Prawa ofiar – w poszczególnych państwach

Cypr

Autor treści:
Cypr

Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować, aby uzyskać wsparcie i pomoc?

Policja………199/1460

Oddziały ratunkowe szpitali publicznych

Dystryktowe służby opieki społecznej

Służby psychologii wychowawczej

Służby opieki psychiatrycznej

Telefon zaufania dla ofiar przestępstw

Organizacje pozarządowe

W Republice Cypryjskiej działają następujące telefony zaufania:

1460 – obywatelska linia interwencyjna

1440 – telefon zaufania w sprawie przemocy domowej

1498 – infolinia ds. narkotyków i pomocy osobom uzależnionym

116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116000 – cypryjska linia interwencyjna w sprawie zaginionych dzieci

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Wsparcie dla ofiar przestępstw udzielane przez służby państwowe i NGO jest nieodpłatne.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Ofiara może uzyskać następujące rodzaje wsparcia ze strony służb państwowych:

  • usługi medyczne świadczone przez służby medyczne;
  • wsparcie psychologiczne ze strony służb opieki psychiatrycznej i służb psychologii wychowawczej;
  • ochronę ze strony służb opieki społecznej – w zastosowaniu środków zabezpieczających orzeczonych wobec sprawcy lub środków ochrony orzeczonych wobec ofiary;
  • zastosowanie szczególnych środków przez policję w toku postępowania przygotowawczego w celu zapobieżenia ponownej wiktymizacji;
  • skuteczną ochronę policyjną w celu zapobieżenia zastraszaniu lub odwetowi ze strony sprawcy lub wszelkich innych osób;
  • zastosowanie odpowiednich środków przez sąd podczas przesłuchania w celu ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony (np. dzieci, ofiar cierpiących na zaburzenia psychospołeczne).

Służby opieki społecznej udzielają ofiarom przemocy domowej, małoletnim ofiarom niegodziwego traktowania w celach seksualnych oraz ofiarom handlu ludźmi informacji na temat przysługujących im praw i zapewniają im wsparcie. Kontaktują również ofiarę z wszelkimi właściwymi służbami państwowymi i NGO, które zajmą się sprawą i udzielą wsparcia ofierze. W przypadku konfliktu interesów między ofiarą a jej rodzicami dyrektor służb opieki społecznej podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ochrony ofiary.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Ofiara może uzyskać następujące rodzaje wsparcia ze strony organizacji pozarządowych:

  • wsparcie psychologiczne;
  • zakwaterowanie w schroniskach dla ofiar przestępstw.
Ostatnia aktualizacja: 31/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.