewentualnym sprawcą.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego postępowanie zostaje umorzone bądź sprawa trafia do sądu. Podczas rozprawy sąd bada zebrane dowody i na ich podstawie orzeka o winie lub niewinności oskarżonego. Jeśli sąd uzna oskarżonego za winnego, zostanie wydany wyrok skazujący. Sąd może również uznać oskarżonego za niewinnego i go zwolnić.

Ofierze przestępstwa przysługują pewne prawa na wszystkich etapach postępowania karnego. Jeżeli pragniesz zostać czynnym uczestnikiem postępowania, możesz starać się uzyskać status pokrzywdzonego (personne lésée) lub powoda cywilnego (partie civile) w postępowaniu karnym. W niektórych okolicznościach możesz wszcząć postępowanie karne, bezpośrednio wzywając sprawcę do stawienia się przed sądem (citation directe) bądź składając wniosek do sędziego śledczego, jednocześnie ubiegając się o status powoda cywilnego. Jako powód cywilny możesz dochodzić od sprawcy naprawienia szkody. Z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (np. chodzi o przestępstwo z użyciem przemocy, ale szkoda nie może zostać odpowiednio naprawiona ani przez sprawcę, ani w ramach systemu ubezpieczenia prywatnego), ofierze przestępstwa przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania od państwa.

W poniższych arkuszach informacyjnych opisano poszczególne etapy postępowania karnego oraz twoje prawa w toku postępowania przygotowawczego, w trakcie rozprawy oraz po zakończeniu rozprawy. Można w nich znaleźć również więcej informacji o pomocy i wsparciu, które można uzyskać.

Ostatnia aktualizacja: 16/12/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.